Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

0)1 CT7.4 CumhuriyetR AD YO İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye t SMMutafAnp ftedıguuz kııabin adını. kredı kaıtmmn oumarası vt son kulUmu taniu \le btriıkte bıldınn kıup e\TBizde olsım Admtzı, so^adnuzı v* telcföo numaranız! da bıldınneyı unutmavra Oye degılsenız, dıJersenız uyc de ^ olun \ a da üyelığmızı reruleyın gER tŞLEM BİR TELKFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26914 / 225.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 HAZİRAN 1999 SALI H R H t î VVILLIAM SHAKESPEARE MACBETH İngilizceden çeviren: Orhan Burian Büyük İngiliz oyun yazarı, gelmiş geçmiş yazarların en büyüklerinden biri sayılan Shakespeare'den bir başyapıt... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... MACBETH Ord. Prof. Pr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI-III Yakın tarihimizin bu çok ilginç olaylarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'Birinci Balkan Savaşı-lll' adlı bilimsel çalışmasında ayrıntılı olarak okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Örgüt evinde ele geçirilen belgeler incelendi ve 250 kişi tutuklandı Hizbullah'ı arşiviyurdu> Mardin'de bir hücre evinde ele geçirilen bilgisayar disketlerinde Hizbullah'ın 9 yıllık çalışmasına ilişkin bilgiler çıktı. Yapılan incelemede Hizbullah'ın bölgedeki tüm hücre evleri, iç hesaplaşmalar sonrasında öldürülen militanlann gömüldükleri yerler, bölgede uzun bir süreden beri faili meçhul kalan cinayetler, kaçırma olaylan ve sayılan 20 bini bulan örgüt mensuplannın isim ve adresleri elde edildi. ENVERSEVİŞ DİYARBAKIR - Güvenlik güçlerince Mardin'de bir hücre evinde ele geçirilen Hiz- bullah arşivinın incelenmesı sonrası bölge- de büyük bır operasyon başlatıldı. 1000 ki- şilik bir liste tespit eden güvenlik güçleri 6 büyük kent ile çok sayıda ilçede 22 hücre evi saptadı. Polisin ele geçirdigi ve sorgula- dığı 1000 kişiden 250'sı çıkanldıklan mah- kemelerce tutuklandı. Dıyarbakır'da bazı okullarda Hizbullah'ın yapılanmasındayeralan 13'üöğrencitoplam 17 kişinin de bilgisayar disketlerinin çö- zühnesiyle yakalandığına dıkkat çekildı. Gü- neydogu'da Hizbullah'a yönelik güvenlik güçlerince gerçekleşürilen operasyonlar sı- rasında geçen aylarda Mardin'de bir hücre evinde örgüte ait bilgisayar ve disketler ele geçirildi. Operasyondan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü uzmanlannca çözülen disketler- de örgütün 9 yıllık çalışma arşivi ortaya çı- kanldı. Bilgisayardaki incelemelerde, Hiz- bullah'ın bölgedeki tüm hücre evlen, iç he- saplaşmalar sonrasında öldürülen militanla- nn gömüldiiklen yerler, bölgede uzun bir sü- reden beri faili meçhul kalan cinayetler. ka- çırma olaylan ve sayılan 20 bini bulan örgüt mensuplannın isim ve adresleri elde edildi. Konya'da geçen günlerde örgüt içi hesaplaş- ma sırasında öldürülerek toprağa gömülen 3 kişinin cesedıne bu bılgısayardan elde edi- len bilgiler ışığında ulaşıldı. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhunyet Başsavcılığı tarafindan Hizbul- lah operasyonlannın yürütülmesı için bılgı- sayann Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde kalmasına izin venldi. Diyarbakır Terörle Mücadele ekiplerince bilgisayann ıncelen- mArkasıSa. 19,SH3'te Üç Alman gazeteci öldürüldü. KFOR birçok toplu mezar ortaya çıkardı Kosova'daknnnizleriYugoslavya Hükümet sarsılıyor # Sırbistan'da aşın milliyetçi Radikal Parti, Sırp askerlerinin Kosova'dan çekilmesini ve uluslararası banş gücünü protesto etmek için hükûmetten istifa etti. Radikal Parti'nin hükümette 2 başbakan yardımcısı ve 13 bakanı bulunuyor. # Birlik çağnsı yapan Devlet Başkanı Miloşeviç, "Banşa yeniden kavuştuk. Yeni görevler bizi bekliyor. Oncelikle ülkemizi yeniden inşa edeceğiz" dedi. • II. Sayfada AP secimleri Sosyalistler yara aldı # AB'yeüye 15ülkede yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçımlerinden, Hıristiyan Demokrat grubu zaferle çıktı. AB'nin üç büyük ülkesi Belçika, Almanya ve Ingiltere'de sosyalistler önemli ölçüde puan kaybederken, Fransa ve Yunanistan'daki sosyalistler, sağ partilere karşı yine üstünlük sağladılar. ÜĞUR HMfiM'ÜI hatari • 10. Sayfada Sırplann çekümesiyle birlikte Kosova'ya gjren NATO askerierine Arnavut çocuklan eşyalannı taşıyarak yardım etti. Çocuklardan birinin Fenerbahçe forması giymesi dikkat çektL (Fotoğraf: RJEUTER) ı Yugoslav birliklerinin, Kosova'dan gen çekilirken katliam delillennı ortadan kaldırdıklan belirtildi. Almanya Savunma Bakanı Scharping, Yugoslav askerlennın çekilirken "toplu mezarlan ortadan kaldırdığım" saptadığını kaydetti. > Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi de Kosova banş gücü (KFOR) tarafindan bölgede birçok toplu mezar ortaya çıkanldığuu doğruladı. I Önceki gün öldürülen Alman gazetecilerden üçüncüsünün cesedi de Prizren kentinde bulundu. Ancak öldürülen gazetecinin kimliği saptanamadı. Prizren kentindeki Alman askerleri kendilerine ateş açan bir Sırp'ı öldürdü, bir diğerini de ağır yaraladı. RMTKOnUKUrnunhabert • 11. Sayfada İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde 'telekulak' ve 'emniyet şûrası' tartışıldı Tantan siyasileıi suçladı'Halk adalet IStlyor' tçişleri Bakanı Sadettin Tantan, emniyetteki sorunların kökten çözümü için bir strateji merkezi kurubnası çalışması başlattıklannı söyledi. Tantan, "Halkımız her gün birer kese altm istemiyor. Adalet, güvenlik istiyor" dedi. Tantan, Güneydoğu'da boşaltılan köylerin durumuyla ilgili isteklere dikkat çekerken de "Siyasi mafya olarak da anılan bazı güçler, halkın iradesinin o bölgede hâkim kıhnmasını istemiyor" ifadesini kullandı. Teşkilata siyaset sokulmuş' Polisin içinde kendi menfaatlannı önde tutanlar olduğunu belirten Tantan, bunlann münferit olduğunu söyledi. Tantan şöyle konuştu: "Siyasetin gücü bu teşkılattan elini çekmediği için istenilmeyen durumlar görülüyor. Teknolojinin bütün imkânlan kamu güvenliği için kullanılmalı, ama disipline edilmeli. Yoksa, artık telefon dinlemenin belli durumlarda gerekliliği tüm dünyada kabul ediliyor." • 5. Sayfada 'Hükümet kararlı olmazsa para vermeyiz' IMF'den peşın destekyok# Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli başkanhğmdaki Uluslararası Para Fonu heyeti, ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. IMF Avrupa Direktörü Willy Kiekens, Türkiye'deki görüşmelerinin "ilk tur" olduğunu, hükümette kararhlık görürlerse "mali desteği görüşeceklerini" bildirdi. Kiekens, "Yapısal reformlar ve antienflasyonist politikalann parlamento tarafindan onaylanması hükümetin kararhhğını gösterecek" dedi. Ecevit 1 Yeni hükümetin ilk Özelleştirme Yüksek Kurulu toplantısında konuşan Ecevit, sistemde belli yanlışlıklar olduğunu, kamuoyuna iyi yansıtılamadığını söyledi. Ecevit, özelleştirmenin işçilerin gözünde işsizleştirmeyle eşanlam taşır hale geldiğini savundu. • 13. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-Koalisyon hüküme- ti, IMF heyetinin Ankara'da- ki denetiminden önce tartış- malıdüzenlemelerdeuzlaşma anyor. DSP, MHP ve AN4P yönerıcileri, "sosyal güvenlik reforrau, yerel yönetim refor- mu ve uluslararası tahkim" konulannda anlaşmalanna karşın IMF'nin "olmazsa ol- maz" koşullan arasında yer alanu taruna destekten vazge- çilmesU maaş>eücretierdege- lecek eaflasyon hedcfinin te- mel alınmasj" konulannda göruş aynlığı sürüyor. IMF'nin Avrupa Bölgesi tcra Direktörü \VUry Kiekens. "Uk tur" görüşmelerde hüküme- tin kararlılığını görürlerse ve koşullan yenne getirilırse "maddidestek" için ikinci tu- ra geçeceklerini açıkça ifade etti. Türkiye Masası Şefı Carlo Cottarelli başkanlığındaki Uluslararası Para Fonu(IMF) heyeti, yıllık ekonomik ince- leme değerlendirmesi çerçevesinde bugün Türkiye'ye geliyor. Bugün ve yann lstanbul Sanayı Odası, Istanbul Ticaret Oda- sı, Bankalar Birliği ile özel sektör ve finans çevrelenyle gö- rüşmeler yapacak olan IMF heyeti, 17 Haziran'da Ankara'ya gelecek. Heyet, Ankara'da Hazine, Devlet Planlama Teşkıla- tı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Özelleştirme ldare- si Başkanlığı yetkililen ile görüşecek. mArkasıSa.l9,SiL3'te Net bir gerekçe gösterilmedi Mumcuyürüyüşüne kaymakamhk engeK # MHP'li Ceyhan Belediyesi yönetiminin Ugur Mumcu Bulvan'nın admı degiştirmesini protesto amacıyla CHP'nin yapmak istediği yürüyüşe kayrnakarnhk tarafindan izin verilmedi. Kaymakamlık, yürüyüşün engellenmesi için net bir gerekçe göstermedi. CHP'liler araçlarla gittikleri bulvar girişine sembolik "Uğur Mumcu Bulvan" tabelasını koydular ve basın açıklaması yaptüar. Mahalle ve bulvarlarm âdlannı değiştirmesiyle gündeme gelen Ceyhan Belediye Meclisi'nin türbanlı üyeye sessiz kaldığı belirtildi. • 17. Sayfada OKTAY AKBAL'IN 'EVET/HAYIR' KÖŞESİ M 17. Sayfada FETHULLAH GÜLEN İÇİNGÖZLERDGM'DE • 5. Sayfada DGM TASARISI KOMİSYONDAN GEÇTİ M 4. Sayfada BANKALAR KREDİDE CİMRİ M 12. Sayfada GÜNCEL CLNEYT ARCAYUREK Ya Olayın' Oteki Yiizü? Tele-kulak olayı laik devletin geleceğini tehdit eden bır başka olayın üstünü örtüyor. Olayın başında olan insanın adı Fethullah Gülen Yönettiği Işık Tarikatı adındakı dincı örgüt, kanser illeti gibi devfetin sağlam kurumlanna "sızmaya", kuş- kusuz devteti "içerden ele geçirmeye" çalışıyor. TSK, bu örgütün ne mal olduğunu biliyor ve devle- tin öteki kurumlarını sürekli uyanyor. Zaman zaman mArkasıSa.l9,SiLl'de BORSA Dun 5402 Önceki 5532 DOLAR ODun 413.000 Önceki 411.400 MARK | ALTiN Dun 220.500 Önceki 220.700 ÛDun 3.455.000 Önceki 3.420.000 'Şeriat mahkemesi' iddiasına soruştur- ma Kartal Cumhuriyet Savcılığı, Saman- dıra Belediyesi'nde "şeriat mahkemesi" kurulduğuna ilişkin ıddialar üzerine soruş- turma başlattı. • 3. Sayfada Büyük operasyon Kuzey Irak sınınnda 5 bin asker ile 5 bin korucunun katılımıyla gerçekleştirilen operasyon dün sabah er- ken saatlerde başladı. • 4. Sayfada 'Özgür üniversite istiyoruz' Üniversite gençliği gerçek bir üniversite eğitimi isti- yor. Onlann hayalindeki gerçek üniversite, derslerde her konuda özgürce tartışabile- cekleri, istedikleri konuda araştırma ya- pabilecekleri, not için değil, öğrenmek için araştırma yapacaklan bir evrensel bilim merkezi. • 7. Sayfada Memurun gözü hükümette Sayılan 2 milyon 71 bin 867'ye ulaşan devlet memu- runun gözü temmuz ayında maaşlara ya- pılacak zamma çevrildi. Memur maaşına yapılacak 1 puanlık zammın bütçeye fa- turası 28 trilyon lira. Bu durumda yüzde 15'lik birzam için 420 trilyon liraya, yüzde 20'lik bir zarn için de 560 trilyon liralık ek ödeneğe ihtiyaç duyuluyor. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hareket Halindeki Cehalet! Konuya, bir öğretim üyesinin mektubunu özetleyerek girelim: "Cehalet Bilimi başlıklı yazmızda sözünü ettiğıniz ki- tap, bizim ilimizde de dağıtıldı. Önce bın(erce kitabı ge- tirip bedava dağıtıyoriar. Sonra gelıp konferanslar ven- yortar. Konferans duyurulannı, izin alması çokzoryerie- re bile asabilıyoriar. Kıtap lise öğrencilerine de özellikte ulaştınlıyor. üse, üniversitekütüphanelerinedekonuyor. MArkosıSa. 19,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog