Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

«ADvo Cumhuriyet I3ANBUL VE ÇEVRESİKDE YAYINDAYIZ Cumhuriye76. f\L SAYI: 26917 / 225.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) SMrREMnttZNİZMET SMT JUMEH KhW TEftM O f c ASMHfclMA SMT RtDIP StoRtt OUUMÜ MJinNutnEKinpunşı Dıledığınız kıtabm admı, kredı kartmınc nunjarası \e wo lcultanma unbı ıle btrlıkte bıldınn. kıtap evuuzd* olsoo. \dmızı. soyadmızı w telefon numaıanıîu da büdınneyı umılnıayıa C\e değılseoız. dılenenız üye de ohm va da u\ehğmızı veoılevm HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 S14 01 96 18 HA2İRAN 1999 CUMA H R H I K î K Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI-III Yakın tarihimızın bu çok ilginç olaylarmı, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'Birinci Balkan Savaşı-IM' adlı bilimsel çahşmasında ayrıntılı olarak okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... GENÇ WERTHER!N ACIHRI GOETHE GENÇ YVERTHER'IN ACILARI Almancadan çeviren: Yüksel Pazarkaya Bu yıl doğumunun 250. yıldönümü kutlanan büyük Alman yazarının, yayımlandığında Almanya ve Avrupa'yı sarsan başyapıtı... Salı günü Cumhuriyet le birlikte... MHP'nin kadrolaşma isteği ve memur maaşlarma yapılacak zam sorun oldu Hiikümette ild saııcıMHP'nin kadrolaşma SlkintlSI Başbakan Bülent Ecevit'in seçimlerden önce yayımladığı atamalan durdurma genelgesini kaldırmaması ve siyasi kadrolaşmaya karşı çıkması hiikümette sıkmtıya yol açtı. MHP, yandaşlanna kadro sağlamak amacıyla memur alım sisteminin değişmesini ve atama genelgesinin ıvedilikle kaldınlmasını isterken Bülent Ecevit, "Kadrolaşma olursa siyasi istikrar bozulur" diyerek koalisyon ortağını uyardı. Memur zammında arayış sürüyor Hükümet ortakian, memur maaşlanna yılın ikinci yansında yapılacak zam oranı konusunu da çözüme kavuşturamadılar. MHP, zam oranının yüzde 30'a kadar çıkanlmasını isterken zammın ekonomik önlemlere göre belirlenmesinden yana tavır koyan DSP, oranın en fazla yüzde 20 olabileceğini savunuyor. Koalisyonun üçüncü ortağı ANAP ise bu konuda orta yolu bulmak için girişimlerini sürdürüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalisyon ortaklannın ılk anlaşmazlığı "kadrolaşma" konusunda çıktı. MHP memur alımında siyasi baskı sağlamak amacıyla merkezı sınav ın Başbakanhk veya Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nca yapıl- masını isterken Başbakan Bülent Ecevit sıyasal ıstıkrann temel koşulunun ka- mu yönetimınde partızanlığın, kayırma- cılığın ve kadrolaşmanm kesvn önlen- mesı olduğunu belırterek ortağını uyar- dı. Ecevit, ıkıncı anlaşmazlığı oluşturan memur maaş artışı konusunda ise "Me- mura gönlümüzün istediği kadar zam veremeyebiliriz" dedı. Hükümet ortak- lan arasındakı anlaşmazlık noktalanna çozüm bulunamaması nedenıyle memur maaşlanna yapılacak zam oranlan belır- lenemedı, atamalaryapılamadı. Ecevit. seçimlerden önce yayımladığı ve her türlü atamanın durdurulduğuna ılışkın genelgeyı yürürlükten kaldırmadı MHP'li kabine üyeleri, yenı atamalan engelleyen genelgenın kaldınlmaması ve 56. hükümetın boş kadrolara yaptık- lan atamalar nedenıyle çalışma alanla- nnın kısıtlandığını savundular. MHP'li bakanlar bu yakınmalara karşın kendı bakanlıklannda ve bağlı kurumlarda ya- pacaklan atamalar ıçin çahşmalannı sürdürüyor. MHP'nin önceki gün yapı- lan merkez yürütme kurulu (MYK) top- lantısında yönetıme gıremeyenlerin, be- ledıye başkanlığını kaybedenlenn ve milletvekıli seçilemeyenlenn bakanhk- lara yapılacak atamalar nedeniyle bek- lentı ıçınde oldukian öğrenıldı. MHP'den bu dogrultudaki ilk atama da önceki gün geTçekleştırildi. Gazi Üni- versitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. HalukTokuçoğlu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Ankara Anakent Belediye Başkanlı- ğı'nı kazanamayan Hüseyin Erdem'ın MHP'ye aynlan ıkı Başbakanlık Müs- M Arkası Sa. 19,Sü.6'da SINAVDA TÜRBANA ÖDÜN YOK • 7. Sayfada TTB onayladı İşkenceyi gizleyen 6 doktora ceza • Türk Tabipler Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu, 13 doktora verilen 15 gün ile 6 ay arasında meslekten men cezalannı onayladı. 6 doktor, "işkence izlerini gizlemeye yardım ettikleri" gerekçesiyle l ay süreyle mesleğini yapmaktan men edildi. 7 doktora uyan, 7 doktora da para cezası verildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Türk Ta- bipler Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu, 13 doktora verilen 15 gün ile 6 ay arasında mes- lekten men cezalannı onayladı. TTB Yüksek Onur Kurulu, 8-9 Mayıs tarih- lerinde toplanarak tabip odalan onur kurulla- nnca iletilen dosyalan karara bağladı. Onanan kararlar ve gerekçelen şöyle: - Dr. Oğuz Valcın: Haksız ve gerçekdışı re- çete düzenlemek, etik dışı uygulamalarda bu- lunmak. 6 ay meslekten men. - Dr. Ender Saraç: Meslekı hata sebebiyle hastanın tedavisini geciktirmek. 1 ay meslek- ten men. - Dr. ÜmitKepoğlu: Operasyondanönce çe- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Denıirel'den Moldova'ya yatanm çağnsı günlük gezbinde, Ortodoks Tûrklerinin yoğun olarak yaşadıklan Gagavuz bölgesine içme suyu götürecek proje- nin açıhşını yapü. Aynı böigede Moklovaca-Türkçe ve ingUizce egitim \apacak olan SüleymanDemirel Anadohı Lisesi'nin açıhşını yapan Demirel, Moldova'nın kalkınması için Türk işadamlannı yaünm yapmaya çağınh. De- mireL Gagavuz Tûrklerinin Türkiye ile Moldova arasında köprü otuşturduklannı beürtirken 300 yıl Osmanh kla- resinde kalan Moidova'nın Cumhurbaşkanı Petnı Lucinschi'yi eylül ayında Istanbul'da yapılacak Osmanh tm- paratoıiuğu'nun kunduşunun 700. yıh kudamalanna davet etti. Cumhurbaşkanı"nın ziyareti sırasında ild ülke heyetleri arasında egitim işbirUğini öngören ild protokol de imzalandL (Fotoğraf: AA) • 5. Sayfada iMF'den yeni öneri Faize devlet tahvili ' Uluslararası Para Fonu Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli başkanlığındaki heyet. yüksek reel faize çözüm olarak TÜFE'ye endeksli devlet tahvılini önerdi. TÜFE endeksli tahvillerin, enflasyonun düştüğü bir süreçte, faiz yükünü de paralel olarak azalttığı için Hazine'nin yükünü hafifleteceğini ifade eden IMF yetkilileri, TÜFE'lerin, yatınmcıyı da enflasyon riskine karşı koruduğunu vurguladılar. IMF heyeti, bunun için yapacaklan tespit çalışması sonrasında teknik yardımda bulunabileceklerini bildirdı. • 13. Sayfada Kosova'da dağ taş toplu mezar Türk birliği Edirne'de hazır olarak tutulacak 9 Yunanistan'ın Kosova'ya asker göndermesinden rahatsızlık duyan Türkiye, NATO'nun kullanacağı büük için ittifakın belirleyeceği takvimi bekliyor. Bulgaristan, topraklannı kullanma izni verene kadar Türk biriiği Edirne'de bekleyeceJc. Kosova'ya banştn gelmediğini, soruna çözüm bulunamadığını vurgulayan Başbakan Ecevit, dünyanm 'Kıbns diye bir sorunu kalmadığını' söyledi. B 7. Sayfada Solana: Bağunsızlık söz konusu olamaz a # Kosova'nm bağımsız bir ülke olamayacağını belirten NATO Genel Sekreteri Solana, bölge suurlanrun yeniden belirlenmesinin Avrupa'mn güvenliğini tehdit edeceğini söyledi. Sırplara bölgeyi terk etmeleri için çağnda bulunan Solana, Kosova'daki bütün etnik gruplann banş içinde yaşaması için bölgenin etnik çizgilere göre bölünmesinin de söz konusu olamayacağını vurguladı. • 11. Sayfada I NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik hava operasyonunun sona ermesiyle Kosova'ya konuşlanan Kosova Banş Gücü (KFOR) askerleri böigede toplu mezarlar ortaya çıkanrken Kosovalı Arnavutlar da yeni kıyım öyküleri anlatıyorlar. Priştine yakınlanndaki Poklek köyünde 54 kişinin Sırp polisi tarafından katledildiği bildirildi. • Ingiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesinin, kıyımdan kurtulan altı kişiden ikisinin anlattıklaıına dayanarak verdiği haberde, polisin insanlan bir odaya doldurup üzerlerine ateş açtığı, daha sonra da el bombası attığı kaydedildi. • 11. Sayfada söylemişti 31 Mayıs 1999'da İmralı'da başlayan, bötün dunyanın gözlerinı Turkiye'ye çevirmesine yo! açan tarihsel duruşmada Abdullah Ocalan'ın söylediklerı, kimi gazetecılerin "Uğur Mumcu'nun haklı çıktığını" dile getiren değerlendırmeleri uzerine, Uğur Mumcu'nun araştırmalarını, yapıtlarını kamuoyuna yeniden anımsatma gereksinimi doğdu. • "Kurt sorunu hep duyarlı bir konu oldu Türkiye için. Bu nedenle Barzani olayını çok yakından izlemek zorundadır." • Mumcu bu yazısında Barzani'nin, bolgedeki petrolleri ele geçirmek için ABD'den silah istediğini, kendisine silahlar sağlanırsa petrollerin işletme yetkisini ABD'ye devredeceğini belirtmektedir. • Uğur Mumcu, Türkiye'de giderek yoğunlaşan terörün, "buyük bir planın uygulamaya konan ilk işaretleri"ni sezmiş, bunları araştırmaya başlamıştır. s Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Yayın Yönetmeni SEVGİ ÖZEL'in yazı dizisi Pazar «ünü Cumhuriyet 'te Bakanlık, Cumhuriyet kitaplarmı önerdi Haber Merkezi - Milli Egi- tim Bakanlığı Talim ve Terbi- ye Kurulu Başkanlığı, gazete- mizin cuma günleri kültür hiz- meti kapsamında okurlarma u- lastırdığı aydınlanma kitapla- nnın ıncelenmesi sonucunda iki tanesinin daha "ortaöğre- tim kurumlan öğrendteri için ta> si>esinin u>gun bulunduğu- na" karar verdi. Karar, başkanlıkça uygun bulunan kitaplann okul kitap- lıklannda bulundurulmasının yanı sıra yardımcı ders kitabı olarak okutulmasma da ızin verildiği anlamını taşıyor. Ay- dınlanma dızısınin Atatürk ve cumhuriyet konulannın yer al- dığı kitaplanndan kurul kara- n sonuçlanan iki kitabı şunlar- dır 5-12 Şubat 1998 günleri dağrthğımız 'Bir ASD Büyü- kelçisinin Türkiye Haünuan / Mustafa Kemâl I-H' adlı, Çharies N. Sherrill'in yazdığı, Orgen Uğurlu'nun dilimize çevırdiğı iki kitap. ÖCALAN'DAN 40 SAYFALIK SAVUNMA U 4. Sayfada SÎVÎL DGM'DE 2. TUR M 5. Sayfada TGC: BASIN AYR1CALIĞI DEMOKRASt tÇÎN ÖNEMLİ M 8. Sayfada FP'Lİ BELEDİYEYE 'SİYASİ AYR1MCIL1K' SUÇLAMASI M 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Doğrular... Eğriler Başbakan Ecevit, ekonomik durumumuzu sapta- mak için ülkemızde bulunan IMF heyetinden önce özür diledi. Sonra, verdı venştirdi. IMF'ye yönelik doğru saptamalar yaptı. Ama... Başbakanımıza göre IMF, Türkrye'den başka pek çok ülkeye cömert davranıyor. Turkiye'ye gelince ne- dense cimrileşiyor. Ecevit, böyle tanımlamalar yapmamıza olanak ta- • Arkası Sa. 19, Sü. 6'da Kayıp mermiler bulundu Gazi olaylannda 9 kışinın ölumüyle ılgılı olarak sürdürülen davada, daha önce kayıp olduğu belirtılen ve davanın en önemli kanıtlan olarak nite- lendirilen "mermi çekirdekleri" bulundu. Mermi çekirdeklerinin ernanetteki ve emni- yetin elindeki silahlarta bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı araştırılacak. • 4. Sayfada Hizbullah'a Iran desteği Orgütten kaçtık- tan sonra polisin yakaladığı Hizbullah lide- ri Hüseyin Velioğlu'nun kuryesi Abdülaziz Tunç, verdiği rfadelerde ilk kez Iran-Türk Hizbullahı bağlantısını bütün yönleriyle an- lattı. Tunç, Tahran yakınlarında yasak böi- gede Devrim Muhafızları tarafından eğrtilen Hizbullahçılann eylem yapmak üzere Turki- ye'ye gönderildiğini açıkladı. • 4. Sayfada BORSA oDun 5263 Öncekı SO82 DOLAR oDün 416.500 Önceki 416.SO0 MARK ODun 219.800 önceki 220.300 ALTIN ODun 3.465.0O0 önceki 3.460.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mumcu davasına devam edildi Uğur Mumcu davasındaAbdullah Argun Çetın'in idamla yargılanmasına dün Ankara 1 No'lu DGM'de devam edildi. Bomba uzmanı bi- lirkişi tarafından hazırlanan raporda, Çetin'in anlatımlannın mantıksız ve uydunma oldu- ğu belirtildi. Sanığın tutukluluk halinin deva- mına karar veren mahkeme duruşmayı er- teledi. • 9. Sayfada K. Irak'ta Net Belipsizlik! Bütün gözler Kosova'ya çevrilmişken, Kuzey Irak'ta "tanıdık" gelişmeler yaşanıyor. Irak Kürdistan Demokratik Partisi OKDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) temsilcileri Was- hington'da bir araya geldi. Toplantının açılış klasiği de- ğişmedi: • "Türkiye'yirahatsız edecekbir gelişme olmayacak. Türkiye'nin hassa'sıyetlerini biliyoruz." • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog