Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Köytaş'ta örtüJü kazanç aktarımı I EkoDomi Servisi - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK). Köytaş yöneticilerinin Çalışkan Grubu şırketierine 2.8 trilyon lira örtülü kazanç aktardığını belirledi. Kurul, şirketten Çalışkan Holding, Çalışkan Tekstil, Romans Iç ve Dış Ticaret ile Köytaş Pazarlama'ya aktanlan 2 trilyon 847. l milyar liralık örtülü kazancm l ay içinde yüzde 10 faizle Kö>taş Tekstil'e iade edilmesini istedi. Şirketi bu konuda uyaracak olan SPK. bu süre sorunda gerekli işleralerin yapılmaması halinde yönetim kurulu üyeleri Alaattin ve Ahmet Çalışkan. Erol Kılıkçıer, Gülay Sucu ve Akın Dönmez hakkında suç duyurusunda bulunacağını biidirdi. Yılmaz'dan ölüm cezasına destek • ANKARA (ANKA) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Abdullah Öcalan'ın ölüm cezasına çarptınlması ve bu karann Yargıtay tarafından da onaylanması halinde. Meclis"teki oylamada kabul oyu vereceğini açıkladı. NTV'de yayımianan "Yeni Hükümet Yeni Umutlar" programında konuşan Yılmaz, bu karann şahsi düşüncesi olduğunu ve partisi adına böyle bir konuda hareket edemeyeceğini söyledi. Yılmaz, "Bu konuda millervekillerinin teker teker kişisel eğilimleri söz konusudur" dedi. DSP'den basna teşekkür yemegi • Istanbul Haber Servisi - DSP Istanbul ll Başkanı Hasan Fehmi Yavuzalp ile yönetim kurulu üyeleri, seçim öncesinde partilerini izleyen basın mensuplanna teşekkür yemeği verdı. Pera Palas Oteli'nde verilen yemekte konuşan Yavuzalp, "Seçim öncesinde yoğun tempomuzdan ve stresten dolayı sizlerle yeterince bır arada olamadık. hepinıze DSP olarak teşekkür ediyoruz" dedi. yargılanacak • BURSA (Cumhuriyet) - PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmratfdakı yargılanma süresınde dünyanm gündemine gelen Bursa. bu kez Alaattin Çakıcı'nın yargılanmasını bekliyor. Eski eşi Nunye UğurKıhç'ı. 20Ocak' 1995'te, tetikçisi Abdurrahman Keskin'e öldürttüğü gerekçesiyle hakkında gıyabi tutuİclama kararı bulunan Çakıcı'nın Türkiye'ye getirilmesi durumunda Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 yıl ağır hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi. Uirdal serbest bırakılsın' • BONN (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkıye insan Haklan Derneği Başkanı Akın Bırdal'm serbest bırakılmasmı istedi. Aimanya'nın yürütmekte olduğu AB dönem başkanhğı tarafından dün yapılan açıklamada. "Akın Birdal'ın tutukiu olmasının, Türkiye'de düşünce özgürlüğüne vurulan ağır bir darbe olduğu" öne sürüldü. Trafikte 1 ayda 351 ölü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mayıs ayında meydana gelen trafık kazalannda 351 kişinin öldüğü. 9 bin 890 kişinin yaralandığı bildirildi. Trafik Güvenliği Kurulu dün Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Başkanı Şevket Ayaz'ın başkanlığında toplandı. Mayıs ayında meydana gelen kazalarla ilgili bilgı veren Ayaz, bir ay içinde 351 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 bin 896 kişinin de yaralandığını kaydetti. Kazalann büyük bölümünün yakın takip, hatalı sollama, uykusuz ve yorgun araç kullanmadan kaynakJandığını belirten Ayaz, 782 sürücünün de alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. TGC'den insan haklan toplanüsı • tstanbul Haber Servisi - Türkıye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Birleşmiş Milletler însan Haklan Eğitimi On Yılı (1995-2005) Ulusal Komitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen seminerin beşinci toplantisı, yann Basm Müzesi'nde yapılacak. Avrupa'ya yaym yapan kanallarda gösterilen reklamlar etkili oluyor Jet-Pa Almanya'da para peşinde METfcVGÜR DORTMUND- Jet-Pa Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgündüz. kuruluşunun 10. yüını kutlamaba- hanesiyle Almanya ve Avrupa'da para toplama eylemlerine hız ver- dı. atv'nin "atv-2" adıyla Avru- pa'ya yönelik yayınuıda bır süre- dır her gün saatlerce Jet-Pa'nın reklamını yapmasınm, para topla- ma kampanyasmda önemli rol oy- nadığı belirtılıyor. Jet-Pa ılk kez Aimanya'nın çeşıtli kentlerinde toplantılar düzenledi. Eski lslam Toplumu A\Tupa Milli Görüş (1G- MG) Genel Başkanı AB YükseTin müşaviri Mehmet Koçak'm Fadıl Akgündüz'ün müşaviri olduğu açıklandı. Milli Görüş'e bağlı ca- milenn el altından destekledikleri ve çağnlannın camı derneklerinin ılan tahtalanna asıldığı bu toplan- tılar. Aimanya'nın Köln. Duis- burg, Dortmund ve Hannover kentlerinde yapıldı. Çoğu türban- hlarolmak üzereyaklaşık4 bin ki- şinin katıldığı Dortmund toplantı- sında yemekler yendi. ayetler okundu, ilahiler söylendi ve Jet-Pa en büyük, en paralı şirket. "Türid- ye'nin gerçek anlamda ilk ve tek dfinya şirketi" olarak tanıtıldı. Konuşmasına besmele çekerek başlayan Akgündüz, bır kısım medyanın kısa bır süre kendilerini yıpratmaya çalıştığını söyleyerek Para toplayan sirketlere karşı dîkkatli olunması istendi SPK'den yurttaşlara Jet-Pa uyansı ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Sermaye Pi- yasası Kurulu (SPK) Başkanı MuhsJn Mengütûrk basında yer alan haberlerden Jet-Pa Holding'in hiçbir alfyapı çalışması yapıtmamış, hatta inşaan bile başlamamış otomobil fabrikası yatınmlan- nın yakın gelecekte üretime geçeceği izlenimi ve- rildif inin anlaşıldığını belirterek halkı usulsüz pa- ra toplayan sirketlere para vermemeleri konusun- da yemden uyardı. SPK Başkanı Mengütûrk, Türkiye'de kurulmuş bazı şirketterin. temsilcileri aracıhğıyla özellikle yurtdışında kâr payı adı aitında belirli bir kazan- cı garanti ederek paratopladıklan yönûndeki sap- tamalarüzerine, yurttasjann çeşitli kereler verilen ilanlarla uyanldığını anımsattı. Mengütûrk, "Halktan üretiın faaiiyetierine yannldtğı izfenimi yaraülarak veya gerçeğe uygun olmayan vaatterle usulsüz para toplanması faaliyetleri sonucunda. bu girişimkre para yaûran yatmmcdar büyük za- rarawhüsranâugrayabarnekte\esosyalproMem- ler ortaya çıkabilmektedir" dedi. Arnavutluk'ta 1997 yılında benzer bir uygula- mayla yatınmcılann büyük zarara uğraüldığını ve sosyal olaylara yol açıldığıru anımsatan Mengü- tûrk, Jet-Pa Holding ve Almanya'daki ortağı Jet- Pa International Marketing and Trading GmbH hakkında yasal denetimlerin sürdüğûnü kaydetti. Mengütürk. basında yer alan Jet-Pa'nm gerçek dı- şı vaatlerle üretim izni başvurusu bile olmadan yılda 2 milyon üretim yapılacağı savıyla para top- landığına îlişkin haberin de denetim kapsamına alındığıru bildirdi. "Şerefsiz medya çahşmamızj car- pıfü. Onlar bia hedef akü, biz de onlan hedef aldık. Ama ilahi gü- cün desteğiyle bu işte başan kaza- nacağtz" dedi. Almanya'da dağıtılan bildiride Jet-Pa'ya 15 ay içinde 11 bin 700 kişinin ortak olduğu belırtiliyor. Şirketin nasıl para kazandığı şöy- le anlatılıyor: "Bu kadar kısa bir süre içinde. bir taraftan faaliyertc bulunduğu sektörterde projelerini büyüten Jet-Pa. diğer taraftan da tekstil, ilaç, medya ve finans gibi ana sektörterdesayguı yerlere ıdaş- mış, konusunda tecrûbeü ve ciddi kararlılık potansi.veli taşıvan şirket- leri satın alarak grubun bümesine kattL Tüm vaünmlannı Uerrve _vö- nelik yüksek kârhlık kriterlerine göre yapan Jet-Pa. dörtyıl önce sa- dece2 mirvon DM yaünm yaparak Özelleştirme İdaresi'nden satın al- dığı İstanbul Yem Sanayi Anonim Şirketi'ni 100 milyon DM gibi oJ- dukça kârh bir fiyata satd." KasteüTden tepki Eskı ünlü bankerlerden Cevher Özden, 2 milyon yatınmın 100 milyon kâr getiremeyeceğini söy- leyerek "lOOnuTyonasatoJarsabu- nun 50miKonu vergkür. Vergi öde- mişler midİr" dedi. Türkıye ilaç sa- nayiinin yüzde 90'ını temsil eden İlaç Endüstrisi Işverenler Sendika- lstanbuJ Sanayi Odası'oca bu yü 5. kez verüen çevre ödüileri töreni Lutfı Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıkb. (UGUR GÜNYÜZ) Çevre Büyük Ödülü Beko'nunEkonomi Servisi - tstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafindan çe\Tenin korunması. kirlili- gin azaltılmasını teşvik amacıyla verilen çev - re ödüileri sahiplerini buldu. Bu yıl 5. kez ve- rilen "Çevre Büyük Ödülü"nü Beko Elektro- nik kazandı. ISOnun 1999 Yılı Çevre, Çevre Teşvik ve Çevre Özendirme Ödüileri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergı Sarayı'nda düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Aysun ve .41i Koca- tepe. Nükhet Duru. Erol Büyükburç ile Fü- sun Önal'ın sevılen şarkılannı seslendirdiği ISOnun "ödül gecesüıde", Beyoğlu Olgun- laşma Enstitüsü tarafından bır de defile dü- zenlendi. Ödül töreründe konuşan ISO Baş- kanı Hüsamettin Kavi çevreye saygının bilin- ci yücelttiğıni, insanlan yeni arayışlara yö- nehtigıni belirterek "Her şey insan için, herşey geleceğjmiziçüı" dedi. Çevre ödüllerinin, çev- reye saygıyı hedef aldığını ve bu yanşa gıren bürün sanayicileri kutladığını dile getiren Ka- vi, "Biz sanayiyle, bu ülke>e gönü) vernıiş in- sanlaria daha i>iye ulaşmak istryoruz. Daha iyi daha gûzel bir Türkiye ofaışturmaya karar- lıyız'" diye konuştu. Çevre Büyük Ödülü'nü kazanan Beko Elektronik Genel Müdürü Aydın Çubukçu da çevre ve kalite konusundaki çalışmalan, top- luma ve müşterilere karşı bir sorumluluk ola- rak gördüklerini belirterek "Kallonma,çe\Te- yi koruyarak. bu ikisini beraberce ele alarak olmabdır" dedi. Gecede "JüriÖzel Ödülü "ne Simko Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Kartal tesis- leri layık görülürken "Çevre TeşvikÖdüUeri" de Akçansa Çünento Sanayii ve Ticaret. Çak Tekstil Sanayii ve Ticaret Erciyas Biracılık ve Malt Sanayii ile Kavi Kablo ve Emaye Bo- bin Teli Sanayii arasındapaylaştmldı. Tören- de "Küçük Olçekli Sanayi İşletmeleri Çevre Özendirme ÖdüflerTni de Profleks Plastik Profîl Sanayii ve Reel Ahşap Sanayii ve Ti- caret'in kazandığı açıklandı. sı Genel Başkanı Kaya Turgut'a, Jet-Pa'nın ilaç sanayiine el attığı doğrultusundaki açıklamasını ha- tırlattığunızda, "Böyie bir şey yok. Cye değiller. Jet-Pa'nın yönetim kurulu üyesiNuri EraPınküçük bir deposu vardı, onu da kapatn" de- di. tlaç ve Eczacılık Genel Müdü- rü Kemaiettin Akahn sorumuzu yarutlayarak kendilerine bu konu- da başvunı olmadığını açıkladı. Jet-Pa'ya yakın çevrelerden edi- nilen bilgilere göre, şimdiye kadar Avrupa merkezi olarak kullanılan Frankfurt'taki Jet-Pabürosunun Is- viçre sınınndaki serbest yöre ola- rak bilinen Lichtenstein kentine ta- şınması tasarlanıyor. Alman yasa- lannın dışında kalmak ve maliye- nin denetiminden kurtulmak ama- cıyla böyle bir önleme başvurula- cagı, Frankfurt'taki büronun tem- silcilik olarak Lichtenstein'e bağ- lanacağı ileri süriilüyor. Hatırlana- cağı gibi bir süre önce, Jet-Pa'nın Almanya'da topladığı 100 binin üzerindekı marldann Lichtenste- in'daki şirketin kontosuna havale edildiği açıklanmışü. Türkiye'deki Jet-Pa yetkililerinin açıklamalan ve Frankfurt Jet-Pa'daki anlaşmaz- lıklar sonucu medyada çıkan ha- berler üzerine, bir kontrol sırasın- da Lichtenstein'la olan ılışkının or- taya çıkmaması için, bilgisayarlar- daki havale kayıtlannın silindiği ileri surülmüştü. Baskale Çatişmada7 teröristöldürüldü DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen ope- rasyonda, 7 terörist öldürüldü. Teröristler- le çıkan çatışmada, 1 astsubay ile 2 er şehit oldu. Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lilerle birlikte güvenlik güçlerine yönelik eylem yaptıklan öne sürülen 7 korucu hakkında i- dain istemiyle dava açıldı. Öncekı gece saat 20.30 sıralannda Baş- kale'nin Terazin köyü Maytepe bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon- da bir grup teröristle karşılaşıldı. Güvenlik güçlerinin teslim olmalarına yönelik çağn- sına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 7 terörist öldürüldü. Açılan ilk ateş sırasında Jandarma Ast- subay Fikret Son, Piyade Sıhhiye Onbaşı Cuma Yayia ile Jandarma Er Emin An şe- hit oldu. Şehitlerin cenazeleri Van Askeri Hastanesi'ne getirildı. Sırnak PKK itirafçısı örgütü anlattı DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanhğı HaJkla llişkiler Dairesi tarafından Güneydoğu'da düzenle- nen toplanölarda, PKK tüm yönleriyle li- se öğrencilerine anlatıhyor. Şırnak'ın Idil ilçesinde dün yapılan top- lantıda, PKK'nin eski Yunanistan ve Bal- kanlar sorumlusu Mahir kod ısimli Fethi Demir, lise ve yatılı bölge okulu öğrenci- lerine PKK içinde geçirdiği yıllan, P- KK'nin kuruluşunu ve bugünkü durutnu ile Türkiye'ninkomşu ülkeleri olan Yuna- nistan. Rusya ve Ennenistan'ın PKK'yle olan üışkilerini anlattı. Yaklaşık 4 saat sü- ren toplantı sırasında Fethi Demir, öğren- cilerden, öğrenim gördükleri süre içinde ve özellikle üniversite yıllannda çok dik- katli olmalannı istedi. PKK'de hesaplaşma Kani Yılmaz dağkadrosunda DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Ab- dullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye geti- nlmesinden sorumlu olduklan gerekçesiyle P- KK tarafından tutuklanarak Kuzey Irak'a götü- riilen, örgürün Avrupa sorumlusu Kani Yılmaz ile merkez komıte üyelerinden Afi Haydar Kay- tan'ın Avrupa'daki faaliyetlerine son verildiği belirtildi. Bu kışılerın "cezalandınlarak" dağ kadrolannda^görevlendirildikJeri bildirildi. Abdullah Öcalan'ın "bazı Avrupa ülkelerinin benün yerime örgüt Uderüği için düşündüğü şa- hıs" dediği eski Avrupa sorumlusu Kani Yılmaz kod isimli Faysal Dumlayacı, dün gece PKK'nin yayın organı CTV haber bültenine telefon bağ- lantısıyla katıldı. Yılmaz'ın konuşması sırasın- da adı CTV'de 'ARGK komutanlanndan' alt- yazısıyla venldi. Kani Yılmaz. konuşması sıra- sında, bazı basın-yayın organlannda, öldüriildü- ğüne dair çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyerek "Ben ve AH Haydar Kaytan arkadaş şu an Kürdistan'ın güzei dağbuında bulunmak- " dedi. YTÜde toplantı Bilim ıçın sivil örgütlenme tstanbul Haber Servisi - Bilim ve teknoloji politika- sı konusunda sivil toplum örgütlenmesi olmayı amaç- layan "Bilim ve Teknoloji Politikalan AraşOrnıa Der- neği''nın kuruluşu için ça- lışmalar sürüyor. Derneğin 5 kişilik geçici yönetim ku- rulu üyeleri belirlendi. Yıldız Teknik Üniversi- tesi Hünkar Salonu'nda ya- pılan toplantıya derneğin kuruculan profesörier Ay- han AUaş, Yakup Kepenek, Nazif Türetken, Oktar Tü- reL Gürol Irzık, Mehmet Bayhan. Şafak Alpay, Tah- sin ^eşildere, Erol Taymaz. Kutay Ozaydın. Doç. Dr. Şükran Şahin ve Baha Ku- ban katıldı. Geçici yönetim kurulu üyeliklerine Şükran Şahin, Naif Türetken, Baha Kuban, Şafak Alpay ve Tahsin Yeşildere seçildi. Derneğin tüzüğü üzerinde yapılan çalışmalann değer- lendirildiği toplantıdan son- ra yapılan açıklamada, 21. yüzyılda toplumlann ve bi- reylerin mutluluğunun, bi- limsel ve teknolojik geliş- melerin düzeyi ve bu geliş- melerin toplumsal yarar için kullanımının belirleye- ci olacağı kaydedıldi. Bilim üretimi ve tekno- lojide yeterli düzeye ulaşa- mayan ülkelerin, hızla bi- lim ve teknoloji politikala- n belirleyerek uygulamaya koyma çabasında olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin sonyıllarda bi- lim ve teknoloji politikala- n belirleme çalışmalannın gereken duzeyde olmadığı- na dikkat çekildi. Bilim in- sanlannın bilim politikası dışında düşünülemeyeceği kaydedilen açıklamada, Bi- lim ve Teknoloji Polirikala- n Araştırma Derneği'nin. bu alanda etkinlik göstere- cek sivil toplum kuruluşu niteliğinde olacağı ifade edildi. CUMARTESt YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU fstanbul... Paris'te yayımladığımız ANKA dergisinin 7-8. sayıları (Ilkbahar-Kış 1989) İstanbul'a aynlmıştı... Bu benim sürgün yaşamımın da sona ermesi ve İstanbul'a dönüş yoluna koyulmamın tarihidir... Derginin kapağında Istanbul kentinin yüzyıllar içinde değişik dillerdeki adlarının bir listesi var... Başlangıçtan bugünlere birkaç tanesini yazayım: "macedonie, alexandrie, nea roma, vizandovina, byzantium, constantinople, tsargorad, kaysar-i zemin, istanpolis, der'saadet" ve "ISTANBUL"... Sadece bizim listede toplam 32 ad... Bütün bu yüzyıllar içinde Istanbul'un görünümlerinin, yaşa- ma biçimlerinin geçirdiği değişimlerapayn bir ko- nu... • • • ANKA'nın söziinü ettiğim sayısında VedatTür- kali'nin bu özel sayı için yazdığı önsöz ve Evliya Çelebi'den günümüzün genç yazarlanna kadar Istanbul konusunda yazılmışşiirveyazılardan bir seçmeler vardı. Nedim'in bu kenti "paha biçilmez kent", "bir taşına tüm Acem ülkesi feda olsun" sözleriyle nitelediği "Istanbul'u Vasıf Zımnında Ibrahim Paşaya Kaside"siy\e Fikret'in aynı ken- ti "dünyanm fahişesi" diye nitelediği "S/s"i (Fran- sızca çevirileriyle) seçmelerde yer almaktaydı... Ürünlerini on sekizinci yüzyılın ilk yansında ver- miş Lale Devri şairinin İstanbul'a bakışıyla on do- kuzuncu yüzyılla yirminci yüzyılın kesiştiği bir dö- nemde ürünler vermiş büyük toplumcu şairin ba- kışı arasında nasıl bir karşıtlık! Acaba hangisinin Istanbul'u gerçeğe daha yakın? Seçkide "Hayal Şehir" ve "Akşam Musikisi" şiirferiyle yer alan Yahya Kemal, Fikret'ten çok Nedim'e yakın du- rur... • • • llkokul çağlannda birkaç kez akraba ziyaretine geldiğim, 6O'lı yıllarla birlikte de baba ocağının ta- şındığı Istanbul beni hiçbirzaman "kentim"d\ye- bileceğim bir sıcaklıkla kucaklamadı... Belki de ben taşralı ve yaban ruhumla İstanbul'a hep me- safeli durmayı yeğledim... Issız gece tramvayla- nnda yolculuklan, Moda, Tarabya ya da Cadde- bostan plajlanndan denize girilen (çok değil 30 yıl önceki) zamanları unutamadıysam da kendimi hiçbir zaman Istanbullu sayamadım... Bugünkü Istanbul ise (o dayanılmaz yoğunluktaki erkek nü- fusu, kargaşası, renksiz ve kimliksiz insan toplu- luklan, görgüsüz burjuvası, olmayan yaşama kül- türüyle) her fırsatta uzaklaşmak istediğim, ayrıl- dığımda da dönmeyı asla özlemediğim bir kent... • • • Istanbul'u her şeye rağmen yaşanır kılan olgu- lann belki de basında gelen Istanbul Kültürve Sa- nat Vakfı festivallerınin müzikle ilgili olanı (27. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali) bu yıl "Konstantinopolis'in Düşüşü"ad\\ senfoniyle baş- ladı... Amerika'da yaşayan genç Türk besteci Kamran Ince'nin yapıtı, bu bestecimizin yine ay- nı gece çalınan "Fesf'i gibi etkileyiciydı... Atonal müzik oğelerınin romantik müzik tatlanyta özgür- ce bir araya geldiği, alaycılıktan da yoksun olma- yan bir zekâ ve duygululuğun ürünü olarak gör- düğüm bu yapıtlar bana bir an Istanbul'da yaşı- yor olma sıkıntısını unutturdu... Yüreğimin hafif- lediğini, yüzümün aydınlandığını duyumsadım... İlk parçayı yöneten, ikinci parçaya özgün çalgı- sıyla solistolarak katılan genç bestecimizle övünç duydum... Fakat dinleti süresince, Sayın Şakir Eczacıbaşı'nın açış konuşmasındaki iyimser şözlerinin çağnşımlan zihnimde sürüp durdu... Özetle, biravuçseçkin sanatseverdışında Istan- bul ahalisi (kültürden yoksun bırakılmış halk yığın- lan ve görgüsüz-kibirii burjuvasıyla) o gece yaşa- dığımız hazlara acaba nasıl bir uzaklıkta duru- yor?.. ••• Elimin aitında Istanbul'la ilgili iki kitap var... Bi- ri, Istanbul konulu şiirlerden genç yazar arkada- şım Atilla Birkiye'nin yaptığı seçki... Atilla Birki- ye "Aşk ve Hüzündür Istanbul" diye adlandırmış seçkisini... İkinci kitap, Macar yazarı Ferenc Herczeg'in Cumhuriyet klasikleri arasında yer alan "Bizans"\... Türk bestecinin müzikle yaptığı- nı Macar oyun yazan tiyatro alanında gerçekleş- tiriyor, "Konstantinopolis'in Düşüşü"nü tiyatro- nun diliyle anlatıyor... Kuşatma altındaki kenti pencereden seyreden imparator Konstantin'in içinden kopan haykınştan etkilenmemek olanak- sız: "Ditber sevgilim, altın Bizans! Mermer öğe- lehnin güzelliği, anlaşılmaz gönlün başkasının olacak! Yanndan başlayarak Türk'ün egemenliği altına geçeceksin, belki de çağlann sonuna ka- dar..." • • • Istanbul kendisiyle ilgili nitelemelerin tümünü hak ediyor... O sadece aşkların, hüzünlerin değil Macar oyun yazarının yapıtında ya da Fikret'in şi- irinde çok iyi anlatıldığı gibi ihanetlerin, yalanla- nn, kahpeliklerin de şehridir... Insanın yaşadığı her yer gibi... Fakat bugün asıl sorun, İstanbul'a "çağlann sonuna kadar" sahip olmasını dilediği- miz biz Türklerin onu nasd yok oluştan kurtarıp yaşanır bir kent kılabileceğimizdir... H a y v a n s e v e r l e r d e n p r o t e s t o % g g HAY) üyesi bir grup, Cağaloğlu'ndaki sokak hayvanlannı ökiüren belediyeleri pro- testo etti. Demek üyeleri adına açıkJama \apan DOSHAY Başkanı Süsen Erkuş, son günJerde sokak hayvanlarmın bazı beiediyeler tarafindan karJedildiğini öne sürdü. Sokak hayvanlannı öldüren beledhekri kuıadıkJannı belirten Erkuş, be- ledhe başkanlannı yasa>a uygun da\ranınaya çağırdı. DOSHAY üyeleri daha sonra, sokak hayvanlannı öldüren beledh elerin listesinin de yer aldığı bir dilekçe- yi tstanbul V'aüüği'ne verdi Bu arada Fatih Belediyesi'nin katkılarrv la yapılan Top- kapı Evcil Hayvanlar Çarşısı hizmete girdi. 13 dükkânlı çarşıda balık, kuş, kedi, köpek çeşhkrinin yanı sıra timsah, iguana, papağan \e çiçek çeşitleri bulunuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog