Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Aşk Için 10.00 - 20.30 ctv Duygusal (Best of Both W orld) - Kanadalı genç Anil, Kanadalı bir kızla büyük bir aşk yaşamakta- dır. Ancak geleneklerine bağlı olan anne ve baba- sı, onu zengin bir Hintli kızla evlendirmeye karar verir. Anıl bu Hintli kızla evlenip zengin olmayı planlamaktadır. Yön: Douglas VVilliams. Oyn: Mahka Mendez. Sugith Varughese. 10.30/TRT3/BirGenç... Aynntıyanda Bitmeyen... 12.00 - 23.10 TRT 3 Macera (The Four Deuces) - Vıck Morena ve Tico Hamılton yaşadıklan bölgeyi paylaşamayan iki azılı çete reisidır. Bu ıki lider bırbirlerini çe- kemez ve kendılenne bağlı olan çete elemanlan- nı birbırlerine karşı kullanırlar. Yön: William H. Bushnell. Oyn: Jr. Jack Palance, Carol Lynley, War- ren Berlinger, Adam Roarke (1975 ABD, 87 dk). Sır Yok 14.10 BRT Macera (No Secrets) - Tatillerini birçiftlik evinde ge- çiren üç güzel genç kızın karşısına esraren- giz bir genç çıkar. Cazıbeli bir genç olan Menny, üç kızın dünyasının odağı olmuştur. Yönetmen: Dezso Magyur. Oyuncular: Adam Coleman Ho- ward. Amy Locane, Heather Fairfield. Ağlıvonım 15.00-00.30 TGRT Duygusal ©tki kızkardeşten bınnın trafik kazasında öl- mesi diğerininyaşamındayeni bir sayfa açar. Ölen kardeşinm kimliğine bürünen genç kız ıkin- ci bir hayata başlar ve gerçek aşkı yakalar. Yön: Muzaffer Aslan. Oyn: EdızHun, Filiz Akın(1973). Gazeteci 16.30 Kanal D Duygusal Bir bayan gazetecıyle yeraltı dünyasından bir kabadayının aşk öykûsü. Yücel Uçanoğlıfnun Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan çektifi filmde Kadir Inanır. Sevda Karaca. Kadir Savun. Aliye Rona. Hüseyin Peyda gibı oyuncular var (1979). Emanet 16.30 TRT 1 Macera /Ç^\ Büyük kente göç eden iki aılenın yeraltı dün- ^Vyasıyla ılişkileri. Yönetmenligıni Orhan El- mas'ın yaptığı filmde Kadir Inanır, Tanya Arslan ve Salih Kırmızı oynuyor (1988). Balayı 16.40 Interstar Dram /Ç^\ Yıllardır Nazan'la birlikte yaşayan Murat, ' Ö ' evlilik olayını ekonomik durumunu bahane ederek sürekli ertelemektedir. Nazan. genç bir fabrikatör olan Fıkret'i baştan çıkartarak Murat'ı işe almasını sağlar. tlhan Engin'in yönetiminde Ka- dir Inanır, Nazan Şoray, Murat Soydan oynuyor. Kadınlar vc. 21.00 Prima Duygusal /fN (Elles Ne Pensent Qu'a Ça) - Çok güzel \e ' O ' alımlı bir anne ile onun güzel bir o kadar da çılgın kızı etrafında gelişen olaylar anlatılıyor. Yönetmen: Charlotte Dubreull. Oyuncular: Cla- udia Cardinale. Carole Laure, Ronald Blanche. Hedefe Doğnı 22.00 Kanal E Macera (Getting it Right) - 31 yaşındaki Gavin Lamb henüz hiçbırerkekle beraberolmamıştır. Bir- likte olmak istediği erkek ise bir başkası ıle ev- lenmek üzeredir... Yönetmen: Randal Kleiser. Oyuncular: Jesse Birdsall. Helena Bonham Car- ter. Peter Cook (1989 ABD. 102 dk). Raffl 22.15 ctv Macera (Raffl) - Raffl. 1810 yılında küçük bir köy- de yaşamaktadır. Köylüler tarafından pek se- vilmeyen Raffl, aslında düşünceli, içinden geldi- ği gibi davranan \ e yaşadığı zor günlen büyük mü- cadeleler sonucu geride bırakmayı başaran güçlü birinsandır... Yönetmen: Christian Berger. Oyun- cular: Lois Weinburger, Dietmar Schönherr 23.15 / HBB / Neptün'ün... Ayrıntı yanda Mavi Çocuğun™ 23.50 Prima Gerilim /fN (Blue Boy) - Mane ve kocası Joe'nun hayat- v3/ lannda garip olaylar olmaktadır ve bu olay- lar lskoçya'da birotelde kaldıktan sonra ortaya çık- mıştır. Marie ve kocası zamanla hayatlannda bir çocuğun varlığını hissederler. Bu çocuk bir asır ön- ce otelde boğulan Mavi Çocuk'tur. Yön: Paul Murton. Oyn: Emma Thompson, Adnan Dunbar. Geçmiş Zaman 00.15 TRT 7 Gerilim /fN (Past Tense) - Bır kadınm esrarengiz bir şe- \£/ kilde öldürülmesıyle gelişen olaylar konu edi- liyor. Yönetmen: Graeme Clıfford. Oyuncular: David Ogden Stiers. Shere Wilson. Ölüm Iistesi 00.45 Show TV Macera ©(Hit List) - FBI ajanlan. De Luca adlı bir mafya babasını yakalayabilmek için onun aleyhinde tanıklık yapacak Frank adlı bir adamı- nı rutuklar. Bunu duyan De Luca, Frank'in mah- kemede konuşmasını engellemek için bir katili görevlendirir. Yönetmen: U'illiam Lusting. Oyun- cular: Jan-Michael Vincent, Leo Rossi. Cici Gelin 01.10 Kanal D Duygusal /^7\ Kansına söylediği yalan yüzünden başı der- VTy de giren bir adamın öyküsü anlatılıyor. Yön: Nuri Ergün. Oyn: Cüneyt Arkın, Filiz Akın (1967). (~~\ Yabancı O Yerliİzleyin Orta Değmez RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN Cumhurıye! O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 Sesli Ga- zete (Mustafa Balbay, Ümit Züeli, Attan Aşar) 10.00 Kadının Ayna- sından (Türkel Mini- baş) 12.05 IzBırakan- lar (Sinan Karahan) 13.30 Söylev (Meriç Velidedeoğlu) 14.05 Radyoklinik (Asuman Aydın) 15.00 lyi Yol- culuklar (Bozkurt Cen- dey) 16.05 Pozitif (lc- lal Aydın) 17.30 20. Yüzyıla Bakışlar (Ser- ver Tanilli) 18.30 Gü- nün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Öz- lem Rıhtımı (Reha Al- tıntaş)21.00Alaturka Sevdalar (Aylin Şen- gün) 22.00 Amcan Burda (llhan Şeşen) 00.15 Gecede Caz - Tekrar (Deniz Kavuk- çuoğlu) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mustafa De- reli). 7e/: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719 • 10.00 Kadının Aynasından: Programa Cum- huriyet Kadınları pemeği Istanbul Şube Başka- nı Serpil Şekercioğlu katılıyor. • 14.05 Radyoklinik: Asuman Aydın' ın sun- duğu programda 'Akapunkturla tedavi' konu- su ele alınıyor. Yapıma Op. Dr. Mehmet Abut ko- nuk oluyor. • 15.00 lyi Yolculuklar: Programda, yurt dışın- da yapılan festiyallere düzenlenen turlar konu- sunda bılgi veriliyor. Bozkurt Cendey'ın sundu- ğu yapıma Imat Ipar katılıyor. tv8 11.35 Çevre kirliligi TV Servisi - Hafta içi her sabah ekrana gelen kadın prog- ramı "Kahve Molası"runbu- günkü konuğu Çekül Vakfı Ge- nel Koordınatörü Handan De- dehayır. Gül Selçuk'un hazır- layıp sunduğu yapımda "çev- re kirliliği" konusu ele alını- yor. Prograrrun yönetmenliği- ni Murat Aktaş üstleniyor. NTV 19.30 'RTUK Kanunu' TV Servisi - Hafta içi her gün sanat, siyaset, spor ve eko- nomı dünyasının önde gelen ısimleri ile söyleşi yapan Mu- rat Birsel'ın "Giindemdeki- ler" programının bu akşamki konuğu DSP Ankara Milletve- kili Uluç Gürkan Gürkan, Bir- sel'ın RTÜK. Kanunu'yla ilgi- li sorulannı vanıtlavacak. TRT2 20.20 '21.yüzyıl ve Türkiye' TV Servisi - Gazeteci Cey- han Altınyeliklioğlu'nun ha- zırlayıp sunduğu "Gündem Dışı" programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Emre Kon- gar. Canlı olarak ekrana gele- cek programda, 21. yuzyılda Türkiye'nin izleyeceği strate- jıler konusu tartışılıyor. NTV 22.05 'Avrupa'yla ilişkiler' TV Servisi - Murat Yet- kin'in sundufu "Pasaport"ta Türkiye - Avrupa Birliği ilişki- lerinde son durum ele alını- yor "Avrupa Birliği ile siya- si ilişkiler tamamem rafa mı kaldırudı", "Türkiye-AB ara- sında yaşanan gerilimin so- nucu ne olacak", "Türki- ye'nin 2000'li yıllarda Avru- pa'yla ilişkilerinde Kıbrıs na- sıl bir rol oyna\acak", •'Av- rupa'yla ilişkilerin gelecekte nasıl olması bekleniyor" so- rulanna yanıt aranan programa, AB ile ilişkilerden sorumlu Dev- let Bakanı Mehmet Ali İrtem- çelik katılıyor. Yolculukta yaşanan aşkTV Servisi - Genç ve güzel bir mo- dacı, bir Güney Amerika yolculuğu sırasında romantik bir ilişki yaşar. 1940 sonlan, 1950 başlan MGM müzikallerinin en sevimlilerinden bi- ri bu akşam küçük ekrana geliyor. Film. o yıllann ünlü "su perisi" Es- ter VVilliams'ın en popüler fılmle- rinden biri olmuştu. Bir balık gibı yüzen ve denizde ne makyajı ne de saçı sudan. en küçük bir zarar gören bu güzel ve alımlı ka- dın o yıllann en sevilen oynnculann- dan bıri olmuş ve özellikle genç se- yircilerin düşlerine girmışti. Filmde aynca çok sevilmiş kome- cgr HBB 23.15 Neptün'ün Kızı - Neptune's Daughter/ Yönetmen: Edvvard Buzzell/ Senaryo: Dorothy Kingsley / Görüntü: Charles Rosher / Müzik: Frank Loesser / Oyuncular: Esther Williams, Red Sketton, Ricar- do Montalban, Betty Garrett, Keenan Wynn, Xavier Cugat /1949 ABD yapımı, 92 dakika. dı oyuncusu Red Skelton'dan "La- tin âşık" Ricardo Montalban a. da- ha sonra "Dallas" dızisinde ününü tazeleyen karakter oyuncusu Keenan Wynn 'dan ünJü orkestra şefî Xa vier Cugat'a çeşitli ilginç kişilikler var. Filmde Ester Williams ve Ricardo Montalban'ın söyledikleri ve son da- kikada fılme eklenen "Baby, It's Cold Outside" şarkısı çok sevilmiş ve en iyi şarkı Oscarı'nı almıştı. Yanm yüzyıl öncesinden gelen ve çeşitli espriler, dans. yüzme ve şarkı numaralanyla desteklenen "Nep- tün'ün Kızı", kuşkusuz "nostaljik takılanlar" için birebir... 'Neptün'ün Kızı'nda, bir balık gibi yüzen 'su perisi' Ester VVilliams (ortada), o yüların en sevilen oyuncuların- dan biri olmuş ve özellikle genç seyircilerin düşlerine girmişti. Dans ve yüzme tutkunlarına seslenen bir yapım. İki sevda arasındaTURHAN GÜRKAN Aynı kızı seven bir doktorla bır mü- hendisin aşk öyküsü. 1983' te ölen ka- dın romancılanmızdan Muazzez Tah- sin Berkand'ın 1943'te basılan kita- bmdanSafaÖnal'ın 1971'deuyarladı- ğı "Bir Genç Kızın Romanı". zengin çevrelerde geçen, bıkkınlık getirmiş hıçkınkh aşk ilışkilerinden bıri. Geçmiş birdönemın nostaljik havasmı yansıtan, 1970'lerin romantik çifti Türkân Şo- ray - Ediz Hun üzenne yoğunlaştınl- mış, seçkin oyunculanyla ılgi çeken pi- TRT 3 10.30 Bir Genç Kızın Romanı / Yönet- men-Senaryo: Safa Önal / Oyun- cular Türkân Şoray, Ediz Hun, Sa- lih Güney, Nedret Güvenç, Gü- listan Güzey, Mümtaz Ener, Su- na Selen / 1971, Er Film yapımı. yasa fılmlerine bir örnek. Film boyun- ca "Gökyüzünde yalnız gezen yıldız- lar " , "Yalnızım", "Dile benden ne dilersen" gibi dönemin gözde şarkıla- n söyleniyor. Futbolda transfer krizi TV Servisi - "32. Gün"de bu hafta futbol dünyasındaki transfer krizinin perde arkası ekrana getiriliyor. Eski Malıye Bakanı Zekeriya Temizelin canlı yayında futbol piyasastnda krize yol açan vergınin neden gerekli olduğunu anlatacağı programa, Fenerbahçe Genel Sekreteri Köksal Özbek, Galatasaray yöneticisi Sinan Kalpakçıoğlu, tstanbulspor Genel Menajeri Adnan Sezgin, gazeteci Atilla Gökçe, futbolcu Sergen Yalçın ve sürpriz isimler konuk oluvor. Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırladığı programda "Futbol sektörü neden krizde, transferler bu yıl neden sancılı", "Futbolcular neden satış listelerine alınıyor", "Yeni vergi yasası futbolculara ve kulüplere hangi yükümlülükleri getirdi", "Futbolculara ödenen transfer paraları doğru mu. gizli anlaşmalar yapılıyor mu", "Kulüpler yüksek transfer ücretlerinin altından nasıl kalkıyor" gibi sorulara yanıt aranıyor. • Kanal D, 23.30 Discoverv 21.00 Reagan'ın yaşamöyküsü TV Servisi - "Portreler"de. bu haftadan itibaren eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın ha- yatına yer veriliyor. Dört bö- lümden oluşan belgeselde, Re- agan'ın hayatı ailesi, arkadaş- lan, tarihçiler, biyografi yazar- lan taraûudananlatılıyor. Prog- ramda aynca Margareth Thatcher ve Mikhail Gorba- çov ile yapılan röportajlara da yer veriliyor. 'Ölüler Altın Takmaz' TV Servisi - Elfin Yüksektepe'nin sunduğu "Ve Sinema"da ilk olarak Bodrum Çevre Filmleri Festivali'nin kapanış gecesi ve ödül töreninden görüntüler ekrana geliyor. Festival kapsamında düzenlenen Halikamas Balıkçısı Kısa Film Maratonu'na yer verilecek olan programda, Bergama'da siyanürlü altına karşı verilen mücadeleyi anlatan Engin Ayçanın "Ölüler Altın Takmaz" adlı belgeselınden görüntüler ve yönetmenle gerçekleştirilen söyleşi yer alıyor. PTOgramda aynca, 3. Uluslararası Bodrum ÇevTe Filmleri Festivali'nde kısa film dalında birinci olan "Kedi Gözü" adlı fılmın göstenmi, yönetmeni llker Canikligil'le yapılan söyleşi ve film tanıtımlan ekrana geliyor. "Ve Sinema" programının yapım ve yönetmenliğini Binnur Kılınçkaya üstleniyor. • TRT 2,19.40 MEDYA NOTU EMRE KONGAR Bir Haftada Medyada Olup Bitenler Türkiye inanılmaz bir dinamizme sahip. Hemen hemen her alanda, ama özellikle de de- ğişmeyi hem belirleyen, hem de kendi belirlediği değışmeden en çok etkilenen siyasette ve med- yada başdöndürücü gelişmeler yaşanıyor. Insan belki içinde yaşarken, günlük hayatın ru- tin temposunda bu değişme ve gelişme hızını tam olarak algılayamıyor. Ama benim gibi, bir hafta içinde ülkeden hiçbir haber almadan yurt dışında yaşar ve sonra da THY'nin bütün yabancı havayollanna fark atan servisiyle Türkiye'ye dönerken, verilen günlük gazeteleri okursanız bu inanılmaz değişme hızını derfıal algılıyorsunuz. Son bir haftada sadece ga- zete sütunlanna yansıyan ve benim dikkatimi çe- ken "medyadaki değişmeler" çok kısaca şöyle: 1) Bir gazete kapanmış: Büyük ıddıalarla yayın yaşamına başlayan ve ger- çekten, beğensek de beğenmesek de, basına "yeni biryaklaşım getiren" Yeni Yüzyıl Gaze- tesi son yıllardakı "müteahhitleşen medya" ve "devlete sızan çeteler" bağlamında gıttıkçe yıp- ranarak kapanmış. Genellikle benim pek de sem- pati duymadığım "ikinci Cumhuriyetçi" çizgiye yakın bir yayın politikası izleyen bu gazetenin ya- yın yaşamına son vermesi, her gazete kapanma- sı olayı gibi beni yine hüzünlendirdi. Çünkü, kurulan her yeni gazete, her yeni tele- vizyon, her yeni radyo, hem "basında çalışan- ların ekmek parası olanaklarının artması" hem de "medyadaki rekabetin yol açacağı haber- leşme özgürlüğünün sınırlarının genişlemesi" adına beni sevındırır. Kapanan her gazete, tele- vizyon ve radyo da bu olanakların ve sınırların da- ralmasına yol açtığı için beni üzer. 2) Türkiye'nin en büyük medya kuruluşların- dan biri, uluslararası bir medya kuruluşuyla ortaklık imzaiayarak, Türkçe yayın yapacak yeni bir uluslararası televizyon kanalının te- mellerini atmış. Aralannda Hürriyet ve Milliyet gazeteleri, Ka- nal D gibi televizyon kanalları da bulunan, 9 ga- zete, 62 dergi ve 3 yayınevinin sahibi "Doğan Medya Grubu", Amerikan Time-Warner şirke- tine art olan uluslararası televizyon istasyonu CNN ile, Eylül ayındaTürkiye'de Türkçe yayın yapacak bir televizyon kanalı kurmak üzere, ortaklık anlaş- ması imzalamış. Burada göze çarpan "ulusal ve uluslararası te- kelleşme eğilimlerinin korkutucu tehdidini" tartışmayı bir başka yazıya bırakarak, yukarda açıkladığım ilkeler çerçevesinde bu anlaşmaya da sevindiğimi belirtmeliyim. 3) Bir televizyonla baglantılı olarak çıkan bir günlük gazetede, Türkiye'nin son yıllardaki en tartışmalı konulanndan biri hakkında, patlak ve- ren son günlerin en şiddetli siyasal ve bürok- ratik skandalı ile baglantılı olarak çok önemli bir polis raporu "aynen yayınlanmaya" başlan- mış: Interstar televizyonunun patronları tarafından çıkarılan StarGazetesi, "telekulakskandalı" do- layısıyla gündeme gelen ve Ankara Emniyet Mü- dürlüğü tarafından hazırlanmış olan "Fethullah- çılar Raporu''nu aynen yayınlamaya başlamış. 4) İki televizyon kanalı arasında, yukarıdaki kalemlerden çok daha önemsiz olan, bir "prog- ram transferi" yaşanmış: Almış olduğu temel arkeoloji eğitiminin üzeri- ne, zekâsı ve esprileriyle, gerçekten son günlerin en güzel haber programlarından birini sunan Me- sut Yar, HBB'den lnterstar'a geçmiş. Böylece, hem bu kaliteli program daha geniş kitlelere ulaşacak; hem de bir değerli televizyon- cunun başarısı ödüllendirilmiş oluyor. Işte bu dört olay. son bir haftanın, sadece be- nim dikkatime çarpan gelişmelerı. Medyada kimbilırdaha benim görmediğim, duy- madığım ne değişmeler ve gelişmeler oldu bu son bir hafta içinde. Bu dört olayın her biri için bi- rer makale, hatta işin tarihini ve kuramsal yanla- rını da aktanrsanız, birer kitap bile yazılabilir. Bakalım bu olaylann "perde arkasını" bize kim anlatacak! Unutmayın Türkiye'de medya en "medyatik" konular arasında, belki de bu konulann başında yer alıyor. Tv PROGRAMLARI 06.30 Sabah Haberierı 08.30 Çirkın Ördek Yav- rusu 09.00 Susam Sokağı 09.30 Çocuk Şaati 10.05Günden Güne 12.10 Dızı. Ufuklann öte- sınde 13.00 Haber 13 13.35 Dızı: Siyah incı 14.30 Çız- gı Film. Bıber ve Arkadaşları 14.55 Çizgi Film: Denızal- tı Dedektıfi 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çocuk Saatı 15.35 Adam Olacak Çocuk 16.05 Inanç Dünyası 16.30 Yerli Film: Emanet 18.00 Haberler 19.00 Dızı. Bızım Mahal- le 19.40 Şpor Haberierı 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Haber Bültenı 20.55 Belgesel: Amasya'da On Gün 21.25 Halk Konserı 22.30 Gece Kahvesi 24.00 Gece Haber- leri 00.15 Yabancı Film: Geçmiş Zaman 01.45 Klıpler 03.00 Yabancı Film: Silahşörier (0 312 428 22 30). 18.05 Çizgı Film: Atiantis Prensı 18.30 Dördün- cü Duvar 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Işitme En- gellilere Haber 19.40 Ve Sinema 20.20 Gün- dem Dışı 21.20 Birebir 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Haberler 22.30 Festıvalde Dün Bugün Yarın 22.45 Yan- sıma 00.15 Çağdaş Türk Bestecileri (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 09.30 Radıkal Sporları 10.00 Çizgı Film: Carıbou Kıtchen 10.25 Çızgı Film: Denızaltı Dedektıfi 10.30 Yerli Film: Bir Genç Kızın Romanı 12.00 Yabancı Film: Bitmeyen Kin 13.30 Belgesel- Jr. High School Scıence 14.00TBMM TV 19.00 Belgesel: Kozmos'a Yolculuk 19.50 Genç Haber 20.00 Internet TV 21.00 Spor Aktif 21.30 Rock Market 22.20 Halit Kıvanç'la Gülmece 23.10 Yaban- cı Film: Bitmeyen Kin (Tekrar). 09.00Açık llköğreüm Okulu Ders Prog. 10.00 TSM Radyo Sanatçılan Konserı 11.15 Dost Dost Dı- ye 12.45 Gönül Bahçemiz 14.00 Bir Solıst 14.20 At Yanşlan (Bursa'dan canlı) 17.40 Fasıl 18.00 Türkü Tur- kü Türkiyem 19.25 TSM 20.40 Dost Dost Diye 22.00 Anadolu Ün. Açıköğretım Fak. Sınava Doğru Prog. 09.00 Müzık 09.30 Çocuk Saati 10.05 Gunden Güne 12.05 Dört Mevsım Kadın 13.00 Haber 131a30 Yerli Rlm: Yoksul 15.00 Sızın İçin iaO5 inanç Dünyası 16.45 Mektup Köşesı 17.05 Adam Ola- cak Çocuk 17.30 Çocuk Saatı 19.00 Dızı: Bızım Mahal- le 19.35 ingılizce ve Almanca Haberler 19.40 Spor Ha- berten 19^5 Hava Durumu 20.00Ana Haber Bultenı 20.55 Belgesel: Amasya'da On Gün 21.25 Amasya Halk Kon- serı 22.30 Gece Kahvesi 24.00 Gece Haberleri 00.15 Yabancı Film: Geçmiş Zaman 01.45 Telegün. 07.05 Yerii Film: Kördüğüm 08.30 Bu Sa- rbah 10.30 Çızgı Film. Karayıplerdekı Eskı- molar 11.00 Dizı: Iz Peşinde 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Okudukça 13.30 Belgesel: Eskıcı 14.00 Sızin İçin Seçtiklerımız 14.30 Haberler 14.45 Gun Doğusu 15.10 Karpuz Çekırdeğı 15.40 Ezgı Günu 17.00 Gıde Gıde GAP 17.58 TRT 2'ye Geçış. 07.00 NBAFinal 1. Maçı: San Antonio - New York (Tekrar) 09.00 Çızgı Film: Polis Akademisı 09.30 Çizgı Film: Taş Devrı 10.00 Tots TV 10.30 Çızgı Film: Sevımli Kahramanlar 12.00 Sabah Şekerlen 14.00Ha- berler 14.10 Dizı: Herşey Sevgi İçin 15.30 Dızi: Luz Clarita 16.00 Çızgı Film. Jetgıller 16.30 Yerli Film: Gazeteci 18.30 Dızı: Çılgın Bediş 19.30 Ana Haber Bülteni 20.25 Günün Yorumu 20.30 Spor Gündemı 20.45 Aıleler Yarışıyor 21.50 Dızi: Eyvah Babam 23.00 Gecenin İçinden 23.30 32. Gün 00.30 D Lüks 01.10 Yerli Film: Cici Gelin (0 212 215 51 11). _ * _ . 07.00 Kahvartı Ha- 3 I V berlerı ° 9 - 30 Clz 9'mm m w Film Super Fare 10.05 Çızgı Film: Marco 10.30 Ayşe Ozgün Talk Show 12.00 Yanşma: Gelin - Kaynana 13.00 Gün Ortası 13.30 Dizı: Gerçek Aşk 14.20 Turizm Programı 14.30 A'dan Z'ye 17.30 Reyting Hamdı ia30 Yanşma Gol Show 20.00 atv Ana Haber 21.05 Pa- ra Hattı 21.10 Spor Haberleri 21.20 Hava Durumu 21.30 Dızı: Şaban ile Şırin 22.45 Pop 40 23.40 Belgesel: Bir Yudum In- san 00.40 Gece Haberleri 01.00 Dızi: Aşkın Gözyaşlan 02.30 Se- yirDefteri (0 212 655 00 00) I 07.00 Gune Merha- ba 08.30 Casper 09. I 00 Dizr Yasemın 10. 30 Klıp '99 12.30 Çizgı Film Ku- şağı: Rupert. Küçük Bal Ansı, Po- cahontas. Snoopy, Casper 15.30 Yerli Film: Beni Unutma 17.30 Dızi: Cesur ve Güzel 18.15 Dizı: Yalan Rüzgârı 19.00 Dizr Üç Ka- fadar20.00 Show TV Haber 21.00 Spc Sayfası 21.15 Film Gibi 22.30 Huysuz Show 23.45Trans- fer Dosyası 00.15 Haber Hattı 00.45 Yabancı Film: Ölüm Lis- tesi 04.00 Yabancı Film: Mısır- 09.20 üfestyle 09. 35 Ekonomi 10.25 ~ Spor 10.35 Gun- demdekiler (Tekrar) 11.20 üfesty- le 12.15 Ekonomi 13.00 Haber- ler 13.20 Dış Borsalarda Bugün 13.35 Ekonomi 14.20 üfestyle 15.00 Haberler 15.30 Haber Öze- tı 15.35 üfestyle 16.00 Haberler 16.35 Ekonomi 17.35 Imteç (Tek- rar) 18.05 Gece Gündüz 18.30 Dünyada Bugun 19.05 Spor Gun- demı 19.30 Gundemdekıler 20.00 Haber 20 20.50 Spor - Ekonomi 21.05 Haftalık Ekonomi 21.50 Ekoportre 22.05 Pasaport 22.30 Sinema Koltuğu 23.00 24 Saat 24.00 Haberler (0212 286 36 36). k ^ 07.00 Günaydın Türkiye 5 ) 09.05 Dızı: FerhundeHa- isaan nımlar 09.40 Yerli Film: Oyunun Sonu 11.20 Defne&Ge- veze 13.00 Gün Ortası 13.30 Dı- zı: Camıla 14.20 Ebruli Günler 16.20 Tatıl Başlıyor 16.40 Yerli Film: Balayı 18.15 Dizı: Yangın Ayşe 19.15 Mazlum Reyting Ham- di 19.30 Star Haber 20.40 Star Spor 2050 Dızi: Kara Melek 22.00 Reyting Hamdi23.10TeksoyGö- revde 00.10 Son Ajans 00.40 Spor Gecesi 0050 Yabancı Film: Aşk ve Savaş 03.00 Şahane Nağ- meler (0 212 448 80 00). mf 08.00 Baş Başa 09. gGRJ 30 Dizı: Eltıier 10.30 *- Gulbence 12.00 Ha- berler 12.30 Dizr Bı- zım Ev 13.30 Kezban'ın Günlü- ğü 15.00 Yerli Film: Ağlıyorum 17.00 Haberler 18.00 Dizı: Ğ TV 19.00 Ana Haber Büfteni 20.30 Mehmetçık 22J3O Babacan 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yerli Film: Ağlıyorum (Tekrar) 02.00 Dün- ya Dönüyor (0 212 652 25 60). A 07.00 Sabaha Merhaba 10.15 Yerli Film: Sa- tıhk Kalp 12.00 Yanşma: Aç Kazan 13.00 Ha- berler 13.30 Şakadan Şakaya 14.00 Kadınca 18.20 Dızı: Cümbüş Sokağı 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yerli Film: Kalbimdeki Düşman 22.05 Stratejı 23.30 Spor Fışkos 00.30 Işte Hayat 01.00 Spor Merkezı 01.10 Gece Öpucüğü 02.30 Yerli Film: Satı- lık Kalp (Tekrar) 04.00 Yabancı Film: Mary Deare Şi- (ebi 06.00 Belgesel. Peru (0 212 284 31 50). U B B 07.30 Bugün 10.15 Günun Mönüsu 11.05 r l D D Dört Mevsım 12.15 Lıbero 13.00 Haberler •••••• 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e 16.35 Belgesel' HayvanlarÂlemı 17.00 Tüketıci Dosyası 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser: Yu- nus Bülbül 21.00 Konser: Haluk Levent 22.00 On Ha- beıierı 23.15 Yabancı Film: Neptün'ün Kızı 00.30 Ha- berler 01.15 2'den 4'e (Tekrar) (0 212 325 39 26). 07.55 Aslan Kral 08.25 Çızgı Film: Tex Avery 08.55 Çızgı Film: Garfield 09.30 Ya- bancı Film: Makao 10.55 Yabancı Film: Ya- baniGogeni 3.00 Yabancı Film: Jefferson Paris'te 15.20 Yabancı Film: Sılkvvood 17.30 Kısa Filmcılerin Gözüy- le: Otel 18.00 Yabancı Film: Bedel 19.40 Yabancı Film: Kolya 21.30 Yabancı Film: İlk Şövalye 24.00 Kapanış (0 212 225 55 55). CINE 5, RTÜK'ün verdiği bir günlük yayım dur- durma cezası nedeniyle yann gece saat 24.00'e kadar kapalı kalacaktır... 07.00 Cümbüş 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Gerçek Kesıt 11.00 Yabancı Film: Bu Ge- ce ve Her Gece 13.00 Gun Ortası 13.15 Ya- bancı Film: Yedi Atlı Canavar 15.15 Kurdele 18.00 Ço- cuk Bahçesi 19.00 Eko Bugün 19.30 Flash Haber 20.00 Ankara Gündemı 20.30 Kamuran Akkor Şov 22.00 Dı- zi: Sıcak Takip 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Uçakta Panik (0 212 256 82 82). 09.15 Ekonomi Raporu 10.05 Para ve Serma- ye Pıyasaları 12.00 Ekonomi Raporu 12.45 Ha- berler'13.15 Denge 14.05 Para veSermaye Pi- yasaları 16.00 Ekonomi Raporu 17.15 Iktısat- çı Gözüyle ia30 Spor Gûnlüğü 19.00 Ekonomi Çağı 20.00 Haber 22.00 Rota 23.15 Yansımalar 24.00 Haber Pa- norama 01.00 Ekonomi Çağı (0 212 285 43 00). r 10.00 Amerika Macerası 11.00 Dö-I T V n e m e ç 12.15 Yaşamın Resmi 14.15 Kâşifler15.15Vaziyet 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Buyük Uluslar 19.15 Isımsız Kahramanlar 19.50 Vuru- cu Güçler 20.00 Dunya Şehırlerı 22.05 Ayıptır Söyle- mesı 23.00 Çıkmaz Sokak (0 212 222 76 00). 09.00 Çızgı Film 10.00 YabancıFftnn: Aşk İçin 11.30 Ya- şamak İçin 12.10 Dızı: Margaret Wo- lan 14.20 Dızi Gençlık Dunyası 15.00 Klasik Film Koleksıyonu 117.00 Yaban- cı Film: Cafe Romeo 18.30 Bır Numa- ralı Kapılar 19.00 Dızı Enid Blyton 20.30 Yabancı Film: Aşk İçin (Tekrar) 21.45 Yaşamak İçin 22.15 Yabancı Film: Raffl 23.50 Haberler (0 212282 36 00). 09.20 Eko Start 11.40 Sektör Sohbetlen 12.35 G. Park Ad- ventures 13.40 Seans Arası 14.40 Para Raporu 16.40 Eko Fınısh 17.10 Güne Bakış 17.35 Hedef Unıversite 18.35 Dünya Modası 20.10 Artvizyon 20.30 Dik Açı 22.00 Yaban- a Füm: Hedefe Doğru 24.00 Dünya üs- telerı 00.30 Yabancı Film: Bay Cove (0212 282 51 00). 11.20 Moda 11.35 Kah- i ve Molası 12.35 Asrın Olayları 14.35 Zamanın İçinden 15.35 Islak Kal 16.55 Bir Za- manlar 17.35 Radıkal Sporlar 18.15 E.T. ia35 Günlük 19.05 Yolculuk 19.15 Ve Leyla Tekul 19.35 Dosya 20.00 Ha- ber Bülteni 21.00 Semıh Balcıoğlu'nun Çizmedıklen 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 Izdüşum 24.00 Ge- ce Bülteni (0 212 288 51 52). 09.00 Ushuaıa 10.00 Yalnız Gezegen 11.00 Keşif Güncesı 12.00 YenıDedektıfler 13.00 Yalnız Gezegen 14.00 Dıscovery Pro- fili 15.00 Ekınoks 16.00 Vahşi Amazon 17.00 Ushuaia 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Doğa ve Dünya 20.00 Yeni Kâ- şıfler 21.00 Portreler 22.00 Discovery Profili (0 212 288 75 75). 09.00 Çalar Saat 10.30 35 MM 10.45 Gülşah 13.00 SanemiaOOTuğ- ba 17.30 Mega 5'lı 18.00 Bır Numara Seç 20.00 Klıp 20.15 Number One News 20.30 Top 10 21.15 Geveze Shovv 22.25 Haberler 22.45 35 MM 23.00 Fashıon Cafe 23.30 Dance Zo- ne 01.45 THM (0212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog