Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç # Genel Yayın Koordinatörü: Hikmet Çetinkaya # Yazıışleri Müdurü: İbrahim Yıldız '• Sorumlu Müdür: Fikret llkiz # Haber Merkezi Müdürü. Hakan K»ra • Görsel Yönetmen: Fikret Eser tstıhbarat: Cengiz Yıldırım 0 Ekonomr Özlem Yüzak • Kültür Handan Şenköken • Spor Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami Karaören # Düzeltme. Abdullah Yazıcı 0 Fotoğraf. Erdoğan köseoğlu 9 Bügı-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberleri: Mehmet Faraç Yayın Kunılu: llhan S«lçnk (Başkan), Orfaan Erinç. Oktay Kartböke, Hikmrt Çetinkay», Şüknn Soner, tbrahim Yddız, Orhan Bunaiı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No- 125, Kat:4, Bakanlüdar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat), Faks:4195027#IzmirTemsılcisı.SerdarKınk, H.ZiyaBlv. 1352 S. 2/3 Tel. 4411220, Faks:4419117 9 Adana Temsilcisi: Çetin Ytğenoğlu, InönüCd. 119 S.No:lKafl,Tel:363 12 11, Faks: 363 12 15 Muessese Müduru. ÜJtün Akmen • Koonfanatör Ahfflct Konıtsan 9 Muha- sebe Bûlent Vencr«ldarc Hüxyin GirerC Bılgı-tslan NafllnalABılgı- sayarSıstan. Mürâvet ÇMer#Satış FtrfetKıaa MEDYA C: • Yönetıın Kunılu Başkanı - Genel Müdûr Gilbin Erduran • Koordınatör Reh» Işıtman 0 Genel MûdörYarduncısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 51395 80-513846Wl,Faks:5138463 Vayımfıyaıı \e Basan: Yenı Gûn Haber Ajansı. Basın \e Yayıncıhk A Ş TüıkocağıCad 39 41 Cagaloglu 34334 Istanbul PK 246 - Sirktcı 34435 Istanbul Tel (0/212)51205 05<20hat) Faks (0/212)513 85 95 www.cumhurivet.com.tr 17HAZÎRAN1999 Imsak:3.22 Güneş: 5.24 Öğle: 13.12 Ikindi: 17.10 Akşam: 20.45 Yatsı: 22.38 'Juliette Greco'yu anlatmak' • Haber Merkezi - ttalyan tiyatro ve TV oyuncusu Elena Bonelli "Juliette Greco'yu Anlatmak" adlı gösterisiyle lstanbul'da. Italyan ve Fransız Kültür MerkezlerTnin birlikte düzenledikleri etkinlikte Greco'nun yaşam öyküsü farklı bestecilenn 16 parçası seslendirilerek anlatıldı. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemden sosyo- kültürel kesitler sunulan gösteride Bonelli'ye piyanoda Alfredo Messina ve kemanı ile Massimo Cioncolıni eşlık etti. Karapuiar'da çevre etkbıliği • KONYA (Cumhuriyet) - Erozyon nedenıyle çölleşen Karapmar kurtanlıyor. Karapınar'da 43 bin dekarlık alan ağaçlandınldı. 40 bin dekarlık alan doğal bitki örtüsüne kavuşturuldu. "Dünya Kuraklık ve Çölleşmeyle Mücadele Günü" Türkiye etkinlikleri bu yıl örnek bir çevre mücadelesinin verildiği Konya'nın Karapmar ilçesinde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de katılacağı etkinlikler. TEMA Vakfı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Konya Valiliği ve Karapınar Kaymakamlığı'nın organizesi ile gerçekleştirilecek. Çorum'da festival • ÇORUM(ANKA)- Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin düzenlediği "'19. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali", 18-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival süresince, klasik müzik konseri, tiyatro temsilleri, panel, yanşma ve halk oyunlan gösterisini de içeren renkli bir program sunulacak. Etkinlikler çerçevesinde şef Gürer Aykal yönetimindeki Borusan Oda Orkestrası, Devlet Tiyatro Salonu'nda bir konser verecek. Trafüc işaret levtıaları • ERZURUM(AA)- Trafîk güvenliği kapsamında yapılan çalışmalarda. standart trafık bilgi işaret levhalan ile otokorkuluklardaki yıllık hasar miktannın 11.4 trilyon lirayı aştığı bildirildi. Araştırmalarda, karayollannda yılda yüzde 30'u kullanılmaz hale gelen işaret levhalannın bu yüzde 30'dan yansınm tahrip edildiği, diğer yansının ise çevre ve iklim koşullanndan dolayı özelliğini kaybettiği kaydedildi. Ozellikle kırsal alandaki trafik levhalan, sürücü ya da yanındakiler tarafından hedef tahtası gibi kullanılarak bilinçsiz bir şekilde kurşunlarla tahrip ediliyor. Menopoz ilacı • CHICAGO(AA)- Kadınlann menopoz dönemlerinde kullandıklan ilaçlardan Roloxifene'in, menopoz sonrası dönemde bulunan kadmlarda göğüs kanseri riskini yüzde 76 oranında azalttığı bildirildi. llaçla ilgili araştırma Amerikan Sağlık Birliği'nin yayın organı Jama'da yayımlandı. Prof. Dr. Steven R. Cummings, bu ilacı kullanan kadınlann ömür boyu göğüs kanseri riskinden kurtulmuş olabileceklerini belirtti. ÖSS'de psikoloji, sosyoloji, mantık dersi sorulanna az yer verilmesi tepkiyle karşılandı 4 Felsefe grubu yok sayıhyor'İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - ÖSS'de "Felsefe grubudersleri" olarak nitelendirilen psi- koloji, sosyoloji, mantık sorulanna çok az yer ve- rilmesi, bu derslerin geleceği konusunda kaygı yarattı. Felsefe grubu öğretmenleri. bir dönem bu derslerin politik gerekçelerle yok edilmek isten- diğini anımsatarak "lisefcrde bu derslerin yok edfl- mek istenmesiyle düşünmeyen, üretmeyen, sorgu- lamayan ve var olaıu oMuğu gibi uyguİamaya ça- lışan üniversite mezunu, uzmanlaşmış cahiller mi yetiştirflmek istenjyor" diyorlar. Felsefe grubu dersleri öğretmenlerince yapı- lan ve Öğretim Elemanlan Sendikası Izmir Şu- besi'nce de desteklenen açıklamada, ÖSS'de hiç soru sorulmayan veya çok az soru sorulan sanat tarihi, yabancı dil, resim, müzik, mantık, psiko- loji, sosyoloji, felsefe ve lise son sınıf tüm ders- • Felsefe grubu öğretmenleri, "liselerde bu derslerin yok edilmek istenmesiyle düşünmeyen, üretmeyen, sorgulamayan ve var olanı olduğu gibi uygulamaya çalışan üniversite mezunu, uzmanlaşmış cahiller mi yetiştirilmek isteniyor" diye soruyorlar. lerin öğrenci ve veliler gözünde önemsiz ve ge- reksiz olarak algılandığı belirtildi. Sınavda sorul- mayan hiçbir bilgi alanı ve etkinliğin öğrenci için anlam kazanmadığı vurgulanan açıklamada, "Suıav kurullannın. yöneticilerin, vefflerin ve öğ- rencilerin Ugilerini çekmeyen ve hatta gereksiz di- yedüşünülen derslere. okullarda ilgi yaratmak ve ögrencileri güdülemek adeta olanaksız duruma getaıektedir" denıldi. Öğrencılerin, psikoloji ve felsefe grubu diye adlandınlan bu derslen oku- tan öğretmenlerle karşılaşmadan önce, öğren- meyi "befleğe bilgi depolama" olarak algıladık- lanna dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Öğrenci, ancak psikoloji okumaya baş- ladığı zaman ögrenmenin bilgi depolamak olma- dığnu görme olanaguu ekk ediyor. Neyazık ki öğ- renmeyi öfreten, kişinin kendisini tanımasına ola- nak sağlayan, buradan hareketle de başka insan- lan tanımaya yönelen psikoloji dersi, tüm alan- lar için zorunlu bir ders değfl. Aynı biçimde, top- lumsal bir varhk diye tanıdığunız insam, içinde yaşadığı toptumun insan ilişkiterini, bu iKşkilerin örgütlenmesKie oiuşan kurum, kuruluş ve ku- rallann bUincine varmasını sağlayacak olan top- lum biliminin yine tüm bölümlerde zorunlu oku- tulması gereldrken beUi bölümler için seçmeli bi- le değildir. Düşünmenin yasalaruu ve ilkelerini kavratan ve doğru düşünmenin kurallannı öğre- ten mantık dersi de tüm bölümlerde okutulması gereldrken befii bölümlerde okutulmuyor." Psikoloji, sosyoloji, mantık derslerinin, bütün bölümlerin zorunlu okuyacaklan ortak derslerin arasına almmasını ve ÖSYM'de bu derslerden en az diğer dersler kadar soru sorularak ilgı odağı haline getirilmesini isteyen öğretmenler, "insan- lanmızın insanca yaşamalan,yeniden üretebflme bilincini kazanabihneteri" için eğitim kurumla- nnın ve smav kurullannın yeniden yapılandınl- ması gereğine de değindiler. Harçlara yüzde 60 zamma tepki 'Universiteler ticarethaneye donuşturuluyor tstanbul Haber Servisi -YÖK'ün 1998-99 öğre- tim yılının kapanmasının ardından harçlara yüzde 60 oranında zam yapma karanna üniversite ögren- cileri ve eğitimciler bü- yük tepki gösterdi. Eği- tim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Alaaddin Dinçer. harçlara yapılan yüksek orandaki zammın YÖK'ün "Parası olan okur. obnayan okumaz" mantığının bir ürünü ol- duğunu belirtti. Dinçer. "Ünh-ersiteler giderek ticarethaneye dö- nüştüriilüyor, bu zamla- nn durdurulması \v\~a ge- ri almmasını istiyoruz" derken Sosyalist îktidar Partili öğrenciler adına yapılan açıklamada da "YÖK'ün esas acu, üni- versite kapılannın emek- çi çocuklanna kapatüma- sıdır'' denildi. Süreküartiş Eğıtim-Sen 2 No'lu Şu- be Başkanı Alaaddin Din- çer, önceki yıllarda çok az miktarlardaalınan harç- lann gittikçe "katmerle- şerek" arttığını ifade et- ti. Öğrencilerden alınan harçlann, üniversitelerin ekonomik krizine çözüm olarak kamuoyuna yuttu- rulmaya çalışıldığını, öğ- renci ve velilerin bu yön- de ikna edilmeye çalışıl- dığını savunan Dinçer, "Bu sahte bir tutumdur, çünkü üniversiteierde hem kalite, hem nitelik, hem büimsellik hem de özerk- lik anlamında alınan harç- lann karşılıgı olarak hiç- bir gelişme yok" dedi. Öğrencilerin yüksek miktardaki harçlan, ban- kalara borçlanarak, kefıl bularak ve bunun gibi yöntemlerle ödemeye ça- lıştıklanna dikkat çeken Dinçer, kirada oturan bir öğrencinin kitaplan, ye- meği ve yol masrafıyla birlikte giderlerinin çok büyük boyutlara ulaştığı- nı vurguladı. Para getiren sektör Sosyalist tktidar Parti- li Öğrenciler adına yapı- lan yazılı açıklamada da yüzde 60 zam karannın, harçlannı zamanında öde- meyen öğrencilerin kayıt- lannın silinmesi ve yeni- lenmemesini de içerdiği belirtilerek "YÖK'ünesas adı, eğitiınin 'para geti- ren' bir sektör haline dö- nüştürülmesi ve özelleş- tirmelerin üniversite aja- ğuun oluşturulmasıdir" denildi. Öğrencilerin YÖK'ün bu kadar yüksek oranda harçlara zam yapmasını kavrayamadıklannın belir- tildiği açıklamada şu gö- rüşlere yer verdiler "YÖK,öğrencDerima- hyet hesaplannın vazge- çihnez unsurları olarak görüyor. Harçlara bu ka- dar yüksek oranda zam yapdması üniversitelerin tamamen paralı hale geti- ribnesi anlamına gelir. Bu anlayışda parası obn oku- sun, olmayan okumasın- dan başka bir şey değil- dir. Bu anlayışı protesto edivoruz." Tangoya aavet Swissotel Havuzalti'ndaki "Taş- 3.yaşgününü ön- g "dansa davefle kut- ladı. Sanatçı Gönül Yazar'ın da aralannda bulunduğu kalabahk bir da- vetli topluluğunun katüdığı gecede "'tango" dans gösterisi davetfflerin be- ğenisini topladı. Gece>e kaölan konuklara "Taşuk Dans Bar"ın pistinde profes>x>neldansçüareşlik etti. (Fotoğraf: AYKUT KCÇCKKAYA) Açıköğretimlilere de disiplin yolu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Unıversi- telerde uygulanan kılık-kıyafetyönetmeliğinin kapsamı, açıköğretim fakültesini de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Buna göre türbanla sına- va girmekte ısrar eden açıköğretimli öğrenciler, disiplin soruşturmasına alınacak. Uyarılan dik- kate almazlarsa, kayıtlan silinecek. Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı ka- rar kapsamında tüm üniversitelerde uygulanan kılık-kıyafet yönetmeliği, açıköğretim fakülte- sini de içine alacak şekilde düzenleniyor. Daha önce uyan aldığı halde türbanlı fotoğraflanyla sınava girmek isteyen yaklaşık 100 türbanlı açı- köğretim öğrencisi disiplin soruşturmasına alı- nırken "laik demokratik cumhuriyet Okelerme aykm" giyinen öğrenciler de bu cumartesi-pa- zar günü yapılacak sınava alınmayacak. Anadolu Ûniversitesi'nin Içişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden sınavm güven içinde yapılması ve provokasyonlann önlenme- si için yardım istedi. Anadolu Üniversitesi ta- rafindan il valiliklerine gönderilen genelgede, sınavm güvenliği açısından organize etkinlik- lere karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı. Üniversite tarafından bina sorumlulan ve salon başkanlanna yapılan uyanlarda da laik cumhu- riyet ilkelerine aykm giyinenlerin kesinlikle sı- nava aiınmayacağı belirtilerek, kılık-kıyafet yö- netmeliğinin uygulanması uyansmda bulunul- du. RASGELE / RAÎFERTEM Karayolunu Kanalammız Almıyor Denizler Dolduruluyop Karadeniz'den Ege'ye. Sahilleri doldura- rak. Koylan kapatarak. Kıyılardaki orman- ları, zeytinlikleri kökfeyerek. Tarihi, doğal yapıyı yok ederek. Karayolu yaptıranlan. yapanları. Insanlarımızı denizlerden koparanlan. Ülkemizi teneke uygariığına kurban eden- leri. Unutmayacağız, af etmeyeceğiz! Karadeniz boyu başladı. Okuyoruz, izli- yoruz. Bir talan gidiyor. Karayolu yapımıy- la. Deniz boyu Istanbul'a ulaşmak amaçla- n. 3. Boğaz köprüsüyle Marmara Bölge- si'ne geçmek. Marmara Bölgesi zaten terk edildi tene- ke uygarlığına. Uzatılacak Ege'ye. Programa alındı! Arkasından Akdeniz. Üç yanı denizlerle çevrili ülkemiz. Terk ediliyor teneke uygarlığına. Kamyon, kamyonet, tırlarla yük. Otobüs, minibüsle yolcu taşımacılığına. Deniz taşımacılığı. En ucuz, en güvenli yol- culuk. Ne yol ister, ne de yol bakımı. Bizleri denizlerden koparanlar, kopartan- lar. Emperyalist ülkeler. Kendileri karaları yanyoriar. Su yolu yapıyorlar. Bizim ülkemizde denizlerimizi doldurtu- yorlar. Karayolu. Kendileri yüklerinin yüzde 95'ini deniz yo- luyla taşıyorlar. Araba fabrikalarını bile ülkelerinden sök- tüler attılar. Getirip Türkiye'ye kurdular. Gerekçeleri! En büyük pazar... Açıkça kendileri söylediler. Araba fabrikalarıyla tanm alanlanmızı yok ettiler. Doyunma olanaklarımızı yan yanya ken- dilerine bağladılar. Kalan yerlerimizi de ka- rayoluna yutturuyorlar. Denizlerimizden kopanyorlar. Topraklarımıza yabancı. Denizlerimizden uzak. Bu nasıl yaşamak?.. Yanıt bekliyoruz ilgililerden, siyasi iktida- nmızdan. Milliyetçiliklerini de öğrenmiş olacağız... Dünya, taşımacılığının yüzde 95'ini deniz yoluyla yapıyor. Biz sadece yüzde 5'ini. Yüzde 90'ını karayoluyla yapıyoruz yükü- müzün, insanlanmızın. Yakıt giderierini bile karşılayamaz bütçe- miz. Dış borç batağımız bir o kadar daha çoğalır. Demiryolu taşımacılığımız bile yüzde 4. Ankara-lstanbul arasını 3 saate indirecek hızlı tren yolu bağlanmıyor. Geçitler, toprak kayması bahane ediliyor. Ne zaman başladı bu tersine gidiş? 50'li yıllarda. 27 Mayıs 1960'ta dur denildi. Dur- du. 6O'lı yıllann ikinci yarısında yeniden dö- nüldü. 70'li yıllar, sonrası. Acı, çok acı. Bugünleregelindi. Karalar, karayolunu al- mıyor. Denizlerimiz dolduruluyor. Oğrencilik yıllanmızda Izmir, Istanbul yol- culuğunu da gemilerle yapardık. Ankara-ls- tanbul yolculuğunu da trenlerie. "Demir ağlaria ördük Anayurdu dört baştan " marşlanyla yürür- dük. Şimdi günde ortalama 20 insanımızı ve- riyoruz trafik canavarına. Sonra! Sonrası?.. Rasgele... YÖK ögrencileri uyardı Yurtdışında eğitim için en az 120puangerekli HaberMerkezi-Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), yurtdışında üniversite eği- timi görmek isteyenlerin, bu yıl yapılan Öğrenci Seç- me Sınavı'ndan (ÖSS) en az 120 puan almalan ge- rektiğini, aksi halde öğ- renciliklerinin tanınmaya- cağını bildirdi. YÖK, üni- versite öğrenimlerini yurt- dışındayapmak isteyen ög- rencileri, bazı konularda uyardı. ÖSS sonuçlannın açıklanacağı dönemde "yükseköğretimi kazanç kapısı olarak gören bazı universitelerOearaakuru- luşlann yoğun kampanya ie öğrencflere cazip imkân- larsunduklannı" bıldıren YÖK yetkilileri, yurtdışı- na gidecek öğrencilerin mutlaka YÖK'ten bilgi al- malan gerektiğini belirt- tiler. Yurtdışında YÖK tara- fından tanınmayan üniver- sitelerde öğrenimlerine başlayıp, daha sonra yurt- dışında YÖK tarafından tanınan üniversitelere ya- tay geçiş yaparak mezun olanlann da denklikleri- nin tanınmayacağı bildi- rildi. YÖK, devam zorunlu- luğu olmayan ve açıköğ- retim yapan yabancı uni- versiteler tarafından ve- rilen diplomalara da denk- lik düzenlemiyor. Kuzey Kıbns Türk Cumhuriye- ti'ndeki (KKTC) üniver- sitelerin de sadece ÖSYM Kılavuzu'nda yer alan programlanna, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sı- navı sonuçlanna göre yer- leştirilen öğrencilerin ala- caklan diplomalara denk- lik belgesi veriliyor. BuaradaYÖK,4ilal3 bin dolarlık ücretleri ne- deniyle kontenjanlan boş kalan ve her yıl devletten bütçelerinin yüzde 5'i ile 10'u arasındadegişen oran- larda yardım alan vakıf üniversitelerine, devlet des- teğinin kapsamının geniş- letilmesini istedi. YÖK, vakıf üniversitelerine ver- gi muafiyeti sağlanmasını ve Hazine arazilerinin tah- sısinin önündeki engelle- rin kaldınlmasını istedi. Yeni program Eksik krediiçin sonşans ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlığı, Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği'ne bağlı öğrencilerden eksik kredisi bulunanlar için "Kredi Tamamlama Programı" açıyor. Program sonunda da gerekli krediyi tamamlamayan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilecek. Bakan Metin Bostancıoğhı imzasıyla yayrmlanan genelgede, Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği'ne bağlı öğrencilerin, 6 dönemlik okullarda en çok 10 dönemde, 8 dönemlik okullarda en çok 12 dönemde mezun olmalan için programlarda t saptanan kredileri tamamlamalan gerektiği bildirildi. 6 dönemlik okullann birincı dönemine kaydını yaptıran öğrencilerin, haklarının bu ders yılı sonunda, 8 dönemlik okullara kayıt yaptıranlann ise 1999-2Ö00 öğretim yılı sonunda bıteceği anımsatıldı. Yogunlaştınlmış kredi programlarının 26 Haziran-12 Eylül tarihleri arasında milli eğitim müdürlûklennce uygun görülen okullarda açılacağı behrtilen genelgede, öğrencilerin bu süre içinde 44 kredilik ders alabileceği bildirildi. Sk\ Yıllardır sağa sola afeıl veneM bizde , . akıl fealmadı!. e-posta : tan (« prizma. net tr Teknolojiyi kaçırmayın! Bekolar şimdi peşin fiyatına taksitle, hemen teslim! 8 taksitle 7taksi" 6 taksitle ^ s yau Ahcı, Çanak .- Mözik Setieri, Vidt EfeTctrikli Süpürgeler, Bulaşık Makinelc Dikiş Makineferi, Küçük Ev Aletleri, Bilgisayarlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog