Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Genelkurmay, Öcalan'ın ifadelerine dayanarak terfi spekülasyonu yapılmasına tepki gösterdi 'Irticaya karşı lek yınnruğıız'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ge- nelkurmay Başkanlığı. ordu içinde grup- laşmalar yaşandığmı iddia eden FP Istan- bul Milletvekıli Nazh Ilıcak ı -kompkıte- orilerj ürermek. kasıtlı ve gerçek dışı yo- rumlar yaparak bir yeıiere hizmet etmek- le" suçladı. Genelkurmay, laik Cumhunye- tı tehdit eden irtica ve bölücülüğe karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek yumruk olarak sorumluluk ve bilinçle hareket ettı- ğıni vurguladı. Genelkurmay. özellikle irticai bastnda Abdullah Öcalan'ın anlatımlanna dayanı- larak PKK ile TSK arasında temas yaşan- dığı yolundakı haber ve yorumlann daha önce yapılan açıklamalara karşın sürdûrül- mesine sert tepki gösterdi. Genelkurmay Genel Sekreterliğı'nden dün yapılan açık- lamada. askerlerin PKK'yle lemasta bu- lunduğuna ılışkin haberler yayımlanması üzenne 18 Mart ve 7 Hazıran'da 2 avn ba- sın açıldaması yapıldığı arumsatıldı. Açık- lamada, ana hatlanyla şöyle denildi: HlCaka tepki: Ihcak, 9 Haziran'da yayımlanan makalesinde "Gerek Apo, ge- rek Yalçın Küçük ve Doğu Perinçek ordu- daki yurtsever ve banşçı çizgiden niçin söz ediyor? TSK'yi yıpratan bu gibi söylentiler tahlrîk edilmdi" diyerek TSK yerine, adı geçen şahıslara daha çok ınandığını göster- mekte. "Fethuüahçıoperasyonda30 Ağus- tos'taki tayin ve terfilerie irtibatbdır" sap- tamasıyla makalenın sonunda "30 Ağus- tos'ta sırası gelen Doğu Aktulga. Çevık Bir velstanbul HarpOkullan KomutanıN eca- tı Özgen emekİi olacaklar mı" sorusuyla asıl nıyetinın ışaretlerini vermektedir. YAŞ, bir orgeneralin süreslnln UZatabilİr: TSK "de orgeneraloramiral- lerin bekleme süresi dört, kuvvet komu- tanlannın bekleme sûresi ise iki yıldır. As- keri Personel Kanunu'nun verdiği yetkıye göre. Yüksek Asken Şûra sadece bir tek or- general/oramiral içın bu süreyi bir yıl uza- tabılir. Aksi takdirde dört yılı dolduran or- general ve oramiraller otomatikman emek- İi edilirler. TSK'nin uygulamalannı takip eden her iyi niyetli yurttaşın bu gerçeği gözden kaçırması mümkün değildir. Uygulamalar eski: TSK'dehizmet- ler ve görev ler kışılerle kaim değıldır. Çün- kü TSK bir sistemler manzumesıdir. 30 Ağustos 1998'de yasal hizmet süresini dol- duran komuta heyetinın uygulamalan ile halen görevde bulunan komuta heyetinin uygulamalarıran benzerhk ve devamlılık göstermesi bunun en güzel kanıtıdır. Komplocular yönlendiriliyor: Konuyla ılgili bazı mihraklann da desteği ile komplo teonlen üreterek kasıtlı ve ger- çek dışı yorumlar yapan kişi ve kurumla- nn neye hizmet ettikleri, neyı amaçladık- lançok iyi bilinmektedir. Cumhuriyete tehditler TSK tek yumruk halinde halkının kendisine duydu- ğu güvene layık obna sorumluluğunun bi- lincinde olarak görevlerini sûrdûrmeye ve Cumhuriyetin kuruluşundan bugûne kadar ırtıca tehdidi ile karşı karşıya bulunan laik Cumhuriyetin ve ülke bütünlüğünün temi- natı olmaya devam edecektir. Kıvnkoğlu'nun basın toplantısı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hiise- yin Krvnkoğlu, Deniz Kuvvetleri'nin plan- lı tatbikatlarından olan Deniz Kurdu-99 Tatbikatı'nın üçiincü safhasının sona er- mesi nedeniyle Salih Reis Firkateyni'nde bir basın toplantısı düzenledi. İrtica konu- sunda her şeyin söylendiğini belirten Kıv- nkoğlu şöyle konuştu: "Frncanın Türkiye için her zaman tehlike teşkil ettiğjni herkes biliyor ve herkes uyanık olmak zonındadır. Bu sorumluluk sadece silahlı kuvvetlerin değU, 65 milyon Türk insanının başhca gö- revidir. Türkiye bundan sonra irticanın bu tehdidinden hiçbir şekilde zarar görmeme- lidir. Bu konu yeni başlamamışbr. Hatta Cumhuriyet öncesinde de vardır. Cumhu- riyet kurulduktan sonra da Cumhuriyet'e karşı yapılmışür. Ama bununla mücadele ortaya çıknğı sürece kararu bir şekilde de- vam edecektir." PKK'nin halen tehdit oluşturup oluştur- madığı yönündeki sorulan da yanıtlayan Kıvnkoğlu, örgüt üyelerinin son zaman- larda taktık değiştirdiğini ve TSK'nin kar- şısına çıkmaktan çekindiklerini bildirdi. Kıvnkoğlu, "Liderierinin yakalanması mo- ral yönünden bunlann üzerinde menfı etid yaratmışür. Tehdit geçmişe göre azalnuş&r. Ama bu bir mücadeledir. TSK böyle bir tehdidin ülkede var olduğunu görürse, bu mücadeleye devam etme azim ve kararhh- ğmdadır" dıye konuştu. FP'li Derin'e sopuşturma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara DGM Cumhunyet Başsavcılığı. FP Kütahya Mılletvekilı Ahmet Denn hakkinda, "'halkı sınıf. ırk. din. mezhep veya bölge farklıhğı gözeterek kin \e düşmanhğa açıkça tahrik ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kütahya Cumhunyet Başsavcılığı. Denn hakkında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen kahve toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatmış. fakat yetkisizlik karan vererek soruşturma dosyasını Ankara DGM'ye göndermiştı. Cenazede12 tutuklama • İstanbul Haber Servisi - ABD'nın tstanbul Başkonsolosluğuna lav silahlı saldırı hazırlığında olduklan ıddiasıyla polıs operasyonu sonucu öldürülen DHKP-C üyesi Cem Selçuk Akgün'ün ceaaze törenınde gözaltına alman 81 kişiden 12'si tutuklandı. Tutuklananlann isimleri şöyle: Turgay Aydar, Hüseyin Aykanat. Mustafa Erol, Afet Süreyya Eren, Kadn Güven, Oya Başaran, Deniz Metin. Sevilay Çalışkan. Murat Karaca. Nebahat Aslan. Yener Özbek. Derya Karahan. Müdüpe inceleme süpüyor • lstanbul Haber Servisi - Metris Cezaevi'nın koğuşlar bölümünde, üzerinde tabanca ele geçirilen 2. müdür Mehmet Yağmurlu hakkındaki soruşturma sürüvor. Metris Cezaevı 2. Müdürü Yağmurlu, 5 Hazıran gecesi saat 23.00 sıralannda. ıçkili halde, e\ ınin bulunduğu lojmanlar bölgesınden koğuşlann olduğu bölüme geçmışti. Kontrol yaptığını söyleyen Yağmurlu'nun üzennde bulunan tabanca yere düşmüş. silaha cezaevi müdürünün yanında bulunan bir başgardiyan ile 3 infaz koruma memuru tarafından el konulmuştu. Yağmurlu'nun henüz ifadesi alınamadığı için tabancanın ruhsatlı olup olmadığının belirlenemedıği bildırildı. Lezzet festivali • İstanbul Haber Servisi - Türk Kalp Vakfı tarafından hazırlanan ''2. tstanbul Lezzet Festıvali" 16Haziran Çarşamba günü yapılacak. Festival. çok seçenekli yemek ve içeceklerle damak zevkıne hitap edecek. Türk Kalp Vakfı'nın Kemer Golf-Country Club işbirliği ve Toprakbank'ın sponsorluğunda düzenlediği 2. lstanbul Lezzet Festıvali, Kemer Golf-Country Club Kemerburgaz'da gerçekleştırilecek. Kâğıda zam • KOCAELt(AA)- Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikalan (SEKA) Genel Müdürlüğü. ürettiği bazı kâğıt ve karton çeşitlerinin Fıyatına. yüzde 5.7 ile 11.4 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Yapılan zammın ardından SEKA ürünlerinin yeni ton fiyatlan şöyle oldu: 1. hamur kâğıt (60 gram): 260 milyon lira. B. Bristol karton (188-220 gram): 220 milyon lira, kromo karton (300 gram): 139 milyon 500 bin lira, dosyalık karton (300 gram): 150 milyon lira. 33 bin kayıtlı kişi var tlikBankası 5 kişiye daha umutverdi tstanbul Ha- ber Servisi - Dr. Oktar Babuna içın başlatılan kampanyayla hız kazanan Ulusal 1lik Ban- kası çalışmalan- nın sonuçlan ahnmaya baş- landı. Geçen ay- larda bir kışi 1lik Bankası sayesınde bulunan uygun ilikle yurtdışında tedaviye gönderilırken 5 kişi için da- ha uygun verici bulunduğu belirlendi. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dah Başkanı Prof. Dr. MahmutÇarin. 1lik Banka- sı içın ilk çalışmalann Mi- ral Sayınsoy adlı lösemi hastasının ailesinin deste- ğiyle başlatıldığıru söyledi. Oktar Babuna kampanyası- nm geniş kitlelere yayılma- sıyla çalışmalann iyice hız kazandığını belirten Çarin, "Daha önce günde 20 test yapılıyordu. Şimdi SOO'e çı- kardık. Yeni bir alet daha geliyor. O zaman sayı bine çıkacak" diye konuştu. Amaçlannın bu işlemlerin Türkiye'de daha etkin ola- rak yapılması olduğunu ifa- de eden PTof. Çarin şöyle devam etti: "Türkiye'de 26 tane or- gan nakli merkezi var. Bun- lann 16 tanesinde nakiller- de önemli olan immünoloji laboratuvarıvar. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde Babuna kam- panyasını tek başına üstüne alacak bir mer- kez >ok. Kemik Uiği bankası dal ayda kurulmaz, lOyıldakurulur. Kampanyayla alınan kan örnekkrinin sayısı 160 bine ulaşü. Testedilip İlik Banka- sı'na giren kişi sayısı ise 33 bin. Dünyadaki diğer ban- kalara oranla bu rakam iyi Birimimize yeni 16 kişi al- dık. Bunlann yetişmesi de zaman alacak. Bu arada Dünya Kemik tliği Banka- sı'na bağlandık. Burada da yaklaşık 5 milyon kayıüı hastavar." Mahmut Çarin, Ilik Ban- kası'ndan Talasemi hasta- lannın da yararlanacağını söyledi. 1lik Bankası'nda kayıtlı kişiler içinden 5 ki- şiye daha uygun verici bu- lunduğunu belirten Çarin, birhastayakemik ilıği aran- ması için mutlaka kendı he- kiminin başvurması gerek- tiğini vurguladı. Çarin, ak- rabadan alınan kemik iliği nakillerinin ülkemizde ya- pıldığını. akraba olmayan- lardan yapılan nakıllerin ise yakın bir zamanda yapılma- ya başlanacagını da söyledi. U y g u n b u l u n a n a k a d a r d i n l e n e c e k Oktar Babuna IstanbuTda • ABD'de 8 aydır tedavi gören Dr. Oktar Babuna dün Istanbul'a geldi. Basın toplantısı düzenleyen Babuna, Ilik Bankası kampanyasının gelmiş geçmiş en Büyük sivil hareket olduğunu söyledi. lstanbul Haber Servisi - ABD'de 8 aydır lösemi tedavisi gören Dr. Oktar Babuna, dinlenmek için lstanbura geldi. Hayatı- nın en güzel gününü ya- şadığını belirten Babuna, "Kampanyada kan vere- rek, maddi yardımda bu- lunarak yardun eden her- kese çok teşekkür cde- dedi. Dr. Oktar Babuna, kampanyada gerek kan veren, gerekse maddi yardımda bulunan herkese teşekkür etti. (Fotograf: SAADET USLU) nm Tedavi gördüğü ABD'nin Ho- uston kentinden dün Istanbul'a gelen Oktar Babuna, Polat Röne- sans Oteli'nde babası Prof. Dr. Cevat Babuna ile birlikte basın toplantısı düzenledi. tlik Bankası kampanyasının gelmiş geçmiş en büyük sivil hareket olduğunu söy- leyen Babuna. "Türk insanının asiUiği ortaya çıktL Diğer milkder bu vusdlannı kaybettiler. Türk miDetinin bölünmezliği gösterildL Bu kampanyaya destek olan her- kese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Kan verme kampanyası- nın bütün insanlar için yararlı ola- cağına dikkat çeken Dr. Babuna. maddi desteğjn ise yetersiz oldu- ğunu belirtti ve işadamlanndan yardım istedi. ABD'de 8 aydır ke- moterapi tedavisi gören Babuna şöyle devam etti: ' "tlk önce yavaş gelişen lösemi için tedavi görüyordum. Sonra faastahk azgın şekli aldı. 1 hafta ön- ce biyopsi yapddL Hastabğın azgın şeklinin devam ettiği görüldü. He- kimler uygun ilik bulunmazsa en geç 6 ay içinde hastahğın geri dö- neceğini söylüyorlar. Kemik iliği bulunana kadar \ ücudumun din- tenmesi gerektigini söylediler. Üik buiununca bir ay daha kemotera- pi görcceğim. Kâğıt üstünde has- tayım. ama kendimi iyi hissediyo- rum. İyileşüıce halkıma hizmet et- mek istiyorumr Oktar Babuna'nın babası Prof. Dr. Cevat Babuna, oglunun hasta- hğı ile milletine hizmet ettiğini ifade etti. Kampanya için aılece bir kıvılcım olduklannı belirten Babuna, bundan sanra da çalışma- lann bu hızla devam etmesini is- tedi. Oğluna iliği tam uyacak ki- şiye vermeyi vaat edilen para ödü- lü anımsatılan Prof. Babuna, "Bu ödül tartışmalara neden oldu. Or- gan Nakli Yasası'nda para bahis oiamaz diye bir madde varmış. A- ma nasıl toplumumuzda iyi haber getirene müjde hediyesi >-erîlirse ben de baba olarak hayatımın en güzel müjdesini verecek kişiye Ba- buna ailesinin bir hediyesini vere- ceğun" diye konuştu. Toplanöya katılan basın men- suplan maske takarak salona gi- rerken Babuna'nın Atatürk Hava- limanı'ndan otele gelişi ve toplan- tı sonrası evine gidişi sırasında kendisine polis eskortu eşlik etti. Koalisyonun ilk liderler zirvesinde ekonomiye çözüm için komisyon oluşturuldu Hiilvüıııetiıı önceliği 7 yasaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başba- kan BülentEcevit,MHPGenel Başkanı Dev- let Bahçeü ve ANAP Genel Başkanı Mesut ^'umaz, koalisyonun ilk "liderler zü"vesi"nde hükümetin önceliklerinı belirledı. Zınede, 1999 yılı bütçesi, bankalar yasa tasansı. mil- letvekıli dokunulmazlığının sınırlandınlma- sı. DGM ve uluslararası tahkime ilişkin ana- yasa değişiklikleri, sosyal güvenlik reformu ve vergi yasasında değişiklik konulannuı ön- celikle yaşama geçirilmesi be- nimsendi. Bakanlar Kurulu'nda da ekonomik sorunlara çözüm bulunması amacıyla üç partiden 7 bakanın katılımıyla alt komis- yon oluşturuldu. Koalisyon protokolü gereği li- derler. dün ilk zirvede bir araya geldiler. Yaklaşık 2 saat süren gö- rüşmenin ardından açıklama ya- pan Başbakan Bülent Ecevit hü- kümetin TBMM'de öncelikle gö- rüşülmesini istedıği yasal düzen- lemeleri belirledıklerini belirte- rek Meclis'in çok yoğun bir ça- lışma yapması gerektiğinı, bu ko- nuda gerekli desteği bulacaklan- na inandığını söyledi. Bir soru üzerine memur maaşlannın top- lantıda gündeme gelmediğini, ancak konuyla ilgili çalışmalann sürdüğünü belirten Ecevit, ata- malann da görüşühnedığini söy- ledi. Ecevit'in verdiği bilgiye göre zirvede netleştirilen öncelikli ya- sa tasanlan ile hükümetin plan- ladığı çalışma süreci şöyle: - 1999 Bütçesi, bankalar yasa tasansı. DGM'lerle ilgili anaya- sa ve yasa değişiklikleri, anaya- sanın dokunulmazlıklan düzen- leyen 83 ve 100. maddelerinin degiştirilmesi, uluslararası tah- kim, sosyal güvenlik yasası ve vergi yasasın- daki değişiklikler, TBMM'de öncelikle görü- şülecek. - Bu öncelikler konusunda, partilerin grup yönetimlerinın de görüşleri alınacak. Hükü- met ile Meclis' in uyum içinde ve hızlı çalışa- bilmesi sağlanacak. - Daha önce kurulan TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyo- nu'nun dışında kalan komisyonlann oluşu- muna da hız verilecek. Öncelikli yasal dü- zenlemeler tamamlanmadan Meclis tatile gir- meyecek. Görüşmelenn uzaması dunımunda, görüşmelere ara verilebılecek. Bakaıüar Kurulu Bakanlar Kurulu da dün toplandı. Toplan- tıda, yeni hükümetin ilk açmazını oluşturan ekonomik bunalım masaya yatınldı. Kabine üyelerine ekonomi brifingı veren De\let Ba- Doktotiarçahşma koşulu için meydanda Doktoriar, "Çahşma koşuUannın ve özlük hakiannın iyüeştirilmesi" istemiyle dün Kadıköy Meydam'nda basuı açıklaması yaptüar. Başbakanuğa gönderilmek üzere imza kampany ası başiatan doktoriar y urttaşlara, yeterii, sfirekli ve ücretsiz bir sağhk hizmeri alabilmeleri Lsteminde bulunmalarını önerdi. Türk Tabipkr Biriiği adına yapılan yazılı açıklamada, kamu sağhk hizmetlerinin yülardır ihmal edflmesi politikalanndan en çok temel sağhk hizmetkri ve birinci basamak sağhk örgüttenmesinin etkilendiği beKrtildi. (Fotograf: MEHMET DEMİRKAYA) kanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Ulug- bay. global bunalımın Türkiye'ye yansımala- n, bütçe gerçekleşmeleri ve 1999 yılı bütçe- si, IMF'yle yapılan yakın izleme anlaşması- nın sonuçlan ve heyetin Türkiye'ye yapaca- ğı ziyaret konulannda bilgi sunduğunu söy- ledi. Uluğbay, memur maaşlannın toplantıda gündeme gelmediğini bildirdi. Alınan bilgiye göre, memur maaşlan büt- çe içinde dile getirilirken ne kadarlık bir ar- tış yapılacağı görüşülmedi. Top- lantıda memur maaşlan ve buğ- day taban fiyatlannın belirlenme- si başta olmak üzere ekonomi ko- nulannı değerlendirmek üzere Devlet Bakaru ve Başbakan Yar- dımcısı Hüsamettin Özkan'ın başkanlığmda, Devlet bakanlan Tunca Toskay; Hikmet liuğbay. Yüksel Yalova, Tanm ve Köyişle- ri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu ve Maliye Ba- kanı Sümer Oral'ın da katıldığı bir komisyon oluşturuldu. Ko- misyonun, yann çalışmalanna başlayacağı belirtildi. Uluğbay'ın, IMF'nin bankacı- lık sistemi ve sosyal güvenlik re- formunu bir ölçüt olarak gördü- ğünü, tanm ürünlerinde taban fi- yatlannda popülist yaklaşımlar- dan uzak durulması gerektiğini söyleği kaydedildi. Uluğbay'ın açıklamalan üzerine söz alan Ta- nm ve Köyişleri Bakanı Gökalp, yıl içinde kuraklık ve sel felaket- lerinin yaşandığmı, çiftçınin du- nımunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Gökalp, ayn- ca Et ve Balık Kurumu depolann- da et stogunun arttığını, bunun eritilmesi için alımlann başlama- sı gerektiğini belirtti. YÖK Cenel Kurulu toplandı Gürüz'den Şarlak'a tam destekANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksekögretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, Kılık-Kıyafet Yönetmeliği'nden ödün vermeyen Malatya Inönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Şarlak'a suikast girişiminın açığa çıkanldığına değinerek "Böyle menfur hainane şeyler olabiür. Devletin gücü karşısında bunlar ezUmeye mahkûmdur" dedi. Yüksekögretim Genel Kurulu, Gürüz başkanlığmda dün toplandı. Ünıversitelerdeki uzaktan eğitime yönelik derslerin yaygınlaştınlmasını amaçlayan yönetmelik taslağının göriişüldüğü toplantıda, 2 yıllık önlısans programlanndan 4 yıllık lisans programlanna dikey geçiş yönermelığinde de değişiklik yapılması tartışıldı. Nihai sonucun sonbaharda alınması kararlaştınlırken 11 üniversiteye yeni dekanlar atandı. Toplantı öncesinde gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Kemal Gürüz. Şarlak'a suikast girişimini anımsatarak "Devletin emniyet güçleri her yerde vazifeye hâkimdir. Böyle menfur hainane şeyler olabilir. Devletin gücü karşısında bunlar ezilmeye mahkûmdur" - dedı. Dekan atamalan Ankara Üniversitesi tletişim Fakültesi dekanlığma Prof. Dr. Oğuz Onaran. 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi dekanlığma Prof. Dr. AJaaddin Sabancı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne , İbrahim Dönmezer, Ziraat Fakültesi : dekanlığma Prof. Dr. Fevzi Önder. lstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi dekanlığma Prof. Dr. İbrahim Akduman. tnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanlığma Prof. Dr. Ersin Karagözler. Kafkas Üniversitesi Vetennerlik Fakültesi dekanlığma Prf. dr. Kemal Yümaz, Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dekanlığma Prof. Dr. Kurtuluş Tunçer. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi dekanlığma Prof. Dr. Mustafa Berkem. Muğla Üniversitesi Iktisadi ldari Bilimler Fakültesi dekanlığma Prof. Dr. Faruk Andaç. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığma Prof. Dr. Keriman Günaydın, Niğde Üniversitesi Aksaray Eğitim Fakültesi dekanlığma Prof. Dr. Ahmet , M Necmi Yaşar. .. >^., :jrs,va Emlakbank Erdin An yurtdışına gitti TARIKVTLMAZ Kredi kartlannı geri çağıran. limitlen doldurduğu içın kredi musluklannı kapatan Emlakbank'ta Genel Müdür Erdin An'nın. yerine vekâlet edecek birini bırakmadan yurtdışına çıktığı ileri sürüldü. Bankada, genel müdürün yakın zamanda değişeceğı yorumlannın yapıldığı sırada böyle bir seyahatin anlamı konusunda çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bakanlık dağılımı sırasında MHP'li Sadi Somuncuoğlu'na bağlanan Emlakbank'ta Genel Müdür Erdin An'nın, yanına özel , kalemi Ayşe Balşık'ı da alarak ABD'nirf Newyork kentine gittiği iddia edildi. ' An'nın yurtdışına çıkarken yerine vekil bırakmadığını belirten banka içi kaynaklar, bunu daha önceki bakanlar döneminde de yaptığını savladılar. Bu arada konuyla ilgili olarak bankaya bıraktığımız notlara yanıt alamadık. Hakkında bir çok soruşturma var İki kez görevden alınması içın hazırlanan kararname Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den dönen An'nın yerine Bakan Somuncuoğlu'nun yeni bir genel müdür aradıgı da haftalardır konuşuluyordu. Genel müdürlük yaptığı döneme ilişkin birçok soruşturma bulunan An, 12 Mayıs tarihinde Yıldız Kimya'ya verilen kredi nedeniyle Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verrruşti. An'nın, bankanın emlak menkul değerlerden sorumlu genel müdür yardımcıhğı görevine getirdiği Mesut Erkovan geçen ay hapse atılmıştı. An döneminde Başbakanlık Teftiş Kurulu Harici Garanti Mektubu ve aval kabul kredileriyle ilgili olarak hazırladığı raporda, bankanın verdiği usulsüz ve geri dönmesi olanaksız krediler hakkında aynntılı bilgi yer almıştı. Cazetemize geldiler Şahkulu Vakfı'ndan Çalışlar'a ziyaret lstanbul Haber Servisi - " Öcalan ve Burkay'Ma yaptığı söylesi nedeniyle Istabul 1 No'luDGMtarafindan 13 ay hapis cezasına çaprtınlan yazanmız Oral Çalışlar'a deste ziyaretı sürüyor. Şahkulu Vakfi Kadın Komisyonu üyeleri dün gazetemize gelerek Çalışlar'a destek verdiler. Vakıf Başkanı Şehriban Çiftçi ve Vakıf Müdürü Hüsniye Takmaz'ın da aralannda bulunduğu komisyon üyeleri, daha sonra gazetemizin servislerini ziyaret ederek yöneticilerimiz ve çalışanlanmızla sohbet ettiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog