Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

O7.4 Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINÜAYIZ R A D Y O Cumhuriyef ı C--, /% JSMTKESİNTtalZriZMET ' f /§SMffMnESEKtaPTESlM / /# Ü * Ü/ /# SMffMnESEKtaT SMT ÜYH* MBULÜ frrji7 latabtn a ^1!ni krsdl Ir*rtini7rn numarasi ve SOQ inıHanma tanhl rUkîe bıldınn, icıtap evraızde olsun A.dınızı so>r adımzı ve telefoo 21 da btldırracyı unutraavın Üve degılsenız. düersemz uvc de ohm \a da uvebğmızı ^nılcvm t İŞLEM BİR TELEFONL\:01\2 514 01 96 76. YILSAYI: 26912 / 225.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-7945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1997) nadolu liseleri sınavı 13 HAZİRAN 1999 PAZAR Soru ve Yanıtları yarın Cumhuriyet 'te 316öğrenci sınava giriyor 7. sayfada Sırplar sorunlu bölgeden çekiliyor. NATO kara güçleri Kosova'ya girdi Ruslar NATOVu aflath NATO 'da şaşkınlık Kosova'da paylaşun telaşı% NATO'nun harekâta son vermesinden sonra Sırplann da bölgeden çekilmesiyle Kosova'da tam bir kargaşa başladı. ABD'nin ılk sırada olma isteği tngiltere'yi geciktirirken Ruslann Priştine'ye ulaşması NATO'da şaşkınlık yarattı. Birçok gözlemci anlaşmanın belirsizlikle dolu olduğunu söyledi. ERGİN Y1LDIZOĞLU LONDRA - Sırp bırliklennin çekılme- sınin ardından "Uluslararası Banş Gü- cü'nün" K.osova'ya girme süreci tam bır telaş ve kargaşa içinde başladı. Kosova adeta kapanm elinde kalacak gibi görü- nüyor. ABDnın en önde olma isteği In- gihzleri gecıktınrken Rus birliklennın herkesten önce Pnştine'ye ulaşması NA- TO'da şok yarattı. Makedonya'daki Ingi- lizbirliklerinin, kısa bır süre alaıma gec- mesi, soğuk savaş gûnlerini anımsattı. Martti Ahtisaari ve VTktor Çernonur- diııtarafindan G-8 ve Avrupa Birhği adt- na Yugoslavya ile yapılan ve BM Gü- venlik Konseyi'nde onaylanan anlaşma NATO bombardımanına son vererek Ko- sova'nın bır uluslararası banş gûcü tara- fından işgaline olanak sağlamışn. Bir- çok gözlemci bu anlaşmanın belırsızlik- lerle dolu olduğunu belirttıler. Şimdi Rambouıllet'den farklı olarak Koso- va'nın BM adı altında bir uluslararası ba- nş gücü tarafından denetlenecek olma- MArkasıSa.8,Sü. l'de Kosova değerlendirmesi Moskova 'ya işbıruğı önerisi % Cumhurbaşkanı Demirel, ABD Başkanı Bili Clinton ile telefonda görüşürken Başbakan Ecevit, Rusya'nm Türkiye Büyükelçisi ile bir araya geldi. Demirel, Clinton'a Kosova'da demokrasinın kazandığını söyledi. Ecevit, Rusya'ya "Geçmışi unutup bölgeye istikrar getirmek için işbirliği yapalım" mesajını verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Türkiye, NATO ile Yugoslavya arasm- da anlaşma ile sonuçlanan Koso%r a bu- nahmını ABD ve Rusya Federasyonu ile değerlendirdi. ABD Başkanı Bill Clinton ile telefonda görûşen Cumhur- başkanı Sülevman Demirel, Kosova'da mArkasıSa.8,SiL3te ORMANLAR StYASET KURBAN1 U 3. Sayfada DEMİREL: TÜRKİYE'YE YÖNELMtŞ ÇOK FtTNE VAR • 7. Sayfada SAĞLAR'DAN TELEKULAK ELEŞTİRİSÎ • 7. Sayfada t SAYISAL LOTO ÇEKlLDt: 27-29-35-39-42-45 îlk dalganın icinde >er alan tngiliz askcrlcri. bölgenin kuzevine Uerierken bir direnişle karşılaşmadı. Ancak bir tünel >akınında ma\m tarayıalan patlayıcı tespit edince mayınlanetkisiz hale getirmek için bekİeme>e başiaddar. Beyaz Saray CNN'den öğrendi Bosna Banş Gücü'nde görevlı Rus birlikleri önceki gece sabaha karşı, NATO kuvvetlerinden hızlı davranarak Priştine'ye yerleştiler. NATO birlikleri ise dün sabah erken saatlerde Yugoslavya'ya girdi. Beyaz Saray, Ruslann Priştine'ye girdiğini CNN'den öğrendi. Rusya Dışişleri Bakanı Igor Ivanov, CNN'ye verdiği demeçte olayın yanlışlık olduğunu, birliklerin geri döneceğini açıkladı. Pazarlıklar sürüyor Kosova'daki banş bölgelerinden birinin kendi kontrolüne verilmesini isteyen ve NATO komutası altına girmeyi reddeden Rusya, ABD ile görüşmelerine devam ediyor. Boris Yeltsin ile Bill Clinton'ın bugün Rusya'nm Kosova Banş Gücü'ndeki statüsünün belirlenmesi amacıyla telefon göriişmesi yapacaklan bİldİrildİ. • //. Sayfada Hükümet, dış kaynak umuduyla yeni yasal düzenlemelere gidiyor Ekonomiye IMF damgasıEkonomıde önceliklenni belirleyen hükümet, IMF'nin öngördüğü yasal düzenlemelerle 140 milyar dolarlık (57 katrilyon lira) bir kaynağı ekonomiye kazandırmanın düşünü görüyor. Bürokratlann beklentisine göre, uluslararası tahkimin kabulüyle 30 milyar dolar, vergi düzenlemesiyle 96 milyar dolar, sosyal güvenlik düzenlemesiyle de 5.5 milyar dolarlık kaynak ekonomiye kazandmlacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Ekonomıdekı oncelığını somutla- yan hükümet, faızler dışında 138 milyar dolar ıç ve dış borç stoku bulunan Türkıye'ye dış kaynak sağlama umudunu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) öngördüğü düzenlemelere bağladı. Ekonomı bürokrasısı; uluslararası tahkimin getınlmesiyle yapılacak yatınm- lardan 30 milyar dolann, vergide mali miladın kaldınlmasıyla 25 milyar dolar ile yastık altında gız- lenen 71 milyar dolar kayıt dışmın ve sosyal güvenlik değişikliğıyle 5.5 milyar dolann ekonomiye ka- zandınlmasını bekliyor. Bu düzen- lemelere bağlı olarak Dunya Ban- kası da 3 milyar dolarlık kredi va- at ediyor. Hükümet, öncelıkli yasa- larlatoplam 140miryardolarlik(57 katrilyon lıra) kaynağı ekonomiye kazandırmanın düşünü kuruyor. mArkasıSa.8,Sü,31e MUSEVİ LOBİSI IMF'Yİ ZORLAYACAK • 8. Sayfada Ozürlüler buluştu Fatih Bekdiye Başkanh^'nın katkılan\ la gerçekleştirilen "Biz "de Vanz Özüriüler Etkinliği'', ilçedeki .\nst Park'ta özürtü vTirttaşlan bir araya getirdi. Ozüriü derneklerini bir araya getirmeyi amaçlayan etkinliğe Fatih KayTnakamı Yığit \'aga da kanldı. Etkinlikte işitme engelliler halk oyıınlan, zihinsel engelliler dans, bedensel engelliler de tekerleldi sandahe gösterileri ^rçekleştirdiler. Çok sayıda yurttaşın katildığı etkinlikler. Istanbul Kent Orkestrası'nın konseriyle sona erdi. Daha sonra Fatih Reşat Nuri Güntekin sahnesinde özûrlülerin tiyatro gösterileri idendL(lJĞURDEMİR) HER GÜN IKİ ÖZÜRLÜ TERK EDİLİYOR • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Savın OtesL Ganp, ama garip olduğu kadar gerçek kımı olaylar izleniyor. Örnegin, böylesi bır olaya imza atan FP Genel Baş- kanı Recai Kutan'ın bır söylemine değınmeden ön- ce önemli bır gelışmenin içenğıne göz atalım: Son günlerde gereksız ve dayanağı olmayan bir ko- nutartışmayaaçıldı... TSK, teröristbaşı Öcalan'la "gizli temaslar" kur- MArkasıSa.8,SiL l'de CLİNTON ARADI Ecevit'in ABDfle 2. baharc • ABD Başkanı Bill Clinton, Başbakan Ecevit'i telefonla arayarak daha önce büyükelçisi aracılığıyla ılettiğı daveti yineledi. Irak polıtikası nedeniyle ABD'yle ters düşen Ecevit, yıllar sonra gideceği Washington'da iki ülke arasında stratejik ortaklık temelinde yürütülen ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmeler yapacak. Ecevit'in ABD ziyaretinin ağustos ayında gerçekleşmesi bekleniyor. • 5. Sayfada Kayıplar için Manila'da Manila'nın caddelerinde acının tanıdık çığlığı yankılanıyor. Gözaltında Kayıplar Kurultayı bu kez dünyanın öteki ucunda düzenlenmiş. Ama afişteki yüzler bize hiç yabancı değil. Emine Ocak ve bir "Plaza de Mayo" annesi... CUMHURİYET ' ÎN K Ü L T Ü R H I Z M E T î VVILLIAM SHAKESPEARE MACBETH İngilizceden çeviren: Orhan Burian VVİIIıam Shakespeare... Buyük oyun yazarı, büyuk bir şair... Oyunlarında, Ingıltere ve Avrupa tarihinın onemlı olayları onunde, msanın değişmeyen evrensel ozellıklerinı, olağanustu bır anlatım zengınliğı ve kişisel dehasıyla canlandırdı. Oyunları pek çok ünlü yazar için esin kaynağı oldu. Macbeth, Shakespeare'in buyuklüğünun en açık göstergesı sayılan dort buyuk tragedyasından biri ve yazılış tarihine gore sonuncusudur. Kahramanın kişiliğindeki zayıf yanların onu kaçınıtmaz olarak yok ettiği oyunun konusu, kralın olduruimesı, yani o çağ için en buyuk suçun ışlenmesiydı Shakespeare, obur buyuk tragedyalannda olduğu gibı, Macbeth te de yaşamla olum, insanla evren arasındakı çatışmayı ele alır ve insanın dayanma gucunun sımrlarını araştırır. Karıkoca katıllerın korkunç hırsıyla insan yanlarını son derece şiırsel bır anlatımla harmanlayarak farklı bir iyilik - kotuluk goruşu sergiler. Gelmış geçmiş yazarlarm en büyüklerınden bın savılan Shakespeare'den bır başyapıt... her yetde ENİS COŞKUN'un yazı dizisi bugün 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet'le birlikte Afledepsiı La Fontaine! Hafta başı, daha kargalar peynirini yemeden... Zırrr te- lefon, La Fontaine... Çayjçmek için kahveye değıl de emniyet istihbarat şubeye uğramış. Bizim telefonu almış, aramış. Geçen haftakı, "Gü/e Güte La Fontaine" başlıklı yazı- ya takılmış: - Ne o, masallan da sallamaz oldunuz! "Yok" dedim, "Sevdiğım birsanatçı var, Ferhan Şen- • Arkosı Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog