Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

• A D Y O Cumhuriyet STANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ Cumhu ua tfnp stoMjş ouvuâ / / / âmt Dıtedığtmz kıttbın adınj, kredı lcarttcızın nuraarası \e SOD tıullanına ünto ıle bırlıkıe bıldınn, kıtap evmızde olsun Admın, soyadınızı ve tclefoo oumaraoızı da bıldırmeyi umjtmaym Üye de^ılseıuz, dıierceaız u\e de otun V2 da üytügnıızî venılevın HER İŞLEM BİRTELEFO.\L4:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26915 / 225.000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 HAZİRAN 1999 ÇARŞAMBA u M H U R I N K U U R H î M î Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI-III Balkan Savaşı başladığı zaman Osmanlı devletınin durumu iyi değildi. Askerin bir bölümü terhis edilmiştı. Komutanlar arasında siyasal ikilik ve anlaşmazlık vardı. Onun için askerî hazırlıkları kısa surede tamamlanamadı. Dört Balkan devleti birden saldırıya geçti. Osmanlı orduları dört cephede birden savaşa başladılar. Balkan devletleri Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğratarak ilerlediler. Bulgarlar Edirne'yi/ Yunanlılar Yanya'yı kuşattılar. Sırplar, Manastır ve Işkodra'ya; Karadağlılar, Yenipazar'a saldırdılar. Bulgarlar, Çatalca önlerine kadar geldiler. Burada Türk ordusu Bulgarları durdurdu. Bulgarların Çatalca'ya gelmeleri, Sırpların Manastır'a gırmeleri ve Arnavutluk'un bağımsızlığtnı ılân etmesi uzerine Istanbul'da bir hükümet değişikliğı oldu. Yeni hükümet barışa karar verdi. Ingıltere'nın araya gırmesiyle Londra'da bir konferans toplandı. Yakın tanhımızin bu çok ılgınç olaylarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'Birinci Balkan Savaşı-lll' adlı bılimsel çalışmasında ayrıntılı olarak okuyacaksınız. Cuma günü Cumhunyet 'le birlikte... Moskova'nın Kosova'ya yeni birlik gönderme hazırlığına ABD'den tepki Rusya ipleri geriyorABD tavrilil SertleŞtİriyOr Kosova Banş Anlaşması sağlandıktan sonra bölgeye NATO'dan önce banş gücü askeri yollayan Rusya'nın yeni birlikler gönderme hazırhğı içinde olduğu öne sürüldü. ABD yönetimi, Rusya'nın NATO ile işbirliğine yanaşmaması halinde "bundan zarar göreceğini" sert bir tavırla dile getirdi. Rusya'nın işbirliğini kabul etmemesi durumunda sanayileşmiş 7 ülke ile Rusya'nın oluşturduğu G-8'in hafta sonu Almanya'da yapacağı zirve toplantısında, Rusya'ya karşı mali yardım kozunun gündeme gelmesi bekleniyor. • 11. Sayfada KOSOVa'da rOİIer CİeğİŞtİ Sırp güçlerinin çekılmesınden sonra Kosova'da etkisini arttıran Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) silahlan bırakmak istemiyor. UÇK'nin Priştine yetkilisi Rüstem Mustafer, hedeflerinin bağımsız Kosova devletınin silahlı gücü haline gelmek olduğunu belirterek UÇK'nin süahsızlandınlmasına ilişkin BM karannı tanımayacaklannı açıkladı. Kosova Banş Gücü'nde (KFOR) görevli Hollandah askerler, Prizren kentinin kuzeyine denk düşen Velika Krusa köyündeki bir evde 20 kömürleşmiş ceset buldular. RMT KQZLUKUTnufl haberf • 11. Sayfada Solana Cumhuriyet'e yazdı Kosova için umut ışığı # "Ittifak bûnyesinde görevli kadın ve erkek askerler, Miloşeviç iktidannı sona erdirmek için 78 gûn boyunca Sırbistan göklerinde yaşamlannı tehlikeye attılar. Bu insanlann yetenekleri ve kararlılıklan, Miloşeviç ve tayfasınm uluslararası toplumun isteklerini kabul etmemeleri halinde giderek ağırlaşan birbedel ödeneceğinı anlamalannı sağladı." IUT0 6«Nİ SakrttvTnin y*z» • 10. Sayfada Bülent Ecevit kaygılı 'Bir an önce siyasal çözüm' # Ecevit, Başbakanlık'ta görüştûğö Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu'ndan bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Ecevit. Kosova'nın gelecegınin çok kuşku ve kaygı verici olduğunu belirterek "Kosova'nın birkaç bölgeye bölûnme olasılığı var. Kosova'nın siyasal çözümü konusunun bir an önce gündeme gelmesi gerekir" dedi. • 19. Sayfada AB Türkiye Temsilcisi Fogg 'Ilişkilerde yeni dönem' # Almanya'nın başkanlığı süresince Ecevit ile yapılan görûşmelerde olumlu adımlar ahldığını kaydeden Büyükelçi Fogg, Avrupa Birligı ıle Türkiye arasında uzun bir süredır ağır aksak giden ilişkilerin artık dûzelme yoluna girmesinin kaçınılmaz olduğunu ve Ecevit başkanhğında oluşturulan yeni hükümetin çaba sarf edeceğine inandığını söyledi. • 19. Sayfada iskence davası Polisler yeniden yargdanacak # Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Manısa'da lıseh gençlere işkence yaptıklan gerekçesiyle yargılanıp beraat eden polıslerin cezalandınlması gerektiğine karar verdi. Karar bağlayıcı olduğu için sanık polisler yeniden yargılanacaklar. • 8. Sayfada 'KÖSE EMRETTİ GÖKTEPE DÖVÜLDÜ' • 79. Sayfada 6 Türldye döııüm noktasında' • Carlo Cottarelh başkanlığındaki IMF heyeti, temaslara başladı. Cottarelh, ziyaretin herhangi bir IMF programını tartışma amacını taşımadığını söyledi. • 13. Sayfada 'TEK DÜNYA PAZARI" BtOLMMİSAU'nnyaB» • 10. Sayfada Yüzde 20 'likzam, ancak enflasyon karşısında kaybolan değeri kurtanyor Memura suspayı E m e k c İ l e r vine SÖzaltinda KESK'e bağh sendflaüar özelkştinneyi ve memur * J ° zammınıprotestoettikr. Istanbul'da BirleşUiTaşun»- cıhk Çahşanlan Sendikası'nın üyeleri, TCDD'ye bağh Yakacık Hastanesi'nin özeikştiribnesine kar- şı basın açıklaması yapmak isterken poiis müdahaksiyle karşdaşblar. Aralannda sendika yönetici- İerinin de buhınduğu yaklaşık 50 kişi tartaklanarak gözalüna atmdı. Böylece emekcfler 15-16 Hari- ran 1970 işçi eylemleriııin yildönümünü yine gözaltmda geçirdfler. (Fotoğraf: HATICE TUNCER) Alım gücü düsüyor Kamu emekçilerinin yüzde 20'lik zamma tepki göstermeleri üzerine hükümet, ekim ayında yüzde 5'lik sus payına hazırlık yapıyor. Memurlara temmuz ayında verilecek yüzde 20'lik zam yahuz, ilk 6 aylık kaybı karşılayabilecek. En düşük kamu çalışanı maaşını alan bir hizmetli, geçen yılki zam oranlanna karşın enflasyon karşısında satın alma gücünün yüzde 35'ini kaybetti. • 4. Sayfada Emekllllk ya$l Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görûşmelerde emeklilik yaşı tartışıldı. Çahşma Bakanı Yaşar Okuyan, "sistemin 1992 yılmda dinamitlendiğini" belirtirken Süleyman Demirel dönemini topa tuttu. Türkiye mafya cennetl* Yasar Okuyan, ilaç sektöründeki "mafyalaşmayı" kabul ederken "Türkiye mafya cenneti" dedi. Bağımsız Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan ise Türkiye'de ortalama ömrün 60 olduğunu vurgulayarak "tnsanlan öldükten sonra mı emekli edeceksiniz" diye sordu. • 4. Sayfada Özkan 'ın cemaati koruduğu ileri sürüldü Fethullah göz (inlı ediHyvr # Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bürokrasideki "Fethullahçı" kadrolann DSP'li Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan tarafından kollandığı ileri sürüldü. Emniyetteki operasyonda "Fethullah Gülen raporu"nu görmezden gelen Içişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın, Hüsamettin Özkan'ın yönlendirmesiyle ikna olduğu iddia edilirken oğlunu Fethullahçılann yönetimindeki bir okula gönderen Kemal îskender'in Ankara Emniyeti'nin başına getirilmesini de Özkan'ın sağladığı savlandı. ANKARA (Cumhuri- yet Biirosu) - Fethullah Gülen raporunu hazırla- yan Ankara Emniyeti'nin, bazı telefonlan dinlediği- ne ilişkin belgelerin sızdı- nlmasıyla patlayan skan- dal boyutlanarak genişli- yor. 12 emniyet görevlisi- nin açığa alınmasına ne- den olan skandala ilişkin soruşturma, Içişleri Baka- nı Tantan tarafından gö- revlendirilen 16 müfettiş- çe sürdürülüyor. Devlet içinde güvenılir kaynak- lardan edinilen bılgiye gö- re, Tantan'ın yürüttüğü operasyonda Başbakan Bülent Ecevit'in sağ kolu, kabınenın "göige başbaka- nı", Diyanet'ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Hü- samettin Özkan'ın da et- kisi bulunuyor. Cevdet Saral ve eki- binin Ankara Emniyetı'nden uzak- laşnnlmasından bir gün önce Tantan ve Özkan'ın bir araya gelerek emni- yetteki operasyonu planladığı sav- landı. Emniyete yakın kaynaklar, Anka- ra Istıhbarat Şubesi'nce hazırlanan raporun örtbas edilmek istendiğinı, görevden alınanlann yerlerine yapı- lan atamalann bu amaca yönelık ol- duğunu ve Hüsamettin Özkan'ın ka- mu kesimınde özellıkle üst görev- lerde bulunan Fethullahçılan koru- ması altına aldığını iddia ettiler. Kaynaklar, Tantan'ın Tapor hakkın- Fethullah Gülen da yeterli bilginın veril- mesinin ardından, emni- yetteki dığer soruşturma- lar gibi Fethullahçılar ıle ilgili soruşturmanın da sürdürülmesine ılımlı yaklaştığını, Özkan ile Bolu'da yediği yemeğin ardından tavnnda deği- şiklik y?şandığını ileri sürdüler. Emniyete yakın kay- naklar, "Bürokrasideki HocaefendTnin miiritleri Hüsamettin Özkan tara- findan koranu>or. Koru- yan kişûıin DSP'de ohna- sı da özellikle önemüdir. Eğer koruyan kişi sağ bir partide oisaydı bu işj > ap- ması daha da zoriaşırdı. Keadi adamlannı koru- yor diye hemen deşifre olurdu ve görevini vapa- mazdL Bu işi sol partiden birinin yapması, olavı daha i>i perdeler. ka- mufkeder" göriışunü savundular Iki dönem önce cuma gününün resmi tatil olması istemiyle yasa de- ğişikliği öneren eski ANAP millet- vekili Gaffar Yakın ın Afyon'dan DSP adayı olmasını Ecevit'e ıleten ismin de Özkan olduğu, o dönemde basında dile getınlmıştı. MGK'nınaskerkanadı, 1998 yı- MArkasıSa. 19,SiL8'de EĞİTÎMDE ŞERİATÇI KİTAP TEMİZLÎĞI • 3. Sayfada Seriatcı basımn hafta sonu gündemi Açıköğretimde pmvokasyon haztrhğı # Anadolu Liselerine Giriş Sınavı'nda 13-14 yaşmdaki kız çocuklannı kullanarak türban gerginliği yaratmaya çahşan şeriatçılar, bu kez de gözlerini Açık Oğretim Fakültesi sınavlanna çevirdi. . . ANKARA(CumhuriyetBürosn)- Şeriatçı basın, türban yasağuıın Açık Öğretim Fakültesi smavlannı da kapsaması karşısında gerilim yarat- maya çahşıyor. Anadolu Üniversitesi'nce uygula- nan karann, Yüksek Öğretım Kuru- lu (YÖK) ve Ünıversıtelerarası Ku- rul tarafından ahndığı ortaya çıkn. Anadolu Üniversitesi Rektör Yar- dımcısı Prof. Dr. Nüvit Gerek, tür- ban konusunun TBMM, üniversite ve YÖK'ün yekvücut olmasıyla çö- zülebileceğini vurguladı. YÖK, anayasa ve yasalara göre "laik,demokratikcumhuriyet flkeie- ri ve inkılaplara aylan kryafetle ge- len öğrencilerin suıava ahnmayacağı- nı" vurgulamıştı. Anayasa Mahke- mesi, Danıştay ve Avrupa Insan Haklan Mahkemesi kararlannın açı- kögretim dahil tüm üniversite öğren- cılerini bağladığını vurgulayan YÖK, bu konuda tüm yükseköğre- tim kurumlannı uyardı. YÖK, açıköğretim sınavlannm yapılacağı birimleTe sözlü ve yazılı MArkasıSa. 19,SiL8'de ÎBDA-C VE VASAT OPERASYONU • 8. Sayfada 'KARA P.\RAYA BlLE MUHTACIZ' M 9. Sayfada SÎVİL DGM IÇÎN Ö_K ADIM ATILDI M 9. Sayfada FENERBAHÇE SERGEN İÇÎN ANLAŞTI MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK sonsA Dtt> » ' S402 OOLAR cDur 41&.O00 Ooc«iü 413.000 MARK O220 900 Oncw»o 220500 ALTIN ODun 3.466 OOO öncakı 3.466.000 Dışardan Gazel Okumak! Üçlü koalisyon uyum içinde. Kim söylüyor? Önce Başbakan Ecevit. Uyumdan sözediyor. Çün- kü uyum içinde olmayan bir hûkumeti sürdürmesi ola- naksız. Devlet Bahçeli, uyumun ateşli taraftan. Inşallahla maşallah karışımı dıleklerle çiçeği bumunda hükü- metin neredeyse mahşere kadar sürüp gitmesini is- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Harp Akademileri Komutanlığı'nda.düzenlenen sempozyumda suyolu taşımacılığı ve sorunlan gözden geçirildi Türkiye deııizciliğiııi tarüşıyor LEYLA TAVŞANOGLU Türkiye, denızlerinın önemini artan bu' ilgıyle kavrarken denizcilık gücünü de hem stratejik, hem sosyolojik, hem politik, hem ekonomik anlamda yeni- den gözden geçiriyor. Harp Akademi- len Komutanhğı'nca düzenlenen tkin- cı Türk Denizcilik Gücü Sempozyu- mu'nda ağırlıklı olarak vurgulanan nok- ta, "Türkiye'nin deniz alanlannın si\a- si, ekonomik, askeri açıdan etkinlik sağ- La^acak biçimde kullanılmasuıın hayati öneme sahip olduğu"ydu. Denızlenn ulaşım ve petrol taşımacılığı açısmdan da büyük önemi bulunduğu belirtilen sempozyumda, Türkıye'nin giderek kü- çülen deniz ticaret filosunun bugün gel- diği durum ve artan sorunlarının altı çi- zildi. Harp Akademileri Komutanı Or- general NecatiOzgen,açış konuşmasın- da dünyada petrolün yüzde 99'unun de- nizyoluyla taşındığını belirterek "De- nizler insanlığın ortak hayat alaıu. hem de mûcadeie alanı. Osmanlı'nın dünva- ya hâkimiyeti denizleri can daman ola- rak kuUanmasından kavnaklandı. Tür- kiye coğraiyası deniz gücü zafiyete uğ- radığmda kayıplar akh. Kıyasıya müca- delenin denizler ve suyollan baglanösı üzerüıde odaklanması tesadüfı olamaz" dedi Orgeneral Ozgen, sözlennı şöyle noktaladı "Türkije'ninsorunlaryuma- ğı haline gelen çevre denizlerinin ve de- • Arkası Sa. 19, Sü. 4'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog