Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR AD Y O tSTANBUL VE ÇEVRESNDE YAYINDWIZ Cumhuriyet ığınız kıtabtn ıdın kredı kanınızm numarası ve soo kullanma tanhı bırukle bıldınn, hlap «imzde olsun Admızı soyadnıızı ve tciefoo da bıidırTnevı unütma>m Lve değılsenız, dıierscniz uve dc olun >a da uvehğnuzı >enücyHi MER İŞLEM B İ R T E L E F O N L 4 0212 ^14 01 96 j 14 HAZİRAN 1999 PAZARTESİ76. YIL SAYI 26913 / 225.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Anadolu Liseleri Sınav Soru ve y a n ı t l a r ı 8. Sayfada Sınavda türban gerginliği 7. Sayfada Yasal boşluğu gidermek gerekçesiyle hazırlanan tasan TBMM Genel Kurulu'nda Bankalarayeıridüzen• Tasanda, kotu durumdakı bankalann malı yapılannı guçlendırmeye yonelık onlemlerde çok fazla bır değışıklığe gıdılmezken bankalann Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu'na devn gecıktınlıyor Fon, bankayı devralmadan, sermaye arttınmıyla malı yapıya katkıda bulunabılecek BANUSALMAN ANKARA-Geçıcı hukümlen dışın- da 97 maddeden oluşan yururluktekı Bankalar Yasası nı yenı baştan düzen- leyen 27 maddelık tasan bu hafta TB- MM Genel Kurulu'nda goruşulerek Anayasa Mahkemesı nın ıptahyle olu- şan yasal boşluk aşılmaya çalışılacak Uygulamanm buvuk olçude yonetme- lıklerle bıçımlendınlmesını ongoren tasanda yer alan Hazıne ve Bakanlar Kurulu'nun yetkılennı elıne alacak Bankacılık Düzenleme \e Denetleme Kurulu ışlerlık açısından önemlı gorü- luyor Tasanda kotu durumdakı banka- lann malı yapılannı guçlendırmeye vonelık onlemlerde çok fazla bır değı- şıklığe gıdılmezken bankalann Tasar- ruf Mevduatı Sıgorta Fonu nadevnnın gecıktınlmesı ongoruluyor Fon ban- kayı devralmadan sermaye arttınmıy la malı yapıya katkıda bulunabılecek 55 hûkümetın tasansında, bankala- nn ekonomık kalkınma gereklenne göre tasarruflan kullandırmalannın sağlanması amacı kaldınlıyordu An- cak, genel kurulda bu hafta görüşüle- cek yenı tasanda "ekonomik kalkın- manın gereklenni de dıkkate alarak kredi sisteminin etkın bır şelalde çahş- masını sağlamak..." ıfadesıyle banka- cılığın uretım sektörune yonelık kredı kuüandırma görevının amaç ılkesının mArkastSa.l9,S0.1'de K E M ^ L K I L I Ç D A R O Ğ L U : Y E N Î Y A S A Y A ' R E F O R M ' D E N l L E M E Z ı u ^ Yeni askergöndermeme sözü veren Rusya 'ya sonımluluk bölgesi verilmesi tartışılıyorSadettin Tantan 'Polis çağdaş olacak' • tçışlen Bakanı Sadettin Tantan, bakanhğı ıle ılgılı tartışmaların, kurumun 20 yıldır denetımsız kalmış olmasmdan kaynaklandığını soyledı • Hedefının, kışıler değıl kurum olduğunu belırten Tantan, "Bakanlığm çalışma bıçımı polıs çağdaş olacak Bunu başarmada bınncı adım. bakanhğa sıyasetın sokulmamasıdır" dıye konuştu • Tantan, başta telefon dınleme olayı olmak uzere pek çok suçun tanımsız olduğunu vurgulayarak 'Yenı yasal duzenlemeler gereklı" dedı • 6. Sayfada TBMM'de yoğun hafta... DGM'lenn yapısının değıştınlerek heyette asken uye yenne sıvıl uyenm görev almasım sağlayacak anayasa değışıklığı onensı, Anayasa Komısyonu'nda bugün goruşülecek Bankacılık sektorunde yenı duzenlemeler ongoren bankalar yasa tasansı da bu hafta genel kurulda gorûşülecek TBMMPlan\eButçe Komısyonu nda da 1999 malı yıjı butçe yasa tasansının goruşmelenne devam edılecek • 5. Sayfada CHP'DE İKTİDAR SEFERBERLÎĞÎ M 5. Sayfada FAZlLET'tN312 MADDE BASKISI M 4. Sayfada AB TEKSTİLCİYİ ZORLAYACAK • 13. Sayfada PREKO VE JOHNSON FENERBAHÇE'DE MSpor'da Kosova'daödünzamanı• Rusya'nın, NATO askerlennden once Pnştıne'ye gırmesıyle başlayan knz, venlen karşılıklı odunlerle aşılmaya çalışıhyor Moskova'da bulunan ABD Dışışlen Bakan Yardımcısı Talbott, bölgede Rus banş gucu askerlenne de "sonımluluk alanı" venlmesı seçeneğını dıkkate aldıklannı ılk kez açıkladı # Talbott, Rusya1 nın Batı ıle anlaşmadan, Kosova'ya başka Rus asken konuşlandınlmayacağı sozu verdığını de belırttı Rusya'nın, Kosova'ya yerleştınlecek bırlıklennın konumuyla ılgılı olarak sunduğu teklıflere, Amenkan tarafı kesın yanıtını yann verecek. • 11. Sayfada 'Miloşeviç Yeltsin'le anlaştı' • NATO hava harekâtı karşısında zor dunımda kalan Miloşeviç'ın, hıç değılse Kosova'nın Sırbıstan sının yakınındakı bolgesmı elınde tutmak ıçın Yeltsin'le, Rus askerlennın gondenlmesı konusunda anlaşmaya vardığı one suruluyor ı Bu planm gerçekleşmesı halınde, Kosova'nın fıılen ıkıye boluneceğı belırtılıyor "Yanhşlık oldu, gen donecekler" yolunda açıklama yapan Rusya Dışışlen Bakanı lgor îvanov 'un. bu sozlen, dunımu yatıştırmak ıçın kullandığı kaydedıldı • //. Sayfada Priştine'ye giren NATO askerlerini halk sevgi gosterilerijle karşüadı. (Fotoğraf REUTER) ü ÖIÜ UCK Sırplara saLchrdı # Kosovah sığınmacılar evlenne donuş hazırhğı yaparken Kosova'dakı Sırplar da bolgeyı terk etmeye devam edıyor Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UCK) Pnştıne'de duzenledığı ıkı ayn saldında 2 Yugoslav asken, 1 Sırp polısı ve 1 sıvıl oldu Dun yaklaşık 10 bın Sırp'ın Karadağ'a gıttığı bıldınldı • 11. Sayfada Yugoslavya Muhalefet sıkıştınyor # Yugoslavya Devlet Başkam Slobodan Mıloşevıç'e, gorevı bırakması ıçın ulke ıçınden ve dışından baskılar artıyor • NATO Genel Sekreten Javıer Solana, Yugoslav halkına, Mıloşevıç'ten kurtulmalan çağnsmda bulundu • //. Sayfada ^Bantlar yasal kanıt sayılmah 9 Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, Prof Yenısey'ın "uluslararası hukukta telefon dınleme 'ye ılışkın goruşûnu bugun Anayasa Mahkemesı'ne gönderecek ABD hukukunu ömek gosteren Prof Yenıse>, radyo dalgalan tle bağlantı kuran araç telefonlannda aynı frekansa gıren herkesın konuşmayı manyetık ortamda kolayca dınlemesı mumkun olduğu ıçın bu kayıtlann hukuka aykın kanıt olarak değerlendınlmedığını belırtıyor ANKARA (Cumhunyet Burosu) - Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Vu- ral Savaş. FP nın kapatılma davasını göruşen Anayasa Mahkemesı ne bu- gün Prof Dr Feridun Yenısey ın ulus- lararasi hukukta telefon dınlemeve ılışkın goruşûnu gönderecek Prof Ye- nısey, ABD hukukuna atıfta bulunarak radyo dalgalan ıle bağlantı kuran araç telefonlannda aynı frekansa gıren her- kesın konuşmayı manyetık ortamda kolayca dınlemesı mümkun olduğu ıçın bu kayıtlann hukuka aykın kanıt olarak değerlendınlmedığını bıldırdı FP'nın kapatılması ıstemıne ılışkın dava surerken Başsavcı Savaş'ın FP'lı Vasin Hatiboğlu ıle Necmedin Erba- kan arasındakı bır telefon konuşması- nıda Anayasa Mahkemesı negonder- mesıyle başlayan tartışma surüyor Te- lefon dınleme kaydını hukuka aykın bularak dosyadan çıkanlmasını ıste- yen raportor değerlendırmesını goru- şecekolan \navasaMahkemesıhe\e- tı, bugun tak\ımı ışletmeye devam edecek FP, dav ayı savunması ıçın 40 mılyar lıra odeyerek avukat Mustafa Erdoğan ı görevlendırdı Hazırlıklar Erdoğan başkanlığında partının hu- kukçu mıllervekıllennın de katılacaği bır hevet tarafından yurutulecek, bu çerçe\ede Sulhı Donmezer ve Uğur Alacakaptanın da aralannda bulun- duğu hukukçulardan göruş alınacak mArkasıSa. 19, Sü. l'de C U M H U R Î Y E T ' Î N K Ü L T Ü R H I Z M E T î VVILLIAM SHAKESPEARE MACBETH Ingilizceden çeviren: Orhan Burıan VVıllıam Shakespeare Buyuk oyun yazarı, buyuk bır şaır Oyunlannda, Ingıltere ve Avrupa tarıhının onemlı olayları onunde, ınsanın değışmeyen evrensel ozellıklerını, olağanustu bır anlatım zengınlığı ve kışısel dehasıyla canlandırdı Oyunları pek çok unlu yazar ıçın esın kaynağı oldu Macberh, Shakespeare'm buyukluğunun en açık gostergesı sayılan dort buyuk tragedyasından bırı ve yazılış tarıhıne gore sonuncusudur Kahramanın kışılığındekı zayıf yanların onu kaçınılmaz olarak yok ettığı oyunun konusu, kralın oldurulrnesı, yanı o çağ ıçın en buyuk suçun ışlenmesıydı Shakespeare, obur buyuk tragedyalarında olduğu gıbı, Macbeth'te de yaşamla olum, ınsanla evren arasındakı çatışmayı ele alır ve ınsanın dayanma gucunun sınırlannı araştırır Karıkoca katıllerm korkunç hırsıyla ınsan vanlarını son derece şıırsel bır anlatımla harmanlayarak farklı bır lyılık kotuluk goruşu sergıler Gelmış geçmış yazarların en buyuklerınden bırı sayılan Shakespeare'den bır başyapıt Tele-kulak her yerde ENİS COŞKUN'un yazı dizisi 4 . S a y f a d a GUNDEM MUSTAFA BALBAY Balkanlar'da Soğuk Savaş! NATO'nun 78 gun suren Kosova harekâtından son- ra gelınen noktayı, başlıktakı gıbı ozetleyebılınz 24 Mart gunu hava narekâtının başlamasının hemen ar- dından bu konuya değınırken şu başlığı kullanmıştık YDD'nın Kosova Sınavı1 Gelınen noktada sınav devam edıyor Anlaşmanın ardından butun taraflann "Bızkazandık" demesı, so- nucun da tartışmalı olduğunu ortaya koyuyor mArkasıSa. 19,Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog