Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishab@ cumhuriyet.com.tr Ermeni-Azeri sorunu Ankara kaygılı • Türkiye. 'dengeli' olarak nitelenen açıklamasında. Ermenistan'ı doğrudan kınamadı. ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) - Türkiye, Azer- baycan ve Ermenistan ara- sında geçen günlerde yaşa- nan olaylardan üzüntü duy- duğunu bildirdi ve tarafla- nn bölgedeki istikran boza- cak girişimlerden kaçınma- sını istedı. Türkiye'nin Ermenis- tan'ı doğrudan kmamayan açıklaması. Ermenı-Azeri sorununa daha dengeli yak- laşmayı yeğlediğini göster- di. Dişişleri Bakanlığı Söz- cü Vekilı Sermet Atacanh dün düzenlediği basın top- lantısında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1994'ten beri devam eden ateşkesi çiğneyen birtabur Eımeni gücünün 14 Hazı- ran'da Azerbaycan tarafına saldırdığını açıkladı. 'Önlem ahnsın' Saldın sonucu 2 Azeri askerin öldüğünü belirten Atacanh, "Banş \e istikra- ruı henüz tesis edilemediği Kafkasya bölgesinde yaşa- nan bu olumsuz getişme ta- rafimızda endişe yaratmış- tır. Ermenistan'ın 5 yıldır devam etmekte olan ateş- kesi ihlal eden saldınsının Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülme\eçab- şüan banş sürecini olum- suzyöndeetkileyeceğini, böl- gede gmenlik ve istikran tehlikeye sokacağını diişii- nüyor,taraflarm, gerginiiğin tırmanmasını engellevici tedbirleri ivedilikle almala- n gerektiğine inanı\oruz" diye konuştu. Moskova'da toplanü Atacanh, bir başka açık- lamasında da Türk ve Rus Dışişleri Bakanlığı arasın- daki olağan siyasi görüş- melerin bu yıl 17-18 Hazi- ran 1999'da Moskova'da gerçekleştirileceğine de yer verdi. Atacanh, Dışişleri Ba- kanlığı Müsteşar lkili Si- yasi Işler Yardımcısı Bü- yükelçi Aydın Şahinbaş ile Rusya Federasyonu Dışiş- leri Bakan Yardımcısı VTk- tor PbsuvaJyuk arasında ya- pılacak görüşmelerde ikili ilişkilere ait konulann ya- nı sıra bazi bölgesel ko- nulann da ele alınacağını belirtti. Bir Yunan denizaltısmın Türkiye karasularını ihlal ettiği iddiası yalanlandı Ege'de teldikeli oyunlarMURATtLEM/ SERKAN DEMÎKTAŞ ATİNA / ANKARA - Türkiye ile Yuna- nistan arasında son dönemde Ege Deni- zi'nde ortaya çıkan bunalıma bir yenısi da- ha eklendi. Yunanistan'da yayımlanan Ek- susia gazetesinin habenne göre Ankara'da- ki Dışişleri yetkilileri. bir Yunan denizal- tısmın Türk karasulannı ihlal ettiği iddiası ile geçen hafta Yunanistan'ın Ankara Bü- yükelçiliği nezdinde diplomatik girişimde bulundu. Iddia Atina ve Ankara'daki diplomatik kaynaklar tarafından dogrulanmazken ga- zete, denizaltının aslında Türk karasulan- nı ihlal etmediğini, ancak Türkiye ile Yu- nanistan arasında sorun yaratan tartışmalı • Türkiye, Denizkurdu tatbikatına denizaltılannın da katılacağı bir manevra ile yanıt vermek isteyen Yunanistan'ı engellediğini açıkladı. keyi karşı karşıya getiren son bunalım, Yu- nanistan'ın TSK'nin Denizkurdu tatbika- tı sürerken denizaltılannı da devreye sok- mayı hedeflediği karşı bir tatbikat planla- ması ile yaşandı. Planlama aşamasında öğrenildi Türkiye, Yunan silahh kuvvetlerinin tat- bikannı planlama aşamasındayken haberala- rak, manevranın engellenmesi için diplo- matik girişimde bulundu. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Ioannis Conıntis Dı- şişleri Bakanlığı'na çağnlarak, Yunan bir- bölgelere yaklaştığını belirtti. Türkiye ise Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin (TSK), Marma- ra. Ege ve Akdeniz'in Türk ve uluslarara- sı karasulannda gerçekleştirdiği Denizkur- du tatbikatına, denizaltılannın da katılaca- ğı bir manevra ileyanıt vermek isteyen Yu- nanistan'ı engellediğini açıkladı. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği nez- dinde gırişimkrde bulunan Dışişleri Bakan- lığı, Yunan kuvvetlerinin Denizkurdu tat- bikatına katılan Türkbirliklerine yaklaşma- sı durumunda çıkabilecek olaylardan sorum- luluk kabul edihneyeceğini bildirdi. Iki ül- liklerinin Denizkurdu tatbikatı sürerken herhangi bir planlama yapmasının sakın- calı olduğu bildirildi. Büyükelçiye yapılan sözlü uyanda, Yu- nan birliklerinin Türk karasulanna yakın bir bölgede Denizkurdu'na katılan Türk bir- liklerine çok yakınlaşması durumunda or- taya çıkabilecek sorunlardan sorumlu olu- namayacağı da kaydedildi. Corantis'in Tür- kiye'nin uyanlannı Yunan silahlı kuvvet- lerine ilettiği, Yunan kuvvetlerinin bunla- nn ışığında yeniden tatbikat planlamasına gittiği belirtildi. Türk diplomatik kaynak- lar, Yunanistan'ın Türk karasulanna yakın bölgelerde denizalnlarla gerçekleştirmeyı planladığı tatbikatın istihbarat amaçlı ola- bileceğine dikkat çekerek, buna izin veril- mesinin olanaklı obnadığını kaydediyorlar. 23 kisi oldü Meksika sallandı PUEBLA/ MEHCO (AA) - Meksika'da önceki gün başkent Mexico ile, Puebla ve Vera Cruz eyaletlerini sarsan depremde ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi. Merkez üssünün Mexico'nin güneydoğusundaki Huajuapan de Leon olduğu bildırilen 6.7 şiddetindeki deprem sonrasmda Devlet Başkanı Ernesto ZediBo, bölgede olağanüstü hal ilan etti. Meksika'daki Kızıl Radyo, Puebla eyaletinin başkenti Puebla kentinde 2 kişinin, kent dışındaki değişik kasabalarda da 2"si çocuk 5 kişinin çöken duvar altında kalarak hayatını kaybettığinı duyurdu. Yetkililer, ölü sayısmın artmasından endişe ediyorlar. Televisa televizyonu, Puebla'da çöken bir binanın enkazı altında 12 kişinin kaldığını bildirdi. Puebla kentınin 100 kilometre güneyine düşen San Antonio Atexcac'ta, bir maden ocağmda 35 kişinin mahsur kaldığı haber verildi. Puebla eyaletinin ikinci büyük kenti olan Tehuacan'da da çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı bildirildi. î, , i ; Gösteriler sürüyor Yeni Delhi'de dün de çok sayıdakişi, Keşmir'e sızan Pakistan askerierini protesto etmek için gösteri düzenledi. (Fotoğraf: REUTERS) Pakistan meydan okuyorDış Haberkr Servisi - ABD Başkanı BUlCBnton, Pakistan'ı, Keşmirbölgesinin Hindistan top- raklannda kalan kesimine giren askerierini geri çekmeye çağır- dı. Islamabad yönetimi, Washing- ton'un çağnsını reddetti. Hin- distan, Pakistan'ı "Elegeçirdiği Hindistanh bir hava kuvvetleripi- lotu ile 6 askeri işkence edip ÖJ- dürerekCenevreSÖGdeşmea'ni ib- Ul etmekk" suçladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapı- lan açıklamada, Pakistan'ın Ye- ni Delhi'deki Yüksek Komiser Yardımcısı 'nın bakanhğa çağ- nldığı ve kendisine protesto no- tası verildiği belırtilerek Hindis- tanlı pilot ve askerlen öldürmek- ten sorumlu kişilerin belirlen- mesi ve bir an önce mahkeme- ye çıkanlması gerektiği ifade edildi. Hindistan, Pakistan'ın, 27 Mayıs'ta Hindistan'a ait bir MİG-21 savaş uçağını düşürüp pilotuöldürdüğünü, 14Mayıs'ta da Keşmir'in Hindistan sının içinde esir aldığı 6 askeri öldür- düğünü iddia ediyor. Pakistan ise iddialan reddediyor. ABD Başkanı Clinton, Pakis- tan Başbakanı NavszŞeriTe bir çağn yaparak, Keşmir'deki Pa- kistan askerlerine geri çekilme ta- limatı vermesıni istedı. -...'..','.,-.ırl. , Güney Afı*ika Mandela'ya 6 hoşça kal dedi • Efsanevi lider dün koltuğu eski yardımcısı Mbeki'ye devretti. Mandela kısa bir süre önce gazetecilere, "Ülkem ve halkıma karşı küçük de olsa görevimi yaptım" diye konuştu. PRETORİA (Ajansbr) - Güney Afrika'nın efsanevi lideri Ndsoa Man- dela dün koltuğunu eski yardımcısı Thabo Mbeki'ye devretti. Ülkenin demokratik seçimlerle iş- başına gelen ikinci devlet başkanı olan Mbeki'nin yemin törenine Libya li- deri Muammer Kflddafi ile Filıstın li- deri Yaser Arafat ın da aralannda bu- lunduğu 30 devlet başkanı ve çok sa- yıda üst düzey yetkili katıldı. Mbeki törende, "Güney Afiika Cumhuriye- ti'ne ve anayasayabağh kalacağuıa" da- iryemin etmesinin ardından ellerini ha- vaya kaldırarak "Tannm banayardun et" dedi. Mbeki'nin sözlerinin ardın- dan devlet başkanlığını simgeleyen koltukta oturmakta olan Mandela, aya- ğa kalkarak yerini halefine devretti. Mandela ve eşi tatile çıktı Mandela ile yeni eşi Graca Mac- hel'in ise kısa süreli birtatil için ismi saklı tutulan bir ülkeye gittikleri bil- dirildi.Güney Afrika'nın ırkçı rejime karşı özgürlük mücadelesinin simgesi olan Mandela. yaşamının 27 yılını ce- zaevinde geçirdi. Mandela, ırkçı reji- me son veren dönemin beyaz devlet başkanı F.W. Klerk ile 1993 Nobel Ba- nş ödülü'nü paylaştı. Mandela, kısa bir süre önce gazetecilere yaptığı açık- lamada, ırkçı rejime karşı yıllar süren siyasi mücadelesi hakkında "Ulkeme ve halkıma karşı küçük de otsa göre- vimi yapüm" diye konuştu. IKDP ve IKYB temsilcileri bulustu Kuzey Irakk Kürtler yine Washington'da • Taraflar, toplantı öncesinde birbirlerini 17 Eylül'de imzalanan Washington anlaşmasına uymamakla suçladı. VVASHEVGTON (Ajans- lar)-Kuzey Irak'ta etkinlik gösteren Irak Kürdıstan De- mokratik Partisi (IKDP) ve Irak Kurdistan Yurtsever Birliği (IKYB) temsilcileri dün Washington'da bir ara- ya geldiler. ABD'nin Yakındoğu işle- rinden sorumlu Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Martin Indyk ve Korigre yetkilile- nnin de toplantıya katıldı- ğı kaydedildi. Toplantıda IKDP heyeti- ne Sami Abdurrahman, IKYB heyetine ise Kemal Fuat başkanlık ertı. Top- lantı öncesinde her ikı par- ti de birbirlerini 17 Eylül'de imzalanan Washington an- laşmasına uymamakla suç- ladı. ABD yönetimi ise iki taraf arasında çözümlenme- si gereken sorunlarolduğu- nu kaydetti. ABD'li bir yet- kili. "ikitarahnkannaşıkve zor bir geçmişleri"' oldugu- nu belirterek, uzlaşma süre- cıne ilişkın çözümlenmesi gereken çok sayıda sorun olduğunu kaydetti. Washington anlaşması uyannca IKDP ve IKYB, Kuzey Irak'ta durumu nor- malleştirmenin yanı sıra PKK'ye karşı mücadele et- me yükümlülüğünü taşıyor- lar. Anlaşma Kuzey Irak' ın toprak bütünlüğünün ko- runmasım öngörüyor. IKDP'nin Washıngton temsilcisi Ferhad Barzani, geçen hafta Anadolu Ajan- sı'nın muhabirine yaptığı açıklamada. IKYB'nin PKK'ye destek vermeye de- vam ettiğini ileri sürmüştü. Barzani, bu sorun devam ettikçe \Vashington anlaş- masının uygulanamayaca- ğını söylemişti. IKYB'nın NVashington temsilcisi Barham SaHh ise bu iddıayı reddetmişti. 3binkişiöldü IKDP ve IKYB arasında 1994 yılından bu yana ara- lıklı olarak yaşanan çatış- malarda 3 binden fazla in- san yaşamını yitirdi. Öte yandan Irak yöneti- mi, Kuzey Irak'taki Kürt gruplara ABD ile işbirliği- ni reddetme çağnsında bu- lundu. tktidarda bulunan Baas Partisi'nin yayın or- gam El Irak gazetesinde yer alan bir makalede, "Tüm Kürtler, ABD ve müttefîk- leriyle işbirligini reddetme- ü ve bekle>en sonınlann çö- zümü için Irakkinıliğine sa- nlmalı ve çaba ortaya ko\- mah" denildi. IRAK^A UYGl LANAN YAPTIRIMLAR Ingiltere'den koşullu öneri • Yaptmmlann askıya ahnmasını öneren Londra'nın öne sürdüğü koşullann, BM koşullanndan daha ağır olduğu belirtildi. NEW YORK (AA) - In- giltere, Bırleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Irak'a uygulanan petrol am- bargosunun askıya alınma- sım önerdi. Ingiltere'nin önerisinin yer aldığı bir karar tasansı. Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin toplantısı sıra- sında ortaya atıldı. Öneri. Irak'ın kitle ımha silahlan- na sahip olmadığmı kanıt- laması halınde, petrol am- bargosunun yenilenebilır 4 aylık birdönem için askıya ahnmasını öngörüyor. An- cak Ingiltere'nin önerisi, Irak'ın sıkı bir mali deneti- me tabi tutulması gibi ağır koşullar içeriyor. Irak'ın silahsızlandığını kanıtlanması halinde yapö- nmlann kaldınlmasını ön- gören 1991 tarihli 687 sa- yılı BM karannı. Ingilte- re'nin önerismden daha yu- muşak bulan kaynaklar, ko- şullann yaptınmlann kal- dınlmasını olanaksız kıl- dığını, öneriye göre Bağ- dat'ın kendi kaynaklannı serbestçe kullanmayacağı- nı belirtiyorlar. Doğanın cenneti EHA TATİL KÖYÜ Tatilinizi, orman içinde; deniz, nehir ve göl ile çevrili EHA CLUB'tegeçirin. HAZİRAN 9.250.000 EYLÜL 15 000 000 1KİŞİ TEMMUZ 15 000 000 AĞUSTOS 15.000.000 EKJM 12.500.000 0 - 12 Yaş Free (2 Büyüğün Yanında) SNG. Oda Fark %50 / 3. Kişi %50 Indirim Tıtreyengöl Mevkii Side - Manavgat /Antalva Rezervasyon Tel: 0242 756 90 50-51,53 Fab: 75690 52 EYÜP1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/335 KararNo: 1998/89 Karar tarihi: 24.2.1998 Davacı, Demet Yurttaş tara- fından davalı kocası, Bekir Ünal Yurttaş aleyhine açtı- ğı boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda. İa- raflann boşanmalanna dair venlen karar davalı, Bekir Ünal Yurddaş'ın (Yurttaş) Bayrampaşa Nur Sok. K. 1 'dekı adresınde bulunamadığı için teblığ edilememiş- tır. Adı geçene işbu karar sureti tebliğ makamına ve temyızi kabil olmak üzere ilan olunur. Basın: 27943 KOCAELİ ÜNİyERSİfESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN DÜZELTME 07.06.1999 tarihli Cumhunyet gazetesinde yayınla- nan ılanımızda; Köseköy M.Y.O. Teknik Programlar Bölümü'ndeki 1 adet uzman kadrosunun açtklama kıs- mına "Uzman kadrosu karşılık göstenlerek Öğretim Görevlısi olarak çalıştınlmak üzere" ifadesinın konul- madığı, aynca Mühendıslık Fakültesi bünyesınde tnşa- at Mühendısliği Bölumü Yapı Anabılim Dah 5. Dere- ce Araştırma Görevlisi (Araştırma Görevlisı kadrosu karşılık göstenlerek Öğretim Görevlisi olarak çalıştı- nlmak üzere Inşaat Mühendisi olması) ile ilgili kadro- nun da yayınlanmadığı anlaşıldığından çıkmış olan söz konusu ilanımıza ektir. Ilgililere duyurulur. Basın: 28009 ÇAĞIN MOTEL Temiz bir deniz, her öğün balık, dostça bir tatil için. fıyatlanmız: 1kçiT.R10.0Ö0.000.-TL. 2 kişi 1 hafta 125.000.000.- TL Assos Bektaş Köyü Sütlüce Koyu Tel: 0286 - 723 40 42 -43 0532 - 767 06 55 BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999-80 Karar No: 1999/500 Muğla ili, Ortaca ilçesi, Tepearası, c: 023, k: 0144'de nüfusa kayıtlı Osman ve Duyru oğlu. 20.3.1930 d.lu mahcur Mehmet Yavuz'a aynı yerde nüfusa kayıtlı Şem- settin ve Samıye kızı 29.4.1939 d.lu eşi Özgen Yavuz'un vası olarak tayınine 7.5.1999 tarihınde karar venlmıştir. tlanen tebliğ olunur. Basın: 27996 GAYRİMENKUL SATIŞİLANI DosyaNo: 1998/506 Uzunköprü Muradiye Mahallesi Uzunkalfa mevki- inde kâin tapunun kütük: 154, pafta: 37, ada: 117, par- sel: 23'de kayıtlı apartmanın 1 kat 2'ncr bağımsız bö- lüm 50000/460000 arsa paylı dükkân 5.5OO.OOO.OOO li- ra bedelle satılacaktır. 1. Satış 17.8.1999 günü saat 14.00'de Uzunköprü tcra Dairesi'de yapılacak, alıcı çıkmadığı veya tahmini bedelin %75'ini geçmediği takdirde 2'ncı arttırmanın 27.8.1999 günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır. 2. İkinci arttırmada tahmini bedelin %40'ını ve satış ve paylaştırma masraflannı geçmek şartıyla en çok arttırana ihale olunacaktır. 3. Daha geniş bılgi isteyenlerin ve şartnameyi gör- mek isteyenlerin masrafinı ödedikleri takdirde Uzun- köprü lcra Müdürlüğü'nün 98/506 sayılı dosyasından gerekli bilgi kendilerine verilecektir. ilan olunur. 2.6.1999 Basın: 27348 ANKARA ASLİYE DOKUZUNCU TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANUĞI'NDAN Esas No: 1999/676 Davacı vekilleri Sevgi Salkaya, Av. Şükrü Salkaya, Av. Mehmet Bilgin 4.6.1999 tarihli dilekçesiyle; An- kara 27. lcra Müdürlüğü'nün 1999/2369 sayılı dosya- sı ile_yaptığı takipte, borçlu Özel Yükseliş Koleji Eği- tim Öğretim Tes. Ltd. Şti'nin ve Hacı Ali Demirel'in (15.787.000.000) TL. emre muharrer senede dayalı borçlannı kendilerine "ıflas ödeme emri" tebliğ edil- digi halde ödemede bulunmadıklannı ileri sürerek, da- valı borçlulann iflasına ilişkin olarak başkanhğımızın 1999/676 esas sayılı iflas davasını açmış bulunmakta- dır. Adlan geçen davalı-borçlu şahıslarda başka alacak- lan olanlann bu ilamın yayımlanmasmdan itibaren 15 gün içinde davaya müdahale ederek iddia ve itirazla- nnı ileri sürmeleri gerekmektedir. İflas talebi. tlK'nun 171 ve müteakip maddeleri uyannca ilan olunur. Basın: 28037 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DosyaNo: 1999/77 1. Mülkiyetin tapu kaydı: Uzunköprü Yeni köy Köy Içi mevkiinde kain kütük: 5161, pafta: 18, parsel: 5179'da kayıtlı 212.03 m2 üzerinde bahçeli 2 katlı kar- gir ev. 2. Özellikleri: Zemin katta 97 m2 büyüklüğün- de işyeri ve soğuk hava deposu olarak kullanılmakta- dır. Birinci katta 110 m2 büyüklüğünde konut var üze- rindeki çatısı Marsilya tipi kiremitle kaplı daire kalo- riferüdir. İkinci smıf yapıdır. 3. Değeri: Toplam değe- ri 9.250.000.000 liradır. 1. Satış 6.8.1999 günü saat 10.00'da Uzunköprü lc- ra Dairesi'de yapılacak, alıcı çıkmadığı veya tahmini bedelin %75'ini geçmediği takdirde 2'nci arttırmanın 16.8.1999 günü aynı saatte ve aynı yerde yapılacaktır. 2. İkinci arttırmada tahmini bedelin %40'ını ve sa- tış ve paylaştırma masraflannı geçmek şartıyla en çok arttırana ihale olunacaktır. 3. Daha geniş bilgi isteyen- lerin ve şartnameyi görmek isteyenlerin masrafinı ödedikleri takdirde Uzunköprü lcra Müdürlüğü'nün 99/77 sayılı dosyasından gerekli bilgi kendilerine ve- rilecektir. İlan olunur. 2.6.1999 Basın: 27347 Aşağıda Gümrük Çıkış Müdürlüğü, tarihi ve numaralan belirtilen Gümrük Çıkış Beyannameleri kay- bolmuştur, hükümsüzdûr. Haydarpaşa 27.11.1998-46556 Haydarpaşa-27.11.1998-46557 Miss Burcu Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi MARDİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999 145 Mardin merkez Alımlı köyü nüfusuna kayıtlı Şeyh- mus ve Arabe'den olma kaybolan Suat Atış'in veya Su- at Atiş hakkında bilgisi olanlann ilandan itibaren 30 gün içinde mahkememıze başvurmalan ilanen tebliğ olunur. Basın: 27618 GAYRİMENKULÜN AÇI ARTTIRMA İLANI KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 1999/239 Tal. Kadıköy ilçesi. 3. Bölge Kozyatağı Mahallesi. Içerenköy Sahrayıcedit Sokağında kâin 176 pafta, 621 ada, 276 parselde kayıtlı 1176 m2 miktarlı arsanın 9. kat 19 no. lu bağımsız bölümü satılarak paraya çevrilecektır. (Gayrimenkul ipotekten dolayı satılacaktır.) Imar durumu: Kadıköy Belediye Başkanlığı Imar Müdürlüğü'nün 18.02.1999 tarih ve 99'2797-108034 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu 276 sayılı parselm, 11.04.1979 T.T.li, LİOO0 ölçekli imar plamnda bina yükseklıği H: serbest irtifada, taks: 0.25, kaks: 2.07 şartlannda aynk nızam iskân sahasında kaldığı bildirilmiştir. Halihazır durumu: Söz konusu gayrimenkul Kadıköy ilçesi. Kozyatağı Mahallesi. tnönü Caddesı'nden aynlan Akasya Sokağı'nda mahallen 20 kapıtaj no.lu. betonarme karkas inşa edihniş Sözer 1 Apartmanı'nın dokuzuncu kat 19 no.lu dairesidir. Daire- ye ginşte antre, solda tuvalet, karşıda kapalı balkonlu üç yatak odası ve banyo mahal- len me\'cuttur. Döşemeler ıslak zemınlerde seramıkle, salon ahşap parke, odalar mar- le>-le kaphdır. Mutfakta tezgâh altı üstü dolaplan, banyoda küvet. İdozet ve lavabo var- dır. Daire takriben 130 m2 sahalıdır. Bina vasat malzeme ve ışçilikle inşa edilmiş olup binada su. elektrik, kalonfer (doğalgaz yakıtlı) ve asansör tesısatı vardır. Btna her tür- lü belediye hızmetinden ıstifade eder konumdadır. Gayrimenkulün kıymeti: Bulunduğu semt, semt ıçindeki yeri, imar durumu, inşa tar- zı, halihazır vaziyeti, bu civardakı daire alım satım rayıçleri, kullanılan malzeme ve iş- çilik kalitesi, binanın yıpranma payı ile günün iktisadi koşullan da gözönünde bulun- durularak daırenin tamamının 26.000.000.000- (yırmi altı mih/ar) TL'si kıymete mü- tehammil olacağı kanaatına vanlmıştır. Sabşşartlan: 1- Satış, 26/07/1999 Pazartesi günü saat 14.00'den 14. 15'e kadar Kadıköy 7. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıy- metin yüzde 75'ini ve aynca öncelikle ödenmesi gereken rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel- le alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 05/08' 1999 Perşem- be günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu ka- dar kı arttırma bedelüıin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve sa- tış isteyenin alacağına riiçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedel- le alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edi- len kıymetin yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir banka- mn teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı ıstediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye satış bedelınden ödenecektir. Resmi ihale pulu. tapu harç ve masraflan, KDV"sı alıcıya aittır. Birikmiş vergiler satış bede- lınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililenn (*) bu gayrimenkul üzerin- deki haklannı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicıli ile sa- bit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, tek- lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayn- ca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi- nat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi venldiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeğı gönderilebı- lir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/239 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basm: 27602
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog