Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

17 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kaçakçılık' davası • tstanbul Haber Servisi - Manken Yasemın Koşal ile AhmetOlca> ve Alı Kesova'nın. "'2863 Sayılı Kültür ve Tabıat Varhklannı Koruma Kanunu'na muhalefet ettıklen" gerekçesıyle 3 ile 5 yil arasında hapıs cezası ıstemıyle yargılanmalanna Istanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesı'nde başlandı. Mahkeme heyetı, vazolar iizerinde bılırkişi incelemesı yapılması ve dosyadaki eksıklenn gıdenlmesi içın duruşmayı erteledi. 165kaçak yakalandı •Haber Merkezi - Kuşadası'nda 4'ü K. Iraklı, 44"ü Pakıstanlı 48 kışi; Edirne"de ıki gün içınde 97 kışı. lzmır"de ıse 20 Pakıstanlı olmak üzere toplam 165 kışi kaçak yollarla yurtdışma çıkmak isterken yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ılçesınde Yunanıstan bandıralı yata baskın düzenleyen sahıl güvenlık ekıplen kaptan Erry Mouzıas. yardımcısı Chns Karagıanıs ile 48 kaçak yolcuyu gözaltına aldı. Edırne'de ıkı gün ıçinde yasadışı yolla sının geçerek Yunanistan'a gitmeye çalışan yabancı uyruklu 97 kişi yakalandı. lzmır'de ıse Ege'den >asadışı yollarla Yunanıstan'a geçmek isteyen 2'sı Nıjerya uyruklu, 20 Pakistanlı yakaladı. Yabancı uyruklu kışilen yurtdışına kaçırmaya çalışan 6 kışilik şebekedeki bir Yunanlı kaptan "ile Polonya uyrukltı kaptan yardımcısı ve 4 Türk'ün ele geçinldığı operasyonda. bır sürat motoru ve otomobıl ile bir kamvona el konuldu. MHP'ye yeni vltrin • A1NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Başkanlı'k Dıvanf ndan kabıneye gıren, TBMM Başkanvekılı ve grup başkanvekılı olan üyelerin yenne yenileri seçildi. MHP hderı Bahçeli başkanlığında toplanan merkez yürütme kurulunda seçilen yenı yönetimin görev dağılımı daha sonra yapılacak. Toplantının ardından açıklama yapan basın sözcüsü Şevket Bülent Yahnıcı'nın verdığı bılgıye göre genel sekreterlığe Prof. Dr. Abdurrahman Küçük seçildi Genel başkan yardımcılıklan Şevkat Çetin, Prof Dr. Eyüp Aktepe, Mustafa Verkaya, Adnan Uçaş, Zıya Yılmazbılen, Nazif Okumuş. Şevket Bülent Yahnıcı. Murat Şefkatli ve Raıf Babaoğlu'ndan oluştu. Yahnicı. seçımlere tek liste ile gırildığıni söyledı. Prof. Birol öMü • İstanbuJ Haber Servisi - Eskı İstanbul Mılletvekilı Prof. Dr. Alı Esat Bırol. dün tedavı görmekte olduğu Florance Nightıngale Hastanesi'nde 98 yaşında öldü. 2 çocuk babası Bırol'un cenazesı. yarın Teşv ıkıye Camıı'nde düzenlenecek törenin ardından Zıncırlukuyu Vlezarlığı'nda toprağa verilecek. Huzur Toplantısı' • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Emnıyet Müdürlüğü"nce düzenlenen "Huzur Toplantılan"nın bu avkı oturumu. Kâğıthane Pembe Köşk Düğün Sarayı"nda dün yapıldı Toplantıda konuşan, Emnıyet Müdürü Özdemir, kentte çetelerle mücadelede. şımdıye kadar yakalanması hayal olan bırçok kişinın ele geçınldığinı behrttı. Erez cezaevinde • İstanbul Haber Servisi - Yalım Erez'ın amcasının oğlu olduğu bıldinlen Hüseyin Erez, İstanbul 1 ve 4 No'Iu DGM tarafmdan uyuşturcu kaçakçılığı yaptığı iddıasıyla hakkında venlen gıyabi tutuklama karan dün vıcahıye çevrilerek cezaevine konuldu. Ulaştırma, Sağlık ve Baymdırlık bakanlıklannın bütçeleri kabul edildi'21.4mil.yon insanın saghk güvencesi yok'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-SağlıkBakanı Ös- man Durmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komısyonu'nda bakanlığının bütçesı görü- şülürken ilik naklı için alı- nan kan örneklennin yurt- dışına gönderilmesi konu- sunda kaygısını dile getırdi. Durmuş, Anadolu'nun ge- netık haritasının denetımsiz olarak yurtdışına çıkanlma- sını kastederek "Ülkenin stratejisi meseiesi bakunın- dan pek uygun olmasa ge- rck"dedı." TBMM Plan ve Butçe Komısyonu'nda. dün Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Ba- kanlığı ile Baymdırlık ve îs- kân Bakanlığı'nın bütçelen kabul edildi Sağlık Bakanı Durmuş. ülkenin nüfusunun yüzde 41'inı oluşruran 21.4 rnıl- yon kışinin sosyal sağlık güven- cesınden yoksun olduğunu vur- gulayarak 1992 yılmdan ben ye- şil kartlı yurttaş sayısının 8 mil- yona ulaştığını. yeşıl kart içın mevcut 7.5 trilyon liralık borcun 2 tnlyon lirasının ünıversıtelere olduğunu kaydettı. Durmuş, sağ- lık kuruluşlanndan yoksul yurt- taşlann sınırlı olarak yararlana- bıldiğine dıkkat çektı. Durmuş. Bakanlık müsteşarlağına Haluk Tokcuoğlu atanacak İlk kadro operasyonu Sağlık'ta ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Yeni koalisyon hükümetinın MHP kanadında ilk kadro operasyonlan Sağlık Bakanlığı'nda başladı. Ba- kanlık Müsteşan Süreyya Adana- lının ıstifasıyla boşalan müsteşarhk görevıne HalukTokuçoğtu'nun ata- nacagı öğrenildi. 55.hükürnetdönenundeAhiAP'- h Sağhk Bakanı HaffltbrahJm Öz- soy tarafindan göreve getinlen Ada- nalı'nın, Ankara Numune Hastane- sı'ndeki klinik şeflıği görevıne dö- sağlık personelimn özlük haklan- nın ıyıleştınlmesi ve 35 bin kad- ronun da serbest bırakılması ge- rektığini söyledı. Dr. Oktar Babu- na içın düzenlenen kampanya çerçevesınde yurtdışına kan gön- derilmesinın. Türkiye'nin strate- jık konumu açısından sakıncalı olduğunu kaydeden Durmuş, ba- kanlık bünyesindekı genetik ko- misyonunun konuyla ilgilı birça- lışma yaptığını bildırdi. neceği belirtiliyor. Bakanlık Müste- şarlığYna atanacağı söylenen Haluk Tokuçoğlu MHP"ye yakınhğı ile ta- nınıyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki operasyonlann, tûm tıbbi sistemle- rin aiım satunı, mali bizmetler ve ihalelerin büyük çoğunluğu konu- sunda yetkili olan Tedavi Hizmetle- ri Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetlen Genel Müdürlüğü ile ya- tınmlarla yetkili Araşnrma Planla- ma Daire Başkanlıklannda sürece- ği öğreniidi. Ulaştırma Bakanlığı 'nın bütçe- sı üzennde yapılan görüşmeler- de. komisyon üyeleri, karayollan yenne demiryollanna ağırlık ve- rilmesinı ıstedıler 'Karayolu özendiriliyor' FP'li AslanPoiat 19501ı yıl- lardan sonra ABD'nın yönlendir- mesıyle ülkede karayollanna yö- nelik yatınmlar yapıldığını vur- gulayarak 57 yıldayalnızca 1226 Personel Genel Müdürü Giray Şahin'in Sağhk Bakam'nın isteği üzerine ızne aynldığı behrtildı. Per- sonel Genel Müdürlüğü, hastane başhekimleri, il sağlık müdürleri ve uzman doktorlann atanması yetki- sine sahıp bulunuyor. Personel Ge- nel Müdürlüğü'nün önemli bir işle- ve sahip olduğunu vurgulayan tıp çevreleri, on yıldır ıktıdardan uzak olan bir partinin bu gibi atamalan yapmasının geniş kadrolaşmaya dö- nüşebileceğine ışaret ettiler. kılometrelık demiryolu yapıldı- ğına dikkat çektı. DSP'lı Hasan Metin de. Ba- tı'mn Türkiye'ye petrol ve lastık sanayııni ihraç etmek için kara- yollannı teşvık ettığıni kaydede- rek "Ban, topragm derinlerine inerken biz şehrin göbcğine köp- rfi yapmayı gelişmc sayıyoruz. Ar- Ok karavollantKİa frene basmah- yız" dıye konuştu. Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz. demiryolunda bayraktar olacaklannı vurgulayarak yapılacak yatınmlarla de- miryollannda yolcu taşıma- cılığının yüzde 20'ye, yük taşımacılığının da yüzde 25'e çıkanlacağını kaydetri. DYP Genel Başkanı Tan- su Çifler' in "ber ile havaala- nı" projesmi de eleştıren Öksüz. "Güzelbirslogan,a- ma garaj oiacaksa israfa hiç gerekyok" dedı. Öksüz, cep telefonlannda yatınmlann yetersiz olduğundan yakı- nılması üzerine Telsim ve Turkcell şirketlerinın taah- hütlerini yerine getirmeme- leri dunımunda sözleşmele- nnın iptal edileceğini kay- detti. Öksüz. 15 yıldır yapı- mı süren ve 66 trilyon lira harcanan Ayaş tünelınden teknolojısinin eskimesı nedeniy- le vazgeçildiğinı bıldirdı. Baymdırlık ve Iskân Bakanı Koray Aydın. Karayollan Genel Müdürlüğü'ne ek ödenek veril- memesi dunımunda yapımı de- vam eden çalışmalann Dünya Bankası kredısıyle yürütülen bir- kaç proje dışında tümüyle duraca- ğını söyledi. Aydın, ihale sistemi- nın yeniden gözden geçinleceği- ni bildirdi. MHP karşı cıkıyor 'Memur sınavmı ÖSYM yapmasm' ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - MHP. kamu- ya alınacak personel içın gerçekleştırilecek merkezi sınavın ÖSYM tarafindan yapılmasına karşı çıkıyor MHP'lı Devlet Bakanı Sa- di Somuncuoğlu'nun ko- nuyu önümüzdekı günler- de Başbakan Yardımcısı HSsamettin Ozkan'la gö- rûşeceğı, sınavın Başba- kanlık ya da Mıllı Eğıtim Bakanlığı tarafindan ya- pılmasını önereceğı öğre- nıldı. MHP'nin YÖK Başka- nı Kemal Gürüz'den ra- hatsızlığı. kamu persone- Ime alınacak memurlar içın yapılacak sınavın ÖSYM tarafıdan yapılıp yapılmamasına da yansı- dı MHP'likabineüyelen. ÖSYM tarafindan yapılan sınavlann sonuçlarının çok geç açıklandığını. pa- halı ve son yaşanan soru kitapçığının çalınması olayı nedenıyle de kuşku- lu olduğunu ilen sürdüler. Ancak DSP, ÖSYM'nin optık okuyucuyla belırle- dığı ölçütlere hıçbir şekil- de müdahale edilmemesi ve "avncalıktaniflmama- . sı" nedenıy le bu kurumun yaptığı smavlara bağlı ka- İınmasını istiyor. 17 Ekim 1999'dasınav yapılması içın işlemlenn başlatıldığını vurgulayan MHP'li kabine üyeleri, •'Bizkamu kesimine ahna- cak personelin merkezi a- na\ ile ahnmasına karşı de- ğiliz. Biz. personel sınavi- nın ÖSYVI tarafindan ger- çekleştirihnesine karşıyız'' görüşünü kaydettıler. ZVMHÜRİYET İ ÖZEL SlMlfl F ^ i f i m C a n i i / n Kadıköv Rehberlik ve Araşarma Merkezi İLgıtıın Ş e n l i g ı ö z e , E ğitime M u h t a ç ç , ^ ^ , K o n ı m a ğ M u h t a ç ç Derneği'nce düzenlenen "5. özel Eğitim Şenliği" bedensei ve zihinsel engeili öğrenciier Ue 24 ilden geten engeffi öğrencüerin. Kadıköy Attnol'dan yürnyüşüyle başladı. Kortej oluşturarak bando e^inde öğretmen vevetDer- le biriikte İskele Mevdanı'na kadar yörüv-en öğrenciler. mevdandaki Atatürk Anıtı'na çetenk kmdular. tstanbul Milli Egitim Müdürü Ömer Baiıbey, yapttğı konuşmada. bedenset ve zihinsel cngelli olan çocukiara gerekli eği- timi vererek şansh kıbnanın. büyükkrin görev i olduğunu beürtti. Kadıköv Belediye Başkanı Selami Oztürk de herhangi bir nedenle özürlü doğan çocuklann toplumun bir yarası okluğunu ve her insanın üzerine düşen göre- vi yapması gerektiğini söy ledL Şenliğin ilk günü. öğrencilerin mü/ik eşliğbıde daas etmesryle sona erdL DYP lideri Çiller, kendisi hakkında 'Biraz dinlensin' diyen Devlet Bahçeli'yi eleştirdi 'MHP ekonominin dinlenmescdommda'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Baş- kanı Tansu ÇUler, seçimler sonrasında kendisine "Bi- raz dinlensin" dıyen MHP Genel Başkanı Devlet Bah- çeli'ye. "Bize dinlensin diyenler.şimdi eko- nominin salonunda dinleniyorlar" dıye ya- nıt verdi. 57. hükümetın ekonomi yöneti- minin 55. hükümetın ortaklan ANAP ve DSP'nın elınde olduğunu anımsatan Çil- ler. "Hiç ounazsa, memurlann oyuyla bu noktaya geldiklerini söyleyen ve şündi eko- nominin salonunda dinlenenler, memurla- nn haklanna sahip çıksırdar" görüşünü di- le getırdi. DYP lıden Çiller. dün partisinın grup toplantısında. hükümetın ekonomi politıkasmı eleştınrken, partı ıçı konulara gırmemeye özen gösterdı. Grup toplantısına, genel başkan yardım- cılığından istıfa ettikten sonra ortada gö- riilmeyen Kocaelı Millervekili Meral Ak- şener de katıldı. Sözlenne, hükümetın Ko- sova politıkasını eleştirerek başlayan Çil- ler, Türkıye'nın Kosova konusund'a "snııf- ta kaldığınr savundu. Ekonominin bugün bir çıkmazda olduğunu. 55. hükümette de ortak olan ANAP ve DSP'nın ise yıne eko- nomi yönetımınin başında olduğunu anım- satan Çiller. MHP'yi kastederek "Bizese- çimlerden sonra 'Dinlensin' diyenler,şim- di ekonominin dinlenme salonunda dinle- niyorlar. Memurlann oyian ile işbaşına gel- dflderini sövleven ekonominin dinlenme sa- lonundakikr hiç olmazsa onlann hakkını savıınsunlar" diye konuştu. 'Özürdileyin' Hükümetin "büyük reform'' diye açık- ladığı Vergi Yasası'nı çıkaranlann, şimdı değişiklik içîn hazırlığa giriştığinı belir- ten Çiller. "Madem yanlışa bunu seçim mevdanlannda neden reform diye anlarn- lar? Hadi bilgisizlik ve beceriksizlikten böv- le bir kanun çıkardınız, o halde gereğini ya- pın, çıkın ortaya miUetten özür dileyin" di- ye konuştu. Bankalar Yasası değişikliğınin de gün- demde olduğunu anımsatan Çiller, bugün- kü iktidar partilerinin, DYP iktıdan döne- mmde çıkardıklan Bankalar Yasası'nı ip- tal ettırdığine işaret ederek "Hadi iptal et- tirdiniz, yerine yenisini çıkaracakbnız, 2 yıldır neredeydiniz" dıye sordu. Grubuna Bankalar Tasansı'na "destek vermeleıi ancak bu yasada gördükleri yan- lışlan da düzeltmeleri'* talımatı veren Çil- ler. "Bu yasa çıkınca ekonomide her şeyin düzeleceği gibi bir hava yayüıyor, bu doğru değfl" görüşünü dile getirdı. Grubun, basına kapalı bölümünde söz alan Isparta Millervekili Ramazan Gül ıse eski Isparta Millervekili Ömer Bilgin'ın. "Uste başına konan milletvekilleri 2 rniryon dolar ödediler" sözlerını eleştırdı. Önse- çimde birinci sırada çıktığını anımsatan Gül, Bilgin'in ıse 8. sıraya gırebildiğinı, seçilemediği için iftira attığını söyledi. "CumhurİYeC . kitapkulubul ^ kitap kulübü | KAORDIGINÎZ YAPIMLAR TAKSİM SERGİ SALONUNDA İÎINLETI f 7 Huitân Persembe (Bugün} EVİTA Bir Alan Parker Müzikali Madonna, Antonio Banderas, Jonathan Pryce (Vıdeo Göstenmi) SaatU.OO ve 16.30'da Suresrl29Dakıka lngılızce sözlü, Almanca alt >azılı TAKSİM SERGİ SALONUNDA Haziran CumalYann) Konuklarımızla söyleşıp, kitaplannı imzalayacaklar. TAKSİM SERGİ SALONUNDA Haziran Perşemhe (Bugünı Saat:19.00-20.00 'Denize Dönmeic İstiyorum" Corevi kötüye kullandılar' ZERBANK'm 12 yöneticisine dava açıldı CEL\L YILMAZ İZMİR - Öz varhkları 12 trilyona ulaşan ve Zira- at Bankası'nda çalışan 30 bini aşkın personelin üye- sı olduğu "TC Ziraat Ban- kası Çalışanlan Yardım- laşma \akfi"nın (ZER- BANK) 12 yönetıcısı hak- kında "görevi kötüye kul- lanmak" iddıasıyla dava açıldı. ZERBANK' ın yanı sıra halen Ziraat Bankası Ge- nel Müdürlüğü üst düzey görev inde bulunan yöne- ticilerin, vakıf kaynaklan- nı amaç dışı kullandıklan, üyelenne çok yüksek fa- ızle borç verdıİderi, vakıf senedine aykın bıçimde bazı kurumlara bağışta bulunduklan, alınan çok sayıdaki bilgısayar ve elektronik eşyanın kayıp olduğu savıyla TCK'nın 240. maddesi gereğınce cezalandınlmaları ıstenı- yor. Ankara Cumhunyet Başsavcılığı'nm hazırlık' 1998 920, esas: 1999 251 ve 1999'154 sayılı iddı- anamesiyle Ankara 16. Asliye Ceza Mahkeme- sı'nde açılan davada yar- gılanacak sanıklar arasın- da, halen DGM'de "cü- rüm işlemek amacıyla çe- te oluşturmak ve dolandıncı- lık" iddıasıyla yargılanan banka genel müdür yar- dımcısı Metin Akpmar da bulunuyor. ZERBANK'ın eski başkanı olan Akpmar. DGM'de RE- FAHYOL dö- neminde uy- gulamaya so- kulan "bedeJ- siz ithalat 2. ta- nıüm kampan- yası" kapsa- mında, banka- nın kaynaklan- nı yurtdışında- kı irticai örgüt- lere aktarmak iddıasıyla Ziraat Bankası'nın diğer 11 üst düzey yönetıcısıyle bırlıkte yargılanıyor. Tacer'in iddianamesi ZERBANK'ınkötüyo- nerıldığine ilişkin rnedya- da yayınlanan haberîer, sendika yönetıcılerinın açıklamalan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu raporu doğrultu- sunda resen soruşturma başlatan Cumhunyet Sav- cısı Le\«ntTacer'uı hazır- ladığı iddıanamede şu sav- lara yer venldı: "1992 yılında seçilen ve 273.1995 tarihindeki ola- ğan genel kurula kadar gö- rev yapan ve başkanlığını Metin Akpınar'm yaptığı vakıfta. yönetim kurulu üyelerinin idareci olarak görevaklığı sürede vakfi iyi idare etmedikleri. gelir te- min amacıyla yurtdışın- dan bilgisayar parçalan getirterek bunlan Türki- ye'de monte ettikten sonra bütün halide sarnklan, an- cak teftiş raporunda ve \a- kıf başkanının beyanında da belirtildiği gjbi toplam 113 bilgjsayann kayıp ol- duğu. bunlann montaj pa- rasıolarak firmay a verildi- ği savunuhnuşsa da belge- lenemediğt keza aynı dö- • ZERBANK yöneticileri, vakıf kaynaklannı amaç dışı kullanmak. üyelere çok yûksek faizle borç vermek, vakıf senedine aykın biçimde bazı kurumlara bağışta bulunmak ve alınan çok sayıdaki bilgisayar üe elektronik eşyayı kaybetmekle suçlanıyor. nemde yine kâr amacıyla vakıf adına sablan 17 par- ça Beko marka eşyanın da kayıp olduğu. KÂRTEM AŞ adına bir şirket kurul- duğu. şirkerin ilk asamada yüzde 49.81 hissesinin va- kıfça satın alındığı ve bu şirketin "zamanında ölü bır yatınm" olarak görü- len. Ankara-İstanbul yo- lunda bir benzin istasyonu işletme projesine yöneldi- ği, faaliy«e geçmesi zor gö- riilen bir yanrun için ku- rulan şirketin büyük bir hissesinin daha sonra yine vakıfça satın alındığı ve şu anda en büyük ortağının vakıf olduğu. ay nca döne- min vakıf başkanı Metin Akpınar'ın da bu şirkette küçük de olsa bir şahsi his- sesinin bulunduğu görüşü- ne vanlmışür." Uyeler konınmadı iddıanamede, üye çı- karlannın korunmadığı- nın anlaşıldığına yer veri- lerek şu saptamalara yer venliyor- "Elazığ ilinde yanm kalnıış bir okul inşaabnın bitirilmesi için 250 ton ci- vannda çimento bağişı ya- püdığL yine nakitten uzak- laşılarak sonradan satal- ması bürokratik engeller ve mahkeme kararuıa bağlı gayri menkul alım- lanna ve var olan binalann onanmına yö- neldikleri, do- layısıylatama- mı banka per- soneli olan va- kıf üyelerinin yeterince nakit ihtiyacını kar- şıiayamadıkla- n. çok yüksek bir faizle üye- lerine borç verdikleri ve bu nedenle de üyelerin tama- mına yakını- nın uygulama- dan şikâyetçi olmalanna ne- den olduklan. ancakyöneticilerin üst dü- zeyde görevli olmalan ne- deniyle açıkça şikâyederi- ni dile getiremedikleri gö- rüşüne varümışür." Tacer, iddıalan doğrul- tusunda 1992-1995 ve 1995-1998 tanhlen ara- sında başkan. başkanveki- li ve yönetim kurulu üye- liklennde bulunan yöneti- ciler ve halen bankada gö- rev h üst düzey yönetıciler- den; Akpınar (Ziraat Ban- kası Genel Müdür Yar- dımcısı). MahmutHaboğ- lu (genel müdür yardımcı- sı), Mustafa Camgöz (banka genel müdürîük müşavıri). Nevzat Özalp (banka GAPkredıleriMd Yrd). Hüseyin Özmen (Azerbaycan- Turkısh Commercıal Bank Genel Müdürü). Mustafa Naziı- oğhı (banka genel müdür- lüğü ıştıraklar müdürü), Sedat Rıfat Doyum (banka zıraaı krediler müdürü). Cengiz Aykent fbanka ge- nel müdürîük müşavirı), AliMüfrtYıldınm (banka istıhbarat müdürü). Nihat Rauf Bayramoğlu (Anka- ra bölge müdürü) hakkın- da görev ı kötüye kullan- dıklan savıyla TCK'nin 240. maddesi gereğince ayn ayn cezalandmlması istemınde bulundu. İÜZIKLI DIA COSTERL, TAKSİM SERGİ SALONU'NDA uzıranıumd tUnnf ORHAR COŞKÜN URAL ARAL DE1WİREL \Saat:19.00-20.30 Müzık Eşliğinde Dünya Turu istıkla! Cad. (Fransız Konsoiosiuğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 | istiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 B j s t i k l a l Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 • Istiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog