Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

17 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyetcom.tr K.Kore füze deneyecek İTOKYO(AA)-Kuzey Kore"nin, orta menzilli füze denemeye hazırlandıgı bildırildi. Japonya'da yayımlanan Nihon Keizai gazetesi, hükümet kaynaklanna dayanarak verdiği haberde, Kuzey Kore'nin, menzili 1500 kilometreden fazla olan Taepodong füzesini temmuz ya da agustosta deneyebileceğini yazdı. Haberde, ABD casus uydulan ve Güney Kore hiikümet yetkililerinin. Kuzey Kore"nin füze denemesi ıçin imkânlannı geliştirmeye başladığını doğruladıklan belirtildi. Kuzey Kore, geçen yaz, Japonya'nın üzennden geçerek Pasifike düşen bir füze atmıştı. Rehinelep serbest • CALİ(AA)- Kolombıya'daki ikinci büyûk gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerillalannın, geçen ay ülkenin batısındaki Cali kentinde kilıseye giderken kaçırdıklan 137 kişiden 33'ünü serbest bıraktıklan bildinldı. Rehıneler, Cali'nin güneyindekı dağlarda. aralannda Venezüella Büyükelçisi ve Alman milletvekili Bernd Schmidbauer'in de bulunduğu 12 kişilik Kolombiyalı ve uluslararası politikacılardan oluşan bir heyete teslim edildi. Yemen'de yıldırım faciası • SANA (AA) - Yemen' in güneybatısındaki fbb eyaletinde yıldınm çarpması sonucu 16 kişı öldü, 7 kişi yaralandı. El- Tavra gazetesinin haberinde. olaylann üç gün önce Sana'nın güneyindeki eyaletin çeşitli kesimlerinde meydana geldiği bildirildi. Birkaç gûndür süren şiddetli yagmurda bazı evlerin ve okullann hasar gördüğü ifade edfMı." ' -'="''; G. Irak'a hava operasyonu • BAĞDAT (AA>- Bağdat yönetimi, Batılı savaş uçaklannın Irak'ın güneyindekı tesıslere düzenlediğı saldında. 1 kişinın yaralandığını ileri sürdü. Irak resmi ajansı INA da verdiği haberde. Irak direniş birliklen fuzelerinin Batılı uçaklan Suudi Arabistan'daki üslerine dönmeye zorladığını iddia etti. Moskova yönetimi, Kosova Kurtuluş Ordusu'nun açıklamasını savaş ilanı olarak kabul ettiğini bildirdi UÇK: Rus askerleri düşmammız• Kosova Kurtuluş Ordusu'nun, Rus askerlerinin düşman sayılacağı yönündeki açıklaması Rusya'yı kızdırdı. Sırp birliklerinin Kosova'nın güneyinden çekilmesinin tamamlandığı bildirildi. FIIATKOZLUKLU PİRİŞTtNE - Kosova Kurtuluş Ordu- su'nun (UÇK). dün Kosova 'daki uluslarara- sı banş gücündeki Rus askerlerini düşman sayacağı ve Rus askerlerinin bölgeyı terk etmedikçe Kosova'da banş sağlanamayaca- ğı uyansında bulunması Moskova yönetimi tarafmdan Rus birliklerine savaş açılması olarak değerlendirildi. UÇK'nin resmi sözcüsü Vakup Krasnild Priştine'de yaptığı açıklamada. "Ruslar Ko- sova'da istenmhoriar ve onlara düşman gü- cü rnuameiesi yapacağız" dedı. Krasniki, ga- zetecilerin. bu açıklamarun UÇK'nin Rus- lara saldıracağı anlamına gelip gelmediği yönündeki soruya "Ben bunu demedun" ya- nıtını verdi. Rusya Dışişlen Bakanlığı'run bir sözcüsü Krasniki'nin açıklamasının Ko- sova'daki Rus birliklerine savaş açılması an- lamına geldiğini söyledi. Sözcü, "Bu bek- lenmedik bir açıklama ve Rus birlikJcrine savaş açıldığından başka bir anlama gele- mez" dedi. Sözcü, buna karşın "Söz başka, eylem başka" diye konuştu. Bu arada, UÇK militanlarının Priştine'nin güneybatısındaki Sırp evlerine saldırdıkla- KFOR'un Kosova'da konuşlaıunasınm ardmdan sığmmacılar da evierine dönmeve başhdı. Mtkedonya'daki kamptardan aynbp Priştine'ye evkrine dönen n öne sürüldü. ABD deniz piyadelerinin ise Gnjilane kasabasında 200 UÇK mılitanının kısa süren direnişin ardından silasızlandır- dığı bildirildi. NATO Banş Gücü Komuta- nı Michael Jackson da UÇK ile birkaç gün içinde silahsızlanma anlaşmasının imzala- nacagını açıkladı. lngjltere hükümet kaynak- lan da NATO ile UÇK arasında. UÇK'nin si- villeştirilmesi konusunda anlaşmaya vanl- dığını bildirdiler. öte yandan, Yugoslavya ordusunun Ko- sova'nın güneyinden çekilme işlemınin ta- mamlandığı bildirildi. Kosova banş gücün- de (KFOR) görevli Kıdemli Yüzbaşı Louis Garneau, Kosova'nın güneyindeki Yugos- lav birliklerinin önceki gece yansı bölge- den çekildiğini, sığınmacılann geri dönüşü yüzünden yaşanan trafik sıkışıklığı yüzün- den Prizren yakınlanndaki yüz askerin çe- kilme süresinin uzatıldığını bildirdi. NATO Sözcüsü Yarbay Robin CHfford da, Sırpla- nn çekilmek için gerekli çabayı gösterdi- ğinden emin olduğunu, ancak bölgeye sı- ğmmacı akını yüzünden çekilme işlemleri- nin aksadığını söyledi. Clifford, Yugoslav polis, asker ve milis güçleriyle birlikte 115 zırhlı personel taşıyıcısı, 65 top ve 37 tan- kın önceki gün bölgeden çekildiğini belirt- ğ mothıhıklan yüzfcrinden okmmyor. (Fotoğraf: REUTERS) tı. Sırplar, anlaşmaya göre gelecek pazar gü- nüne kadar Kosova'nın tamamından çekiİ- miş olacaklar. Avnıpa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı (AGtT) Sözcüsü Andrea Angeti önceki gün 10 bini aşkın sığınmacının Arnavutluk'tan Kosova'ya döndüğünü açıkladı. Sığınma- cılann evlerine dönmek için acele ettikleri- ni söyleyen Angeli, Morina sınır kapısmın Arnavutluk tarafinda otomobil. traktör ve yayalardan oluşan 4 kilometre uzunluğun- da bir kuyruk bulundugunu, sığınmacılann mayın ve patlamamış top mermileriyle ilgi- 11 uyanlan dinlemediklerini söyledi. ULUSLARARASI AF ORGUTU ' Savaşın tek kurbanı Arnavutlar değiP • Örgütün yıllık raporunda, UÇK'nin Sırplara yönelik şiddet uyguladığına dair bilgiler de yer aldı. Af Örgütü, iki tarafı da suçladı. LONDRA(AFP)-Ulusla- rarası Af Örgütü, Kosova'da- ki çaüşmalar sırasında yalnız- ca çoğunlugu oluşturan Ar- navutlann değil, Sırplann da knrban konumuna düştüğü- nü bildirdi. Örgütün dün yayımlanan yıllık raporunun büyük bö- lümü Kosova'ya aynldı. Sırp güvenlik güçlerine ciddi suçlamalar getirilen ra- porda, Kosova Kurtuluş Or- dusu'nun da (UÇK) insan haklannı ihlal ettiği ifade edildi. Uluslararası Af örgü- tü'nün raporunda, öldürme- ler, gözaltına almalar ve baş- ka insan haklan ihlallerinin NATO bombardımanı baş- lamadan çok önce ortaya çık- tığına dikkat çekildi. Kosovah Arnavutlann ev- lerinden sürüldüğüne yer ve- rilen raporda, Sırp güvenlik güçlerinin, "öldürmcdayak atma, tecavuz, keyfi gözalü, ev yakma" gibi eylemlerde bulunduğu ifade edildi. UÇK'nin eyiemleri Af Örgütü, bununla bir- likte Kosova Kurtuluş Ordu- su ve diğer silahlı gruplann da insan haklannı ciddi bi- çimde ihlal ettiğini, "daha küçük ölçekte deolsa" sivil- lerin öldürülmesı, rehin alın- ması gibi eylemlere kanştı- ğını kaydetti. Af Örgütü, "UÇK'nin çok sayıda kişi\i kaçırdığını, ka- çıranlann çoğunun akıbeti- nin belirsiz olduğunu" kay- detti. Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) milRanlan Kosova'mn baa bölgelerinde KFOR askerleriyle birlikte çahşıyor. Cin elciliginin vurulması ABDikna derdinde PEKİN (AFP) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tbomas Pkkering, NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik operasyonu sırasında Belgrad'daki Çin Büyükelçilıği'nin neden vurulduğunu açıklamak için Pekin'de dün Çinli yetkililerle bir araya geldi. Pickering, dün Dışişleri Bakan Yardımcısı Yang Cfeçi ve Dışişleri Bakanı Tang Ciasıun ile ayn ayn görüştü. Washington yönetimi, görüşmelerin sonucu üzerine bir açıklama yapmadı. Olaym kesınlikle bir kaza olduğunu söyleyen bir kaynak. Pickering'in raporunun kazanın nasıl gerçekleştiğıni açıkladığını belirtti. ABD'nin Çin'e tazminat ödemesınin de gündeme gelebileceği bildirildi. Hong Kong'da yayımlanan bir gazetede pazar günü yer alan haberde, Çin Büyükelçiliği'nin, binadan güçlü elektronik sinyaller alınması üzerine vurulduğu bildırilmışti. Helsinki'de Rusya-ABD pazarlığı KFORJ un komuta yapmnda anlaşma sağlandı • Helsinki'de dün gece de devam eden görüşmelerin, Rus birliğinin sorumluluk bölgesinin neresi olacağma takıldığı kaydedildi. Dış Haberkr Servisi - ABD ve Rusya savunma bakanlan NVilliam Cohen ile tgor Sergeyev'in Hel- sinki görüşmelerinde, Ko- sova Banş Gücü'nün ko- muta yapısı konusunda an- laştıklan. Rus kaynaklann- ca bildirildi. Helsinki'de bulunan Rus haber ajanslan mensuplan- na açıklama yapan Serge- yev, "Rus askerlerinin de katılımıvla yürütülecek Banş Gücü operasyonu- nun komuta yapısındaki sorun giderildi" dedi. Sergeyev. "Aynca Priştine yakınlanndaki Slatina Havaalanı'ndaki Rus as- keri varlığı sorunu da çö- züme kavuşruruldu gi- bi..." diye konuştu. Rus ajanslan, Helsinki'deki Rus heyeti uzmanlanna daya- narak, devam etmekte olan görüşmelerin, Rus birliği- nin sorumluluk bölgesinin neresi olacağına takıldığı- nı kaydettiler. Rus-Alman ortakgûcû Alman devlet radyosu Deutschlandfunk, NATO üyesi Avrupa ülkelerinin, Kosova Banş Gücü'ndeki Rus askerlerinin durumuy- la ilgili henüz aşılamayan sorunun çözümü için ortak Abnan-Rus gücüoluşturul- ması önerisinde bulundu- gunu haber verdi. Radyonunun haberine göre, Finlandiya'nm baş- kenti Helsinki'de konuyla ilgili görüşmelerini sürdü- ren ABD ve Rusya Savun- ma Bakanlan William Co- hen ile Igor Sergeyev'in önüne bu önerinin de konu- lacağı kaydedildi. Habere göre, söz konusu planda, Prizren'de konuşlandınla- cak yaklaşık 1000 Rus as- keri de dahıl olmak üzere ortak Alman-Rus gücü oluşturulması öneriliyor. Buna göre, Rus güçleri resmi NATO komuta yapı- sı dışında olacak ancak pra- tikte Alman bırlilderi ko- mutanına bilgi verecek ve bir Rus irtibat subayı KFOR Komutanı ingiliz Genera- li Michael Jackson ile doğ- rudan temas halinde ola- cak. Almanya Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü ise haberle ilgili yorum yapmayı reddetti. Görüşmeler öncesi Rus- ya ile ABD arasında yoğun telefon trafiği yaşandı. Rus- ya Güvenlik Konseyi Sek- reteri VbKÜmir Putin , BU1 CHnton'ın Ulusal Güven- lik Danışmanı Sandy Ber- ger ile yaptığı telefon görüş- mesinde, Rus askerlerinin Kosova'ya girmelerinin- amacının NATO ve Batılı ülkelerle yeni bir çatışma: yaratmak olmadığını söy-' ledi. Putin. "RamdeAvn*. pa'nın bir parçası okluğu-y. muz unutulmamaL" dedi. ,- «^4 Belgrad: t 61 uçak ' düşürdük BELGRAD (AA)- Yugoslav ordusu, yak- laşık iki buçuk ay sü- ren NATO hava hare- kâtı sırasında 61 NA- TO uçağını düşürdü- ğunü öne sürdü. Genelkurmay Baş- kanıDragoljubOjda- niç, silahlı kuvvetler günü dolayısıyla dün akşam düzenlenen tö- rende yaptığı konuş- mada,61 uçak, 30 pi- lotsuz uçak, 7 helikop- ter ve 238 Cruise füze- si düşürerek "Sakhrga- nın hava gücüne bek- dikkrini'' öne sürdü. Devlet Başkanı Sio- bodan Miloşeviç'in de katıldığı törende ko- nuşan General Ojda- niç, "Taktikvestrate- jik manevra kabüi>«- fi savesinde, adamla- runızıı konımayı ba- ' diye konuştu. AKTIF TEROR SONRASI KANLA SULANAN TOPRAKLARDA BARIŞ YEŞERECEK Mİ? • Bir dönem terörün eylem bölgesi olarak seçtiği Güneydoğu'da neler oluyor? • Kan ve acı dolu 15 yıldan geriye ne kaldı? • Bölge geçmişin travmalarından kurtulabilecek mi? • Gücünü kaybeden PKK hangi savaş yöntemlerine başvuruyor? • Valiler, belediye başkanları, güvenlik görevlileri yeni aönemi nasıl değerlendiriyor? • Bölücü propaganda toplumda hangi olumsuz efkileri yaratıyor? Nokta dergısı ınternet Web Adresı: http: www.medyatext com nokta Nokta dergisi. E-Mail Adresı: nokta@ medyatext com GÖRELE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998/30 Davacı Mustafa Yumak tarafından açılan gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğınce: Giresun ili Çanakcı ilçesi Deregözü köyü cilt no: 025-01 sayfa no: 37 kütük sıra no: 11 'de nüfusa kayıtlı Hasan ve Elmas oğlu 1939 Görele doğumlu Hûseyin Yumak'ın çok uzun yıllar önce kayıp olduğu, uzun zaman geçmesine rağmen bugüne kadar kendısin- den hiçbir haber alınamadığı, yapılan aramalara rağmen kendisinin bulunamaması ve adı geçen şahsın ölmüş olması ihtimalinin çok yüksek olması sebebiyle gaiplığınc ka- rar verilmesi talep edildiğinden; Gaipliğine karar verilmesi istenilen Hüseyın Yumak hakkında bilgi, görgü ve malu- matı olanlann mahkememizın 1998/30 esas sayılı dava dosyasına ilan tarihmden ıtiba- ren 30 gün içinde müracaat etmeleri hususu M.K. 31 ve devamı maddelen geregince ilan olunur. 28.5.1999 Basın: 27097 NİKSAR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/220 Davacı Niksar Orman Idaresi tarafından davalılar Ali Şensöz ve arkadaşlan aleyhi- ne mahkememize açılan davanın dava dilekçesinde: Niksar Bozcaarmut köyünde bu- lunan 101 ada 170 ve 277 sayılı taşınmazlann orman olduğunu belirterek davalılar adı- na yapılan tespitin iptali ile dava konusu taşınmazlann orman nıteliğiyle Hazine adına tapuya kayıt ve tescihne karar verilmesi talep edilmiştir. Tüm araştırmalara rağmen ad- resleri tespit edilemediği için yukanda özeti yazılı dava dilekçesi kendilenne tebliğ edi- lemeyen Niksar Bozcaarmut köyünden olan davalılar: Süleyman kızı Zülfıye Şensöz, Mehmet evlatlan Şirin Şensöz, Ferhat Şensöz, Fatih Şensöz ile Nuri evlatlan Ali Şen- söz, Ayse Kayaş, Bahri Şensöz, Emine Güzelışık, Fahri Şensöz, Fatma Kayaş'a TK.nun 28. maddesi geregince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, Yukanda isim- leri yazılı davalılann duruşmanın talik edildiği 6.8.1999 günü saat: 9.10'da Niksar Ka- dastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmalan veya kendilerinı bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde yargılamanın yokluklannda yapılarak karar verilecegi dava dilekçesi tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basm: 27123 Topraklannı seven herkes, Konya Karapınar'a! Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü etkinliklerini başlatmak için topraklannı seven herkesi 18 Haziran Cuma günü Konya Karapınar'a davet ediyoruz. Çölleşme kaçımlmaz bir sonuç değildir. Tarih : 18 Haziran 1999 Cuma Saat : 10.00 Yer : Konya Karapınar Köy Hizmederi Binası önü SARIYER SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1998'19Tereke 15.11.1998 tarihinde öiü bulunan ve son ikametgâhının kâin Sanyer Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından terekesi idareye alman Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Lojma- nı 10-ATde ikamet eden Sanyer, Rumelıhisan Mahallesi, cilt 009/06, sayfa 55, kütük 796'da kayıtlı Petro ile Mariya'dan olma 1934 doğumlu Aieksandıra Çeprakof'un mi- rasçılan müracaat etmemış ve tamamen taayyün etmemiş olduğundan mirasçılann ilan tanhinden ıtibaren üç ay içinde sıfatlannı beyan etmek üzere nüfus cüzdanı ve vesika- ları ile müracaat etmeleri, bu müddet içinde hiçbir müracaat vaki olmaz ve mirasçılann mevcudıyetı sabit olmazsa mırasın Hazine'ye ıntikal ve tevdi edileceği. mirasçılann mi- ras sebebi ile istıhkak haklannın mahfuz olduğu Medeni Kanun'un 534. maddesi gere- gince ilan olunur. Basın: 27391 DENİZLİ1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Sayı: 1998-5596 Alacaklı: ömer Ural Vekili: Av. Yurdahan Özhan, Av. A. Rıza Can Atatürk Bul. Çukurluoğlu Işhanı K. 1 Denizli Borçlu: Mehmet Eroğlu, Deliktaş Mah. 2020Sk.No: 14 Denizli Borç miktan: 12.026.000 Mas. top. 1.500.000 iş. faiz 7.011.200 işgal taz. 4.701.120. av. üc. Toplam 25.238.520. TL. alacagın icra gideri, vek. ücreti işleyecek yıljık yüzde 30 faizi ile tahsıli ve Denizli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 18.9.1997 tarih, 1995-1178 esas 1997/663 karar sayılı müdahalenin men-i, icnmisil karannın in- fazı. Borçlu hakkında yukanda borç miktan sütununda yazılı alacak ile mahkeme ka- rannın infazı için 22.10.1998 tarihinde takip talebinde bulunulmuş, ancak borçluya ör- nek 53 ıcra emri çıkanlmış, borçlu yurtdışında olduğundan icra emri tebliğ edileme- mişrir. Yukanda yazılı borç ve masraflan ilanen gazetede yayımlanan tanhinden itibaren 15 gün ilavesi suretiyle 22 gün içinde ödemeniz, IlK.'nun 32. maddesi geregince bu süre içinde borcu ödemezseniz tetkik merciinden veya yargıtaydan veya mahkemenin iade- si yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getırmedi- ğiniz takdirde cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde 74. madde geregince mal beyanmda bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız 337. madde geregince hapis ile cezalandınlacağınız, Yukanda yazılı mahkeme karan- nın (müdahalenin men-i) ilan tarihinden itibaren 15 gün ilavesi ile 30 gün içinde yap- manız, aksi halde 30. madde geregince ilan hükmünün icraen yerine geürileceği, belir- tilen süre içinde yapılmaması, aksi halde 343. maddedeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur. 26.4.1999 Basın: 25566 ERDEMLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1997/475 Davacı Ozer Revanoglu ves. vekili tarafından davalılar Erol Özsu, Mustafa Muhittin Özsu, Müzeyyen Durma vs. aleyhine açılan işbu tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sırasında; Davalılann tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tesbit edilememış ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalılar: Celal Tabakçı, Ayşe Karakoç, Hacı Karakoç, Nizamettin Erdal, Keklik Kurt, Kasım Karakoç, B^ram Kıraç, Mustafa Hayal, Mevci Özsu, Gülten Avan, Ha- san Yeşil, Savaş Özlem (Ozler), Nadir Delan, Mahir Taner, Murat Ayça, Meryem Ye- dek, Necat Nural, Safıye Tamer, Behçet Acar, Emine Cüce, Züleyha Aytış, Musa Ün- lü, Belma Dana, Sabri Dana. Mehmet Hanifi Dana, Yasemin Altunal, Celal Oktaş, Is- lim Kılıç, Mehmet Necmi Ateş. lzzet Kayıcı, Oruç Şahin, Müslüm Dana, Şaban Şahin, Musa Şahin, Kadriye Şahin, Hasan Ekmek, Mındık Mustafa Dana, Hüseyın Ekmekçi, Mustafa Levent Ateş, Meral Kutlu, Gönül Ekmekçi, Mustafa Şahin, Mehmet Ekmek- çi, Hacı Ekmekçi, Necdet Ateş, Nevzat Orhan Ateş, Gülistan Oktaş, Hediye Dana, Ze- kiye Demir, Nurettin Güneş, Muhittin Güneş, Hüseyin Güneş, llyas Yıldız, Hatice Yıl- dız, Ali Çetin, Gülnarin Onlü, Seher Onlü, Ayfer Unlü, Nihat Unlü, tskender Osman Daloğlu, Cihan Ünlü, Recep Onlü, Hacı Seyit Ünlü, Ömer Ünlü, Ayşe Cnlü, Meliha Onlü, Faik Ünlü, Sıddık Ünlü, Yılmaz Şahin, Metin Çalıkıran, Selahattin Hastekkesi- no, Mustafa Hastekkesino, Tahsin Tokat, Nazmi Özden, Mecit Tav, Fatma Dolular, Ke- rim Ünlü, Yunus Ertuğrul, Süreyya Uçanbelen, Mustafa Kalmış, Mustafa Özcan. Şıh Müslüm Atik; 12.7.1999 günü saat 9.00'da yapılacak duruşmaya bizzat kendiniz gel- menız veya kendınızı kanuni bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde duruşmanın yokluğunuzda devam edip karar verilecegi hususu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 4.6.1999 Basın: 27850
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog