Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 C h i ! tSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye SMT NDKK RtlW IEnM S M T O Y H K U I N L I SMT tfW SfettRtŞ OLMUâ sjuTuucsm£Ktnrs«nşı ıgtnız kıiabto admı, kredı kartuaznı numarası \« son kullanma tanhı bniıkte tskhnn, kjtap evmızde olsun 4rfıni7i- soyıuiınızı ve teicfoo da büdirmevı unutmayın. Lye değılsenız, dılersenız uye de 1 olua \a da u>ei]ğımzı yenıte\ın HER İŞLEM BİR TELEFO>LA:0212 514 01 9t 76. YIL SAYI: 26901 / 225.000 TL (KDVıçmae) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi. NADİR NADİ (1945-1991) 2 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA U M H U R İ Y İ N E Ğ î T l M K U L T Ü R H t M E T R l Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI-I Balkan Savaşları, Türk tarihinin en acı, en unutulmaz sayfalarından biridir. Bu acı ve unutulmaz sayfalar, yalnız yenilgilerle sonuçlanan savaşlar, Balkanlar ile Rumeli'nin büyük bir bölümünün elimızden çıkması değil, milyonlarca Türk ve Muslüman halkın baskı ve zulüm altında evlerinı, yurtlarını geride bırakarak türlü zorluklarla göç etmek zorunda kalmasıdır. Bu göçler, ne yazık ki bütün XX. yüzyıl boyunca surmüş, gelen göçmenler Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki son topraklarını yitirmesiyle sonuçlanan Birinci (8 Ekim 1912) ve İkinci Balkan Savaşı (29 Eylül 1913) olmak üzere iki dönemli savaştır. Bugıin dünya insanlık tarihi önünde Kosova'da yaşanan olaylar ne acıdır ki bu savaşların bir devamıdır. Yakın Türk tarihinin bu unutulmaz sayfalarını Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un "Birinci Balkan Savaşı-l" adlı kapsamlı bilimsel çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... L İ S E L E R E G İ R İ Ş DENEME SINAVI Özel Dersbaneler Birliği Derneği (ÖZ.DE.BİR.) ile ortaklaşa yürütülen bu çalışma 8. Sayfada PKK liderinin itiraflan içte ve dışta birçok olayı aydınlatacak ÖÖealan çözüldüBİRİNCİ DERECEDE SORUMLUYUM ERBAKAN İKİ MEKTUP GÖNDERDİ 1 Davanın ikinci duruşmasında Öealan. PKK'nin birinci derecede sorumlusunun kendisi olduğunu bildirerek örgüte hangi ülkelerin ne tür yardımlar yaptıklannı anlattı. Öealan, örgüt üyelerinin Yunanistan'da eğitim gördüğünü, tran'da ise militanlanna teorik bilgilerin verildiği hastanesinin bulunduğunu söyledi. Emniyet ifadeyi değerlendirdi 6 Pişmanlık yasası daha önemli 9 # Emniyet Genel Müdürlüğü tstihbarat ve Terörle Mücadele Dairesi yetkilileri, Öealan'ın sözlerinin dağdaki tüm kadrolara ulaştığmı, zaten büyük bir yılgınlık içinde bulunan militanlann şaşkınhk içine düştüğünü belirttiler. Öealan 'ın halen örgütün lideri konumunda bulunduğuna dikkat çeken yetkililer, "Cuma" kod adlı Cemil Bayık başkanlığmdaki merkez komite üyelerinin, önümüzdeki günlerde bildiri yayımlamak üzere şu anda durum değerlendirmesi yaptığını söylediler. Talabani aracılığıyla Özal ile görüştüğünü belirten Öealan, REFAHYOL döneminde Erbakan'la da mektuplaştıklannı, bunlann arşivde bulunduğunu belirtti. Öealan, Suriye'de bulunduğu sırada yakalanması olasılığına karşı, Mesut Yılmaz'ın kendisine haber gönderdiği iddialanmn doğru olmadığını açıkladı. KİLİSELER PARA AKLADI # PKK lideri, Güney Kıbns Rum kesiminin ise örgüt üyelerine geçişler ve pasaport konusunda yardımcı olduğunu söyledi. "Güney Kıbns Rum kesiminden örgüte aktanlan paralar, kiliseler aracılığıyla veriliyor" diye konuşan Öealan, Kürt parlamentosunun kendi talimatıyla kurulduğunu bildirdi. İMRALI-llkmahkemeye çıktığı gün şehit ailelennden "özür" dıleyen ve id- dianameyi kabul ettigini belirterek "Bu eylemler azbile" diyen PKK lideri Ab- dullah Ocalan, itiraflannı dün de sür- dürdü Öealan, örgütün binnci derece- de sorumlusunun kendisi olduğunu bil- direrek PKK'ye hangi ülkelerin ne tür yardımlar yaptıklannı anlattı. Yunanis- tan'daki eğitimlerin 1990 yılından son- ra ağırlıklı olarak her konuda yapıldığı- — — ^ — • — — nı, Hollan- ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Abdullah Öca- lan'ın tmrairdaki ifadelerini değerlendiren emniyet uz- manlan. dağdaki militanlan indirmek için devletin yeni bir adım atması gerektiğinı vurguladılar Örgütün mer- kez komitesince önümüzde- ki günlerde bir bildiri yayım- lanabileceğini belirten terör uzmanlan. şaşkınlık içindeki dağ kadrosunun devletten işaret beklediğinı belirttiler. Emniyet Genel Müdürlüğü tstıhbarat ve Terörle Müca- dele Dairesi yetkilileri, Öca- lan'ın sözlerinin dağdaki tüm kadrolara ulaştığını, zaten büyük biryılgınlık içinde bu- lunan militanlann şaşkınlık içine düştüğünü belirttiler. Öcalan'ın halen örgütün li- deri konumunda bulunduğu- na dikkat çeken yetkililer. "Cuma" kod adlı Cemil Ba- mArkosıSa. 19,Sû. l'de Öealan, PKK'ye sflah bırakması için çağnda bulunurken örgüt güvenHk güçlerine sakbrth. PKK'lüer saldırdı: 4 askerşehit oldu YAZIve FOTOĞRAFLAR: DENtZTEZTEL, AYŞE YILDIRIM, ALPERBALL1, ERDOÖAN KÖSEOCLU, LEVENT GENCELLİ, BERTAN AĞANOGLU. TUNCELİ/DlYARBAKIR(Cumhuriyet)- Tunce- li-Pülümür karayolunun 40. kılometresındekı Zağge bölgesınde asken araca uzaktan kumanda ile düzen- lenen bombalı saldında üç güvenlik görevlısi şehit ol- du, 3'ü de yaralandı. Van'ın Gürpınar ilçesine bağ- h Cepkenli Jandarma Karakolu'na teröristlerin ön- ceki gece düzenlediği silahlı saldında, Jandarma Er Ismail Hakkı Çağran şehit oldu. 3 er de yara- landı. PKK'lilerin bir başka asken araca yönelık sal- dınsında ise şans eseri can kaybı olmadı. Türk Silah- lı Kuvvetleri (TSK)tarafından Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplanna yönelik operasyon başlatıldı. MArkasıSa.l9,SiL4'te Dünya büyük ilgi gösterdi w Öcalan yaşamak için yalvarıyor' # Öcalan'm Imrah'daki ilk duruşmasını dünyanın dört bir yanından gazete ve televizyon ekipleri izledi. Mudanya'yı üs olarak kullanan medyanın haberlerinde tek vurgu, Öcalan'm savunmasmda, ölmemek için pazarlık yaptığı yönündeydi. Şehit ailelennden dilediği özrün kendi avukatlan tarafından bile şaşkınlıkla karşılandığı belirtilen haberlerde, Öcalan'ın "banş ve kardeşlik" mesajı verdiği vurgulandı. • 5. Sayfada DCM'lerin sivilleştirilmesi DGMienn sivilleştirilmesine ilişkin anayasa değişikliği önerisi, DSP-MHP ve ANAP gruplannın imzasına açıldı. Adalet Bakanı Türk, dün Bahçeli ve Yılmaz'la görüştü. Değişikliğe ilk imzalan hükümet ortağı partilerin liderleri koydu. FP lideri Kutan, DGM'lerin sivilleştirilmesinin aceleye getirildiğini söyledi. • 5. Sayfada MiALrDAN HİKMET ÇETİNKAYA Ocalan itirafçı gibi... • I960'tansonra50 Demokrat Partiliyi ağırlayan Imrah, • Yılmaz Güney'le de tanışmıştı. 25 yıl önce röportaj için gittiğim adaya yeniden ayak basıyorum. Yeni iskeleden eskisine bakıyorum. Değisen hiçbir şey yok. Bugün acılı insanlar var. # Sloganlar duyuyorum. Bazı şeriatçı ve çıkarcı gruplann sloganlan bunlar. Böyle hassas bir olayın kullanılmaması gerekir. B 4. Sayfada DurnşmayıfafcyMiyhit yakınlan, çncuklannın fotngrafinı taprtıter. da'da örgütün siyasi eğitim merkezinin, lran'da ise militanlanna teorik bilgile- rin de verildi- ği hastanesi- nin bulundu- ğunu anlatan PKK lideri, Güney Kıbns Rum kesimi- nin ise örgüt ~"""~-^—•—••— üyelerine ge- çişler ve pasaport konusunda yardımcı olduğunu söyleyerek "Buradan örgüte aktanlan paralar, kiliseler aracılığıyla verüiyor" dedi. Örgütün 200 milyon do- lar parasmın bulunduğunu söyleyen Öealan, Celal Talabani aracılığıyla dö- nemın başbakanı TurgutÖzal ile görüş- tüğünü, Necmettin Erbakan'dan Suri- ye'deki temsılciliklerine 2 mektup gel- diğıni ileri sürdü. MArkasıSa.6,Sü. l'de Diplomatlar AB'ninkoşulu DGMve ölüm cezası # Türkiye'nin, Abdullah Öcalan'ın yargılanması sürecinde devlet güvenlik mahkemelerindeki (DGM) askeri üyeyi değiştirmeye yönelik değişiklik çalışmalan, Avrupa Birliği üyelerince yeterli görülmedi. # AB kaynaklan, Türkiye'deki yargıyla ilgili esas sorunun DGM'nin kendisi olduğunu, Öcalan'a ölüm cezası verilmesi durumunda taraflar arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesi tehlikesinin bulunduğunu bildirdiler. • 4. Sayfada Denktaş uyardı KKTC'de karapara tartışması # KKTC'de 2000 yılının Nisan ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili propaganda savaşımı erken başladı. Seçim propagandasına erken başlayan Rauf Denktaş ile Derviş Eroğlu'nun karşıhklı suçlamalan da kamuoyunda büyük ilgiyle izleniyor. # Denktaş'm son olarak, KKTC'de faaliyet gösteren Türk kökenli bazı İayı bankalannın "kara para akladıklan" konusunda çeşitli duyumlar aldığını belirterek Başbakan Eroğlu'nu yasal önlem almaya davet etmesi, UBP çevreleriri rahatsız etti. # Başbakan Derviş Eroğlu da kara paraya karşı yasa tasansının hazır olduğunu ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilerek yürürlüğe gireceğini söyledi. REŞAT «ÜWB tatari • 11. Sayfada Ege 'de ada bunalımı 'Tırmandıran tarafbiz olmayacağız' # Abdullah Öcalan'ın yargılanma süreci ve Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde Ege bunahmının tırmandınlmasının, Türkiye'nin tezlerini anlatması açısından yararlı olmayacağını belirten Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan'ı sözje uyarmanın şu aşamada yeterli olduğu düşüncesinde. Yunanistan ise Türkiye'nin tepkilerine rağmen Ege Denizi'nde fiili durum yaratmak için girişimlerini sürdürüyor. • 9. Sayfada Hükümetprogramı hazır Oncelik ekonomiye • DSP-MHP-ANAP koalisyonunun hükümet programı tamamlandı. Cuma günü TBMM'de okunması beklenen programda, 'ekonomik sorunlar' ağırhkta. Programda. bütçe açıklannın azaltılması, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, bütçe disiplininin güçlendirilmesi, kırsal alanda kalkınmaya öncelik ve özelleştirmeye hız verilmesi hedefleniyor. • 7. Sayfada 1999 BÜTÇEStNE ÇÖZÜM ARAYIŞI M 9. Sayfada MESUT YILMAZ'A YÜCE DlVAN OYLAMASI M 9. Sayfada AE'DE SÜRPRİZ KARAR BEKLENİYOR • 19. Sayfada BOfSA o&r«atd DOLAR O «S? «07JXN> MARK DCn 21S.1O0 Oncekl 216^)00 ALT1N Dun Ooc»ü X536 0OO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK '... Ama Kervan Yürür' "Gözleri, kulaklan bizde." , • • < • Kimin? Batı'nın! Nedenini sormaya gerek yok; Batı, katil kimliğini "PKK, iddianamedekirakamdan daha çokeylemyap- tı. Hatta ölü sayısına ben de ek yapabilirim" cümle- leri ile açıkça sergileyen Apo'ya gözlerini kulaklannı çevirmiş değil. MArkasıSa, 19, Sü. l'de Askeri helikopter düştü, 2 asker şehit • Danca'daki askeri kamptan erzak alarak havalanan helikopter, teknik bir anza nedeniyle, saat 12.00 sıralannda Bayramoğlu'nun Yelkenkaya koyu açıklannda denize düştü. Kazada, Teğmen Alper Balcı ile er Hüseyin Durmuş şehit oldu. Istanbul Haber Servisi - Sa- mandıra 1. Ordu Hava Taktik Komutanlığı'na ait askeri bir helikopter, uçuş anında meyda- na gelen teknik bır anza sonucu Kocaeli'nin Gebze ilçesi Bay- ramoğlu mevkiinde denize düş- tü. Kazada, 7 kişılik mürettebat- tan ıki asker şehit oldu, 5 kişi yaralı olarak kurtanldı. Danca'daki askeri kamptan aldığı erzakı Istanbul'a götür- mek üzere havalanan UH1 tıpi helikopter, dün saat 12.00 sıra- lannda Bayramoğlu'nun Yel- kenkaya açıklannda denize düş- tü. Kazada, Teğmen Alper Bal- cı ile er Hüseyin Durmuş şehit oldu. Durmuş ve Balcf nın em- niyet kemerlerinı çözemedikleri için su yüzüne çıkamadıklan belirtıldi. Helikopter kazasında yaralanan pılot ile Astsubay Murat Yeşilyurt, Üsteğmen MArkasıSa. 19,Sü.3'te Asken bır hetıkoptef Gebze nın Bayramoğlu mevkiinde denize duştü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog