Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Cezayir'de operasyon • CEZAYİR(AA)- Cezayir'de güvenlik güçlerinin, köktendincilere karşı başlattığı son operasyonlarda 33 militanı öldürdükleri bildirildi. El Vatan gazetesı, başkent Cezayir'in doğusundaki Ouastili dağlık bölgesinde özel kuvvetleT tarafmdan çember altına alınan köktendinci militanlardan 24'ünün öldürûldüğünü yazdı. Liberta gazetesi ise düzenlenen benzer bir operasyonda, başkent Cezayır'in 50 kilometre güneyindeki Bouian daglık bölgesinde, en az 9 GIA mılıtanının öldürûldüğünü kaydetti. Arriara çiçek yeniıe mayın • VVASHESGTON (AA) - ABD'li bilim adamlan, toprağa gömülü kara maymlannın yerlerinin belirlenmesinde balanlannın kullanılmasıyla ilgili deneyleri başanyla sonuçlandırdıklannı açıkladılar. Ülkenin kuzeybatısındaki Pasifık Kuzeybatı Ulusal Laboratuvan'nın Müdürü Ron Gilbert yaptığı açıklamada. 'kann bölgelerine mikroçip yerleştirilen balanlanm, çiçek yerine mayınlardaki patlayıcılann kokusuna duyarlı hale getirme' çalışmalannda başan kaydettiklerini bildirdi. Esir düştüğü iilkeye e*çi oldu • VVASH1NGTON (AA) - Vietnam savaşı sırasında 6.5 yıl Vietkong kuvvetlerinin elinde esir kalan Pete Peterson, serbest kalışından tam 26 yıl sonra Vietnam'a ABD'nin büyükelçisi olarak döndü. Hanoi'deki görevine başladıktan sonra Amerikan televizyonlanna ilk açıklamasını yapan Peterson, "Çok karmaşık duygular hissettiğim bir dunım bu. Ama fark ettim ki burada kendimi evimde hissediyorum" dedi. Peterson, pilotu olduğu Phantom uçağıyla Vietkong güçlerini bombalarken, Eylül 1966'da uçağının yara altnası sonucu zorunlu iniş yaparak esir düşmüştü. Peterson, 1973 ilkbahannda serbest kaldı. Belçika'da tavuk kpizi • BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yaşanan "tavuk ve yumurta krizi''i konusunda, gerçekleri saklamakla itham edilen Tanm Bakanı Karel Pinxten ve Sağhk Bakanı Marcel Colla istifa etti. Belçika'da. ocak ayından bu yana, küçükbaş hayvan yemine "hidrokarbür veya motor yagı" kanşmış olabileceği, bu nedenle yumurta ve tavuklarda, kansere neden olan "dioksin" maddesi bulunduğu açıklanmışrı. Dioksin salgını olayına AB el koyunca ve Belçika'nın sözkonusu hayvan yemlerini bazı AB ülkelerine de ihraç ettiği ögrenilince Brüksel hükümeti krize girdi. ABD'li yetkililer, banş görüşmelerinde ilk kez ilerleme olduğunu bildirdiler Diplomasi trafiği hızlandı • Yugoslavya yönetimi, Almanya'ya gönderdiği mektupta, G-8'lerin Kosova banş planında yer alan ilkeleri kabul ettiğini bildirdi. DqHaberier Servisi- ABD'li yetkililer ilk kez Yugoslavya ile banş görüşmelerinde "baafler- lemeter" olduğu yorumunda bulunurken Rus- ya'nrn Balkanlar özel temsilcisi Mktor Çerno- rrurdin, Kosova konusunda yeni önerilerle dün Bonn'a gitti. ABD'li yetkililer geçen hafta Rusya başkan- lığına getirilen Sergey Stepaşin'ın ABD Baş- kanı Bffl Clintonla yaptığı 30 dakikalık tele- fon görüşmesinde Yugoslav yönetimininkarar- lanyla ilgili bazı gelişmeleri ilettığini belirtti- ler. Buna göre Yugoslavya Devlet Başkanı Sk>- bodan Miloşeviç, eskı konumundan farklı ola- rak Kosova'ya içinde NATO ülkelerinden bir- liklerin de yer alacağı bir banş gücü gönderil- mesine olumlu yarut verirken, ABD ve Ingiliz askerlerinin Kosova da konuşlandmlmasına karşı çıkmayı sürdürüyor. 'Mfloşeviç'in konumu değişti' Miloşeviç'in aynca Kosovalı sığınmacılar evlerine dönerlerken bölgedeki Sırp askerlen- nin yansının yerlerinde kalmasını istediğı, ge- ri kalanlan ise Sırbistan'a çekmeyi kabul etti- ği belirtildi. ABD'li yetkililer, bu iki konuda, Miloşeviç'in konumunda eskiye göre önemli değişiklikler olduğunu. ancak vanlan nokta- nın halen yetersiz bulunduğunu, bu durumda hava harekâtının devam edeceğinı söylediler. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in Bal- Her türtü silahı ele geçirmenin kola> olduğu Arnavntiuk'un Yiıgoslavya suunnda yaşayan 63 yaşmdaki Hasan Kari,dükkânındatuttuğu Kalaşnitofiıımı gunıriagösteri>OT.(REUTERS) kanlar özel temsilcisi Vıktor Çernomırdin ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı StrobeTalboO ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtissa- ri ile yapacağı görüşmelere "Rusya tarafmdan gefiştirflen ve Yehsin'in deonay verdiği yeni öne- rilerle gitmekte olduğunu" açıkladı. Çemomırdın, Moskova'dan aynlmadan ön- ce yaptığı açıklamada, görüşmelere belirli bir aşamada, Almanya Başbakanı Gerhard Schrö- der'in de katılacağını belirterek "ABD, Avnı- pa ve Rusya, siyasi bir çözûm için büyük bir is- tek içinde" dedi. Yugoslavya yönetiminin, Al- manya'ya, sanayileşmiş 7 ülke ile Rusya'nın oluştuıduğu G-8'lerin Kosova sorunuyla ilgili ilkelerini kabul ettiğini belirtenbirmektup gön- derdiği bildirildi. Tanyug'un haberinde. Yugoslavya Dışişleri Bakanı Zivadm Yovanoviç tarafmdan yazılan mektubun, önceki gün Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanlan toplantısından önce AB dö- nem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'e ulaştırıldığı belirtildi. Keşmir'de okııl vuruldıı Atal Behari Vacpayi Dış Haberier Servisi -Hindistan'ın, tartışmalı Keşmir bölgesinde Müslü- man gerillalara karşı başlattığı operas- yonlarda ilk belirlemelere göre lOöğ- rencinin öldüğü, 7 öğrencinin yaralan- dığı öne sürüldü. Ancak Hindistan id- dialan kabul etmedi. Polisin yaptığı açıklamada, Hindis- tan'ın dün düzenlediği havantopu sal- dınsında, Keşmir'in Pakistan deneti- mindeki kesiminin başkenti Muzaffe- rabad'ın kuzeydoğusunda bulunan Neelum köyü okulunun vurulduğu belirtildi. Saldındaen az 10 çocuğun öldüğü, 7 sinin yaralandığı bildirildi. Hindistan Başbakanı Atal BehariVac- payi'nin "ülkesinin Keşmir'de savaşa • Pakistan ile masaya oturmaya hazır olduğunu açıklayan Hindistan, dün Keşmir'de bir okulu vurdu. ilk belirlemelere göre saldında 10 öğrenci öldü. benzer bir durumla karşı karşıya (*- dugunu" söylerken, Hindistan Sa- vunma Bakanı George Femandes de StarTV adlı özel bir televizyona yap- tığı açıklamada. Keşmir'de savaş ben- zeri bir durumun yaşandığını belirtti. Fernandes. bununla birlikte "Kişi- sel olarak ben şu anda bir savaşın çı- kabüeceğini düşünmüyorum. Bu ça- üşmanın diyalog yohıyla cözümlen- mesinidfliyonınr dedi. Savunma Ba- kanı George Femandes, Hint güçlerin- ce düzenlenen operasyonda. şimdiye kadar 150 Pakistan askeri ile 320 ge- rillanın öldüğünü belirtti. Fernandes, Hint ordusundan da 33 can kaybı ve- rildiğini kaydetti. Saldınlar yüzünden 50 bin kişinin bölgeyi terk ettiği belirtiliyor. Pakistanhükümeti, Dışişleri Bakan- lığı Müsteşan Şamşad Ahmed'in, "Toprak bütûnlüğümüzü korumak icineümizdebulunan hiçbirsilahıkul- lanmaktan kacmrnayacağız 7 ' şeklınde- kı açıklamasını yalanladı. Bakanlık sözcüsü. Şamşad Ahmed'in demeci- nı "yanhş^t yantfba" olarak niteledî. 23 sivil öldü Bombalar yine hedef şaşırdı Dış Haberier Servisi- NATO'nun Yugoslav- ya'ya yönelik hava hare- kâtma katılan uçaklann önceki geceki operasyon- lan sırasında, bazı bomba- lannAmavutiuk toprakla- nna isabet ettiği bildirildi. Bölgedeki görgütamk- lan, bazı bombalarm, Ar- navutluk'un Kosova ile sı- nınndaki Morina kapısı yakmlannda bir tarlaya düştüğünü söylediler. 'YanhşhedeT NATO'nun bombardı- manı sırasında, Sırbis- tan'm güneyindeki Novi Pazar kentinde 23 sivilin hayatını kaybettiğj bildi- rildi. NATO'nun Brük- sePdeki merkezinden ya- pılan açıklamada, Novi Pazar'daki askeri kışlala- nn ve bir radyo istasyo- nunun hedeflendiği bildi- rildi. NATO açıklamasın- da, kışlaya atılan 6 bom- badan birinin yanlışlıkla sivil bir yerleşim birimi- ni vurduğu kaydedildi. Sırp medyası, NA- TO'nun dün erken saat- lerde Kosova'nın başken- ti Priştine'yi, Belgrad'm güneydoğusundabulunan askeri tesisleri ve başken- tin doğusundaki birpetrol deposu ile bir haberleşme istasyonunu hedef aldığı- nıduyurda Birleşmiş Milletler MültecilerYûksek Komi- serliği'ne göre harekâtın başladığı günden beri Ko- sova'yı terk eden Ama- vvıt sığınmacılann saynsı 781Jbineula$tı. ^ Asya başı çekiyor Çocuk işçi çabşörma konusunda Asya ülkderi başı çekij'or. Aşm yoksuDuk, özellikle Hindistan'da miKordarca çocuğu ağır endüstri koUannda tehlikeli nuddnelerk çahşmaya zorluyor. Çoğu hiç okula gitmemiş olan bu çocuklar, acınacak koşullarda uzun saatier bovunca çalışmak zorunda kâlryorlar. Çocuk işçi kullanılmasına karşı yürütülen kampanyalarda, özdlikk yoksulluk yüzünden eğitim görmeden çalışmak zorunda kalan buçocuklann, büyûdüklerinde işsrzük oranlannı daha da artbrdüdan vTirgulanıyor. (Fotoğraf: REUTERS) ILO KONFERANSI BAŞLADI 'Yetyüzündeçocuk işçi kalmasın...' • Çocuk işçilerin haklannı korumaya yönelik bir anlaşma imzalanması beklenen konferansın kapanışında ABD Başkanı Bill Clinton da konuşacak. CENEVRE (AFP) - Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) dün Ce- nevre'de başlayan yıllık konferan- sında çocuk işçilerin haklannı koru- maya yönelik bir anlaşmanın kabul edilmesi bekleniyor. 17 gün sürme- si planlanan konferansın kapamşına katılmak için Isviçre'ye gideceği bil- dirilen ABD Başkanı Bill Clinton çocuk işçiler, ticaret ve istihdam ko- nulannda bir konuşma yapacak. ILO üyesi ülkeler tarafmdan im- zalanması beklenen anlaşma, en kö- tü koşullarda süren çocuk işçiliğin dünya yüzünden silinmesi için bir yıldır süren yoğun çalışmalann ürü- nü. 18 yaşuıdan küçük işçilerin hak- lannın korunmasını amaçlayan ILO Anlaşması, bu çocuklan tehdit eden kölelik, fahişelik, insan ticareti. por- nografi ve benzeri tehlikeli koşulla- n ortadan kaldırmayı hedefliyor. ILO'dan alınan rakamlara göre, 5 ile 11 yaşlan arasındaki 50-60 mil- yon çocuk çoğu zaman tehlikeli, hat- ta ölümcül koşullar altında çalışmak zorunda bırakılıyor. 250 miKx)n çocuk işçi var Gelişmekte olan ülkelerde çalışan 5 ile 14 yaşlan arasındaki çocukla- nn sayısının ise 250 milyon kadar ol- duğu tahmin ediliyor. 174 üyeli ILO'nun yeni başkanı Juan Soma- via, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün ILO'nun ana he- defi kadın ve erkeklerin özgürlük, eşirük veinsan onuru gözenlerek dü- rüst işler sahibi olmalannı sağlaya- cak koşullan oluşturmaktır*' dedi. BIÇAK SIRTI EROL MANtSALI Çizgi Dışına Kaymamn Dayamlmaz Çekiciliği Çizgi güzeldir, güvenlidir, emindir. Kaybetme riski yoktur; dışlanma, yokolma korkusu da... Adı üzerin- de: Adam çizginin üzerinde, içinde, göbeğindedir. Talep edileni, istenileni vermektedir, bütün sipariş- lere "evet" demektedir. Önünde döşenen yolda iler- lemektedir. Insanlann görmek istediği, gördüğünü sandığı kalıplar içinde. Sürprizyok, şokyok, herşey kuralına uygun. Ismarlama elbise gibi, her yeri tamı tamına oturmuş, yadırganan bir şey yok. Her şey yerli yerinde. Kimse yadırgamaz: Sabah kahvaltısında okunan gazete, akşam dinlenen televizyon haberieri gibi. Is- marlama bir elbisenin uyumu, mükemmelliği gibi. Ya Dışandakiler?.. Bir de çizgi dışına çıkanlar var. Kar beklerken açan güneş, lodos gözlerken çıkan karayel gibi, beklene- nin dışında. Çizginin dışına taşanlar, görülmeyeni, saklananı -sanki çok genekliymiş gibi- bulup çıkaran- lar. Bekieneni değil de hiç umulmayanı getirip orta- ya koyanlar. Bunlar çizgi dışına çıkanlar, raylan terk edip kırtar- da koşanlar, gidecekleri yeri kendileri seçenler, se- çilmeyi sevmeyenler. Insanlar hep bekler Kafalanndaki kurgulan görmek, duymak ister; alıştıklannı, görduklerini bir daha, bir daha görmek ister. Raylann üzerinde çuf çuf giden trenleri seyretmek ister. Düşünebiliyor musunuz? Bir tren çtkmış raydan, kırlarda, çiçeklerin arasında gidiyor, raylardan çelik kalıplardan kurtulmuş, almış başını kırlarda, üstelik bilinmeyen yertere yol alryor? Şaşınr kalırtar; nasıl olur, imkânsız, olamaz derter, hayret edeıier almış başını giden trene. Hatta kızar- lar; aynlamazsın, bırakamazsın, kurtulamazsın eli- mizden diye düşünürler. Çizgi dışına taşanlar, raylann dışına çıkanlar özgür- ce diledikleri yeriere gitmek isteyenlerdir. Özgürlük- lerini tatmak, yeniliklerie tanışmak, öncü olmak, bi- linmeyene koşmak isterler. O tepki gösterenler, Galite'ye, Kopemik'e yaptık- lan gibi, nasıl olur diyenler sonunda çizgi dışına çt- kanlan kabullenirler ve saygıyla eğilirler öncülerin, çizgi dışına çıkmak cesaretini gösterenlerin önünde. Söyiemeseler bile utanıriar çizgi dışına çıkanlann kar- şısında ve başlannı eğerler. O çizgi dışına çıkanlann, öncülerin, ısmartama el- biseleri kabullenmeyenlerin önünde zayıflıklannı, ge- riliklerini görürier. Gerçek hangisinde? Çizgi dışına çıkmak, gerçeklerin dışına çıkmak ya da ınsanlann üzerinde anlaşarak geliştirdikleri değer- lere karşı koymak değil kuşkusuz. Aksıne, görülen, elle tutulan gerçeklerin görünmeyen uzantılan üze- rindeyolculuğaçıkmak, gizli kalmış yanlan eşelemek çabasıdır. Çizgi dışına çıkanlar, bu nedenle, yannın yeni çizgilerini, yeni degerlerini ortaya koyan, geliş- tiren öncüler olmuşlardır hep. ^ „ Bunlarayan bakaniar gerçegfsonundaanlarlar, geç de olsa. Kimbilir, belki bir gün onlar da çizgi dışına çıkmanın dayanılmaz çekiciliğine kapılırlar; raylann dışında, kırlarda dolanan bir tren gibi sonu belli ol- mayan istasyonlara doğru yol alırtar. Kır çiçeklerinin güzellikleri arasında. Yerküremızde galiba iki tür düşünür var. önlerine döşenmiş raylar üzerinde rahat koltuklanna uzanmış yol alanlar ve çizgi dışına çıkmanın dayanılmaz çe- kiciliğine kendini kaptırmış yeni bilinmeyenlere doğ- ru iterlemeye çalışanlar... Siyahla beyaz gibi. ABD'de Saddam'ın emriyle infaz WASHINGTON (AA) -Irak De\ let Başkanı Sad- dam Hüsevin'ın. eskiden kendisiyle iş bağlantısı olan ve birkaç yıl önce ABD vatandaşlığına ge- çen bir Iraklı ile ailesini, Virginia eyaletindeki evinde ajanlanna öldürt- tüğü ileri sürüldü. The Washington Post gazetesinin haberine gö- re geçen hafta McLean kasabasında Iraklı Fuad Taima ile eşi ve oğlunun kurşunlanmış cesetlerini bulan polis, cinayetin soy- gun amaçlı işlenmediği kanısına vardı. Olaya el koyan Fede- ral Soruşturma Bürosu FBI'ın ise Taima'nın, ABD'ye göçmeden önce Saddam Hüseyin'in aile- sinin petrol işlerini takip ettiği yolunda bilgiler el- de ettiği belirtildi. Gazete, FBI'ın, Taima ve ailesinin Saddam'ın emriyle öldürülmüş ol- duğu neticesine vardığı- nı bildirdi. SERMAYE PÎYASAŞI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GlRİŞ SINAVI 2499 Sayılı Sermaye Pıyasası Kanunu gereğınce kurulmuş bulunan Sermaye Pıyasası Kunılu'nda 9'uncu derece uzman yardımcısı kadrolaruıda görevlendirilmek üzere yeter sayıda aday personel se- çimi için yanşma sınavı açılacakttr. KATILMA KOŞULLARI: Gınş sınavına katılabilmek için; 1- Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak, 2- îktisat, Hukuk, Malıye, tşletme, Kamu Yönetırai, Muhasebe konularmda en az 4 yıl eğıhm veren yûkseköğrenim kurumlannı veya bunlann eşiti yabancı fakülte ve yûksekokullan bitinniş olmak (Mezuniyet belgesinın sözlü sınav tarihine kadar Kurul Merkezı'ne teslimi zorunludur.) 3- ÖSYM'nın T. İş Bankası Ankara Gûvenevler Şubesi'ndeki 2320 numaralı hesabına sınav ücreti olarak 8.000.000.- TL (sekiz milyon) yatvrmak (sınava başvuru koşullannı taşımadıgı halde smav üc- retıni yatıranlar ve başvurusu kabul edildığı halde sınava gıımeyenler ile sınavı kazanamayan adayla- nn smav ûcretleri ıade edilmeyecektir.) 4- Yaş, saglık ve diğer nıtelikler bakımından "sınav broşüriTnde gösterilen şarılan taşımak, zonınludur. SESAVLAR 7 Ağustos 1999 Cumartesi günü Ankara'da ÖSYM sorumluluğunda uygulanacak yabancı dil ge- nel yetenek ve genel kûltür testlen ile sınavın ilk aşaması gerçekleştııilecek. bu sınavda başanh olan- lar aynca kurul tarafmdan yazılı ve sözlü sınava tabı tutulacaklardır. SINAV BROŞtRÜ Sermaye Pıyasası Kunılu ve meslek personelinin görev ve yelkilerini, suıava katılma koşullarmı, sınav konulannı, sınavlann yapılış şeklıni ve sınavlann değerlendirilmesi ile ilgili aynnülı bılgileri ıçCTen "sınav broşürü" ve "b^'uru foraıu" Kuıul'un aşağıda adreslen göstenlen Ankara merkezin- den ve tstanbul temsilciliğinden almabilir veya posta ile Ankara ve tstanbul dışında ikamet edenler taranndan ıstenebılir. BAŞVTIRU ŞEKLİ VE YERİ Giriş sınavına katılabilmek için "başvuru fornıu'" ve istenen belgeler en geç 23 Haziran 1999 tari- hine kadar ulaşacak şekilde K.ural"un Ankara'daki merkezıne şahsen teslim edılecek veya posta yo- luyla gönderilecektır Postadakı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. ADRESLER Sermaye Pıyasası Kurulu Ankara Meıkezı Doç. Dr. Bahriye Oçok Cad. No: 13 Besevler/Ankara Tel: 0 312 212 62 80 (20 hat) Sermaye Pıyasası Kuıulu Istanbul Temsilcıliğı Akmerkez E Blok Kat: 11 Etılerylstanbul Tel: 0212 282 09 35 (10 hat) Sermaye Pıyasası Kuıulu Intemet Adresi Aşağıda belırtilen intemet adresınden sınav broşürü ve smavla ilgili bılgilere ulaşılabılir. http.'/www.spk.gov.tr Basın: 23803 SERMA\T; PtYASASI KURULU UZMAN HUKUKÇU Y4RDIMCIUĞI GÎRİŞ SINA\1 2499 Sayılı Seımaye Pıyasası Kanunu gereğınce kurulmuş bulunan Seımaye Pıyasası Kurulu"nda 9'uncu derece uzman hukukçu yardımcısı kadrolaruıda görevlendirilmek üzere yeter sayıda aday per- sonel seçimi için yansma sınavı açılacaktır. KATILMA KOŞULLARI: Giriş sınavına katılabilmek için; 1- Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'incı maddesinde yazılı niteliklere sahip olmak. 2- Hukuk konusunda en az 4 yıl eğitim veren yûkseköğrenim kurumlanndan (bunlann eşiti yaban- cı fakülte ve yûksekokullanndan) birini bitinniş olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak. 3- ÛSYM'nin T. İş Bankası Ankara Gûvenevler Şubesi'ndeki 2320 numaralı hesabına sınav ücreti olarak 8.000.000.- TL (sekiz milyon) yatırmak (sınava başvuru koşullannı taşımadığı halde sınav üc- retini yatıranlar ve başvurusu kabul edildığı halde sınava gırmeyenler ile sınavı kazanamayan adayla- nn sınav ûcretleri ıade edilmeyecektir.) 4- Yaş, sağlık ve dığer nitelıkkr bakımından "sınav broşûrü"nde göstenlen şartlan taşımak, zonınludur. SINAVLAR 7 Ağustos 1999 Cumartesi günü Ankara'da ÖSYM sorumluluğunda uygulanacak yabancı dil ge- nel yetenek ve genel kültür testleri ile sınavın ilk aşaması gerçekleştırilecek, bu sınavda başanlı olan- lar aynca kurul taranndan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır. SIISAV BROŞÜRÜ Sermaye Pıyasası Kurulu ve meslek personelinin görev ve yetkilerini, sınava katılma koşullannı. sınav konulannı. sınavlann yapılış şeklıni ve sınavlann değerlendirilmesi ile ilgili aynntılı bılgileri ıçeren "smav broşürü"' ve "başvuru formu" Kurul'un aşağıda adreslen gösterilen Ankara merkezın- den ve lstanbul temsilciliğinden alınabılır veya posta ile Ankara ve lstanbul dışında ikamet edenler taranndan ıstenebılir. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ Giriş sınavına katılabilmek için "başvuru formu" ve istenen belgeler en geç 23 Haziran 1999 tari- hine kadar ulaşacak şekilde Kurul'un Ankara'daki merkezine şahsen teslim edılecek veya posta yo- luyla gönderilecektır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. ADRESLER Sermaye Piyasası Kunılu Ankara Merkezi Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No: 13 Beşevler'Ankara Tel: 0 312 212 62 80 (20 hat) Sermaye Piyasası Kurulu lstanbul Temsılcılıği .Akmerkez E Blok Kat: 11 Etiler/lstanbul Tel: 0 212 282 09 35 (10 hat) Sermaye Piyasası Kurulu Internet Adresi Aşağıda belırtilen intemet adresınden sınav broşürü ve smavla ilgili bilgilere ulaşılabılir. http://www.spk.gov.tr Basın 23801 TOKAT 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN ÜK'NUN 262. MADDESİNE GÖRE tLANEN TEBLİĞ1 1998/2683 Alacaklı: Zaman Sigorta Hizmetleri Aracılık Ltd. Şti ve Av. M. Gökhan Uğurel-To- kat Borçlu: Halis Pehlivan- Reşadiye Mah. Küme Evleri No: 8, Çorlu/Tekirdağ Borç: 3.5OO.OOO.OOO.-TL ve icra masraflan Takibin müstenidi: 1.7.1997 tarihli senet Yukarda adı ve bilinen adresi yanlı borçlu hakkında yapılan icra takibinde adına çı- kanlan ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş ve zabıtaca yapılan tahkikatta da adresleri meçhul kalmış bulunduğundan ödeme emrinin llK'nun 262. maddesince ilanen tebli- ğine karar verihniştir. ^ Ödeme emrinin gazetede neşir tarihinden itibaren kanuni müddetlere 15'er gün ilave edilerek işbu borcu 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı kambiyo senetleri niteli- ğinde değil ise 20 gün içerisinde Tokat tcra Tetkik Mercii Hâkimliği'ne şikâyet etme- niz, takip dayanağı senet alündaki imza size ait değilse gene 20 gün içerisinde aynca ve açıkça Tokat Icra Tetkik Mercii'ne itirazda bulunmanız, aksi takdirde icra takibindeki senetteki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzalannızı haksız yere üıkâr ederseniz takip konusu alacağın %10'u oranında para cezası ile mahkûm edileceğiniz, borçlu ahnadı- ğınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya yetkiye ait itırazlannızı sebeplerinizle birlikte 20 gün içinde Tokat Icra Tetkik Mercii'ne bir dilekçe ile bildirerek kabulüne da- ir bir karar getiımediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağının, ıtiraz edilmedigi veya borç ödenmediği takdirde 25 gün içerisinde ÜK.nun 74. maddesi uyannca mal be- yanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle cezalandınlacağımz, işbu ılan ile ödeme emrinin IlK'nun 262. maddesıne göre tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 24939 KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (ÂHKA>n ŞAHSİYE) 1999/192 Vesayet özel îkincibahar Huzurevi tnönü Mah. Kartal Cad. No: 124 Kayışdağı/Kadıköy ad- resinde ikamet eden Bilal oğlu, 1340 doğumlu Cemal Erden M.K.nun 355. maddesi gereğınce vesayet altına alınarak, kendisine, Cemal oğlu 1954 doğumlu Asuman Er- den vasi tayuı edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 25.5.1999 Basın: 25213
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog