Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D Y O ISTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhur SMTKBfcTttZlaET SMTNMBEKİlVTBtM O f c l IMndnPtin sMTDuotaf ş ğmız lattbm admı, kredı kartmmn numarası ve son kullanma tanfaı bîrîılae blldınn. laap eMmzde olsun ^dmızı iO^adınızı vetelefoo da bridırmeyı unutmayın C\t degılsenız. dıiersenız ûye de otun >a da uvehğınızı yenjlcym İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 7£ YIL SAYI: 26916 / 225.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU-.YUNÜS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE C U M H U R N K Ü Ü R H M I Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI-III Balkan Savaşı başladığı zaman Osmanlı devletinin durumu iyi değildi. Askerin bir bölümü terhis edilmişti. Komutanlar arasında siyasal ikilik ve anlaşmazlık vardı. Onun için askerî hazırlıklar kısa surede tamamlanamadı. Dört Balkan devleti birden saldırıya geçti. Osmanlı orduları dört cephede birden savaşa başladılar. Balkan devletleri, Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğratarak ilerlediler. Bulgarlar Edirne'yi/ Yunanlılar Yanya'yı kuşattılar. Sırplar, Manastır ve İşkodra'ya." Karadağlılar, Yenipazar'a saldırdılar. Bulgarlar, Çatalca önlerine kadar geldiler. Burada Türk ordusu Bulgarları durdurdu. Bulgarların Çatalca'ya gelmeleri, Sırpların Manastır'a girmeleri ve Arnavutluk'un bağımsızlığmı ilân etmesi üzerine İstanbul'da bir hükümet değişikliği oldu. Yeni hükümet barışa karar verdi. İngiltere'nin araya girmesiyle Londra'da bir konferans toplandı. Yakın tarihimizin bu çok ilginç olaylarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'Birinci Balkan Savaşı-lll' adlı bilimsel çalışmasında ayrıntılı olarak okuyacaksınız. Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... ' Yapılacak görüşmeler ülke ekonomisi ile ilgili kararlan kesinleştirecek GözlerKESK Cenel Baskanı Erdem gözaltına alındı Memur eylemine 60 gözaltı # KESK'e bağh sendıkalar tarafindan yüzdeli maaş aröşını protesto gösterilerinde polisin baskısi ve gözaltına ahnmalar devam ediyor. Mersin ve Gaziantep'teki memurlann protesto eylemi sırasında 60 kişi gözaltına alındı. Mersin'de gözaltına almanlar arasmda KESK Genel Başkanı Siyami Erdem de bulunuyor. # ANAP lideri Yılmaz, yûzde 10'luk artışın ilk yanyıldaki zamlar düşünüldüğünde "memuru enflasyona ezdiren" bir anlayış olduğunu kabul ederken kısıtlı bütçe olanaklannı zorlayarak rakamın üzerine çıkılabileceğini söyledi. 1 3 . Sayfada % BvîF, vergi gelirlerindeki azalmanm, harcamalardaki artış ve faiz dışı fazla hedefinin sağlanamamasının nedenlerinin açıklanmasmı isteyecek. IMF'nin, enflasyon düşerken faizlerin yüksek düzeyde kalması nedeniyle Merkez Bankası'nın piyasayı fonlamasını gündeme getireceği belirtiliyor. IMF'nin Ankara'da yapacağı ilk tur görüşmelerden parasal destek içeren bir anlaşmaya vanlması beklenmiyor. IMF heyeti Ankara'da temaslannı sürdürürken memur maaş artışlan ve tanmsal destekleme kapsamında hububat fiyatlan açıklanacak. TMMOBden protesto TMMOBüyeleri Ankara'dayaptıklanbasın açıklamasında, hükümetin memur maaş önerisine ve IMF'ye tepki gösterdiler. IMF'nin TÜSÎAD'ı ziyaretini protesto etmek isteyen îstanbul Halkevlerinden 13 kişinin açıklama yapmasına izin verilmedi; 8 kişi polis tarafindan gözaltına alındı. • 13. Sayfada Kontuta konusunda anlaşan Sergeyev ve Cohen arasındaki görüşmeler sürüyor RusyaNAIO ilepazarhkta DENETLEME PROJESt TEHLtKEDE Kosova: Büyük sorunlar yumağı • Rusya'nın Priştine Havaalam'na NATO'dan önce girmesiyle başlayan süreç bundan sonra yaşanacak sorunlann da habercisi. Şimdi bölgedeki Sırplar göç etmeye başladı. Uzmanlar. NATO ile UÇK arasında sürtüşme yaşanabileceğinden korkuyor. Ankara Kosova'nın imarına destek - # Savaşın ardından harabeye dönen Kosova ıçin Türkiye aktıf rol almak istiyor. Bölgenın iman için 20 milyar dolarlık iş hacminden yararlanmak isteyen Ankara girişimlerini başlattı. ilgili tüm kurumlann katılacağı bir toplantıyla imar desteği masaya yatınlacak. # Ecevit, Türkiye'de bulunan Arna\Tit sığınmacılann güvenliğinin tamamen sağlanması durumunda Kosova'ya gönderileceklerini söyledi. • 19. Sayfada ERGtN \TJLDIZOGLU LONDRA-NATOlıder- liğınde uluslararası banş gücünün Kosova'ya gırme- sıne paralel olarak çözülme- yı bekleyen sorunlar. hızla daha karmaşık ve patlayıcı biçımler almaya başladı. Bir taraftan. Rusya'nın Priştine Havaalam'na gırerek elde ettiği dıplomatik başan, di- ğer taraftan Sırp güçleri çı- karken UÇK'nin hızla bo- şaltılan bölgelere NA- TO'dan önce ulaşarak Priz- ren, Morina ve Dobre Ses- lo'da olduğu gibı. yerel yö- netımlen tümüyle ya da kıs- men ele geçirmeye başla- ması, bölgenin banş gücü tarafindan merkezi olarak denetlenmesi projesıni teh- likeye soktu. Ajanslann bil- dirdığine göre UÇK'nın ar- tan inısıyatıfı de bölgede, bu sefer Sırplara yönelik bir etnik temızlığı hızlandın- yor. Sayılan 10 binleri ge- çen bir Sırp nüfusun hızla bölgeyi terk ettiği bıldirili- yor. Böylece Banş Gücü'nün merkezinı ve ağırlığını oluş- UArkasıSa. 19,Sü.3te GÖÇ TERStNE DÖNDÜ- Çok değjl yaklaşık üç ay önce yüzbinlerce Arnavut vatanlannıterkediyor- da Kurtardıklan yalnızca canlanydi Soplann geri çekflmesyle komşu ülkelere sığman Kosovahlar her şeyi göze alarak dönmeye başkdılar bfle. Morina sınır kapısında 4 kflometreyi bulan kuyruklar oluştu; "güvenHk sağlanmadan dönmeyin" uyanlanna aldınş etmiyorlar. Bir UÇK militanının yar- duncı olmaya çabşoğı bu yoldan dönüş yapanlkr, kendilerini neyin beklediğini bihniyortar. Açbk, yan- mış ydalmış evfer, toplu mezariar belki de._ Oteun varsın, vatanlannda otacaklar ysu_ (Fotoğraf: AP) Hetslnkl-de buluçtular Rusya Savunma Bakanı Sergeyev ile ABD Savunma Bakanı Cohen, Rusya'nın banş gücûnde üstleneceği soramluluk konusunda yaşanan kördüğümü çözmek üzere dûn Helsinki'de bir araya geldı. Cohen ile Sergeyev'in Kosova Banş Gücü'nün komuta yapısı konusunda anlaştıkJan, görüşmelerin ise devam ettiği bildirildi. 'Güven artacak' Rusya Güvenlık Konseyi Sekreteri Putin "Bizım de Avrupa'nın bir parçası olduğumuz unutulmamah" dedi. Putin, Rusya'nın NATO'yla Kosova'da ortak eylemde bulunmasının Rusya ile ittifak ülkelerinde yalnızca siyasi liderler arasında değıl, askerler arasında da güveni arttıracağını kaydetti. • //. Sayfada Moskova kızgın UÇK: Rus askerleri diifiııaıııımz # Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK), dün Kosova'da uluslararası banş gücündekı Rus askerlerinı düşman sayacağı ve bu ülke askerlerinin bölgeyi terk etmedikçe Kosova'da banş sağlanamayacağı uyansında bulunması, Moskova yönetimi tarafindan Rus birliklerine savaş açılması olarak değerlendinldi. • 11. Sayfada Ankara: KKTC tanınmadan görüşme olmaz G-8'lem Kûmsresû# Ankara, Köln'deki G-8 toplantısmda Kıbns sorununun ele alınmasına tepki gösterdi. Kıbns sorununun çözümü için doğru yöntemin BM Genel Sekreteri'nin girişiminin sürmesi olduğunu belirten Şükrü Sina Gürel, "Ama bu girişim de tabii iki tarafın nzasıyla devam eden bir girişim çerçevesi. Dolayısıyla nasıl devam edeceği hem genel sekreterin tutumuna bağlı hem de iki tarafin benimseyeceği bir yolun tutulmasına bağlı" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Kıbns so- rununu bu hafta sonunda Köln Doruğu'nda ele alacak olan G-8'e rest çekti. Dünya- nın en zengın 7 ülkesı ve Rus- ya'nın oluşturduğu G-8 giri- şiminin kabul edilemeyecegi- ni belirten Türkıye, görüşme- lerin "toplumlar arası değil devletkr arasında yapılmasr politikasından gen adım at- mayacagını bildirdi. ABD ile ilışkilerini "stratejik ortak- hk" temelinde geliştıren An- kara. BfflOintoıûn Rum-Yu- nan lobisini hoşnut etmek amacıyla yıl sonuna kadar önemli adımlar atmak isteme- si karşısında yoğun baskı hıs- sediyor. ABD'nin bu süreçte- ki özel çabasını kabullenen Devlet Bakanı Şükrû Sina Gfird ise Washington yöneti- minin Türkiye'yi yalnızca Kıbns özelinde değerlendir- memesini istedi. Başbakan Bülent Ecevit, tngiltere Büyükelçiligi'nde dün akşam verilen resepsi- yonda gazetecilerin G-8'in Kıbns girişimi ile ilgili soru- su üzerine, Kıbns'tadışandan müdahaleye izın vermeye- ceklerini söyledi. Ecevit, 1974'te yapılan Türk Banş Harekâtı'ndan bu yana adada bir çatışma yaşanmadığına dikkat çekerek "Kıbns neKo- sova'dır, ne Bosna'dır. Başka- lan kanşırsa burada da Sa- ray bosna'daki gibi etnik çaüş- mArkasıSa.l9,SiL3te Urün girişini yasaklıyorlar Coca Cola kriziAmıpa'yı sarsiyor # Belçika ve Lüksemburg'daki krizden sonra Hollanda hükümeti de Coca Cola ürünlerinin ülkeye girişine izin vermiyor. Fransa ise üretimi durdurdu. Türkiye'de ûretilen Coca Cola'larda herhangi bir sorunun olmadığı belirtildi. Ekonomi Servisi - Belçika'da 31 çocuğun Coca Cola ürünle- rini ıçtikten sonra hastaneye kaldınlmasımn ardından Belçika ve Lüksemburg'da Coca Cola ürünlerinin satışı yasaklanırken gelişmeler Fransa ve Hollanda'ya da sıçradı. Hollanda, Belçi- ka'dan gelen tüm Coca Cola ürünlerinin girişim yasakladı. Fran- sa da, Dunkırk kentınde üretilen Coca Cola ürünlerinin satışı- nı durdurdu. Öte yandan Coca Cola'nın içecek sektöründe ya- şanan kızgın rekabet nede- niyle Avrupa'da etkin olan Schweppes ve Orangina markalannı satın almak iste- diği bir dönemde bu geliş- melenn yaşandığına dikkat Hollanda ve Avusturya tavukları da zehirlî çıktı • 19. Sayfada çekildı. Fransız hükümetinin, Co- ca Cola'nın Belçika'dan it- hal edilen tüm kutu ürünle- ^^^^^^^^^^^^"^^^™ rının satışını askıya aldığı bildirildi. Fransa Ticaret Bakanlı- ğı'nın bir yetkilısi tarafindan yapılan açıklamada, tüm market- lere Belçika'dan ıthal edilen Coca Cola'nın kutu ürünlerini raf- lardan ındirmesinin emredıldiğıni belirterek "Tkauiet Bakanı Marylise Lebranchu, Coca Cola'nın Belcika menşefli kutudaki, MArkasıSa. 19,Sü.l'de ALTAN ÖYMEN LİSTE İKİLEMİNDE M 5. Sayfada ÖZDEN: TAHKİM SORUNLARA YOL AÇAR B 5. Sayfada DENlZClLtK BAKANLIĞI ZORUNLL OLDU • 19. Sayfada GUISCEL CUNE\T ARCAYUREK BORSA | DOtAR 9083 Oncefc. 9241 Dum 41*500 Orce- 4150OO MARK | ALTİN 220 3OO 220 900 3460 0O0 3 465^)00 Fazlası Yok, Eksiği Var! Star gazetesi "avanta" diye tanımladığı milletvekili villalarını gündeme getirdi. Bu yayın villa çevrelerin- de, hatta Çankaya'da gazetecilere yönelik eleştirile- reyol açtı. Gazete özeleştiri örneği verdi. Gazetecilerin "avan- talannı" sıralarken "üzücû bir tabloyla karşılaştıktan- n/"yazdı: "(Gazeteci) Vatandaşın para ödediği otobüse, va- m4rkasıSo.l9,Sü.l'de Hayatın büyülü yolculuğunda bir yazar Işıl Özgentürk Amacı hep insanı anlatmaktır. Tüm bu anlatım araçları yetmez ona, insanları, kültürleri yüz yüze tanımayı ister, dünyayı dolaşır, görür ve anlatır, insanları ve yarattıklarını. Ama Işıl Özgentürk'ün en büyük tutkusu gazeteciliktir hep. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Piş'kin' Omer! BugünCumhuriyet'le birlikte TBMM çatısı altında dönemlere damgasını vuran ki- şilerin başında Ömer Bilgin geliyor. 1995-99 arasın- da 20. dönem Isparta milletvekilliği yapan pişkin ömer'ın çiğlikleri, zamanında çok yazılıp çizildi. Arkadaş yeniden sahnede. Hafta başındaki iddiala- n şunlar oldu: - DYP'de liste başları parayla satılıyor. 18 Nisan ön- cesi bazı liste başları için 2 milyon dolar alındı. • ArkosıSo. 19, Sû. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog