Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

17 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Memura yüzde 20 zam öngören hükümet, 6 ayda akaryakıt ürünlerine yüzde 53 zam yaptı Ucret sistemi adaletsizALİER Memura yüzde 20 zam öngören hükü- metin, son beş ayda THY biletlenne yüz- de 41.5. akaryakıt ürünlerine ıse yüzde 53 oranında zam yaptığı belirlendi. Hükümet ortaklannca üzerinde anlaş- maya vanldığı belırtilen yüzde 20'lik zam oranı, son beş ayda gerçekleşen enflasyon oranın 5.3 puan, THY'nın bilet ücretle- rine yaptığı zammın 20.5, akaryakıt ürün- lerine yapılan zam orarunın 30. ABD Do- lan'ndaki artışın ıse 10 puan altında bu- lunuyor. Maliyet artışlannaparalel olarak her ay bilet ücretlertne zam yapan THY'nin toplam zam oranınm yüzde 41.5 olduğu belirlendi. Türkiye Akaryakıt Bayileri ve Gaz Şirketleri lşveren Sendikasrnın (TAB- GİS) verilerine göre de, 1 Ocak-11 Hazı- ran 1999 tarihleri arasında normal benzı- nin fiyatı yüzde 53 oranında arttınldı. Aynı süre gerçekleşen enflasyon oranı da yüzde 30'a yaklaşıyor. Bu artışlar nede- niyle hükümet ile Türk-lş arasmda ımza- lanan ve 500 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi, yüzde 30 zam artı seyyanen 15 milyon lira verilerek bağıt- landı. Tüm bu verilere karsın hükümetin memur için öngördüğü yüzde 20'lik zam oranını hangı ölçüye göre belırlediğı me- rak edıliyor. Ücreder arasmda çarpıkhk Kamu çahşanlan arasındakı ücret ya- pısı baştan aşağı adaletsiz ve çarpık bir tablo sergiliyor. DSl'de, bölge müdürii 310 milyon lira, mühendıs 206 milyon maaş alırken, aynı yerde toplusözleşme hakkını kullanabilen çalışanlann maaşı ikramıyeleri ile birlikte 242 milyon ile 407 milyon lira arasında değişiyor. Ücret çarpıklığı memur statüsündekı çalışanlar arasında da sürüyor. Devlet, yenı göreve başlayan polis memuruna 160 milyon. DSİ MUKAYESELİ MAAŞ TABLOSU 657'ye Tabi Memur Personel POZİSYONU Bölge Müdürü Bölge Md. Yrd. Şube Müdürü Baş Mühendis Mühendis Derece 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 Aylık Ort. Geliri (Net) 310.000.000 236.000.000 211.000.000 211.000.000 206.000.000 S/S Personel (Sendikalı Işçi) POZİSYONU Bekçi Şoför Operatör S/S Teknisyen Grubu Vasıfsız Işçi Aylık Ort. Geliri (Net) (Maaş+lkramiye) (TL) 407.000.000 333.000.000 332.000.000 305.000.000 242.000.000 KÖY HİZMETLERİ MUKAYESELİ MAAŞ TABLOSU 657'ye Tabi Memur Personel POZİSYONU ll Müdürü Şube Müdürü Mühendis Derece Aylık Ort. Geliri (Net) 1/4 1/4 1/4 245.936.000 218.579.000 213.731.000 S/S Personel (Sendikalı Işçi) POZİSYONU Atölye ustası Inşaat ustası Şoför Elektrik Teknisyeni Vasıfsız işçi Mevsimlik işçi Aylık Ort. Geliri (Net) (Maaş+lkramiye) (TL) 353.592.000 341.205.000 331.462.000 354.278.000 305.964.000 230.000.000 Unvan Genel Md. (1/4) Sube Md. (üni.) Memur (9/1) Hızmetli (15/1) OQretmen(1/4) Oğretmen (9/1) llVaiisi(1/4) Kaymakam(7/1) Kavmakam (4/1) Hakım (1. sınıf 1/4) Hakım(8/1) Başkomıser (2/6) PolısMemuru(11/1) UzmanDoktor(1/4) Doktor (8/3) Doktor(1/4) Hemşireflise12/3) Mühendıs$antıve(1/4) Teknısven Santive (12/2) Profesör(1/4) AraştırmaGörevlisi(7/1) Kıdemlı Albav (1/4) Teö,men(1/4) 2.Kad.Kıdm.Bascv.(1/3) Asb.Çv5.(10/1) Ba$bakanlıkVaızi(1/4) Ocak99 370.310.000 195.628.000 91.994.000 87.448.000 167.848.000 126.955.000 467.867.000 229.495.000 452.345.000 228.332.000 214.874.000 160.411.000 244.648.000 184.371.000 118.921.000 200.714.000 101.968.000 377.147.000 157.922.000 420.000.000 215.000.000 270.000.000 143.983.000 Avukat (1/4) 202.41Z000 öğretmene 126 milyon, düz memura ise 90 milyon lira maaş uygun görüyor. Kamu çahşanlan arasmdaki farklı üc- ret uygulamasının kaynağı ise sendikalı olmak ya da yaptıkJan görev ile ilgili si- yasilere karşı ellerinde bulundurduklan "güçle" orantılı bulunuyor. Bu nedenle üc- ret çarpıklığından en çok etkilenenlerin başmda "silahsız memurlarla". oğretmen ve "beyin gücü" olarak tanımlanan tek- nik elemanlar geliyor. Derecesı 9/1 olan memur 90 milyon, 6 yıllık oğretmen 132 milyon, mühendis 206 milyon, uzman doktor 225 milyon lira maaş alabiliyor. Bu maaş düzeylen, aynı kamu kuruluşunda toplu sözleşme imzalayabilen sendikalı ça- lışanlaruı oldukça altında kalırken, vakıf üniversitelerine transfer olan öğretim gö- revlilerinin maaşlan 2 ile 5 bin dolar ara- sında değişiyor. Devlet hastanesinde en fâz- la 250 milyon maaş alabilen uzman dok- tor ise toplumun kaymak tabakasına hiz- met eden kimi özel hastanelerde aylık ka- zancını 50 milyara kadaryükseltebiliyor. Öğretim Elemanlan Sendikası tstan- bul Şube Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşil- dere kamudaki ücret çarpıklığını, yakın zamanda karşılaştığı şu olayla anlattı: " Yeni mezun öğrencim için bir gıda şirke- tinde iş butdum. Bana 'Hocam şimdilik ancak 480 milyon lira brüt verebilecek- lerini söylediler' dedL S yıihk ludemü profesör olarak ben net 380 milyon Bra ab- yorum." Maaşlannm reel olarak sürekli düştüğünü ifade eden Prof. Yeşildere, şu an yüzde 50 zam yapılması durumunda 1992'deki ücret seviyesini yakalayabile- ceklerini belirtti. Yeşildere, "Daha önce kıdemli albav kadar şimdi ise lademli yar- bay kadar maaş alryoruz" dedi. Öğretim görevlilerinin geçim sıkıntısını aşmak için ayda 80 saati bulan ek derslere girdikle- rini, kimisinin de özel sektöre proje ha- zırladığıru anlatan Prof. Yeşildere bu tür çalışmalann öğretim görevlilerini bilim üretmekten uzaklaştırdığmı ve onlan sü- rekli ders anlatan mekanik mekanızma- lara dönüştürdüğünü vurguladı. Prof. Yeşildere kamudaki düşük ücret- lerin topluma, kalitesiz eğitim ve sağlık hizmeti ile rüşvet ve topyekün çürüme olarak yansıdığını kaydetti. Mersin ve Gaziantep'te aralarında KESK Genel Başkanı Erdem'in de bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı Düşük ücret arbşına tepki sürüyor HaberMerkezi-KESK'e bağlı sendıkalar tarafından yüzdeli maaş artışını protesto gösterilerinde polisin baskısı ve gözaltına alınmalar devam ediyor. Mersin ve Gaziantep'teki gösteriler sırasında 60 kişi gözaltına alındı. Mersin'de gözaltına alınanlar arasında KESK Genel Başkanı Siyami Erdem de bulunuyor. Memur maaşlan konusunda hükümetin tavnna tepkiler sürerken ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Fuat Miras'ı ziyareti sırasında gazetecilerin zamla ilgili sorulannı yanıtladı. Yılmaz, yüzde 10'luk artışın ilk yanyıldaki zamlar düşünüldüğünde "memunı enfiasyona ezdiren" bir anlayış olduğunu kabul ederken kısıth bütçe olanaklannı zorlayarak yüzde 10'luk rakamın üzerine çıkılabileceğini söyledi. Alay edlyorlar' KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, gazetemize yaptığı açıklamada, yeni hükümetin bütçeyi, kamu çalışanlannı yoksulluğa sevk eden, ısyana sevk eden, onlarla alay eden, iradelerini hiçe sayan bir yaklaşımla hazırladığını söyledi. Memurlara yapılacak zamla ilgili koalisyon ortakJannın görüşmeleri sırasında önerdikleri yüzde 15-25 arasmda değişen zam oranlannı "koyun pazarhğına'' benzeten Erdem, hükümetlerin sendikalaşma için mücadele sürecinde olduğu gibi yapılacak zam konusunda da kendileriyle bir diyaloğa girmediklerini söyledi. Türkiye Kamu- Sen Istanbul Bölge Başkanı Hanefi Bostan da açıklamasında, yeni hükümetin sefalet girdabındaki memurlaria başan sağlayamayacağını söyledi. Bostan şunlan söyledi: "Herhangi bir kurumda 25 yıl hizmeti olan ü müdürü 246 milyon lira ahrken 20 yıl hizmeti oian şöförü 300 miryon lira, odacısı ise 272 milyon lira almaktadır. 20 yıllık hizmeti olan bir şube müdürü 185 milyon lira alırken aynı işyerindeki işçi ikramiyesi ile birlikte 289 milyon lira; 25 yılhk bir mühendis 213 milyon lira ahrken 20 yühk bir topoğraf işçisi 304 milyon Bra almaktadır. Belediyede çahşan bir memur 110 milyon lira ahrken aynı emurlar bordroyaktıKamu çahşanlan. İstanbul'da bordrolannı vakarak hükümet tarafından yüzde 15-20 oranlannda belirlenmeye çahşılan zam oranlannı protesto ertiler. KESK'e bağb sendikalann üyeleri. dün akşam saatkrinde Aksaray'da Vletro girişi önûnde "Hükümet zammını ai, başma çal", "Kahrolsun IMF* sloganlarrvla toplandılar. KESK Genel Sekreteri Sevil Eroğhı'nun Genel Başkanı Siyami Erdem'in Mersin'deki eylem sırasında gözaltina ahnmasını kınavan konuşma&mın ardından lstanbul Şubeler Platformu adına okunan basın açıklamasında, hükümete LMF tarafından dikte ettirilen bütçe düzenlemeleriyle kamu çahşanlaruun sürekli olarak ücret kaybına uğradıklan kaydedildi. Kamu çalışanlan bordrolarmı yaktıktan sonra olaystz bir şekilde dağddüar. Sağuk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi üyeleri tarafindan SSK Okmey danı Hastanesi'nde yapılan basın açıklamasında insanca yaşanabflecek bir ücret tatep ettifcr. DİSK Genel Sekreteri Murat Tokmak, yazm bir açıklama yaparak hükümetin yoksulhığu arrûncı bir ekonomi politikası iztediğüıi ifade ettL Tokmak açıklamasında, KESK eytemlerine potis müdahalesine değinerek "57. hükümet daha yoiun başmda büyük bir yanbşa yönelmistir. Baskr/la hiçbiJr sorunun çözümknemeyeceğini en başta Sayuı Başbakan'ın geçmişi karutlamışûr. Kamu emekçflerinin ücret zammı ve tüm emekçileri ilgitendiren sosyaJ güvenlik sorunu olmak üzere emekçilerle ilgili konularda girilen bu yanlış yolda ısrarh ohramayacağun umuvToruz" dedL KESK'e bağh Buieşik Taşımacıhk Çahşanlan Sendikası, Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen \e Türk-tş'e bağh PetroJ-Ç Sendikası'ndan yapılan açıklamalarda memur maaşlannın sefalet çizgisi altında olduğu ka> dedflerek zamlarm asgari geçim düzeyi tutturulacak oranda yapılması istendi. ÖDP Genel Başkanı Yardımcısı Yıldınm Kay a da yıapnğı açıklamada Siyami Erdem'in gözaltına ahnmasını kmadı. (Fotograflar: HATfCE TUNCER) belediyedeki bir işçinin net maaşı 412 milyon, mesaisi ile buiikte 934 milyon Uraya çıkmaktadır." Mersln'de oturma eylemi Mersin Maliye Binası önünde saat 12.00'de toplanan yaklaşık 200 kadar memur, sloganlar attıktan sonra oturma eylemine başladılar. Ancak memurlann oturma eylemi sırasında polisler cop kullanarak topluluğu dagıttı. Olay sırasında KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, KESK Mersin dönem sözcüsü ve Eğitim-Sen Başkanı AH Rıza Özer. Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Hüseyin Aral, SES Şube Başkanı Yılmaz" Bozkurt Eğitim-Sen Eğitim Sekreteri Cemal Canbay. SES Yönetim Kunılu üyesı Abbas Koluaçık'ın da aralannda bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Siyami Erdem ve 20 üyenin Mersin'de gözaltına alınmalan Ankara'da protesto edildi. KESK Merkez Yürütme Kurulu (MYK) adına açıklama yapan Hasan Nayır, memurlann istemlerini hükümetin görüşerek çözmek yerine, güvenlik kuvvetlerini kullanarak çalışanlan denetim altma almak ıstediğini söyledi. Ankara'da Ulus Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan KESK üyeleri, "Hfikümet zamlannı a! başma çal", "Devlet güdfimhl sendikaya hayır", sloganlan attılar. Yaklaşık bin kişilik grup, önerilen zammı alkış ve ıslıklarla protesto ederek maaş bordrolannı yaktı. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Ersun Genç yaptığı konusmada, "Bütçedeki personel ödemeleri yüzde 20'nin alnna düşürülmek isteniyor" dıye konuştu. Petroİ-lş Genel Başkanı Bayram Yıkhnm da ortalama memur maaşı 119 milyon 600 bin lira düzeyindeyken yalnız mutfak gideri 93 miryon 323 bin lira olmak üzere 2 çocuklu bir aile için yoksulluk sınınnın ise 283 milyon 700 bin liraya yükseldiğine dikkat çekti. 'Hükümetin tavrı oıtaya çıktr Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazala ıse yeni Meclis yapısı ve 57. hükümetle çalışanlann haldannın korunması ve iyileştirilmesinin söz konusu olmadığının daha ilk yol aynmında ortaya çıktığını belirtti. KESK'e bağlı sendıkalar dün Izmir Konak Alanı'nda da toplanarak bordlanm yaktılar. KESK Izmir Şubeler Dönem Sözcüsü ve SES Izmir Şube Başkanı Mevhıt Ülgen. "Bize yapılacak ücret arüşını iktidar partüeri biderle alay edercesine kendi aralannda oyuna dönüştürdüler" dedı. KESK Samsun Şubeler Platformu'nu oluşturan sendikalann üyeleri de DSİ 7. Bölge Müdürlüğü bahçesinde toplandılar ve bordrolannı yaktılar. Trabzon'da Atatürk Alanı'ndaki basm toplantısında konuşan KESK Şubeler Platformu Sözcüsü Şinasi Haznedar, yönetenlerin holdinglere, çıkar odaklanna ülkenin kaynaklannı yönlendirdiğiııi, ancak özveriyi çahşanlardan beklediklerini söyledi. 26 Haziran'da büyük eylem Eğitım-Sen Şube Başkanı Gültekin Yücesan da, 26 Haziran günü büyük bir kitlesel eylemle protestolann zirve noktasına vardınlacağını açıkladı. Gaziantep'deki KESK'e bağlı sendikalara üye memurlar, hükümetin ücret politikasım protesto etmek amacıyla dün saat 12.00 sıralannda adliye binası önünde toplandılar. Burada bordrolannı yakmak için toplanan memurlan polis alana sokmadı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine polis sendika yöneticilerini yaka paça sürükleyerek otobüslere bindirdi. Olaylar sırasında 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. ARAYIŞ TOKTAMŞ ATEŞ Anlayın Artık... 1995 Genel Milletvekili Seçimleri öncesinde, müthiş bir çalışma yapan Refah Partili "hanımla- nn", seçılebilecek yerlere neden konulmadığını çok düşünmüştüm. Bazı arkadaşlarım, "Bunlar kadınlan adam yerine koymazlar" gıbisinden açık- lamalar yaptılar ama; bu yaklaşımın, doğrulan tam yansıttığını, hiçbir zaman düşünmedim. Işin aslını daha sonra anladım. Refahlılar, başör- tülü hanımlan TBBM'ye sokmaya hazır değillerdi. Doğabilecek tepkiden çekiniyorlardı. Ve aslında, haklıydılar. Başörtülü olmayan hanımlan Meclis'e soktuklan takdirde, kendi seçmenlerinden tepkı ala- bilirlerdi. Şimdi pek anımsanmıyor, bir ara sahne- ye, "sanşınbirdişçihanım"sürmüşlerdı. Seçmen- lerhiçhoşlanmadıklaniçin, "unutturdular". (Aslın- da halkımız bazı şeyleri ne çabuk unutuyor...) 1999 Genel ve Yerel Seçimleri'nde Faziletliler, ge- rek TBMM'ye ve gerekse değişik belediye mec- lislerine başörtülü hanımları, seçilebilecek yerlere aday gösterdiler. Acaba ne oldu da, bir önceki se- çimde cesaret edemedikleri bir şeye, 18 Nisan'da cesaret edebildiler. Doğrusu bu sorunun yanıtını vermek de pek ko- lay değil. Merve Kavakçı'nın aday gösterilmesin- de Refah Partisi'nin eski genel başkanı Sayın Er- bakan'ın rolü biliniyor. Siyasal birşansı kalmayan Erbakan'ın, "VaA)emj,yamem;"anlayışıyla, işitır- mandırmaya karar vermiş olabileceğini düşünüyo- rum. Belediye mechslerine seçılen hanımlann da, fazla bir tepki çekmeyeceğini düşünmüşlerdir her- halde. Peki bu "hesaplan" yaparken, acaba neye gü- vendiler? Silahlı Kuvvetler'in ve Milli Güvenlik Ku- rulu'nun 28 Şubat kararlarından vazgeçtıklerıni düşünmüş olmalarına ihtimal vermek istemıyo- rum. Bu ülkede başbakanlık düzeyine çıkmış bir insanın ve yıllarca iktidar ortağı olan bir partinin yö- neticilerinin, Silahlı Kuvvetleri bu denli az tanımış olmalarını açıklamak çok güç... Siyasal "hırsının" sona ermemesine karşın; si- yasal yaşamı bitmiş gibi görünen Necmettin Er- bakan'ın "çtlgınlığını" anlamak mümkün. Fakat başta Sayın Kutan olmak üzere, Fazilet Partisi yö- neticilerınin bu "kuman" göze almalan, kendileri açısından büyük hata. Bu hatanın ardında, eski genel başkanlanna duy- duklan bağlılık yatıyor olabilir. Vesiyasette, "vefe'ya çok önem vermeme ve saygı duymama karşın bu bağlılık duygusunun abartılmış olduğunu düşünü- yorum. Aslında bunlar beni pek ilgilendirmiyor. Hatta, bu gelişmeler Faziletlileri "deşifre ettiği" için, bu ge- lişmelerden belli bir oranda memnun olmamız da gerekebilir. Fakat doğrusunu isterseniz, hiç de mutlu olamıyorum. Mutlu olamıyorum, zira Türkiye'de barajı aşabi- lecek kadar güçlü bir siyasal partinin, bir başörtü- sünün ardına sığınarak siyaset yapmasına ve hiç- bir fikir üretmemesine üzülüyorum. Mutlu olamıyorum, zira binlerce genç kızımızın, bu adamlara güvenerek ve inanarak, yaşamlannı kararttıklannı ve geleceklerini mahvettiklerini bili- yorum. Ne kadar yazık... Ve 28 Şubat'ın üzerinden 2 yıldan fazla geçmiş olmasına karşın bazı konularda hâlâ inat etmele- rine şaşıyorum. Üniversite ve yüksekokulların seçme ve yerleş- tirme sınavı yapılıyor. Bakıyorsunuz başörtülü ço- cuklar, yanlannda velileriyle ve kimi zaman bu pro- vokasyonu saptamak isteyen medya mensupla- nyla, sınav kapısına dayanıyorlar. Çoğu kez, bu çabalannın boşuna olduğunu bi- liyorlar. Sınava girseler ve bir yükseköğretim ku- rumunda kendilerine ysr bulsalar, o kılıklanyla oku- yamayacaklannın da bilincindeler. Ama gene de, sınav kapısını zorlamaktan geri kalmıyorlar. Anadolu liseleri ve fen liseleri için seçme sınavı yapılıyor. Gene aynı senaryolar. llköğretimi yeni bi- tirmiş çocuklar bunlar. Bu "oyuna" alet etmenin gereği var mı? Bu çocuklann ruhlarında doğacak fırtınayı, daha sonra nasıl dindirecekler? Bunların, kendi çocuklanna da acımalan yok. Türkiye'de, bir "Islam şeriatı düzeni" kurma plan- lan suya düştü artık. Ama bizim "muhteremler", bunu hâlâ anlamıyor, anlamak istemiyorlar. Kör bir inatla bildiklerini okumayı sürdürmek istiyorlar. Atalanmız, "Keskin sirke küpüne zarar" demiş. Bu inat yüzünden, eskiden "müsamaha" ile kar- şılanan kimi davranışlanndan da uzak düşmek zo- runda kaldılar. Örneğin bizim okullarımızda, tek tük başörtülü öğrencimiz vardı. Artık hiç gelemi- yoriar. Gene atalanmız, "Taş da yumurtaya düşse, yu- murta da taşa düşse, kırılan yumurta olur" demiş- ler. Anlayın artık... Kutan'ın zam önerisi 'Düşükmooşayüzde 50 yükseklereyüzde 30' ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - FP Genel Başkanı Recai Kutan, me- mur maaşlanna enflasyo- nun üzerinde zam yapıl- masını isteyerek u Düşük maaşlara yüzde 50, yük- seklere yüzde 30 zam ve- riürse ortalama zam, enf- lasyonun üzerinde olur" dedi. Kutan, FP'nin Meclis grup toplantısında, yara- tılmak istenen yapay gün- demlere karşın halkın ger- çek gündeminin geçim sı- kıntısı olduğunu söyledi. Memur, çiftçi, esnaf ve özellikle işsizlerin büyük geçim sıkıntısında oldu- ğunu anlatan Kutan," Ya- pılan bir araşnrmaya gö- re memur maaşı bir önce- ki yıla göre yüzde 70 geri- lemiştir. Memurlar Erba- kan'ın başbakanhğı dö- neminde tatmin edici zam ahnışlardır. O günden bu yana Erbakan dönemin- de verilen zam oranına erişilmemiştir'" dedı. 1999 yılı bütçesinin gö- rüşüldüğü günJerde. me- mur maaşına yüzde 10 zam yapılabileceğinden söz edildiğini anımsatan Kutan, seçimler öncesin- de memura enflasyonun üzerinde zam vaadinde bulunan iktidar ortakla- nnın bugünkü tutumlan- nı eleştirdi. Bir aylık mut- fak masrannın 100 milyon liraya ulaştığına dikkat çeken Kutan. "Faizciye, rantiyeye 9 katrüyon ak- tanhrken bizim görüşü- müz devlet yönetiminin temelini oluşturan memu- ra, enflasyonun üzerinde zam ve refah payı veri^ melidir. Düşük maaşlara yüzde 50, yüksek derece- li memurlara yüzde 30 zam verilirse ortalama zam enflasyonun üzerin- de olur" diye konuştu. Kutan, dün Meclis'te- ki odasmda Libya'nın An- kara Büyükelçisi Manso- ur M. Bader'i kabul ede- rek bir süre görüştü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog