Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cem Alptekin'e destek • İstanbul Haber Servisi - 16 Mart davasının 11 müdahil avukatı, MtT'e ait bir belgeyi ele geçırip mahkemeye sunduğu gerekçesiyle hakkmda dava açılan meslektaşlan Cem Alptekin'in yargılandığı davada. kendilerinin de sanık olarak kabul edılmesini istediler. İstanbul Adliyesi'ne saat 11.30 sıralannda gelen. 16 Mart davasının müdahil avukatlar. arkadaşlan avukat Cem Alptekin hakkında açılan davaya sanık olarak dahil edılmeleri yönündekı dılekçeyi istanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi"ne verdiler. Tünkiye'ye basın hakları eteştiıHsi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Merkezı New York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi, Türkiye'yi eleştirdi. Başbakan Bülent Ecevit'e yazdıklan mektupta komite Time, The Times of London veCNN'in istanbul muhabirliğini yapan Andrew Finkel'a dava açılmasını kınadı. Sabah gazetesinde yer alan "Şırnak 1998" adlı yazısında "Devletin kurumlanna hakaret ettiği" gerekçesiyle suçlanan Finkel, Türk gazetecilerin ve hatta Başbakan Ecevit'in de bu uygulamalara maruz kaldığı üzerinde durdu. Enerji ihalelerine tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- FPKonya MiUetvekilı Veysel Candan, enerji dağıtım ihaleleriyle ilgili olarak ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Enerji Bakanı Cumhur Ersümer ve eski Bakan Ziya Aktaş hakkında soruşturma önergesi vermeyi düşûndügünü açıkladı. Candan, "imtiyaz sözleşmesi" olarak nitelediği ihalelerin altına imza atmanın "vatana ihanet olduğunu" vurgulayarak "Bu konu. özellikle MHP'nin ilk sınavı olacak" dedı. Adalet Bakanlığı matıkûm oldu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay 8 Ceza Dairesi üyesi Yusuf Kenan Doğan. Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı dönemde kadın personele cinsel tacizde bulunduğu yolunda hazırlanan raporun basına sızması üzerine bakanlık aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Ankara 5. Idare Mahkemesi, "ağır hizmet kusuru" bulunduğunu belirlediği Adalet Bakanlığı'nı 4 milyar lira ödemeye mahkûm etti. Sosyal güvenlik reformu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, sosyal güvenlik yasa tasansını Meclis'e sunmak için bakanlığm çalışmalannı hızlandıracaklannı söyledi. Okuyan "'Mümkün olabildiğince büyük bir katıhmla Türkiye için çok önemli olan bu reformu gerçekleştirmek düşüncesindeyiz" dedi. Üniversiteli olduruldu • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan Kahraman (23). dün gece saat 23.30 sıralannda Bahçelievler Soğanlı Mustafa Kemal Caddesi Hayırh Sokak 14 numara önünde üç kişinin silahlı saldınsına uğradı. Basına isabet eden kurşunla agır yaralanan Kahraman, Ozel Yaşam Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesınin ardından kaldınldığı IÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtanlamayarak öldü. Komisyonda irtica gergmliği Başbakanlık ve bağlı kuruluşlann bütçe görüşmesinde, Fazilet Partili Cevat Ayhan'ın "Türkiye Cumhuriyeti islam Cumhuriyeti olarak kuruldu" sözleri tartışmalara yol açtı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-TBMM Plan Bütçe Komisyo- nu'nda Başbakanlık ve bağlı kuru- luşlann bütçelennin görüşülmesi sırasında, FP'lı mılleK'ekillerinin laik Cumhuriyeti hedef alan sözle- ri gerginliğe yol açtı. FP Sakarya Mıİletvekili CevatAyhan. "Türki- ye Cumhuri\eti İslam Cumhuriye- ti olarak kurulmuştur ve bu ilk ana- yasasında da yer almışnr" derken FP Sakarya Mıllet- vekılı Z*ki Ergezen. "Cum- huriyetszden şikâyetçi" de- dı. DSP'li Davlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Ergezen'e "Hangi Cumhuriyet. laik Türkiye Cumhuriyeti mi, İslam Cumhuriyeti mi" karşılığmı verdi. TBMM Plan Bütçe Ko- misyonu'nda dün. Başba- kanlık ve bağlı kuruluşlar Köy Hizmetlen Genel Mü- dürlüğü, Diyanet Işleri Baş- kanlığı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir- geme Kurumu, Tapu Ka- dastro Genel Müdürlüğü. Denizcilik Müsteşarlığı. Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Gümriik Müsteşarlığı. DPT. Dış Ti- caret Müsteşarlığı \ e DlE'nin 1999 yılı bütçele- n görüşülerek İcabul edildi. Devlet Bakanı Hasan GemicL memuriyet gıriş sı- navlannın ÖSYM taraftn- dan yapılacagını anımsatır- ken ilk sınavın 17 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildir- di. Gemıci. sınav için baş- vurulann 21 Hazıran-5 Temmuz tarihlen arasmda illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamhklara yapılma- sı gerektiğini söyledi. Ge- mici, hangi kurumun kaç memur alacağının Kasım 1999'da kesinleşeceğıni ve bunlann listesinin Resmi Gazete ve TRT'den ilan edi- leceğini ifade etti. lComisyonda, Diyanet tş- len Başkanlığı bütçesi üze- rindeki görüşmeler yapılır- ken gerginlik yaşandı. FP ve DYP'li sözcüler. Kuran kurslannın irtica yuvası olarak görülerek ka- patılmalanna tepkilerini dıle getir- diler. FP Bursa MiUetvekilı Mehmet Altan Karapaşaoğlu. Kuran kurs- lannın yaygınlaştınlmasını istedı. Karapaşaoğlu. "Divanet İşleri hac hizmctlerini genişletmeli. Dahaçok vatandaşınuz hacca gönderilmeti. En azuıdan İran'dan daha fazla ki- şiyi hacca göndermeliyiz, zira bi- zûn nüfusumu/ İran'dan fazla" di- ye konuştu. MHP Çankın Milletvekili Hak- laDuran. Diyanet Işleri Başkanlı- ğı'nın Teşkilat Yasası'nın Anaya- sa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini anımsatarak yasal boşlu- ğun bir an önce giderilmesi gerek- tiğini söyledi. Duran ilk ve orta öğ- retimde isteğe bağlı olarak Kura- nıkerim dersleri konulmasını öner- di. DYP Konya Milletvekili Meh- met AIi Yavuz da. "Kuran kursla- n hiçbir zaman irtica yuvası olma- nuşör'' görüşünü savundu. ANAP'tan milletvekili oldugu ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Yeni Bankalar Yasasf na göre. içi boşaJtılan ya da $o>ıılan bankalarla ilgili haber yapüamayacak. dönemde cuma günlerindeki öğle tatillerinin namaz saatine göre ayarlanmasını öneren DSP'li Gaf- far Yakın, din kaynaklı tartışma- larda Diyanet Işleri Başkanlığı 'nın üzerine düşen görevi yerine getir- mediğini ileri sürdü. Yakın, Diya- net Işleri Başkanlığı'nın Alevi yurttaşlann dini gereksinimlerini karşılamadığına da dikkat çekti. Gaffar Yakm, TRT'nin bir kanalının din eğitimi için tümüyle Diyanet Işleri Başkanlıgr na devredilme- si önerisinde de bulundu. FP Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in "Cumhu- riyet sizden şikâyetçi. Siz Cumhuriyet'i taşnamazsn nız. Siz cumhuriyetçi ola- mazsınız" sözleri tepkiye yol açtı. Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, "Ergezen'in sözü- nü ettiği Cumhuriyet Tür- kiyeCumhuriyeti mi, İslam Cumhuriyeti mi" diye sor- du. Bu sözlere başta Erge- zen olmak üzere FP'li mil- letvekilleri itiraz ederek "Öküz alunda buzağı ara- mayuı" derken FP Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan. "Türkiye Cumhuriyeti İs- lam Cumhurneti olarak kuruldu. İlk anayasasuıda da bu vardı" dedi. FP Erzurum Milletveki- li Aslan Polat Gençlik ve Spor Genel Müdürülğü bütçesi üzerinde konuşur- ken spordan sorumlu Dev- let Bakanı Fikret Ünlü'yü, türbanlı tekvandocu kızlar- la ilgili tutumu nedeniyle eleştirdi. Polat. Türkiye'de kadınlann tesettürlü giyim- leri nedeniyle takım sporla- nnı zaten yapamadıklarını, bu nedenle bireysel spor yapan kadınlann da engel- lenmemesi gerektiğini sa- vundu. Bakan Ünlü ise Belçika'da yapılan ulusla- rarası bir tekvando karşı- laşmasının madalya töreni- ne türbanlı olarak çıkan sporculann yanlış yaptığı- nı bildirdi. Türkiye tnsan Haklan Kurumu Vakfi kuruldu. Geçici başkarç Nevzat Helvacı , Iıısaıı hakları için yeni örgütlenme ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-tnsan haklan ve temel öz- gürlüklerin kazanılması. korun- ması, gelıştirilmesi amacıyla bir- çok aydın ve bilim adamının ön- cülüğünde yeni bir örgütlenme gerçekleştirildi. "Türkiye İnsan Haklan Kurumu" adıyla oluştu- rulan vakfın geçici vönetim ku- rulu başkanı, Nevzat HeKacı ol- du. Nevzat Helvacı. dün düzenle- diği basın toplantısmda, noter ta- rafından onaylanıp mahkemece tescıl aşamasma gelen vakfın ça- lışma ilkeleri ve kuruculanyla il- gili bilgi verdi. Nevzat Helvacı. insan haklannın disiplinlerarası bir konu olduğunu belirterek, bu alanda örgütlü savaşımın ve or- tak çalışmanın önemini vurgu- ladı. Helvacı, "Bilimseldüzeyde ve uygulama alamnda insan hak- lan sorununun çözümüne katkı- da buiunmak ve demokratikleş- menin gerçekleşmesine yardım- cı olmak hedeflerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu. Bazı üyelerinin İnsan Haklan Derneği'nde de kayıtlı bulundu- ğuna dikkat çeken Nevzat Hel- vacı. "Vakfi diğer insan haklan örgütlerine alternatif görmeyin, biz bu konunun başka alanlann- da çalışmalar >apmavı amaçja- dık. İHD günlük insan haklan sorunlan üzerinde çahşma yapı- yor. Türkiye İnsan Haklan Vak- fi da işkence görenlerin tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgilenivor. Biz bir tür enstitü oluşturmak için çalışmaya başladık" dedı. Nevzat Helvacı diğer çalışma alanlannı şöyle sıraladı: - Bu alandaki ulusal, bölgesel ve uluslararası belgeleri, rapor- lan. kararlan ve yayınlan sağla- yarak insan Haklan Belgeliğı ve Kitaplığı oluşturmak, gereken- leri Türkçeye çevirmek, web sayfası oluşturmak ve diğer tek- nolojik olanaklarla da bunlan sunmak. - "İnsan Haklan Sözlüğü" ve "İnsan Haklan Ansiklopedisi" hazırlamak. - Ulusal, bölgesel ve uluslara- rası düzeylerde açıkoturum, se- miner, sempozyum ve toplantı- larla eğitım alanında çalışmalar yapmak. - İnsan haklannın lcullanımını engelleyen koşullan saptayarak giderilmesi için gerekli önlemle- ri belüiemek ve önerilerde bu- iunmak. Vakfın kurucular kurulu şu isimlerden oluşuyor Prof. Dr.Ahmet Kocaman. AhmetSağlam (avukat). Alaad- din Bilgi (çevirmen, yazar), AH Nejat Olçen (planlamacı. eski milletvekili), Ali Rıza Cihan (TBMM Kütüphane Müdürü), Dr. Alparslan Berktay, Atilla Aşut (gazeteci), Dr. Aysel Ülker, Prof. Dr. Bülent Tanör (IÜ Hu- kuk Fakültesi), Prof. DT. Cafer tbanoğJu (Ege Ün.) Prof. Dr. Ca- hit HeNacı (Dokuz Eylül Ün), Prof. Dr. CahhTalas(emekli öğ- retim üyesi), Cemil Eren (res- sam), Prof. Dr. Cevat Geray (An- kara Üniversitesi SBF),Ceyhun Erim (bankacı), Prof. Dr. Çetin Özek (IÜ Hukuk Fakültesi), Dursun Akçam (eğitimci, ya- zar), Duygu Berk (emekli eği- timci), Prof. Dr. Ekrem Akurgal (emekli ögretim üyesi), Prof. Dr.Erol Mavi (emekli öğ. üyesi), Erşen Şansal (avukat), Ferhat Aslantaş (eğitimci, eski millet- vekili), Feyzullah Ertu^rul (emekli öğ. üyesi), Fikret Ilkiz (avukat), Güney Düıç (avukat), DYP'de Akşener'den sonra genel başkan yardımcılan da istifa sırasında Başkanbk Divatiı9 nda yol ayrum AYŞESAYIN ANKARA - DYP Başkanlık Divanı 'nda Genel Başkan Tan- suÇBler'ineski "sağkohı''Me- ralAksener in istifasıyla başla- yan çatlak büyüyor. Muhalifle- rin olağanüstü kongre girişimi- vL GtK'i ansıziD toplayarak en- gelleyebilen Çiller, Başkanlık Divanı üyelerini de tutamıyor. Akşener'in ardından Genel Başkan Yardımcılan Rıza Ak- çah, tsmail Karakuyu ile Genel SekreterNurhanTekinel'in ye- ni bir "muhaHf cephe" açmak için harekete geçeceği, bu ne- denle yol aynmına geldikleri öğrenildi. Muhaiiflerin önderi NecmettinCevheri ise önceki günkü GlK top- lanüsındaki yenilgiyi önemsemedi. Cevheri. "Kongre'nin 3 ay önce ya da 3 ay sonra yapü- rnas sonucu de^ştirmez" di yerek iddiasını or- taya koydu. DYP'de 6. olağan kongre tarihinin 20 Kasım olarak belirlenmesinin ardından. ıl ve ilçe kongreleri için de takvim hazırlanma- ya başlandı. Çiller, genel başkanlığınm 6. yılına, zor bir dönemeçte giriyor. 13 Haziran 1993'te büyük bir delege desteğiyle lider olan Çiller'in Baş- kanlık Divanı'nda deprem başladı. "Aflesırla- nm" bile paylaşüğı Akşener'in istifasının ar- dından. Başkanlık Divanf nda kaynama baş- ladı. Akşener'e yakınlığıyla bilinen Karaku- Çflkr kaynayan kazana dönen DYP'de istifalann önüne geçemryor. yu ve Tekinel ile bir süredir sessizliğini koru- yan Akçalı'nın, gelişmelerden rahatsız oldu- ğu ve yol aynmı noktasına geldikleri dile ge- tirildi. Ancak kongre tarihinin kesinleşmesi- nin ardından bu isimlerin, il ve ilçe kongrele- ri tamamlanana kadar, Başkanlık Divanı üye- si olma gücünü kullanabilmek için istifayı dü- şünmedikleri öğrenildi. Karakuyu, Akçalı, küskünlerden ZeldErtu- gay dûn TBMM'de biraraya gelerek durum de- ğerlendirmesı yaptılar. Aynı saatlerde Cevhe- ri de bir süre Çiller'in TBMM'deki makamın- da oturarak, telefon görüşmeleri yaptı. Ancak Karakuyu, Akçalı ve Tekinel'in Cevheri ile aynı cephede yer almayacaklanna dikkat çe- kildi. Bu isimlerin Akşe- ner'le temas halinde oldukla- n öğrenildi. Akçalı, Karaku- yu ve TekinePin Çiller'in özel danışmanlanndan ve di- vandaki bazı üyelerden rahat- sız olduklan belirtildi. Teki- nel, ara seçimdeki yenilginin sorumluluğunu da Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekmcî'ye yüklemişti. Akşener'in hafta başında bir basın toplanösı düzenle- yerek istifa gerekçelerini açıklayacağı bildirildi. DYP kulislerinde ise Ak- şener'in, Çiller'le "çokdzd" bir ilişkisi oldugu, istifasına b özel bir konudayaşanan tar- üşmanın'* yol açtığı dile getirildi. Olağanüstü kongre girişimmde başanh olamayan Cevhe- ri ise kongrenİn 3 ay sonra ya da 3 ay önce ya- pılmasının önemli olmadığını belirterek, "3 ay önce, 3 ay sonra yapthnası sonucu değiştir- mez" diyerek bir kez daha Çiller'e meydan okudu. Akşener, partisinin Kocaeli il ve ilçe teşki- latı yönetıciİerinin katılımıyla il merkezinde basma kapah olarak gerçekleştirilen toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, "MHP'yegeçe- ceği" yolundaki haberlen reddetti ve "teadi- sinin DYP ik nikâhh olduğunu" ifade ederek "Öhmceyekadar DYP üyesi olarak kaiacagjm. Kişisel bir mesele söz konusu değüdir" dedi. HaUl Sevinç (avukat), Halit Çe- lenk(hukukçu, yazar), HtdırOk- tay (elektrik mühendısı I.Hikmet Çetinkaya (gazeteci. yazar), Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (MÜ Hukuk Fakültesi), Ühami Algan (avukat), Prof. Dr. tlhan Günalp (AÜ Tıp Fak.). Ühan Selçuk (ga- zeteci, yazar), İzzet Çetin (Türk Harb-tş Genel Başkanı), Kaya Güvenç (makine mühendisi), Prof. Dr. Leziz Onaran (emekli öğ. üyesi), M. Emin Değer (hu- kukçu, yazar), Doç. Dr. M. Fatih Gümüş (emekli öğ. üyesi), Dr. M. Kemal Öke (Türk Harb-lş Danışmanı), Prof. Dr. M. Tahir Hatipoğlu (AÜ Tıp Fak.), Mah- mut TaB Öngören (öğretim üye- si, yazar), Mehdi Bektaş (avu- kat), Mehmet Nur Terzi (avu- kat), Prof. Dr. Mesut Gülmez (TODAİE öğ. üyesi), Metin De- mirtaş (ozan), Muammer Soy- sal (elektrik mühendisi), Prof. Dr. Mustafa Ahmtaş (Cumhuriyet Ün. öğ. üye- si), Mustafa Ayduran (elektrik mühendisi), Mus- tafa Gazakı (eğitimci, es- ki milletvekili), Dr. Musta- fa Şerif Onaran, Mustafa Yılmaz (hukukçu, eski milletvekili). Muzaffer Ü- han Erdost (yayıncı, ya- zar), Prof. Dr. Mümtaz Soysal (emekli öğ. üyesi, eski milletvekili, yazar), Nefise Ozay Erkıuç (sanat tarihçisi), Nevzat Helvacı (hukukçu). Nezahat Gün- doğmuş (avukat), Dr. Ni- yazi Altunya (emekli eği- timci), Prof. Dr. Nurkut İnan (AÜ Hukuk Fak.), Oğuz Gemalmaz (çevir- men), Doç. Dr. Osman Doğru (MÜ Hukuk Fak.), Osman Tabak (emekli eği- timci), Ö. Faruk Yenigün (müfettiş), Prof. Dr. Sadun Aren (emekli öğ. üyesi), Serpil Güvenç (kimya müh., eğitimci), Prof. Dr. Sina Akşin (AÜ SBF), Şükrii Akmansoy (avukat), Uğur Bilge, Vahap Erdoğ- du (yayıncı), Vecihi Timu- roğlu (emekli eğitimci. ya- zar), Veli Devecioğlu (avu- kat), Prof. Dr. Yakup Ke- penek (ODTÜ öğ. üyesi, yazar), Yılmaz Ali Efendi- oghı (Anayasa Mahkeme- si eski üyesi), Prof. Dr. Zafer Üskül, Zeki Tavşan- cd (avukat). POLTltKA GÜ1NLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Şafağın Işını... Kanın ve soluğun içinden fıriamış birtutku, ya- şama daha sıkı sarılmasına itmiş onu... Televizyon ekranının karşısında çakılıp kalmış- tım. TV-8'de Erkan Tan'ın konuğu Tolga Suyolcu- oğlu'nu izliyordurn... Dışanda serin bir haziran sabahı vardı, çocuk- larokulagıdıyordu... Cesare Pavese'nin dizelerinde gezindim bir sü- re... "Hangi gün, ey sevgili umut bizler de öğreneceğiz senin yaşam olduğunu, hiçlik olduğunu. Herkese bir bakışı var ölümün ölüm gelecek ve senin gözlerinle bakacak. bir ayıba son verir gibi olacak, belirmesini göriır gibi aynada ölü biryüzün, dinler gibi dudaklan kapah bir ağzı O derin burgaca ineceğiz sessizce." Tolga Suyolcuoğlu'nu izliyorum TV-8'de... Gitarist genç hüzün yüklü, Tolga'nın konuşması- nıdinliyor... Az sonra keman eşliğinde Alman valsi çalıyor genç müzisyen... Gözleri ise buğulu... Şafağın ışını, ağızlardan çıkan soluk mudur?.. 14 Ocak 1994... Ankara-lstanbul yolunun 78. kilometresi... Otobüste bomba patladı... Yolculardan Tolga Suyolcuoglu ile Mehmet Boz- kurtağır yaralandı... PKK'nin işiydi bu!.. Kan gölünde çıkar umanlar, Sevr özlemcileri desteğinde yürüyordu PKK... Bomba, başına isabet etmişti Tolga'nın... Hastaneye kaldınldı, günlerce komada kaldı... Felç olmuştu, konuşamıyordu... • • • Yaşama sımsıkı sarılmak... Tolga Suyolcuoglu gözlüklennin ardından gülüm- süyor; dört yıl önceki o hain saldırının izleri oku- nuyor... Ayça Suyolcuoğlu... Erkan Tan, dört yıl önceki 'sevgili'yi konuk etrne- miş... Ayça ve Tolga artık evli... Duru su, bahann ilk çiçeği, toprak, Cesare Pave- se'nin filiz süren sessizliğinde başka bir göğün altına götürmüş Ayça ve Tolga'yı... Umut ve umutsuzluk!.. Umutsuzluk umuda yenik düşmüş... Tolga ODTÜ'yü bitirmiş, yükseklisansını Ingilte- re'deyapmış... Ayça, o kanlı terörde komaya giren Tolga'yı hiç yalnız bırakmamış... Şafağın ışığını gözlerinde yansıtıyor Tolga... Umit Yayınlan'ndan çıkan Kıymetli Evrak' o- nun ilkşiir kitabı... Şiir ve yaşam... İnsan ve sevda... Tolga bakın ne diyor ' "Penceremi açık tuttum bûtün mevsimlere. Tanıyamadım, soğuğu ve sıcağı Mühürieyemedim kaşlanmı, mavi balıklanmı. Elimde kalan bir avuç kül ve gözyaşı. Cankınkltğıyla badanalandı tüm bulutlanm. Karanlıkta cenneti ve yalnızlığı Güneşte cehennemi ve kansızlığı gördüm. Islak kütüklerin tekrar kuruyacağını Kardelenlerin ise buğulanacağını Bir türiü görmek istemedim. Nerden bilebilirdim tüm bunlan ölüler evini kiraladığımı kimse bana söylemedi ki." • • • Ayça ve Tolga direnmenin simgesi olmalı... Tolga'yı televizyonda izledim, Ayça'yı hiç görme- dim... Sevdanın ulaşamadığı evren yokturi.. Körterör Tolga'nın yaşamını alıp götürmemiş!.. Inadına, Ayça ve Tolga'yı yaşama bağlamış.... Serin bir haziran sabahı... Bilmem, bizim "Yeni Dünya Düzeni'nin savunu- cusu liboşlanmız, CIA'nın güdümündeki yeni mandacı Sevrözlemcisi bazı kadın veerkekyazar- larımız "Terör nereden gelirse gelsin bir insan- lık suçudur" diyecekler mi? Şafağın ışığın ağzın- dan çıkan soluk olduğunun farkına varacaklar mı? Ayça ve Tolga... Iki erdemli insan... Ve dudaklarda belki de Ingeborg Bach- mann'dan bir dize: "Gidiyoruz, tozlanmış ve onca yitirişten nicedir katılaşmış yüreklerimizle. Mesele yalnız bizi dinlemeleri değil, Sağıhaşmışlar da üstelik, tozlaşmış inlemeleri duyup yakınmayacak kadar." Karanlığı delen bir genç insanın öyküsü yüre- ğimde derin sızılara yol açtı... O yaşama sımsıkı sanlmıştı.. hikmet.cetinkaya@ cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R fHknrmi ÇâĞININ TANIĞI ÖÇ YAZAR 2. BASI 600000^. KUBILAY OLAYI VE TAIIKAT KAMPLARI 4. BASI 900 000 TL SANCIU YILLAR KU$ATIUMI$ SOKAKLAR 4. BASI 600 000 TL KUZJPOSTUNDAKURT 1 İOOOOOTL ZAMBAK $ANA DA BUIAŞTIKAH 2 BASI • İOOOOOTL DİN BARONUNUN KAZLARI 2. BASI 1 200 0X V. A$IK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI 1 10O0OOTL JERİAT PAZARI 1 100 000 TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1500 300 K TÜRKİYE'HİN JEHAM ÖÇ6ENİ 2 0001000 P T T Cumhuriyet Krtap Kulübu Çağ Pazarlama A.Ş. Tûrkocaûı Cad. No:39/41(34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel:514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog