Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE 8 HABERLER Mali milachn kakhrdması istendi • ANAP lideri Mesut Yılmaz, Maliye Bakanı Cumhur Ersümer \e Turizm Bakanı Erkan Mumcu. TOBB Başkanı Fuat Mıras'ı zıyaret etti. Miras, geçici vergıdeki 3 aylık sürenin 6 aya çıkanlmasını istedi. ANKARA (Cumhnriyet Bfi- rosu) -Türkıye Odalar ve Borsa- lar Bırîığı (TOBB) Başkaru Fu- at Miras, malı mıladın kaldınl- ması ya da 2003 yıhna kadar sü- re venlmesını, mevduat faızlen- nın beyanname yerıne kaynağın- da kesılmesını. enflasyon muha- sebesınm ısteğe bağlı olmasını ve geçıcı vergıdeki 3 aylık süre- nin 6 aya çıkanlmasını istedi ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. berabennde Maliye Ba- kanı Sümer Oral ve Tunzm Ba- kanı Erkan Mumcu ile TOBB Başkanı Mıras'ı zıyaret ettı. Yıl- maz, zıyarehn hem nezaket hem de TOBB'nın ekonomı konu- sundaki görüşlerini almak için yapıldığını söyledi. Başta Rusya olmak üzere dış etkıler, erken seçım öncesı ıstik- rarsızlık ve yapısal reformlann yapılamaması nedenıyle Türk ekonomısının cıddı bır darboğaz ıçinde olduğunu belırten Yıl- maz, sorunlann Vergı Yasası'nı yenıden gözden geçirmeyı zo- runlu kıldığını belirto. Yılmaz, gelirlerin kaynağına ılışkin dü- EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZET BİLANÇOSU AKTIF(VARUKLAR) hDONENVARUKLAR A riAZIRDEGERLEP B MENKUL WMET_EF C KSAVADBJTICARIALACAKLAP D- DIGEP KJSA VADFJ ALACAKİAR E STOKLAR Nefl i-StoWar 2-VerienSeans4vanslan F DlĞEFDÛttENVAPlJKLAP II- DURAN VARUKUfi A UZUNVADELTlCAPIALACftKLAR B- OIĞEF UZUN VADEU ALACAKLAR C- FİNANSAL DURAN VARUKLAP D-MADDI DURAN VAPUKLAF 1- Braör. arsa ve arazıler 2-M*ne.:essvec*azıa- 3-DığerduranvaWar 4- Brkmç amorhsmanlar I 5-YapırnaBaolanyatmmlar 6- Venten spanş avanslar E-MADOİOIMAYAN DURAN VAF 1-MaotfOHayar Duran Vartttr 2- Venter Avanslar 3- Arastma getştrme gderter F-DIĞER DURAN VARUKUfi DURAN VAflUKLAATOPlAM AKTiF(VABL»aAR)TOPLAW 3296241 17926 '532816 8379324 158766 [67218991 499059 433383 26224 ONCadDÖNBI|K*onTL] 31.12.1997 3633 42187 66-2582 176895 3.314167 394361 916 0 '15592 4281950 26224 KLS5O525 4.451174 28492 i CAI 5İ56.057 296023 854.382 3900903 V 931 582 280.593 IB 797 011) 2575932 210659 22996 4DÖNHpflyn1L| 31.12.19» 13.717 747 7315 0 6.994.509 7461 5854.080 816 0 1265İ65 10102İ58 22396 34J05 11.4O430 mmm PAÜFfUYNAKLARI 1- KHAVAOEU YABANCI KAYNAKLU A-FlNANSALBOftÇLAfl B-TtCARt BORÇLAR C- OtâER KBAVADEUBORÇIAR D- A1JNAN SİPAHŞ AVANSLAH E-BORÇVfGİDERKARŞIUKLAfl I-UZUNVADHJ BORÇLAR A- FİNANSAL BORÇLAR B-TlCAfllBORÇlAR C-CHĞ£HUZbN*ADEÜBORÇLAfl E- BOHÇ Vt GCtR KARŞUKİAH •-ÖZSBVUYE A-SBNAYE B-SERMAYETAAmJTLERl|-l C-EkİSYONPRM D-Y84DEN DEĞSIBC DEĞER AR 1- Duran VarHdardata Dajer Artısan 3-BorsadaOlu5anDet>rA!t5i E-YEDBOa 1-YasaYedeUer 2- Statu Yedeteı 3-ÖalYedekler 4-Ol^anustûYede*JB 5-tUyelArasFanu 6- Semn/eye ekferactk IsS* tte«lenveGaynm.S*?iartan F-0ONEMNETKAfll(ZARAH) G-DÖnEMZARARIH H-GEÇMtŞ YUAR ZARARLAH (-) 1- YtZaran 2- _ . YiZaran PA*(KAYHAKLAfl)TOfLAW ONC8dDÖNBI0«yonTI_) 1649J91 n U 0 188.121 0 0 483.435 63.653 0 n u 0 0 31.12.11 3.789168 1378İ36 365.758 'JE5J74 249.956 2719241 62.611 0 Q 348145 1J00.Q(XI 0 5245 1İ49J91 729209 880465 0 0 B7 UOBJK 112MI7 SMU10 1İ0O3J68 CAfl 2J83774 n U 0 270104 0 0 17201 63.653 0 nu 0 0 İDÖNBIIMI 31.12.199) 5.406457 4246112 399804 164571 219656 4579678 20644 1213 Q 652.135 6120.000 0 5245 2.063.774 35C.958 394.330 0 pnTU 1O936J00 5251870 8*4.307 25.144.177 ÖZETBLAHÇÛC*N(mAH 01 • :ştetT«mrı S (3atry«1 konusu Şvketr laaiyet konian âzeMeyerduvarkarosu 02- Serrayeon «lOvedahafaztaıasar» ortakıann 31.12.1996 Aa Pavoranı Pavtutan ibrahım Polat Holctrg A.Ş. 72.07 441104C 03- Setmayeyı temst eder tnsseseneöenne tanman «nbyazlaf Hsseseneoentertp- len ve mtyaz tjrterrtbanylaayn ayni Semıayeyı temsi eden hsseterden A ve B terti» tese seneden mSyazMır •Atenbpaysdvlenbiançakâmdanvergion I yasat yedek attçe ve I ter- «pkarpayıduşrtulıtanscnaK8payataai[tave2 terbp kâr payı ti&mna kstılrîisldadır -BtertbpaysahplenNanooldrndarıvergı,fon,l yasal yedek alıçe ve I ter- <T kir payı dûşdtdCkten sonıa %5payatnaktave2 tettpkârpayıda^ınnakatıknaktalr 04- Kayıt sermay» ortttttaria layft semaye tutarr 18 000 000 05- Yıl ıçnle yaolar sermaye artmmlan ve kaynaMan Artnm Artnm Tutan ML YedeMer YPDAf Tarft 149-998 4 320000 2196000 504000 162O000 0$- Vıi tçsnde ıhrjç edılen -isse seredı dşndafc menkul kıymeiler YoMur 07- Yı ıçmdertaedrlsr borçlarTOr temsl sden menkul loymeller YoUur 06- Can ioremce ıjnr v a * tıareketlen a)Sannaknan mal*eyaınşaedlenmaddı»ranvrtdammai»«t3205469 b) SaUan vsya hutdaya ayıian naod duran varlık ^atyeb: 28 389 19.627 S&973 2J0I U73» 3U0B 76.600 56287 OLM3ANUSTU GEÜRVE KÂRLAR Oncekıdor geirvekâıtar OLAĞWUSTU GIOER VE ZARARLAR Çabsmayan ksm OK» ve zar Ûncelo oonem gtler ve zar 23- bu«rıanveb*ançc*tı(toriarnnryuzdeDmaşan personekien abcaMar ıle personele borçlar tutartan» >yn ayn tcpaman: Yo«ur 24- OrtaüJar ^traMer ve b»Jt o r M H M n ftoMar nedenyle ayniıı sûphel ata- cak tutarlan ve bunönrt borçUart YoMur 25- Vaoes gelmış bukjnan ve henüz vades gekneyen alacaktar »jr lynlan jûpnet aiacak MUrıan 60 209 EGE SERAIrtiK SANAYİ VE TtCARET A^. ÖZET GEÜR TABLOSU (Mityon TL) am dokûmû, ıstnlteveb0 artaMttohesdmdıyerattn ortaUMnn an*- n ve $ n k oran «Uartan, s6z tanau ortaküanr düzenfenen en son m f 6b- oıamta yerriandonm Un veya a m , net donm kan veya zaran ie bu mâ tablolaııı art oldu^ o^nenx lojuluniuz tianoManra oorehazvtanç hıohjnrna- d$, bajmaz denefene tah tutukjp U u t m l ^ ve bajnsz denetm ranorunun dumkı, olumsuz veş M dmk ûzen hangı turde dûrafcntty. flE B^OnjBMr IgtakânlMAIlAD MÛinmUn EgeBneşıkEnenjUr^ %9783 1174000 9323270 A-BHÜTSATŞUfl B-SAnşMHRkLEHlH C-NETSAT1ŞIAR D-SATGUV1NMAUYETI(-) BBUTSAnŞlOHVEYAZARAH E-FAAÜYETGlrj6liRI(- FAAÜmKAMVEYAZAMH F- Dte. FAAUYEUEHDB» 0LAĞWI GaJRVEKARLAR G- Dfe FAAÜYETlflBEN OIAĞAN GB61VEZAKARLAfl(-ı H-FtMNSMANGl0eia!(| CUâANKİAVEURAfl 1- OLAĞANBŞI GEÜR VE KARUfl J- 01AâWOŞ GBEP vî 2«WLAfl (-) DONnKÂnVEZARAH K- OONEM KÂH VERGİ »t ÜĞER YASAL YÜKÛHLÛLÛKKARŞ.H OOrBdCntARKYAZARAN ONCEKİDÖNB) 31111987 14037700 (31İS32) 13.724668 (8.319.017) İ406J56 İ2.350848I X0S4J07 380.144 (502928) (2633.338) 7SM5S 334344 (678911 iM«e 1184543) 880.465 CArtDÖNBf 31.12.1996 22İ91000 (331.923) 21359077 (13368531) 1S8O.146 (4 968315) 4JK1J31 977060 [612692) (39151391 470.460 76600 •56287) «».773 96443) M 3 3 0 TA8LO8U Pİ'NOTLAft 1 - OSnemn tum arortBman jdaien ıle ıtfa ve lükenme cavlan • Vart* malıyetlenide -i 2 875326 - Bııtonrç amfısiTaılarda -ı 8^9 050 4 Yaplmalaa oıai yatmlann nılekğı toolam tuian kaşlarçç ve büış tarîhı ve tamambnma dereces: NHelı^. MaJeraaasvon • Tevs Toglartııtan 11167828 Baş a ^ ç ve mtış tanh ' 031997-30 62000 Tyaianma derec» %70 09- Can ve gelecek aânemlerte yarartarvlacaK yatrnı ndnrnm topbm tutan Oidon9n(]e876750Seiecekdmmlen)e:986a93Tc(ilan 1863643 10- Işlesnernp ortaMar şüraMervebağlı ortaMıMaia olan alacakborç lışter Macater Tcan TcanOtımaı Tcan 1)Oaoaf • 444138 1492 2)BaS0rtattl< 996.195 3)lştrakler E 441370 11- StoMar ve t^er bdanço kâertennde uygmanan değerieme envarter ve amor- Ismaravmıapntemlen buniardavedığermıtaebepoMıialaindaörceııı do- 1SZ ai> NJIIM) »miBiar yjerlen Ege rısaat Waa. Paz. A.Ş. TurguBuSuUrunlenA.Ş. TeknopakAŞ. %4532 %2 91653 1 1 HH06nmKtı 14786 blKavetûkenmepfyan 2- Donerat reasfeort «kar^k »dBİen a-Dönermtümtnanmnpdeüen * thSaMv nyleeUeeıiBibMfelsztaesenedlManan Yoktur 26-TajimazlaruzeBides^otaaiayrihatovebırtrıııjBjerterc 76.741 1290007 1275.725 930.900 344.825 14282 332722 5.125242 1210103 3315139 malpaşs Organa Sarayı Bâtges kaHn payıdr 29- Duran vartdarda son uç yıkJa yapun yenden *ğerteme tutatan a lann gerekçeten: • Stoidar av* otatara ınakyet sstem le değertenMmektedr •Dcvızebâğhalacddar31121998*t*TC MertezBankaskuteıiie, •Dovızebagiıtxxçlar31121998taMTC MatezBankaakurtanıle, - Auu!&w syirmads r>ofma! ve szsfan bâfoyeier yontenn kubndraktadf amortısffianoranıııygulannjlr '996 655097 1997 971221 1998 2056.876 30- Yabaro paraMa toni eotoı ve \u garanta olmayan abca* ve txr^ar le aktt- te mewut ygbana parstnt lyn ayn tutarlan ve TL na dönuştunJme kurtan ALACAKLAR SlE 312.720- cOoûrudanjderyaaanlar 4- Donemn (nansman jdertemder ortaklar bağh odakK ve ışbrakjene tgn usmr tutan Yoktu 5-OrMto,bt3tortaWkvei5»nWeıtey»pönsabşveakstaf 13257401 Ege bsaat hUzsnelert Pazvlama AŞ.Yıe yapjian salıştartk 6- OrtaMar bağt orüttk ve ıştraUerden alran ve buriaa odenen faz, kn ve ben- zerien Kra» 35672 bahmFWH*mgA.Ş7rw odenen kırabedei 28350 Dıger 7322 7-Yânetmtaıduba4kanveLiyelenyıe9enelmuaur genel koordnaor gend mudur futlenn toplflm tutan 63 629 - Stok vs (iğer Mançc katerrtenm ıjcğerteme* oreelo dönemlere gofe î 12- TeMJn 1 ndu eteide bartlen t«nço tartimûen sonra ortaya ç*ar ve açıMa- rrayı geretoen Tusıaara ıltşkm M9 KKten ü m n a tavan 111999 tantnnden «baren 286 341250 • tlrtıştır iso tşfıın bü^. ıiştetmey borç altına sokacsk ve donem sonucunu etMeyebte- cek hıiıutıı Mılaflanr mahıyetlen bu bolunde aıçsKtanır 14- Işletmenm 9ar sa* kâr oranlan uzamdeoartı olçûdeetodebıiunan miıase- be tahnnnlsnnde de^şkfldere Aştm bl^ ve bmlarn pvassl etiden Yohtif 15- Afcf değerfer ıcennde mevcut tulunan teçlam ıpotek veya temnat tutarten 2İ49901 16- Attf değerten) topiam sgorta Maa 13 358129 17- AJacaMar ıçm akmş our çotek ve dğer lemınattam -cptam tutart Yotejr 18-Pasrteyeralmayartaatıhıjiter'cplam tutar 170C5OO 19- Bankalard* m«duatr btoke olanna *şkm tdartar 110 DâiBcravtlubn 7 T H 6'2 USC 142478.- DM 16930379-PTS 8Û52678-FFR 24 351 964 - UT 744X-Wl 5770-GBP BORÇLAR DovEcıaıntiit»! 1103 091 -USO 648416- DM 33960367-PTS 351679-FFR 4 635287 862 - LJT 347200 -HR 250 715-GBP 380 -ATS 242249-SKR 2194- 55J43.- 18111 166.130.- 522790- Sıt 31272C- 55*43.- 188.11 166130.- 522790- 22&350- 3&594- TıtoıMhonTLI 867677 26.692 37İ11 449.686 4İ24 12J60 1016 1401.166 TuHnHBvaıTL) 344959 121474 74İ08 19639 871944 57680 131071 87 9349 1630711 nen» amrlBman gKlerlenıde meydana getrtf$ arbşH veyaaöt; (•); Herhan- jbrartsveyaaatşyotoif S ianmakta ve ayW( ortalama maiyet yânlflm kdbı AruUadr 10-Varsa.tarrarnenveyaasrnenHsloksaymv44mamasnngerekçeten Uz mi artar stok saym ûçer ay» donBnMe, tıamradde. yantaıa madde, ş- taoy Yıi sortamds şvkct ıçndeio tûm mateemslfirfi s 11- Yurtj ve yurtdş s*sar hesap kiem çm yı afan uOn, hrta, cöartu gta de ymsn aşmas tafndebu fiaboevehBmellere «ŞKT trartan yoklur l la 4gi leşv* ve sûtrârsyon yoBur 13- Onceta dönmt iştan gcÂr ve Jderler ıle onc* döreme aıt jfler ve zarartann tutartam ve kjyrakbm gosteren apkJaycı nof Ûncekıdönemeislan9davezara1a 14324 Estayfcratfverjvereamer 132 EsfcyiaraarirracaıkaTisyonjdsner . 126 EshvlaraariAr-Gejderten : 2279 EshyferaKvaâefskı : 30 EshylaraaitkurfarioTden : 3.168 E*y*araa«ofelaaa 8572 G * * « f M 415 19.627 11079 G*y*nfgsg(Ma 6x*dönemelstao*vekirt» Eskjvllaraaînjrfantg*- Estc viHaa art r-amıi fiyat farla Eskıyiaraattasıtpoiçeıptai teren tülj Yoktur 21- MemıJ kıyme'ler /e bagk menkui toymete ?u(xj ıçınoe yer atp ıştetmenai or- taktan ^raMenveb^ortaidtotarafından^arılmışbulunarnvnlaikıymet tutarir ve bunlan çıkaran ort**Jar Yotöur 22- Malr taUofadata "dığer bar^snıiaşı^anhesa^ kaiemtenyjendaMatduğugtu- BİLANÇO OĞEfl KİSAVADEÜ ALACAKİAR TSKB MuvakkatborçMar DtöERKBA VADEU BCfiÇlAR Ortaktara Borçlar Odenecek GıdeHer Ûdenecekveg iıarç. Ertelenen ve taks. baŞ. devfet alac Ksavafefctiğerborclar BOfiÇVîGtoERKAfiŞUKLAB VergıkaşHdai DiğalBelgesgelmeyaımatan GELİR TABLOSU FMüYEIi LG U DIĞER GFJJflLER VE KAftAR 1997 yıkna aıt i a c * senetw reeskcn* gehn 1998 yıtoa aıt borç senetten 'eestont getn tsnakierden temettu g#en Fazgelırlen Merkui kıymet satış kârlan . Kur Farfclan MalzsmeSatşSslır «jra Geiır'en Saym'arklan O*rgeiıHer DIĞER FAAUYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR 1997Y s-a a1 bcc se^etlen reeskont adsn 1998 yılına aıt aiacak seretlen 'seskont gıden KurFaıttan Mateene sa'.ş zarafian Dıjerşdervezanytar : 2'6 7245 1491 205.486 113İ21 37393 541513 96.444 123213 2360C3 1*31 5.R36 11496 6118 314246 15J617 30.000 -0273 345740 16918C 27850 405331 10250 81 7461 899.804 : 211657 977.060 31-Ortakiar ştnMervı j^^yunrnöûlderrılutartYoktur 32-Kîe^en:*anylayJıçrrtça*şanper5OMinonaBfiBssyıSi GenelMudur 1 Yöneta 37 Mûhads 53 Görevi 113 5 96 861 966 33- 2000 Yt Sorunu Çozümıi Iş Program Şrkeöma, 2000 yi sonnmun ço2ümu ıçm 1996 yi oasnoa ç^malanna oaş- aınştr MevcutterdvarelAS/4O0v«PC-Ner«orl()sâerai«200Cy* sorunu ornaij saptanmştır Ssiem uzemde yûMu bJunan Pnsm paketrr 2000 yi- 11 8 529 14- Ad ve mtyazli hsse sereben ıçr ayn ayn gostenlmefc. koşUuyta, hsse oaşna kirekioayorartan- AGnjbu (12JX)0al) 1248713-TL %124871 BGrubu (lOOOOad.) 520297-TL %52029 CGrubu (6120000000ad) 31-TL %31 OEkİGştfdğı mal ve honet untm ııAljfIjndakı ıj 19»7Y*(Oııiııi¥tM 190B Yii «n in a»Ma ÛBETİM(M2) 20678.000 20755000 1S- Her br ana sacş grubu ıçan ayn syn olmak uzere şletmentı donem çnde ger- çe*festırd$ mal ve tcnıet saöş midariamoaa ttejşmeier 19S0700CSATTŞ(M2" 20827000 EGE SBMMİKSANAYİVETİCARETA.Ş. 1.1.1996-31.12.1988 OÖOBACAtTSNRUDENETlMRAPOnU Ege Seran* Sanayı ve Tcaret A.Ş nrı 3112 '998 tarh ınbar ie duzenlenmş caktr Çalışmalarderametmekte* 612692 caktr I-Maiyetmuhasebesıentegrasycnproıes 1231999 2- Franaal support entegrasyon profa 26 31999 3- Ege Pazartana destek programlaı, bayı menusu ve ıç pıyasa fatııa ptoıelen 2631999 4- Barcode etkeUeme c^es 5.3.1999 5-rracalprci«sı,22.4î999 6-Planlamapro|esı 941999 7-Uretrni2İemeve1eknıknpotarpro|e9 3041999 B-Satnatmaprates 1551999 \ 9-4rnbaryoneomıvesevkıyatproıes 751999 10-De$ş»ien pnsm progranian: 2'51999 11-Genelprograıto'751999 12- Ptsm genel ıjjyade ve sonrsuz kılanıınnn sağlanmaa 13-Muhasabeproıesı 3071999 14-Personelpreıes 3071999 15-Butçevestandvtmaiyel!erpıqa 27i 1999 16-AmortBmar,profesLİ391999 Mançc vegeirtabknu iaenndeyaptgrE çaışma, y t t mal, bUotara Sşkroıarak. genei kabU goınuş denelımtte.esas ve standdUma gâro y v ^ " ınceiemeve mnb snk Uıtnuttur. Inceiemem; esas olarak. ara bianço ve geirtablosınınla- ahnçKUd ssttm anlamya yöne* oterak. anattk mceleme akj tootema ve s- sndan okçmusU. Bu nedenle oponmfiun, y** bagrae denetm raponjndaı J IA. • i J Wn0031 U vet*Jrturapofve*Tşa IhsMe ^eçen yıl ie mukayesei claratt sumian mali taUo- larda 1997 y*na art rakariar geçen yıa aıt bagmsz denenm rarjorundan drmstr Bu çerîeveoe; yuKamfl öetırtılen ara mai tabıolarda, bır oncem ym ayn ara do- taböam laartomBra igtoıfltevekurafera uygun orrayan oneml brnususa rast- lanmamıstr YONET Yemnt Malı Muşanft ve Denetm A.Ş, (Amenter«rmofMOOR£STEPHENS| ıilııj^rf^ 1 olrnss acsnûar açManmss yseni ofan dğer hususlar Yoktı/ 12Mart1999 Istanbul MiirtONUfl SonjmluOrtal(Ba;Denet{i zenlemeler, tasarrufun vergilen- dınlmesme ılışkin hukümler, 3 ayda bır vergi ödemeye ılışkin düzenlemeler ve gorurü vergıye bağlı esnafa yonelık duzenleme- lenn gözden geçınlmesı gerek- tığını kaydettı Maliye Bakanı Oral, Vergı Ya- sası'nda yapılacak değişiklıkler sırasında gelır kaybı boyutunun da dıkkate alınacağını, an- cak şu anda ek vergi veya düzenleme gıbı bir duşün- cesının olmadığmı belırttı TOBB Başkanı Fuat Mi- ras, Bankalar Yasası'nade- ğınerek tasanda ongorulen iist kurulda, Başbakan'ın da olması gerektığmı sö>- leyerek burokratlardan olu- şan bır üst kurulu ıçlenne sındıremedıklennı kaydet- tı. Vergı Yasası'nda yapıla- cak düzenlemeler sonra- sında gelırlenn azalacağı endışesının olduğunu be- lırten Miras, "Getirilecek düzenlemeleıie vergi eksü- mesiobnayacak1 'dedı Ma- li mıladın topluma tam an- latılamadığını ve tanıtıma gereklı zaman aynlmadığı- nı söyleyen Miras, "Mali milat >-a kaldırüsın ya da 2003 yılına kadar halkı inandırarakdtşandaki var- lıklannı Türkiye've getir- me şansı yakalansın" diye konuştu. Vergı Yasası'nın çıkışı sırasında mevduat fa- ızlennden kesılen vergınin beyanname yenne kayna- ğından kesilmesıni ıstedik- lennı anımsatan TOBB Başkanı, böyle yapılması durumunda Maliye Bakan- Iığı'nın gelır kaybına uğra- mayacağını savundu. Polis asayiş operasyonlarını sürdürüyor îstanbul'da olaylı gün: 3 kişi öldürüldü, 7 yaralı İstanbul Haber Servisi - Istanbul'un çe- şıtlı bölgelennde meydana gelen olaylar- da 3 kışı öldürüldü, 7 kışı de yaralandı ts- tanbul Asayiş Şube Müdürluğü ekıplen. çaldıklan otomobıllen sahte belgeler dü- zenleyerek satan 18 kışılık şebekeyı gözal- tına aldı Ilk olay. dün Güngören Merkez Mahal- lesı tkbal Sokak üzenndekı kahvehanede aiacak meselesı yuzünden çıktı. "Dadas' lakaplı bır kişi, rasgele çevreye ateş açarak Ebru Şallı cezaevinde "Kokain kullanmak" suçundan yargılandığı davanm duruşmaianna katılmadığı ve kaçma şiiphesi bulunduğu gerekçesiyle3 gün öncc hak- kmda gıyabi tutuklama karan çıkanlan nıan- ken Ebru Şallı dün İstanbul \dli>e Sarayı'na ge- lerek teslim oldu. 3. Ağır Ceza MahkemesLgenç mankenin ifadesinin alınmasmı 14 Temmuz 1999günkü dunışma>a bırakü. Ebru Şalh, hak- kındaki gı>abi tutuklama karannın vicahi\e çevrilmesi nedeniyle tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk 1 utukev ine konuklu. İsmail Ceylan'ın ölümune ıkı kışının de yaralanmasınanedenoldu Gazıosmanpa- şa'da da Yılmaz Sezgin adlı kışı, henüz be- lırlenemeyen bır nedenle Ecevit Yılmaz'ı öldürdü.bırkışıyıdebıçaklayaraladı Üm- ranıye'de göğsünden bıçaklanan Ramazan Çavuş'un (18) yaşammı yıtirmesi üzenne yapılan araştırmalarda faılın Abdulkadir Çolakoflu olduğu tespıt edildı. Avcılar'da MehmetFıratda, kız kardeşi HatkeYeter'ı eşinden aynlmak ıstedığı gerekçesıyle sı- lahla ateş ederek yaraladı. Ba>ram Çahşkan (32) adlı kışı de, Halkalı Meydanı Çamlık içensınde sırtından vurularak yaralandı. AUab- verdi Polat adlı kışı, Balat Mahkemealtı Caddesı'nde dolaşırken kımlıgı belırsız bır kişi tarafından silahla baca- ğından vuruldu. Fuat Dinç adlı kişi ıse Kozlu Mezarlı- ğı'nın ıçinde silahla bacağın- dan vurularak yaralandı. Asayiş Şube Müdürlügü Oto Hırsızlık Büro Amırlıgı ekıplen. çaldıklan otomobıl- len sahte belgeler düzenleye- rek satan hırsızlık şebekesı- nın 18 üyesıni düzenledıkle- rı operasyon sonucu gözal- tına aldı. Şebekenın çeşıtlı ıl- lerde sattığı 21 otomobılı bu- larak muhafaza altına alan polıs. bır adet tabanca ıle 3 adet sahte lOO'lük ABD Dolan'na da el koydu. TEM Otoyolu'nun Üm- ranıye mevkıınde Ünal adlı bır kışinın kullandığı 34 SS 75 plakalı otomobıl, kaza ya- pan akrabasına yardıma gi- den Hakan Karakuş'a çar- parak ölümüne neden oldu. Vali Çakır, Hüseyin Rahmi'nin eşyalannın sergilendiği salonu gezdi. Çakır, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı anmak, kitaplan Ue kişisel esyasuun korunmasına > önelik çauşmalan tanıtmak amacı\la düzenknen toplanbya katokü. (Fotoğraf: AA) Istanbul Valisi Erol Çakır, Heybeliada'daki yapıyı ziyaret etti Hüseyin Rahmfıım evi müze oluyor tstanbul HaberServisi - tstanbul Va- lisı Erol Çakır. dün Büyük Ada ve Heybelı Ada"ya gıderek Reşat Nuri Güntekin ve Hüseyin Rahmi Gürpı- nar'ın evlennı zıyaret ettı Çakır, Balat'tan polıs botuna bınerek once Büyük Ada'ya gıttı. Yazar Reşat Nun Güntekın'ın eserlennı yazdığı e- vı zıyaret eden Vali Çakır, yazann eşı Hadiye Güntekin'e Taksım Cumhun- yet Anıtı'nın maketıni hedıye ettı. Zı- yaretın ardından Aya Yorgı Kılısesı ve eskıden Rum Yetımhanesi olarak kul- lanılan tanhı bınayı gezen Vali Çakır. Büyük Ada'dan polıs botuyla Heybelı Ada'ya geçtı Çakır. burada yazan an- mak, kitaplan ıle kışısel eşyasının ko- runmasına yonelık çalışmalan tanıt- mak amacıyla Adalar Kaymakamhğı ve Adalar Vakfi'nca, Huseyın Rahmi Gürpınar Çok Programh Lısesı'nde duzenlenen toplantıya katıldı Çalışmalar hakkında Vali Çakır'a bılgı veren Adalar Kaymakamı Mus- tafa Farsakoğlu. 30 vıl adada yaşayan Hüseyin Rahmi Gurpınar'ın şu anda çok bakımsız halde bulunan evmdeki kışısel eşyanın koruma altına alınabıl- mesı ıçın iki yıldır uğraş verdıklenni anlattı Farsakoğlu. eşyanın koruma altına alınabilmesı içın öğretmenlerden olu- şan bır komisyon kurduklannı ve bu komisyondakılenn eşyayı okula getı- rerek burada bakım ve onanmım yap- tıklannı ıfade ederek Istanbul Ozel tdare Müdürlüğu'ne aıt olan evın mü- ze haline getırilmesi ıçın çalışacakla- nnı kaydetti TIZNOKTASII ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar(gturk.net 'îşkence Yaralanm Duruyor'Jale, artık adını dünyanın duy- duğu bır kentten; Manisa'dan. Ününü dünyanın duyduğu bir ola- yın kahramanı. Gencecık yaşların- da en ağır fizikı ve pskolojik ışken- cetere uğrayan Manısalı gençler- den. Şöyle dıyor Jale: 'Îşkence kaynaklı yaralanm hâlâ vücudum- da duruyor. Fıziksel ve ruhsal ya- ralanmın kapanmast mümkün de- ğii." Ne garip bir ülkeyız, ne acılı bır kadere sahibız. Çocuklanmızı ış- kenceden kurtaramıyoruz. Işken- ceyle alınan ıfadelerine dayanarak küçücük yaşlarda cezaevine ka- patılmalannı engelleyemiyoruz. Iş- kence yaptığımız çocuklann yüzü- ne baka baka onların îşkence gör- mediğinı ıddia eden karariar vere- bihyoruz. Çocuklarımız, bizim ikti- dar hırsımız uğruna yaralar bereler ıçinde kalıyor. Sonra bir gün sevinçle havaya sıçnyoruz. Dört yıl önce yapılan bir işkencenin çok sayıda kanıtı ve ta- nığına karşın zor da olsa ortaya çı- kanlıp mahkûm edilmesine sevını- yoruz. Sevinmekte haklı olduğu- muz da bır gerçek. Çünkü bu ülke- de îşkence yapan terfi ediyor, iş- kencecileti koruyanlar sürekli yük- seliyor. Arada bir; bütün gücümüz- le, olağanüstü bır enerjiyle bır grup ınsan harekete geçıyor. Zor da ol- sa işkencecılerın cezalandırılacağı bır karar ortaya çıkıyor. Bu gerçe- ğın ortaya çıkanlmasında özel bır çaba sarf eden eskı CHP mılletve- kilı Avukat Sabri Ergül, "Yargıya güvendık, bızı haklı çıkardı" demek gereğını hissedıyor. Pekı ya, ortaya çıkanlmayan, ad- liyenin ve emniyetın tozlu rafların- da yok olup gıden îşkence dosya- lan? Evet sevıniyoruz. Bır işkence olayını ortaya çıkardık. Sorumlu- ları en azından cezalandırıhyor. Böyle bır sonucu elde etmek ıçih ne büyük bır enerji harcandı, ne çok ınsan buyük özveriler göster- dı? Bu kadar çabaianmasa bu so- nucu elde etmek mumküm müy- dü? Bır işkence olayını bu kadar çok gayrete rağmen zar zor kabul ettı- rebılmek, ne ölçüde başan? İşken- ce goren çocuklar, aılelen, avukat- ları, olayı takip eden aydınlar açı- sından bir başarı olduğu kesin, a- ma ya Türkiye içın bu bır başarı mı? Binlerce işkenceden bırisını kabul ettirebildiğine sevınen bu ül- ke nasıl bir ülke? Bu ülkeyi yöne- tenler nasıl insanlar? Bu ülkenin adliyesi, polısi nasıl adliye, nasıl polis? Artık bu soruları sormanın zamanı gelmedı mı? Gençlerden Aşkın diyor ki: "Bu dava haksızlığa karşı mücadele ve- renlerın de kazanabıleceğıne ör- nek olmalı." Çocuklarımıza öğret- tiğinız gerçeğe bakın? İşkence gö- rebıhrsinız, makatınızacop sokula- bilir. Hıç yoktan çok ağır cezalara mahkûm edılebilırsinız. Ama bütün bunlara katlanabilır, canınızı dışını- ze takar, büyük acınıza rağmen ayakta kalır ve etkılı ınsanları hare- kete geçırebılırsenız, mahkemele- re kabul ettırmesenız bile bakarsı- nız Yargıtay'da bır şansınız olabilır. Mesaj budur. Bütün bunlan başardıktan son- ra bile, bir ıkı gazete hariç bu önemli başannız doğru dürüst ha- ber bile olmayabilir. Işte gençlerı- mıze bunu öğretiyoruz. Milyonlar- ca genç bu gerçeklerı öğrenerek yetışiyor. Daha başka gerçeklen de öğrenıyorlar. Bu tür olayların birin- ci dereceden sorumlusu olması gereken Emniyet Müdürü'nün ter- fı üstüne terfi ettığini ve sonunda başkentın emniyet müdürü oldu- ğuna da öğrenıyorlar. Bir ülkede kanunlar önemli ama yargıçlar daha önemli. Çünkü ka- nunlara asıl can verenler yargı mensuplan. Türkiye'de kimse yar- gı mensuplarının sorumluluğunu tartışmıyor. Herkes, sorumluluğu Meclis'e havale ederek işin için- den sıyrılmaya çalışıyor. Bir ülkenin demokratıkleşebilmesinın ilk ko- şullanndan bınsi yargı kurumunun doğru işlemesınde. Yargıçların ve savcıların en önemli görevlen, ya- salan; özgürlüklerin önünü açmak ve adaleti gerçekleştirmek ama- cıyla uygulamalan. Orneğin Yargı- tay Ceza Daireleri Genel Kurulu, Manısa Emniyetı'nde işkence ya- pılıp yapılmadığına 7'ye karşı 17 oyla karar verdi. Kanunlar aynı, an- cak yargıçlann 17'si bu kanunlara bakarak işkenceye karar veriyor, 7'sı isetersı yönde karar veriyor. Bu karar, yargıçların tavnnın ve yasa- yı yorumlama tarzının ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Gelin bıraz da yargıçlan ve bugü- ne kadar verdıklen, özellıkle sıyasi davalarda verdıkleri kararlan tar- tışalım. Yargıç sorumluluğu uzerin- de duralım.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog