Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 HAZİRAN 1999 CUMARTESl 18 SPOR Ünlü federasyonu elestîrdi Bakan y dan <keyfı> prime tepki ÂNKARA (Cumhumet)_- Spordan So- rumlu Devlet Bakanı Fîkret Ünlü, Futbol Fe- derasyonu'nun, Fınlandiya galibiyetinden sonra Milli Takım sporculanna verdiği 20 mılyar lıralık primi çok fazla bulduğunu be- lirterek, "Sporculara verilen ödüller.toplum- lanndeğer, ölçü veyargılannırahatsızede- cek düzeyde olmanıalıdır" dedı. Bakan Ünlü, Antik çağda olımpıyatlarda verilen defhe yaprağı \e zeytin dalından. bü- gün kolaylıkla verilebilen abartılı para ödül- lerine ulaşıldığını vurgulayarak. "Sporcula- nmızu başanlan ile her zaman bü>ük gurur ve mutluiuk duyuyoruz. Onlar da sahada ay- nı mane\i duygularta oynayıp. kazanıyorlar. Başannın temeiinde de. insanın kapasitesinin üstiine çıkmasını sağlayan manevi değerier vatmaktadır. Bu dinamik maddi bir beklenti karştsında ortaya çıkmaz. Başannın karşth- ğında sporculara \erilen ödüller, toplumlann deger, ölçü \e yargılannı rahatsız edecek dü- zeyde olmamabdır" dıye konuştu. Devlet Bakanı Fikret Ünlü. maddi karşılı- ğın manevı gücü sarsacağmı da ifade ederek, "Ödülün sınırlannı doğru çizemezsek, dozu- nu ayariayamazsak. başka beklentiler ortaya çıkar. Başanya ödül veriliyorsa. başansızhğa da ceza verilmeli. Elbette hiç birimiz isteme- yiz ama, bir maç kay bedildiği zaman ne oia- eak?"diyesordu. îstanbulsporlu 5 fütbolcu Galatasaray'da ARtF KIZILVALES Iç transfenn problemlı takımı Galatasaray, dış transferde ataga kalktı. Arif, Okan, Fatih, Bfilent gıbi yıldızlanyla henüz anlaşamayan- San- Kırmızılılar,5 Istanbulsporve 1 Adanas- porlu futbolcuyla söz kestiler. Başta Fenerbah- çe olmak üzere birçok kulübün transfer liste- sinde yer alan Ahmet Nesim, Saffet Halilagiç \e Mehmet ıçın Istanbulspor Kulübü Fahn Baş- kanı Cem Uzan'la masaya oturan Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren 3 saat süren pa- zarlık sonucu, 'bu iş tamam'yanıtını aldı. Gö- rüşmeye Galatasaray Teknık Direktörü Fatih Terim ve Asbaşkan Âü Dürüst de katıldı. 5 fut- bolcu için 10 milyon dolara yakın bir para öde- meyi planlayan G.Saray yönerimi, bu oyuncu- lardan SafTet, Halilagiç, Nesim ve Ahmet'in bonservislerini alırken, genç Mehmet'ı kiralık olarak oynatacak. Emrah da tamam Galatasaray Adanaspor ve Ümıt Milli Takı- mı'nın genç sağ beki Emrahı da renklerine kat- tı. Emrah ıçin Cem Uzan. Adanaspor Başkanı kardeşı Hakan Uzan'a telefon ederken. bu transfenn de 300 mılyar liraya sonuçlandınldı- gı öğrenildi. Gazetemizin sorulannı yanıtlayan lstanbuls- por Menajeri Adnan Sezgin de. CSarayla el sı- laşnk Artık bu transferlerin çözümlenmesi için San-KırmLflhlann adı geçen futbolcularla an- laşması gerekiyor. Galatasaray'dan alacağımız parayı açıklamak istenûyoruz" dıye konuştu. Bu arada Galatasaray yönetimine giren tstan- bulsporAsbaşkanı Cem Şaşraaz'ınbu transfer- de rol oynadığı öğrenildi. Doç. Dr. Başer milyarlan reddeden isimleri eleştirdi tophmıla dalga geçiyor'İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - Spor Psikoloğu Doç. Dr. Ergun Başer, trilyonluk transfer ücretlerini beğenmeyen futbol- culann bununla kalmayıp. top- lumla dalga geçer gibi konuş- tuklannı söyledi. Her toplumda 'yıldız' olmuş isimlerin, çok para kazanmayı da hak ettiklerini. buna kimsenin söyleyecek sözü olmadığını kay- deden Başer, Anadolu Ajan- sı'nın sorulannı yanıtlarken, "Roman yazan olur,şarkıcı olur, film oyuncusu olur,futbolcu olur. Yüdız olmayi başarnuşsa çok pa- ra kazanmayı da hak etmiş de- mektir.Ancak. ülkemizde bu du- nım biraz degişik" dıye konuş- tu. • Doç. Dr. Ergun Başer astronomik rakamlara bile burun kıvıran futbolculann toplumla dalga geçer gibi demeç verdiğini ifade etti. Avrupa'da da büyük paralar kazanan futbolcularbulunduğu- na dikkat çeken Başer, "Orada yıldızlar ve diğerlerinin değeri bellidir. Türkiye'de 4-5 milyon dolar eden futbolculann çoğu- nun Avrupa'daki değeri 1 milyon dolar bile degil" dedi. Gelir dağüımı adaletsiz Futbolculann astronomik pa- ralara burun kıvırmakla kalma- yıp, toplumla dalga geçer gibi demeçler verdiklerini öne süren Başer. şunlan kaydetti: "Türki- ye gelir dağılımındaki adaktsiz- lik bakunından dünyanın 6. ülke- si durumunda. Diğer 5 ülke de zaten Afrika ülkesi. Benim tril- yon kazanmam için doçent ola- rak 330 yıl çahşmam gerekiyor. Bir de asgari ücretle çalışanlan düşünelim. Futbolcular 400-500 milyar liralık tekliflere "Rakam- lar çok komik', 'çoluğumun ço- cuğumun nzkmı düşünmek zo- rundayım' diye cevap vererek sanki toplumla dalga geçiyor." Başer, buna rağmen Türk top- lumunun konuya hoşgörüyle yaklaştığını belirterek, "Ozellik- İe taraftarlar kendi geçim sıkın- tılaruu bir kenara bırakarak.fut- bolculara 'Helal olsun çocuğa' diyebiliyor'' dedi. Yöneticilerin bu sezon transfer pazannı diz- ginlemeye çalışarak doğru bir iş yaptıklanna değinen Ergun Ba- şer. "Ancak, yıHarca altyapıya önem vermeyerek, fütbolcu ye- tiştirmeyerek bu ortamı kendile- ri haztrladı" değerlendirmesini yaptı. 'Hakan'ı anlamakzor' Hakan Şükür'ün 150 milyar liraya mal olduğu bıldirilen dü- ğününü de eleştiren Başer, "Ha- kan gibi mütevan bir görüntü çi- zen futbolcunun böylesine gör- kenıli düğün yapmasını anlamak çok zor" diye konuştu. İsveç'te yayımlanan Türk düşmanı Aftonbladet gazetesi kampanya başlattı 'Yüzücüler Istanbul9 a gîtmesin9 G Ö R Ü Ş / HALİT DERtNGÖR Mantık ve Mantıksızlık Medyada, futbol denilen mantıksız bir oyunu. mantıkla anlatmaya kalkan bir takım mantksız spor yazarları vardır. Üstelık futbol oynamadıklan halde. kendilerine futbolun profesörü sayarlar! En büyük guçlen de arkalarındaki yüksek tirajlı gazetelerdir. Birbirine benzeyen olaylarda işlerine geldiğı şekilde ahkam keserler. Bu nedenlerle sık sık değer yargı- lan değışiıi Ulusal takımımız, Finlandiya'yı açık farkla yendi. Hem de Finlandiya'da. Finlandiya'nın belki dünya futbol ekolünde kıymeti harbiyesi yok. Ama adam- lar, bizetersgeliyorlar. Şeytanın bacağı kınldı. Bu açı- dan, önemlı. Tabii Mustafa Denizli ıçin de. Bu ga- libiyet medyadaki bazı yazarlar tarafından eleştiril- di. Galip bir takımı eleştırmek tabıi bir cesaret. Fa- kat bu, eleştiri anlamında olursa. Duygusallıktan ge- len bir eleştirme ise bunun pek değeri yoktur. Eleştirilerde, Denizli'nin, takımı yedekfutbolcular- dan kurduğunu ve çoğunun da savunma karakteri taşıdığını, bazılannın takımlannda yedek olduğunu, gollerin rastlantı sonucu geldiğini. özetle; galibiye- tin tamamen 'şans' olduğu yazıldı! Böyle bir anlam- da hem Mustafa Denizli'nin hem de ulusal takımın başansı küçültülmeye çalışıldı. Oysa, eski yıllarda Mustafa Denizli liglerin en form- da oyunculanndan milli takım kunmuştu. Ancak In- giltere'den iki maçta 13 gol yemişlerdi. Şimdi Mus- tafa Denizli'yi eleştiren özellikle medyatik gazeteci- lerden bazıları Mustafa'nın sağ kolu durumunda idi- ler. Hatta antrenmanlara nezaret edip takım yapma- da etkileri bile oluyordu. Ne oldu da şimdi Mustafa Denizli'ye sadık dost olan ve onu göklere çıkaran ya- zarlar, şimdi aynı kişiyi yerden yere vurmaya çalışı- yortar? Neden az farklı yenilgileri bile 'şerefli mağlubiyet- ler' diye övündüğümüz yıllara karşın bugün Finlan- diya maçını küçümsemeye kalkıyoruz? Bunun duygusallıktan ve mantıksızlıktan başka bir anlamı var mı? Mantıksızlık, sadece bu yazariar- da mı? Mustafa Denizli de galibiyet samoşluğundan sonra kendinden geçip mantıksızlık içine giriyor. Fin- landiya maçını baz alarak, "Grupda bizden büyük yok" diyor. Almanlar'ı bile kendi ülkelerinde bir nok- ta gibi görüyor. Oysa bu maçtan önce Kuzey Irian- da ve Moldova karşılaşması var. Dereyi görmeden, paçalan sıvıyor Bu da bir mantıksızlık örneğidir. Bu mantıksızlıklar içinde mantıklı düşünceleri olanlar da olabiliyor. Örneğin, Finlandiya'da iki gol atan Tayfur. Maç sonrası attığı iki golün, diğer fut- bolcular gibi senaryosunu yazmıyor. "Böyle goller atabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bu benim için birsürpriz oldu" diyebiliyor. Böylelikle de çoğu kim- selerin gösteremediği alçak gönüllülüğü ve mantığı sergeliyebiliyor. Transferde de ayağı yerden kesilmiş kimileri gibi bir huzursuzluk çıkarmayarak mukave- lesini kuzu kuzu imzalıyor. • Gazetenin Istanbul'da 22 Temmuz-2 Ağustos arasında gerçekleştirilecek Avrupa Yüzme Şampiyonası'na yüzme takımının gitmemesi için yaptığı yanlı yayına karşı İsveç'te yaşayan Türk'ler büyük tepki gösterdiler. GÜRHAN UÇIC\N STOCKHOLM - 22 Temmuz - 2 Ağustos tarihlen arasında lstanbul'da gerçekleşecek Avrupa Yüzme Şampiyo- nası öncesi isveç'te başlatılan kampan- ya. bakanlar düzeyine ulaştı. Isveç Yüzme Milli Takımı'nın başant- renörü Hans Chrunack, yanşlar için Türkiye"nin uygun görülmesıni, 'Bü- yük budalalık' olarak tanımlamış ve sporculannın Türkiye'de yanşmasının 'hayatitehlike'oluşrurduğunu söylemiş- tı. Isveç, Hollanda ve Danimarka yüzme federasyonlannın desteğini alarak Avru- pa Yüzme Federasyonu'na (LEN) baş- vurmuş, ve organizasyonun başka bir ül- keye alınmasını istemişti. LEN, bu baş- vuruyu yapılan incelemeler sonrası ge- ri çevirmiş ve Türk yetkililenn 'güven- Kk' konusunda garanti verdiğini açıkla- mıştı. Isveç'in yüksek tirajlı gazetesi ve Türk düşmanlığı ile tanınan Aftonbla- det. salı gününden itibaren. "Şampiyo- naya44 gün kakh,43 gün kaldı" diye ge- ri sayım yaparak tsveç'in yanşlan boy- kot etmesi için kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. lsveç'tekı Kürtlerin sözcüsü olduğunu saviayan tanınmış Türk düş- manı Kürdo Baksi. bu kampanyanın ılk gürıünde gazetenin sorulannı yanıtladı. Baksi. "Dilerim bütün ülkeler aküla- nnı başlanna alırlar \e Türki>e"deki ya- nşlan boykot ederler"dedi. Ayrıca. Türk polisine. "Olaylara göz yumması ve kanşmaması emredilebi- nVdıye çamur atan Baksi, a Bu tür şe>1er Türkiye'de olağandır. Devlet kendisi terör saldınsında bulunabi- lir ve suçu PKK'ya atar" şeklinde kin kustu. Bakan'tn açıklaması Öte yandan gazetenin çarşamba günkü sayısında spor bakanı Ulrica Mes- sing'ın. "Ben obam Türki- ye'yegitmezdiın''şeklınde- lu sözleri in puntolarla baş- lık olarak verildi. Bayan s- por bakanı Türkiye'de tatil yaptığını ve Türkiye"nin güzel bir ülke olduğunu. ancak 'şu ortamda" gidil- mesinin risk oluşturacağını söyledi. Messing, Türk po- lisinin gerekli güvenlik ön- lemlerini alacağına güven- dığini de dile getırdi. Oyuncular tartışü tsveç Yüzme Federasyo- nu"nun yanşmalar için seç- tiği 11 milli yüzücü arala- nnda tartıştıktan sonra îs- tanbul'a gitme karan aldı- lar. Ancak, federasyonun her yüzücünü gidip gitme- mekte son karan kendisi- nin vermekte serbest oldu- ğunu açıklaması bazı yüzü- cülerin son anda cayması- na neden olabilecek. Isveç takımının yıldızla- nndan Johanna Sjöbeı^. "Eger Türkiye'de yanşmak hayatunı riske atmamı ge- rektirecekse gitmeın" şek- linde demeç verdı. Aftonbladet gazetesinin bu kez de bir spor olayını bahane edip Türkiye aley- hınde kampanya açması İs- veç'te yaşayan vatandaşla- nn tepkisine neden oldu. Cumhuriyet temsilciliği- ni arayan vatandaşlar söz konusu gazeteyi faks ve te- lefon yağmuruna tuttukla- nnı söylediler. Milliler Burhan Felek Spor Salonu'ndaYunanistan'la karşı karşrya gelecek. Voleybolda kritik sınav Spor Servisi - Avrupa ikinci liginde mücadele eden A Bayan Voleybol Milli Takımımız. grubundaki en kntik maçında bugün Yunanıstan ile karşılaşacak. Bayan millilerimiz, grup liden Yunanistan ile oynayacağı bugünkü maçı 3-0 veya 3-1 kazanırsa grup birincisi olacak ve Avrupa binnci lıgınde oynama hakkını yakalayacak. Bugüne kadar grupta oynadığı maçlarda sadece deplasmanda Yunanistan'a yenilen Makedonya ve Finlandiya'yı yenen bayanlanmızın seyircinin de büyük desteğiyte bu zorlu mücadeleden galibiyetle çıkması bekleniyor. Burhan Felek Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmaya bayan milli takımımız Arzu, Pelin (Çiğdem).Aysun,A\can. Mesude, Özlem altısı ile çıkması bekleniyor. Türkiye A Milli Voleybol Takımı Antrenörü Faik Karaev, Yunanistan maçını mutlaka kazanacaklannı söyledi. Rakibinin güçlü bir ekip olduğunu belirten Karaev. "Maça çok iyi hazııiandık. Final niteliği taşıyan bu karşılaşmayi seyircinin desteğiyle kazanarak birinci lige çıkacağız" dıye konuştu. Beşiktaşlı yöneticiler 'Alpay imzayı atar9 ASENAÖZKAN Beşiktaşlı yöneticiler, kendisi- ne önerilen rakamı beğenme- diği için 2 triryon 650 milyar li- ra bonservis bedeli ile satış hs- tesine konan Alpay'ın Beşiktaş ile sözleşme yenilemekten başka alterna- tifi olmadığını iddıa edip, "Gelip imzayı atar. Kimse merak eönesin" açıklamasını yapnlar. Bu futbolcunun Fenerbahçe ile dirsek temasında olması ıse rahatsızlık ya- ratıyor. Bir başka sorunlu fütbolcu Oktay için de, "Beşiktaş'ın manoi değerlerine zarar verdi" açıklaması yapılıyor. Siyah- beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklanna, 30 Haziran tarihinde lstanbul'da başlayacak. Transferi büyük ölçüde tamamlayan Beşıktaş'ta kendisine önerilen 600 milyar lirayı beğenmeyip sözleşme yenilemeye yanaşmayan Alpay'ın ve kulüp yönetimi- nin izleyeceği politika, merakla bekleniyor. Alpay'ın F.Bahçe ile görüştüğü haberleri yöneticileri kızdırsa dahi yine aynı isimler bu futbolcunun sözleşme yenıleyeceği gö- rüşündeler. Beşiktaşlı yöneticiler bukonu- da şunlan söylüyorlar: "2 triryon 650 mil- yar fira bonseo'es bedeli ile Alpay 'ı kimse- nin transfer edeceği inancuıda değili/. Bu- nun yaıunda bir de kendisine yfiklüce bir miktar ödenmesi gerekecek. .Alpay. her transfer dönemi öncesi kendisini Avru- pa'dan istediklerini iddia ediyor. Ne hik- metse bu transfer teklifı Beşiktaş'a bir tür- lü gelmek bilmiyor.Alpay 'ın gercekleri gö- rüp nnümü/deki günkrde kendi istegi ile gelip sözleşme imzalayacağını sanıyoruz. Aynca imzalasın diye kurabmız da yok. Kendisi sanş listesinde. Bize istediğinuz ra- kamı veren Alpay "ı alır." Sorunlar bitmiyor SorunlarAlpay'ın sözleşme imzalama- sı ile noktalanacak gibi degil. Bir de Ok- tay ile Serdar arasında yaşanan çok özel bir durum var ki!.. Bu iki futbolcudan çok yöneticilen ve takımın diğer isımlerini de rahatsız ediyor. Yöneticiler bu konuda da taviz vermeyeceklerinı açık ve net dile ge- tiriyorlar: "Oktay büyük hatayapo. Beşik- taş kulübü manevi değeıiere herşeyden çok önem verir. bizûn için önenıli olan havsiye- timiz, şerefınüz ve namusumuzdur. Beşik- taşYönetim Kurulu, Oktay "ın dunımunu en kısa sürede bir karara bağlayacak." Kulüpten sızan haberlere göre de, bir yil daha sözleşmesi olan fütbolcu büyük bir olasılıkla kiraya verilecek. Ersen Martin imzaladı Öte yandan Beşiktaş dün Almanya'nın Nümberg takımında oynayan gurbetçi füt- bolcu Ersen Martin iİe 1 yıllık sözleşme imzaladı. 20 yaşında, 1.93 metre boyun- daki gurbetçi forvet oyuncusu Ersen, "Kendime güveniyonım. FekUuunp ile de konuştum. Beşiktaş'ta ilk 11 'de oynayaca- ğıma inanıyorum" dedı. Yenı sezon hazırlıklanna 30 Haziran'- da lstanbul'da başlayacak Beşiktaş, 5 Tem- muz'a kadar Fulya'da çalışıp, 6Temmuzda da Almanya'ya gidecek. Siyah-Beyazlılar Almanya'da dört hazırlık maçı oynayacak- lar. Beşiktaş sırasıyla VViehls, FC Union Solingen. Bayer Uerdingen ve TSG Balin- gen ile karşılaşacak. Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü Abdullah Kiğılı, söylentileri yalanladı 4 Fatih, Okan ve Alpay'a talip değîliz' HİLMİTÜRKAY Transfere hızlı gıren Fenerbahçe gün- demdeki isimler Al- pay. Okan ve Fa- tih'le ilgilenmiyor. Medyada geniş ölçüde yer alan bu transferlerle ilgili bir açıklama- da bulunan San - Lacivertli kulü- bün basın sözcüsü Abdullah Kigı- h. adı geçen üç futbolcuyla yakın- dan uzaktan ilgileri olmadığını söyledi. tdari menajer Rıd\an Dilmen' in kendilerine sunduğu raporda da bu üç futbolcunun isimlerinin bulun- madığına dikkat çeken Abdullah Kiğıh. "Fatih.Okan veAlpay'a hiç- bir zaman talip olmadık Bu fiaüar- la da zaten talipolmamız nıümkün değil.Böyie bir düşünce ve girişuni- nıiz olmadı. Bu transfeıier bize asanAma medyaya göre hergün bir fütbolcu transfer ediyoruz. Böyle birşey söz konusu olamaz" dedi. Kigılı, üç futbolcunun astronomik rakamlar istemeleri üzerine "l'raanm istediklerini gerçekleşti- ririer.Ama biz Fenerbahçe olarak bu işte yokuz"diye konuştu. Sergen haftaya kaldı F.Bahçe'nin Sergen için JetPa ile yapacağı görüşme önümüzdeki haftaya kaldı. Dilmen'in. Tanju Çolak ile yaptığı görüşmede bu transfenn büyük ölçüde çözümlen- dıği öğrenilirken başkan Aziz Yıl- dınm'ın JetPa yöneticileriyle bir kez daha görüşeceği ifade edildi. Gençleri Rıdvan seçccek Yeni sezonda resmi maçlann 18 kişılik kadrosunda 2 genç oyuncu bulundurma şartının konulması üzerine Dilmen harekete geçti. Dil- men'in yardımcısı eski altyapı so- rumlusu Turan Sofuoğlu. Murat Bölükbaş, Güvenç. Çiko. Ali. Omer. Mehmet ve 2 kaleci Oğuz ile Hahık'un kaderlerinin Rıdvan Dil- men'in elinde olduğunu açıkladı. Öte yandan transfer komitesi ta- rafından 1 trilyon 200 milyar kar- şılığında satış listesine İconulan Tayfun Korkut Fenerbahçe ile ye- niden anlaşma zemini arayacağını ifade ederken. tek sorunun vergi olduğunu behrtti. Sörfün kalbi Bodrum 'da atacak Yaz mevsiminin vazgeçilmez su sporlanndan rüzgar sörfii Türkiye tunı Bodrum etabıyla başlıyor. TürkiyeYelken Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve sonucunda Türkiye şampiyonlannın bclirlendiği rüzgar sÖrfü ile ilgili bir açıklama yapan Yelken Federasyonu Başkanı Azat Bay kaL bu organizasyonun her yıl daha da büyüdüğünü ve hevecan dolu yanşmalann olduğunu söyledi. Türkiye'nin en başanh sörfçülerinin kaülacağı şampiyonanın ilk ayağı Bodrum Yaljkavak \anadu Beach Club'da 3-4 temmuz da. ikinci yanşma Çeşme Alaçatı Quiksilver VV'indsurfers Paradise'da 17-18 Temmuz günlerinde, son etap ise 7-8 Ağustos tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek. Şampiyonasının sponsorluğunu ise JB «skileri ile Quiksil\er giyim fırması yapacak. (Fotograf: KEREM KAÇARLAR) Milletler Kupası Atletizmde pist sırası erkeklerde Spor Servisi - Atle- tizmde erkek milli ta- kımımız bugün Millet- ler Kupası için Israil'de piste çıkıyor. 2 gün sü- recek Milletler Kupa- sı'nda milliler 2. ligde mücadele edecekler. Geçtiğimiz hafta Ba- yan Milli Takımrnın 1. ligden 2. lige düşme- sinden sonra erkek milli takımı 1. lige çı- kabilmek için çaba gösterecek. Kafıle Başkanlığı'nı Şükrü Şaban'ın yaptı- ğı Atletizm Milli Takı- mı'nda şu isimler bu- lunuyor: Reşat Oğuz. Ercan Sunu. Cevat Kü- çük, Volkan Koca. Ab- dülkadir Türk, Metin Sazak, Ruhan Işün. Gürsey Ozyurt, Hasan Yıhnaz, Metin Durmu- şoğlu, Işık Bayraktar, ErimMay. BerkTuna, Ercüment Olgundeniz. Oğuz Kalkan, Gürbüz Çam. Erol Mutlusoy, Gökhan FUiz. Selçıik Aksoy. Oğuz Şanal, Volkan Karaçah. Bü- lent Eren. Yanşlar öncesi Şük- rü Şaban en büyük he- deflerinin ikinci ligden birinci lige çıkmak ol- duğunu söylerken, "Birinci ligde de kahcı olmak ve ilerleyen dö- nemde Süper Lig'in yo- lunu rutmak istiyoruz. Altyapıdan geien genç sporculanmız da bize gelecek için umut veri- yor" diye konuştu. TMOK'nin Avrupa'daki ilk etkinliği Spor Servisi - Türkiye Mil- li Olimpiyat Komitesi'nin, (TMOK.)Avrupa'da ilk etkinli- ği Haziran ayında Fransa'da gerçekleştirilecek. TMOK Fa- ir Play Konseyi'nin dünyada tek olan Fair Play karikatür ya- nşmalanndan seçme 50 eser, Paris'deki Maison du Sport Francais'te (Fransız Olimpiyat Merkezi) 14-20 Haziran tanh- leri arasında, EFPM (Avrupa Fair Play Birliği) 5. Genel Ku- rulu'nda sergilenecek. Sergi daha sonra, 21-27 Haziran ta- rihlen arasında La Fayette bu- lunan Anadolu Kültür Merke- zi'nde Parislilere sunulacak. Öte yandan, Fransa'nın ev sa- hipliğini yapacağı Avrupa Fair Play Birhği 5. Genel Kurulu, Paris'te 14-20 Haziran tanhle- rinde toplanacak. Kongrenin semıner konusu olarak Etik ve Doping konusu seçilirken, Pa- ris'deki Genel Kurulda ve ser- gilerde Türkiye'yi TMOK ve EFPM Başkan yardımcısı Er- doğan Anpınar, TMOK Ba- sın ve Halkla llişkiler Müdürü Taner Senseven ve Fair Play Karikatürist Komitesi'nden Kamil Yavuz temsil edecek. Tenis ErhanOral yan fınalde Spor Servisi - Tenis. Esk- rim ve Dağcılık (TED) Kort- lan'nda devam eden Erkekler Satellite Tenis Turnuvası ana tablo maçlannda tek erkekler- de Türk tenisçi Erhan Oral yan fınale yukseldi. 25 bin do- lar ödüllü turnu^da dün oy- nanan çeyrek final maçında Erhan Oral, Fransız Olivler Patience'yi 2-1 (6/3,5/7,7/6) yenerek yan Fınale adını yaz- dırdı. Bugün saat 12.00'de başlayacak yan fınalde O- ral'ın rakibi Özbekistan'dan Dmitri Tomashevich. Diğer yan fınal maçında ise Jicham Zaatini ile Timothy Aerts karşı karşıya gelecek. Cünün icinden • 14. Avrupa Genç Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyo- nası'nda, Milli Takım sporcu- lan dün yaptıklan 7 müsaba- kadan 5'ıni kazanırken, 50 fy- loda Ferhat Gül fınale yüksel- di. Ferhat Gül, Tekin Çağlar, Esat Yanar, Yusuf Düzel ve Hüseyin Uzuner minderden galibiyetle aynlırken, Ahmet Kopuz ve Muhammet Yüce- dağ rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. • Türkiye Gençler Sutopu Şampıyonası başladı. Ataköy Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşnrilen şampiyonada,. Ilk gün sonuçlan şöyle: Hey- beliada-Bursa Bld. (A Grubu): 10-5, ASSK-Adana Çukobir- lik (A Grubu): 25-0, ESTl- ODTÜ (B Grubu): 8-5, G.Sa- ray-Merinos (B Grubu): 25-1. • Basketbokta. 1999-2000 se- zonunda Bayanlar Avrupa Li- gi'ne katılacak G.Saray'ın ye- rine. Ronchetti Kupası 'nda Beşiktaş'ın mücadele edeceği bıldirildı. • Bursa Otomobil Sporlan Kulübü tarafından her yıl dü- zenlenen ve bu yıl 24'üncüsü organize edilecek "Yeşil Bur- sa Rallisi" bugün başlıyor. • Erkekler Birinci Basketbol Ligı'nde mücadele eden Be- şiktaş, Antrenör Ahmet Kan- demir ile 14 Haziran Pazarte- si günü sözleşme yenileyecek. I Türkiye Binicilik Şampiyo- nası fınallen. bugün Kemer Golf Country Club Atlıspor Tesisleri'nde başlayacak. • Troy Püseuer Spor Kulübü, 1999-2000 sezonu için Şafak Telli ve Levent Demirci ile sözleşme imzaladı. • At yanşlannda altılı gan- yan; 1-7-5-2-4-10 kombinesi- ni bilenler 10 milyar 189 mil- von 94 biner lirakazandılar. 1. KOŞU: F: Yavuzca (8). P: Gökbora (4), PP: Ilbey (5), S: Elektrik(3). 1 KOŞU: F: Odin (4), P: Beykar- deş (2), PP: Bahribaba (1). S: Karataş (3). 3. KOŞU: F: Bırbeyinoğlu (3), P: Doktor Yalçm (4), PP: Karol (5), S: Kanm(6). 4. KOŞU: F: Maynatay (5), P: Elegance (2), PP: Piyale Komu- tanıf6),S:W.Fly.Music(7). 5.KOŞU: F: Sergen (1), P: Baba- yıldız (6), PP: Altaha (3), S: Şen- tay (2). 6. KOŞU: F: Ezergeçer (3). P: Arif (7), PP: Gencin (4). S: Gi- uhano(2). SS: Adnan (5). 7. KOŞU: F: Gülzafer (4), P: Kır- benazir (8), PP: Gülayfer (3), S: Müge6(5). Günün Ikilisi: 3. Koşu: 3/4. Çifte Bahis: 3'4 Koşu: 3/5. Tabela Bahis: 3. 7.4.2.5. ALTILI GANYAN 4 1 5 1 3 4 4 2 6 7 8 II 4 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog