Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ 8 HABERLER Aktas Eğitimde karanlık günler IstanbulHaberSenisi- Is- tanbul'un Anadoluyakasında dağıtım faaliyeti göstcren Ak- taş Elektrik. borçlan olduğu gprekçesiyle birçok iiköğretim okulu ve lisenin elektrijjini kesti. Beykoz, ICadıköy. Um- raniye gıbi ılçelerde onlarca okulun bir haftadır elektrikle- rinin kesik olması nedeniyle eğitım ve öğretimın aksadığı belirtildi. Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Alaattjn Din- çer, Denizcilik ve Su Ürünle- ri Meslek Lısesi'ndede araş- tırma amaçlı olarak bulundu- rulan kültürbalıklannın büyük birbölümünün elektrik kesin- tisi nedeniyle öldüğünü, oku- lun yaklaşık 2 milyar lıralık za- rara uğradığını söyledi, De\ - letin okullann elektnk-su gi- bi giderlerini son 4-5 ytldır "eğtöme katkı payT adı al- tında velilere yüklediğini be- lırten Dinçer. "Son a>larda özetlikk kenarsemtlerdc kat- kı paylannı taksitleödeyen ve- Mkr. ödemeleri aksaönca okul başına 100-200 mihon lira ce- zalany la birlikte elektrik bor- cubiıiktTdedi. Alaattın Dinçer, devletin özellikle elektrik gıbi temel kamu hizmetlenni özelleştir- mesinin eğitim-öğretimin ak- samasına kadar varan sonuç- lanna dikkat çekerek *Bu du- rumu sıkı özeDeştirme savunu- culannın dikkatine sunduğu- nu" vurguladı. Konuyla ilgili bilgi almak üzere başvurduğumuz Aktaş Elektrik yetkilileri ise başta genel müdur Kadir Başeğmez olmak üzere yerlennde bulu- namadı. Aktaş AŞ"de görüşe- bildiğimiz çalışanlar ıse yap- tıklan iş hakkında bılgı sahı- bi olmadıklannı ifade ettıler. IJaç paralan ödenmiyor Istanbul'un Fatıh ilçesmde görev >apan yaklaşık 5 bin öğretmen ilçede kamu sağlı- ğı \e dispanserlerde muaye- ne sonrası aldıklan reçeteler- de yazılan ilaçlann anlaşma- lı eczanelerce verilmedığini belirttiler. Öğretmenler ecza- nelere; ilçe milli eğitim mü- dürlüğü ve mal müdürlüğünün anlaşmalt eczanelere ödeme yapmamalan nedeniyle ilaç alamadıklarını. bu nedenle güç dururndakald\klannıbe- lirttiler. Öğretmenler. 26. Şu- bat 1998 tarih ve 16 sayılı ge- nelgeye rağmen ilgili kurum- lann öğretmenlere ait ilaç gi- derlerini karşılamamalannın suç oldugunu anımsatarak il- gililerden sorunlannın bir an önce çözülmesini istediler. 14 gün sonra yapılacak olan 10. olağanüstü kurultay öncesi fikir ayrılıklan sürüyor CHP'de delegelîk tarbşmasıANK\RA(CumhuriyetBürosu)-CHP'de 26 Haziran günü yapılacak 10. olağanüstü ku- rultayına yönelik hazırlıklar sürerken 22 Ma- yıs kunıltayında PM'ye girmek için yeterli oy alanların durumlan tartışma yarattı. Bu ki- şilenn delege olamayacaklan belırtilmesine karşın daha sonra u kurultay detegesi sıfatT kazandıklannın açıklanması parti çevrele- nnde eleştirilere neden oldu. Eski CHP îçel MiHetvekili Fîkri Sağlar. geçen kurultayda PM'ye girmek için yeterli oy alan 24 kişinin bu kurultayda delege sıfatını kullanamaya- caklannı belirterek "Bu durumkurultayı ris- ke eder" dedi. 9. olağanüstü kurultayda PM'ye seçilen 24 kişi arasmda bulunan es- ki Istanbul MiHetvekili MehmetSevigen de, YSK"nin bu kişileri seçilmiş kabul ettiğini belirttı. 10. olağanüstü kurultayına hazırlanan CHP'de çeşitli konulardaki fıkir aynlıklan sü- rüyor. 22 Mayıs kurultayından sonra 60 ki- şilik PM'ye yalruzca 24 kişinin seçilmesiy- •26 Haziran'daki kongrede daha önce seçilen 24 PM üyesi arasında bulunan Mehmet Sevigen, YSK'nin bu kişileri seçilmiş kabul ettiğini belirtti. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, Altan Öymen'in genel başkan seçilmesinden memnun olduklannı söyledi. le başlayan tartışma, bu kişilere kurultay de- legeliği sıfatı verilmesiyle yeni birboyut ka- zandı. Genel Başkan Altan Oymen, önceki gün Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun karan doğrultusunda hukuken bukişilerin kurultay delegesı olabileceğine yönelik karannı bil- dırmışti. Fıkri Sağlar ise 22 Mayıs kurulta- yvnda PM'nin oluşmadığını belirterek "Ohış- mayan bir kuruhın üyeleri olamaz. Kaidı ki genel başkan da seçim kuruluna bu doğrul- tuda itirazetti" dedı "Bu arkadaşlardelege sıfatını kullanamazlar" diyen Sağlar, "Ku- rultay üzerinde hukuk tarbşması çıkabilir. Budurum kurultayı riske eder. Partimiz tam doğru bir noktava gkkrken hata yapmama- lıdır. Genel başkanunızm bu yanhşı düzete- ceğine inaıuyorum" diye konuştu. Eski SamsunMilletvekili MuratKarayal- çuı da karardabirçelişki olduğunadikkat çek- ti. Karayalçın. "Arkadaşlarunız PM'yegire- cek sayıda oy aknklan gerekçesiyle kurultay detegesiyapdıyorsa PM üyesisrfaünı kazanır- lar. O zaman da seçiroe girmemeleri lazım. Orada bir çelişki olduğu kanısındayım. İki- sindenbirine kararverilmefi'' değerlendirme- sını yaptı. Yeterli oyu alan 24 kişi arasında yer alan eski MYK. üyesi Mehmet Sevigen de, YSK'nin bu kişilerin mazbatasını gönderdi- ğini ve onlan seçilmiş kabul ettiğini savun- du. Sevigen, "Bundan sonra böyle bir karar üzerinde yorum yapmanın doğru olmayaca- ğuu düşünüyorum. Genel başkan yargının verdiğj karar doğrultusunda davranmıştır'' diye konuştu. MeraPden Oymen'e ziyaret Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral dün genel merkezde Oymen'i ziyaret etti. Altan Oymen'i genel başkan seçilmesi nedeniyle kutlamaya geldiklerini belirten Meral, Türk- tş olarak Oymen'in genel başkan seçilmesi- ni olumlu karşıladıklanm kaydetti. Meral, CHP'nin bu dönem parlamento dışında kal- masmuı kendilerinı de rahatsız ettiğini belir- terek "CHPiktidarvemuhalefetdönemlerin- de bizfan kahnmızı çeken bir partn di. Türk- İş geçen dönemlerde CHP iie jakın ilişkkk oimııştu. Vatandaş nezdindeki rahatsızuk gi- derilecektir. Buna inanıyonız" görüşünü dı- le getirdi. Oymen de. aynı zeminde yer alan ikikuruluş olarak Türk-lş ile üişkilerinibun- dan sonra da geliştirmek istediklerini söyle- di. Dernek Başkanı Dündar Uçar, devletin kendilerine destek vermediğini ileri sürdü Ozel okullar vergiden şîkâyetçi • Özel Okullar Derneği Başkanı Dündar Uçar, özel okul fiyatlannı arttıran unsurun "vergiler ve kesintiler' oldugunu savunarak "Veliler özel okul fiyatlan karşısmda bağınyor. Aslında bize değil, devlete bağırmalan lazım" dedi. tstanbul Haber Servisi - Mılli EJitim Bakanlığı (MEB) Ozel Öğretim Ku- Tumlan Genel Müdür Yar- dımcısı Hasan Eren. özel okullann mevcut kapasite- lerinin yüzde 40"ının boş ol- dugunu söyledi. Özel Okullar Derneği Baş- kanı Dündar Uçar da 1990 yılının başında Türkiye'de özel okul başına 216 öğren- ci düştüğünü. bugün ise bu sayının 134'e in- dığinı ıfade ederek "Devletin destek verme- ntesi \ç vergileryüzünden koskoca bir sektör boş yere heba oiup gktiyor" dedı. Uçar. özel okul fiyatlannı arttıran unsurun "vergiler ve kesintiler r> oldugunu savunarak u Veliler özel okul fiyatlan karşısmda bağın- yor, asbnda bizedegii,devlete bağınnalan la- zun" diye konuştu. Istanbul Ticaret Odası (ÎTO) tarafından dünTheMarmaraOteli'nde "Liusal Eğitim- de Özel Okullann Yeri ve SorunlarT konulu panel düzenlendi. Okullann restore edilmesi Hayırseverler tarafından vaptınlan veya restore edüen 5 okulun protokolü. İstanbul \alingi'nd« düzenlenen törenle imzalandL Törende konuşan İstanbul V'atisi Erol Çakır, imzalanan protokoUe eğitim hamksine bir savfa daha ilave ettiklerini sövledL İstanbul Viilü Eğitim Müdürü Ömer Bahbey de 199&-1999 öğretim yılmm bitimine çok az zaman kala yapılan bağışlann, bu dönem için eğitim çahşmalannın sona ermediğüıi, ancak>«ni başladtğm) gösterdiğini beMrtti. Pendik Setniha Kıraç tlköğretim Okulu'na ek derslik yapılması için bağışta bulunan sanajici İnan Kıraç ise Türkiye'nin komşu ülkeiere oranla egm'me ayırdığı pa>m az okluğunun gorüldüğünü vurguladL Panele,İTO Yönetim KııruluBaşkanı Meh- met Yddınm. Milh Eğitim Bakanlığı (MEB) MüsteşarYardımcısı CevdetCengiz,Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Nazb Tekin, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergi- si Sube Müdürü YükselYa\ uz, tJO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Özel Okullar Derneği Başkanı Dündar Uçar ve MEB Özel Öğretim Kunımlan Genel Müdür Yardımcı- sı Hasan Eren katıldı. Hasan Eren, Türkiye'deki özel okullann fi- nans sorunu. işletme giderlerinin artışı ve vergi yükü nedeniyle zor durumda oldugu- nu belirterek buokullann400 bınöğrenci ka- pasitesi bulunduğunu, ancak 296 bin öğren- ci banndırdığını söyledi. Türkiye'de özel okullann tüm okullara oranının yüzde 1.4 oldugunu ifade eden Eren, toplam 1231 özel okuldan yüzde 35'înin Is- tanbul'da, yüzde ll'inin Ankara'da, yüzde 8'inin Izmir'de oldugunu. yedi ilde ikişer, 10 ilde birer özel okul bulunduğunu. 13 ilde ise hiçözel okul olmadığını söyledi. Özel Okullar Derneği Başkanı Dündar Uçar da Türkiye'deki eğitim sistemı ve ya- pılanma nedeniyle özelokullann "Befiisma\- lara öğrenci yetiştiren kurumlar" haline gel- dığinı belirterek "Böyle bir atmosferde tabü ki özel okullar ileri gidemiyor" dedı. Türkiye'nin dünyadaözel okulculukta so- nuncu oldugunu belirten Eren, devletin özel üniversitelere her türlü imkâru sağlarken özel okullara yeterli önemi vermediğini savundu. Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Ge- nel Müdür Yardımcısı Nazh Tekin ise 1984 yılından 1999 yıhna dek eğitim sektöründe- ki yatınmlara teşvik amaçlı 487 belge düzen- lendiğine ve eğitime toplam 146 trilyon lira yatınm yapıldığına dikkat çekerek "Ancak busa>ıtümtEşvıkuygulamalannuısadece\iiz- de 1*i oranında" diye konuştu. Öğretim üyeleri 'Baskıcı YÖK değiştirilsin'tstanbulHaber Servisi- latmaktadır. Bu durum, Oniversite Oğretim Üyele- baskKavemerkeziyetçiuy- n Derneği Başkam Prof. gulamanın bir örneğidir. Dr. KadirErdin, üniversi- Lniversiteter bunarağmen telenn, YÖK'ün baskıcı öğretimetemanlannınöz- ve merkeziyetçi uygula- verisiyle yürümektedir" malanndan rahatsız oldu- dedi. ğunu belirterek öğretim Öğretim elemanlannm elemanı maaşlannın, eği- maaşlannm, 1992 Ocak timin niteliğini ve ülkenin ayından bugüne kadar 83 sosyo-ekonomikgelişme- kat artan enflasyona kar- sini olumsuz etkilemeye- şın ayru sürede bir profe- cek ölçüde zam yapılma- sörün maaşının 52, doçent sını istedi. Erdin, devlet ve yardımcı doçentin 50, üniversitelerine ayTilan araştırrnagörevlilerinin55 kaynağın da arttınlması kat artmasının, enflasyo- gerektıgını söyledi. nun altında bir artışı gös- Oniversite Öğretim terdiğini kaydetti. Araştır- Üyeleri Derneği Başkanı magörevlilerininaylıklöO Prof. Dr. Ka- milyon lira ma- dir Erdin, Is- _ aşla geçinme- tanbul Eczacı • Oniversite y e çalıştıklan- Odası'nda Oğretım Uyeieri na dikkat çe- dün düzenle- Derneği Başkanı k e n Erdin, ek diğibasıntop- Prof. Dr. Kadir dersücretinden lantısında, 12 _ _ Erdin, de yararlana- Eylül ürünü üniversitelerin, mayan araştır- YÖK'ünrek- YOK'ûn baskıcı magörevlileri- törlere verdi- ve merkeziyetçi nin,doktorala- ğiaşınyetki- uygulamalanndan nnı bitirdikten lerin, aşırı rahatsız oiduğunu sonra üniversi- baskıcı ve _ söyledi. t e dışında ça- merkeziyetçi Üniversitelerin hşmayı tercih uygulamalara özerk ve çağdaş ettiklerini, bu neden oldu- b "" yapıya sahip durumun üni- ğunuvurgula- olmasını versitenin ge- dı. Prof. Er- istediklerini leceğini oluş- din, yeni par- belirten Erdin, turacak öğre- lamento ve öğretim elemanı tim üyelerinin hükümetten, maaşlanna yetiştirilmesi- üniversiteleri ülkenin sosyo- ni engellediği- 2000'liyülara ekonomik ni vurguladı. taşıyacak öz- gelişmesini Erdin. dev- gür, özerk, olumsuz îetin, kendi çağdaş, üret- etkilemeyecek üniversiteleri- ken ve katı- ölçüde zam n e kaynak ye- hmcı bir ya- yapılmasını istedi. tersizliğini ge- pıya taşıyacak rekçe gösterir- yüksekögreü'm yasası çı- ken öğrencilerinden bin- karmasını beklediklerini lerce dolar öğretim ücreti kaydetti. YÖK sisteminin alan paralı vakıf üniversi- ö^-etim üyelerini üniver- teleri Bilkent, Koç, Baş- siteye yabancılaştırdığını kent ve Işık Üniversite- belirten Erdiri. gelirlerinin si'ne 5 trilyon 121 milyar düşüklüğü ve baskıcı uy- lirayardımyapmasını şid- gulamalar nedeniyle öğ- detle kınadıklannı söyle- retim elemanlannm erken di. Erdin, bazı vakıf üniver- emeklilik, paralı \ r akıfüni- şitelerinde olduğu gibi Koç veTsitelerinegeçişvebilim- Üniversitesi'ne 2 milyon sel faaliyet dışı işlere yö- rnetrekarelikorrnanlıkdev- neldiklerini söyledi. Er- letarazisirunverilmesinide din. "Birrektörün,topUn- kınadıklannı belirtti. Er- osına gelmeyen üniversite din, Koç Üniversitesi'nin yöneticisinin gereğini ya- bu durumu, getireceği ya- pacağını söylemesi, askeri bancı bilim adamlanna an- rejim dönemlerini haar- latamayacağını savundu. wftJWWJWW^^ •»VM-vnı-mıı ALtŞVERİŞ ve EĞLENCE MERKEZI MALHK, AnKnk Cd Nc 41 I B e M ^ Yaıv| Tei 0216 M 60 30-31 ZLEYICININ SEÇTIOI TURK FILMLERI ASALONU 11.30-14.00-16.30-19.00-21.30 HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK 11.15-13.45-21.15 GEMİDE 16.15-18.45 GELECEK H A F T A »HOŞÇAKAL YARIN «AZİZE GERÇEK EFSANELER 11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 C SALONU K A R Y A I S I V T M I S I II I R Boşluğa Resimler Çizenler Kulübü nün \ Bütün Uyelerine: "İyi Bayramlar SŞONEP OLGUN \^Îİ>TY 3 Gala Cuma - Cjmattesı PArîKA Rezarvasyon için: 260 96 53 S-1885 ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAO. NCh140 TEL (0 21Z) 25118 65-66 FAX (0 212) 244 43 27 www.orlaDyuncular.com Ferhan Şensoy FERHANCİ ŞEYLER Pazar 15.30-18.30 FERHAN ŞENSOY'un PARASIZ YAŞAMAK Per^embe ve Cuma: 21.OK.ts: 18.30 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 25118 65-66 VAKKORAMA-Taksim. Suadiye, Akmerkez PAHALI tanat nwrktsi GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK VE RESİM KURSLARI Yeni dönem kayıtlanmız başlamışttr! Oûnya Sağlık Sok. No 15/4Günıüşsuyu-TakSOT» Tat: (02t2) 292 62 71 - 292 21 48 / Fax: {0212) 292 2) 48 K ü I t ü r ' d Sıraselviler Cd. 69 Taksim / Ist 0212.293 67 99 kocani orkestar K I N G N A A T V E L I O V 12 HAZİRAN 5AAT:20.30KÛNSER YENİ DÜNYA MÜ2IK TEL:(0.212)522 37 56 İ l a n l a r ı n ı z İ ç i n (O 212) 293 89 78 GÜLMINE SANAT MERKEZI ATÖLYE ÇALIŞMALARI RESİM AKADEMİYE HAZIRLIK GRAVÜR SERAMİK ÇOCUKLARA RESİM VE SERAMİK Pazar - Pazartesı Harıç Saat 1O3O-18 3Oarası Bilgi için: (0212) 571 60 16 FM. (0212) 571 63 62 Adres Zeytınlık Mah Sporcu SoK No 12 Bakırköy/ İSTANBUL KITAPDOSTLARI DERNEĞİ SAİT FAİK'İ ANMA GEZİSİ Ayten Çebner.Burgaz'ı ve komşusu SAİT FAİK'İ tarıtırken, kitap ctostian Şirier ve Öykûtefte dopdokj bir gün yaşayacakjardır. B1LGİIÇIH-. 449 03 ftlK 42 06-34911 42 Bar ve Cafe T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ TOPKAPI SARAYI'NDA OSMANLI DEVLETI'NİN 700 KURULUŞ YILDÛNÜMÜ VVolfgang Amadeus MOZART SARAYDAN KIZ KAÇIRMAOpera 3. Perde Orkestra Şefı : Robert LYALL Sahneye Koyan . Mtchael HEINICKE Dekor: Selçuk TOLLU Kostüm : Şanda ZIPÇI Koro Şefi : Yıldız KÜNUTKU IşıK : Ahmet DEFNE SANATÇILAR. GUIgez ALTINDAĞ-Hüseyin LİKOS Ayhan BARAN(Devlet Sanatçısı)-Ay5 e SEZERMAN özlem SOYDAN-Kenan DAĞAŞAN-Cahit ŞAHER- Efe KIŞLALI-Aslı AYAN İSTANBUL DEVLET OPERA BALESİ ORKESTRA VE KOROSU 24 Haııran Perşembe 21.30 26 Haziran Cumartesı 21.30 28 Haziran Pazartesi 21.30 Osmanlı Devletı'nın 700.Kurulus Yıldönumu Kutlamaları Çerçevesinde Bıletler «'a!ur« Kültür Uerkeıı Gışelsnnde SaMüiJkudır. Bilet Ucreii 4.00C-0O3 TL. A.K.M gişe tel: (0212) 251 10 23 / 251 56 00 (7 hal) 254 M A L T E P E S A N A T G A L E R İ S İ FİLI'Z TOKCAN Resim Sergisi , 11-30 Hazıran'99 Salenma P ttsı hanç hergün I I 00-19 00 arası açıkttr FeyaıM Cİ. YBcelen S» No23 Malepe - Tel.10216) 44191 98 Far 44195 40 TC MILLİ EGITIM BAKANLIĞI ^GÖNÜLTUNA MUZİK KULTUR VE SANAT MERKEZI YAZ KURSLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR ŞAN TURK MUZIGI REPERTUARI TIYATRO DIKSIYON ÇALIŞMALARI Bağlariaşı KaramanoğİL, Sk No 28 Usküdar-lst Tel: 334 5» 16 • 342 69 M S A N MUZIKB Ö L Ü M Ü 1.999-2000 Öğretim Yılı On Kayıtlan Başlamıştır. EĞİTİM PROGR AMLARI PİYANO IKbsık, Jazz] GİTAR (Klasik, Flamenco) BASGİTAR JAZZ GİTAR JAZZ ENSEMBLE (BOtün enströmanlara açık) YAYU SAZLAR (Keman, Vryolo, Viyotonsel.Kortrobas) NEFESÜ SAZLAR (Flü», Soksafon, Klameıjrampel) VURMAU SAZLAR (Baten) ŞAN MÜZİKALŞAN MÜZİKALKÇMPOZİSYON (Elektronik Ortamdo) TÜRKMÜZİĞİ (Ud,Kanun,Tanbur) TÜRK MÜZİĞİ KORO [Repertuar, NazarTat) TÜRK HALK MÜZİĞİ (Tor, Bağlamo) PROGRAMIN SÜRESİ: Hahoda 1 gün 4 saat,(&ran> 2 ders, Solfej- 2 ders) Toplam Süre: 4 yıldır ilkokul yaşından itibaren her yaştakı öğrencilere yönelik eğitim programlan uygulanmaktadır. Programlara giriş sınavı ile öğrenci alınır. PERA ANADOLU GÜZEL SANATLAR ÜSESİ için* özel hazırlık sınıflan Programı bajarı ile bifiren öğrencilere MİLÜ EĞİTİM BAKANUĞI'nın onayiı dip. verilir. TIYATROB O L U M U 1999-2000 Öğretim Yılı Ön Kayıtlan Baslamıştır. PROGRAMIN AMACI: Tiyatro ve oyunculuk sanatı yolu ile öğrenciye kendini ifade edebilme becerisi kazandırmak, grup çalışması yöntemiyle kişisel yaratıcılığı gelijtirmek, Tiyafro'da ilgi noktalarını çeşitlendirmek ve, öğrenciye özgü bir yaratıcılık alanı sağlamak... , PROGRAMIN İÇERİĞİ: Ses, Nefes, Dıksiyon, Tiyatro Dili, Tiyatro Kuramiarı, Dramaturji, Dans, Eskrim, NAakyaj, Şan, Oyunculuk Eğitimi, Doğaçlama PROGRAMIN SÜRESİ Temel Eğitimi II yıl Branş Eğitimi II yıl Toplam Süre: 4 yıldır. Programa en az ortaokul mezunu, 17 yasından gün almıj her yaşta öğrenci girij sınavı ile alınır. Programı başarı ile bitiren öğrencilere MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 'nın onayiı diploması verilir. T.C. M.E.B. OZEL PERA GUZEL SANATLAR I T.C MEB. OZEL PERA GUZEL SANATLAR Sıroselviler tad. Billurcu sok. Bıllurcu Ç.kmazı I S.raselvıler cad. Bıllurcu st>k. Bılurcu Ç.kmazı No:14TAKSIM/ISTANBUL I , No: 14TAKSIM/1STANBUL email:pgs@peraguzelsanatlar.com.tr I , fm a i l :R9/@ P?r °g"z i l e l s °"a H a rr C om At or ,^n Tel: (0.212)^5 44 60 - 244 52 03 - 245 30 08/09 I Tel: (0.212) 245 44~60 - 244 52 03 - 245 30 08/09 Fox: (0212) 252 30 82 I Fax:(0212)252 30 82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog