Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHUBİYET 17 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE HABERLER Rahmi Koç'un sağlık dupumu • tstanbul Haber Servisi - Koç Holdıng Yönetım Kurulu Başkanı Rahmi Koç'un Amenkan Hastanesi'nde tedavisi sürdürüldüğü belirtildı. Yapılan açıklamada, dün çekilen akciğer röntgeninde. zatürree bulgulannda büyük ölçüde düzelme görüldüğü kaydedilerek ateşi normale dönen Koç'un hafta sonuna kadar hastanede kalacağı bildırildi Kompozisyon yarışması • İstanbul Haber Servisi - Millı Eğıtım Bakanlığı Çıraklık ve Yaygm Eğıtim Genel Müdürlüğü ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nın (ÇYDD) birlikte düzenledikleri "Cumhurıyetin 75. Yüında Türk Kadını" konulu kompozisyon yanşması •sbnuçlandı. Yanşmada birinciliği Istanbul'dan tnci Özyazgan, ikinciliği Çanakkale'den Imran ©ursun ve üçüncülüğü Kastamonu'dan Meral lhsan ^Tüllef kazanırken 10 kışi de mansiyona değer bulundu. Kandeşler bir araya geldi • İstanbul Haber Servisi - Sosyal Hizmetler Çocuk Esırgeme Kuruınu İstanbul İJ Müdürlüğü, yaş ve cinsiyet nedeniyle değişik yuva \e yurtlarda kalan kardeşleri bır araya getırmek için dün bır şölen diizenledı. 0-6 ya^ grubu çocuklann kaldığı Bahçelievler Çocuk Yuvası'nda düzenlenen şölende, yaş ve cinsiyet nedeni> le başka çocuk vüvâlan ile vetiştirme yurtlannda kalmak zorunda olanlarbir arava geldi Emniyette görev değişikliği • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzmanhk şubelerinde göre\ lı polis memurlanndan. başkomiser rütbesine kadar çok sayıda düşük rütbeli emniyet görevlisinın, başka illere tayin edıldiğı ya da İstanbul'daki değişik binmlere kaydınldığı belirtildı. BURSA (Cumhuriyet) - Bursa'da. tıcari amaçla organ naklı yaptırdıklan iddia edılen 17 kişi yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama>a göre Selim Koşarer, eşi N'esime Koşarer'e para karşılığında yasal olmayan yollardan böbrek nakli >aptırdıktan sonra aracılar tarafmdan tehdıt edılince durumu güvenlik kuvvetlerine bildırdi. Koşarer'in ihban üzerıne 17 kişi yakalandı. Akaryakıta zam • ANKARA (AA)-Motonn ve kalonfer yakıtının perakende satış fiyatlan. yüzde 8.5 ila yüzde 8.9 oranlarında arttınldı. Buna göre motorinin satış fiyatı Ankara'da 230 bın 300 lıra, lstanbul'da 231 bin lira oldu. Kalonfer yakıtı ise Ankara'da 131 bın 700 lıra, tstanbul'da 126 bin 800 lira oldu. İstanbul Haber Servisi - Büyük Anadolu Holding ve Sevgi Hastaneleri zincirinin «luşturduğu E-Care konsorsiyumunun, Jsviçre'deki89yılhk Montbnllant Hastanesi'ni Jsviçrelı ortak ile birlikte işleteceği belırtildi. Yapılan açıklamada, "Işbirliği, hastalara, lsviçre'nın doğal güzelliklerinden de istifade etmelerine fırsat sunan tatıl- teda\ ı hizmet anlayışını getirecek" denıldi. THY'ye zam • İstanbul Haber Servisi - THY ıç hat bılet ücretlerine zam yapıldı. Zam sonucunda ıç hat ücretlen ortalama yüzde 4.51 oranında arttınlırken yeni ücret tarıfesı 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. TBMM'de Bankalar Yasası'nın ilk 3 maddesi kabul edildi. Muhalefet tepki gösterdi 'Denetim yeterli değfl. 9 ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Bankacılık sistemini sıkı bir denetim altına almayı hedefleyen Bankalar Yasa Tasansı'nın ilk 3 maddesi TBMM Genel Kuru- lu'nda görüşülerek kabul edildi. Ekonomıden sonımlu Devjet Ba- kanı HikmetUhığbay, bu tâsany- la bankacılık sistemini altyapı za- afiyetinden kurtarmak ve istık- rarlı bir mekanizma oluşrurmak is- tediklerini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda Ban- kalar Yasa Tasansı'nın tümü üze- rinde yapılan görüşmelerde mu- halefet partileri sözcüleri düzen- lemeyi gerekli, ancak yeterli bul- madıklannı ifade ettıler. FP gru- bu adına konuşan tstanbul Mil- • TBMM Genel Kurulu'nda Bankalar Yasa Tasansı'nın tümü üzerinde yapılan görüşmelerde muhalefet partileri sözcüleri düzenlemeyi yeterli bulmadılar. Tasannın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu"nu düzenleyen maddesine göre kurul. Hazine'den 2. Maliye, Merkez Bankası, DPT, Türkiye Bankalar Birliği ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birer olmak üzere 7 üyeden oluşturulacak. Bakanlar Kurulu, gösterilecek iki katı aday arasından atama yapacak. letvekili Ali Coşkun. bugüne ka- dar bankalar üzennde etkin bır denetim kurulamadığını söyledi. • Coşkun. faizlerle ülkenin gelece- ğinin ipotek altına alındığını sa- \"undu. 'Geciken düzenleme'' DYP grubu adına söz alan tz- mır Milletvekilı L'fiık Söyiemez. Bankalar Yasası'nın geciktırilmiş bir düzenleme olduğunu söyledi. Kamuoyunun bir mucize yasa bek- lentisine sokulduğunu, bu yasanın birçok sonınu çözebileceği hava- sı yaratıldığını kaydeden Söyle- mez, "Bu kanun temd bir huku- ki boşluğun doldurulmasından öteye gidemeyecektir. Kanunda birçok temel eksikükler var. Bu kanununadı 'malı piyasa kanunu" olmahydı. Niçin böyle bir düzen- lemedüş.üniumemiştir" dedı. Ban- kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun oluşum şekline de karşı çıkan Söylemez, "Türld- ye'tk kamuya hesapvermeyen bir- takım müesseseler ohışturulmak isteniyor" dedı. Hükümet adına eleştirileri ya- nıtlayan Devlet Bakanı Ulugbay, yasanın yurttaşlann tasarruflan- nın güvenli bir ortamda korun- ması, bankalann kurulması, el de- ğiştirmesi ve tasfiyesine kadar bir- çok konuda düzenleme getirdi ği- Orman Mühendisleri Odası tstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Kadir Erth'n, AydosOrmanlan"ndaki girişimlerin engeflenmeflKsi durumunda, 65 müyon metrekarelik alanın rant amaçlı betonlaştırümasjna tanık olunacağı uyansında bulundu. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) Aydos'ta rant paylaşunı Aydos Orman îçi Dinlenme Tesisi'ni 10 yıllığma kiralayan şirket ihale yeterliliğitrhnayan başka bir şirketi ortak etmek istiyor tstanbulHaberServisi-İstanbul Aydos Or- manlan, Orman lçi Dinlenme Yeri'ni 10 yıl- lığına flıaleyle aldığı 1998'den bu yana işle- ten Çamlı Turistik Tesisleri Tıcaret Ltd. şir- ketinin ihale şartnamesine aykın olarak Meh- metKöymen'e ait Birtaş înşaat Sanayi ve Tı- caret AŞ'yi ortak yapma girişimine. iîgili ma- kamlar tarafindan göz yumulduğu iddia edil- di. Bu girişimin derhal durdurulmasmı isteyen Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Kadir Erdin, orman işlet- mesine sonradan ortak edilmek istenen Bır- taş Înşaat Sanayi ve Tıcaret AŞ'nin ihale şart- namesindekı yeterlilik koşullannı taşımadı- ğını söyledi. Prof. Erdin, bu girişimin engel- lenmemesi durumunda. 6.5 milyon metreka- relik Aydos Onnanlan'nın rant amaçlı be- tonlaşrjnlmasına tanık olunacağı uyanstnda bulundu. Prof. Erdin'in verdiği bilgiye göre Selçuk Bağatur'a ait Çamlı Turistik Tesisleri Limi- ted şirketi, Aydos Ormanlan Orman lçi Din- lenme Tesisi'ni 1998 yılında ihale yoluyla 10 yıllığınakiraladı. Çamlı Turistik Tesisleri Ltd, daha sonra 2 Haziran 1999"da Mılli Parklar Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü'ne bağh Marmara Bölge Müdürlüğü'ne, orman içi tesise ortak olarak Birtaş Înşaat AŞ'yi al- mak istediğini yazüı olarak büdirdi. Aynı baş- vuruda. Birtaş AŞ, "250 mflyon lira sermaye- 1" ortak girişhnin pilot firması olarak ortak- hğın nam ve hesabına tam yetkili olarak gös- terüdi. Marmara Bölge Müdürlüğü bu başvuru üzerine, işletmeye "piot firma" olarak ortak edilmek istenen BirtaşAŞ'mndurumunun, iha- le yönetmeliklerinde istenilen şartlara sahip olup olmadığını incelemeye aldı. İnceleme sonunda yeterlilik alabilmesi için en az 55 pu- an alması gereken Birtaş A$, 14.827 puan âla- bildi. ni söyledi. Uluğbay, •'Bankacılık sstemi bir ülkenin kan dolaşım sis- temidir. Eğer bu kan dolasımında bir anza olursa, bundan tüm eko- nomi etkiknir. Bankacılık güven sistemidir. Birtakım tüzel kişüere halkın parasmı toplamayetkisi ve- riyoruz. Bu her boyutuy la disiplin isteyen. somut net, istismara açık olmayan kuraüar bütünüdür" gö- rüşünü kaydetti. 'Güvenli bir sistem' Tasannın. en az çağdaş ülkele- nnki kadar güvenli bir sistem ya- ratılması ilkesiyle hazırlandığını kaydeden Uluğbay, "Tasanyla bankacılık sistemimizin altyapıst- nı zaafiyetten kurtarmak, istik- ı-arhbiryaptoluştunnakyo- luna gjdiyoruz" dedi. Uluğbay, tasanyla "eko- nomiksuça ekonomikceza" ilkesi çerçevesınde idari ce- za getirildiğini, adli cezala- nn da arttinldığını söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda gö- rev alacak 7 kişinin "baa kununlara kontenjan veril- mesi" şeklinde algılanma- masını isteyen Uluğbay, *Ss- temimize bir kurum kazan- dınyoruz. Bu kurumun ku- runisallaşbnlması insan un- suruna bağhdır. Bu bir ihri- sas kuruluşudur"" görüşünü dile getirdi. Hikmet Uluğbay, dünya- daki bunalımın bir uzantısı olarak Türkiye'de de bir kriz yaşandığını belirtirken bu dönemde üç bankanın bat- üğını, mevduat sigortası ko- nusundaki düzenlemenin za- manındayapılmamasırun et- kili olduğunu ifade ettı. Kabul edilen maddeler Tasannın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Bankacıhk Düzenlerae ve Denetleme Kurulu"nu dü- zenleyen maddesine göre kurul, Hazine'den 2, Mali- ye, Merkez Bankası, DPT, Türkiye Bankalar Bırliğı ve Sermaye Piyasası Kuru- lu'ndan birer olmak üzere 7 üyeden oluşturulacak. Ba- kanlar Kurulu, gösterilecek iki katı aday arasından ata- ma yapacak. Kurul üyelen, özel bir ya- saya dayanmadıkça resmı veya özel hiçbir görev ala- mayacak, tıcaretle uğraşa- mayacak ve serbest meslek faaliyetinde bulunamaya- cak. Dernek, vakıf, koope- ratif ve benzeri yerlerde yö- neticilik yapamayacak olan üyeler. görevden aynlmala- nnı izleyen 3 yıl süresince yasa kapsamına giren kuru- luşlarda üst düzey görevli olarak çalıştınlamayacak- lar. TZOB Başkanı 'Dışalımlar tarıma zararlı' ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Türkiye Ziraat Odaları Birlığı (TZOB) Başkanı Faruk Yücel tarafindan Tanm ve Köyışleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'e sunulan "Türk Tannu- nın Sorunlan" adlı ra- porda. dışalımlann Türk tanmına zarar verdiği vurgulandı. TZOB, ta- nmsal desteklerden > a- rarlanacaklara bazı bel- geleri gösterme yüküm- lülüğü getirerek ekono- minin kayıt altına alın- masını sağlayacak olan Vergi Yasası'nın 153. maddesınin uygulana- madığını, hükümetlenn "ka>Tt dışıekonomi lobi- sini aşamadıklannr be- lirtti. Buğday hasadının başlamasına karşın buğ- day fıyatlannın açıklan- mamasını eleştiren TZOB, bu yıl yaşanan kuraklıktan zarar gören çiftçilerin zarannın kar- şılanması için alınan ka- rarlann göstermelik kal- dığını savundu. Toprak Mahsulleri Ofısi'nin (TMO) zor du- rumda olduğunu. gerek- li önlemlerin alınmama- sı durumunda ofisın alım yapamayacağını belirten TZOB, dışalım- lann durdurulmasını ve küçük üretim merkezle- rınde bulunan geçici alım merkezlerinin yeni- den açılmasını istedi. Sporda başanlı öğrencüere ödiil MÜli Egitim Bakanhğınca 1998- 1999 eğitim ve öğretim yıhnda düzenlenen çeşiüi yanşmalarda v« uluslararası karşılaşmalarda dereceye giren İstanbul'daki okul ve öğrencüere törenle ödülkri verildL Ataköy'deki Ahmet Cömert Spor Sakmu'nda gerçekleştirflen ödül töreninde konuşan tstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Bahbey; öğrencilerin bu ülkenin gunıru, geteceği ve başöğretmen Atatürk'ün emanet ettiği cumhuriyetin bekçileri olduğunu kaydetti. KÜLTUR • SANAT (O 212) 293 89 78 (3 HAT) EZİALIŞVERIŞ v e EĞLENCE M£RKE AAAlTtPt,A>owiCd Kc 4iı3e«d'v« YorJ td 0216 A42 40 30-31 IILEYICININ SEÇTIGI TURK FILMLERI 11.30-14.00-16.30-19.00-21.30 HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 11.15-13.45-21.15 GEJVIIDE 16.15-18.45 GELECEK HAFTA •HOŞÇAKAl YARIN »AZİZE GERÇEK EFSANELER 11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 KİTAP DOSTLARI DERNEĞİ BOĞAZ GEZİSİ İSTANBUlUNTAŞITOfRAaşUR SUHATANN Isiele iskrie. Dce DEe Şaıfenn İSTANBUL unu Bizl«re Anlatıyof. Kız Kulesınden Denıze Cirmek Memnu Değıl. Mecburidır. 26 Haziran Camartesl Bilgl ve Rtnrvssyon içln: 414 T5 T3 - 449 O3 86 414 4a O6 - 349 81 42 ASSOSU İNANILMAI GÛZİLLİKTl GtZİ ve TATİL PROGRAMLARl "SincapUnn cşliğinde kahva!Q Kuşlann gölgesınde doğa >TJrüyûşleri" 02I6. 425 25 57 0286. 723 40 71 OSMANCIK MEYHANESI "Tekneye Taşınıyor" 'Boğazda MtLtap MtınıCa Ilnutulmaz VİT Çıcı Qtf.initk.vi 'Dot/asıt/a tğlınmık. üttrscniı Cü TırciAiniz Ilız OCmaUyız Proiesyone^ Fas. Heyetitnizle Sc»lev»ı Oynayın Yunan Muagı vı Tûrt PopU CosunDvsEin SîzlereMLJtfsğtrnızın Değtşik Tatiılanrvdan öze) menûflûsi sunmak Bîzicf için bir VssfedEf. C SALONU Eğlencede Limit Yok,21.00-02.00 Her Tûrlû N'tşan.Dûğün ve Özel Toptantıiannız Sizin isteklerinız Doörultusunda Düzenlenir. Teknemizin kapasitesi 240 açık, 240 kapalı mekana Sahip olup otopark güvenlik sorunları cözülmuslur. TEL: (0.212) 264 33 88-28146 51-0532 313 88 99 Fazilet Partisi Erbakan rahatsızlığı istifa getirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-FP İstanbul Mil- letvekili Irfan Gündüz. par- tisindekı teşkilattan sorum- lu genel başkan yardımcı- lığı görevinden istifa etti. Kapatılan RP'nin siyaset yasaklı genel başkanı Nec- mettin Erbakan'ın il kong- relerine müdahale etmesi- ne itiraz eden Irfan Gün- düz'ün, geçen hafta istifa karan verdiği öğrenildi. Irfan Gündüz, istifa ge- rekçesini açıklarken pole- miğe girmeden bu karan verdiğini belirterek "Be- nim şahsi tercihimdir. Bu görevi yürütmek istemiyo- rum.ParthieüşBbirrahat- sızhğım yok" dedi. Irfan Gündüz"ün sonba- harda yapılacak kongre ön- cesinde teşkilatlarda yaşa- nan sorunlardan rahatsız- lık duyması nedeniyle ge- çen hafta istifaya karar ver- diği, parti yöneticilerinin düne kadar karannı geri al- ması konusunda ikna etme- ye uğraştıklan kaydedildi. Gündüz'ün istifasrna ge- çen hafta Erbakan ile yap- tığı görüşmenin neden ol- duğubildirildi. Erbakan'ın görüşmede, kongre önesin- de yapılacak il kongrele- rinde kendisine yakın kişi- lerin seçilmesinin sağlan- masını istediği ve buna Gündüz'ün tepki gösterdi- ği öğrenildi. Gündüz, " D H şardan müdahaleyi kabul etmiyorum'' diyerek geçen hafta istifa edeceğini ima et- mişti. Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan '4.5 milyon işçi kaçak çalışıyor' DÜRDANE KIRÇUVAL ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, emeklilik yaşıyla ilgili yasa tasansının en geç temmuz aymda TBMM'ye sevk edileceğini bildirdi. Hastaneleri sendikalar ve sivil toplum örgütlerinden oluşacak "Özel GönüDü Denetim KunıUarTnın denetımine açacaklannı belirten Okuyan. SSK hastanelennde verimi arttırmak, çalışanlan özendirmek için başanlı personeli ödüllendireceklerini açıkladı. Okuyan, sosyal güvenlik kuruluşlannda aktüeryal dengenin bozulduğunu, Avrupa'da her 7 çalışana 1 emekli düşerken, Türkiye'de 1.7 çalışana 1 emekli düştüğünü söyledi. Yaklaşık 4.5 milyon kaçak işçı çalıştığının tahmin edildiğini belirten Okuyan, kaçak işçilerin sigorta kapsamına alınması ve emeklilik yaşının yeniden düzenlenmemesi durumunda Türkiye ekonomisinın sosyal güvenlik kuruluşlannın yükünü daha fazla taşıyamayacağını ifade etti. Emeklilik yaşı ile ilgili sosyal güvenlik kuruluşlannın önerilerini aldıktan sönra bir taslak hazırlayıp bunu taraflann tartışmasına açacağını ve bu çalışmanın sonucunda oluşturulacak tasan taslagını Bakanlar Kurulu'na sunacağını bildıren Okuyan. "Ancak bu çahşmalan çok uzarmavacağun. en geç temmuz aymda tasan Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek TBMM'ye sevk edilmiş olacak" dedı. 'Hastanelerde manzara ürkütüciT Bakanlık görevine başladığı günden itibaren SSK hastanelerinde yaprığı denetımlerde karşılaştığı manzaranın ürkütücü olduğunu bıldiren Okuyan, bu hastanelerin bir yılda ilaç için 142 trilyon lira, özel hastanelere 105 trilyon lira para ödediğini bildirdi. Öncelikle, SSK hastanelerini sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin denetimine açacağını belirten Okuyan şunlan söyledi: "120 SSK hastanesi var. Bu hastanelerin bulunduğu Ulerdeki tüm sendika ve sKil toplum örgütlerinden kura ile 5 örgüt betirieyeceğiz. Bu örgüt temsilcilerine hastanelerin başhekimnk kaünda birer oda vereceğiz. Bunlar da 2 yıl süreyle aylık denetim raporlan haarlayacak. 'Özel Gönüllü Denetim Kurullan' adıru vereceğimiz bu kurullar, heray hastanede gördükleri eksiklik ve sanlışlıklan bize bildirecek. 2 yılda bir de \eniden kura çekerek Özel Gönüllü Denetim Kurullan'nı >eniden belirleyeceğiz.'' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, hastabakıcı, hemşire ve doktorlar arasından her ayın en başanlı personelinin belirlenerek ılan edileceğini belirtirken, "Ben de bizzat kendilerine birer teşekkür sertifıkası vereceğinı'' dedi. Okuyan, aynı zamanda başanlı personelin birer maaşla ödüllendirilebilmesinin olanaklı olup olmadığını da araşnrdığını söyledi. 4 bin aile TBMM'ye başvurdu Devlet izin verirse dönecekler Dt\ ARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Güneydoğu'da köylennden zorla göç ettirilen ailelerden 4 bini TBMM'ye gönderdikleri dilekçelerde topraklanna geri dönmek istediklerinı belirttiler. Aileler, uzun yıllardır yaşadıklan sıkıntılar nedeniyle Meclis'ten maddi ve manevi tazminat talebinde de bulundular. Güneydoğu'da 1991 -1996 tarihleri arasında yaşanan terör olaylan nedeniyle zorunlu göçe tabi tutulduklannı belirten aileler, TBMM'ye gönderdikleri dilekçelerde geri dönüşlerinin sağlanmasını istediler. Aıleler TBMM'ye postayla gönderdikleri dilekçelerde. TBMM'de bir komisyon kurulmalı ve uğradığımız maddi ve manevi zararlann tespiti yapılmalı. Köylerimize geri dönebihnemiz için gerekli hukuki. insani, maddi ve manevi koşullar bir an önce oluşfurulmair dediler. 'Zoria çıkanldık' Köyüne geri dönmek için TBMM'ye başvuran aileler arasında bulunan 77 yaşındaki AH Başaran, Mardin'in Derik ilçesine bağlı Tepebağ köyünden 9 yıl önce göç ettinldiklerini belirterek şunlan söyledi: "Köyümüzden zorla çıkartıkiıktan sonra ne yapacağunızı şaşırdık. Ortada kaldık. Yıllardır eziliyoruz. Bir hayvandan bite farkımız yok. Yönümüzü nereye çeviriıierse oraya doğnı gidiyoruz. Böyle yaşamaktansa arnk öbneyi yeğliyorum. Çok acı çektik, çok mağdur olduk. Köyümüze geri dönmek istiyoruz. Arnk Meclis. sorunlanmıza çözüm bulmah ve geri dönüşlerimia sağlamab." Dıyarbakır'da Suriçi Beledıyesi tarafindan zorunlu göç sonrası beldedekı 400'e yakın harabeye yerleşmek zorunda kalan aileler, oturduklan yerleri temizlemeye ve onarmaya başladı. Suriçi Belediye Başkanı Cezair Serin, "Bu hem ailelerin ve hem de bekie sakinlerinin sağhğı ve güvenüği açısından oldukça iyi olacak" dedi. YAZ DÖNEMİ _ Başlangıç Seviyesi Konuşmaya Yönelik İTALYANCA Dll KURSLARI Başlangıç Tarihi: 21 Haziran P.tesi Özel Verdil İtalyanca Dil Kursu Osmanbey, Halaskârgazi cad. 2 8 1 / 2 (Gazi sineması karşısı) Tel : 231 82 71 Tel / Fax : 24O 77 91 Birbirinden şirin ve sağhklı 4 tekir kedi yavrusu, şefkatli, sahipler anyor. TEL: 0212 561 17 72
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog