Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

2 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Komet, suluboya ile yapılan resmin mutluluk veren bir hafifliği olduğunu düşünüyor Oda müziği gibi resim yapıııak... ESRA AIİÇAVUŞOĞLU Artisan Sanat Galerisi 15 Haziran' a dek Türk resminin önemli isimlerinden Komet'in lcüçük boyutlu, suluboya ve yağhboya yapıtlannı ser- giliyor. Komet'in sergideki yapıtlan tıpkı büyûk boyutlu yapıtlarında olduğu gibi hüznûn, yal- nıziığın ama bir o kadarda umudun resimleri ola- rak çıkıyor karşımıza. Her kol hareketi bir cümleye karşıhk gelıyor Komet'in. Bu yüzden olacak ki karşılıklı yazı- şarak söyleşiyoruz sanatçıyla. Konuşurken her şeyı 'salata' yaptığı kanısına vardıgı için çözü- mükarşıhkh yazışarak anlaşmada bulmuş. Ama yazdıklannı da yine el kol hareketleriyle açıkla- maktan geri kalmıyor. Komet, insanın unutulmaması, sanatın da ın- sani duygularla oluşturulması taraftan. Belki de bu yüzden resimlerindeki insanhk durumlan ağır basıyor. 'Resimlerinin en önemli yanı gizem' Ahmet Oktay, Komet'in resımlennın en önem- li tarafinı gizem olarak tarumhyor. "Konıet'm gör- sel bilinçalt] aşkınlaşmış. Freud'un sözüyle 'yer- çekimi kanununa meydan okuyan' tinsel ve mu- cizeviyarabklarla doludur. Doğaüstünün huzur- suziuğunu duyumsar, gündelik >aşamdan dış- lanmak istenen, unurulması öngörülen hayalet- terin her an çevremmk kıptrdadığuu sezûueriz." Komet'le 'yüz yüze' yazışmamızın işte cevap- lan. -Bu sergi için neden özellikle küçük boyutlu çalışma>i yeğlediniz? Büyük çahşsaydım neden büyük çahştıruz di- ye soracaktınız o zaman. Ben küçükleri de seve- rim, ortalan da, büyüklen de... Ama şunu dabe- lirtmek gerekıyor ki dekoratıf amaçlı veya Ame- rika'da olduğu gıbi büyük işyerleri, müzeler, bi- nalar, kiliseler, umumi yerler için iktıdarlar re- sirh veya heykel ısmarhyorlar. Bir çeşit baskı ve- ya propaganda veya reklam unsuru olarak... Bu iktidar odaklanna yakm sanatçılar da bun- lardan biraz para kazanıyorlar. Amerikan soyut resmi bir tarafa bırakılırsa bırkaç tanesi haricin- de tarih boyunca yapılan büyük resimlenn hiç- ' üzikte dev orkestralarla çalınan yapıtlar olduğu gibi oda müziği yapan gruplar da vardır. Küçük yağhboyalara gelince, büyük tuvallerdeki kompozisyon ve dramatik örgü dışında bir veya birkaç figür üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Yani oda müziği gibi. binsi iyi değildir. (lstisnalardan»Leonardo da Vinci'nin La Cena'sını örnek verebilirim.) İnsa- nın ikı kolunu açtığı zaman oradaki oluşan me- safe büyüklük olarak normal olandır. Müzıkte de dev orkestralarla çalınan yapıtlar olduğu gıbi oda müziği yapan küçük gruplar veya tek kişilik olan- lar da vardır yanı sonuç olarak. Bazen küçük şeyler yapanz bazen de büyük. tmkân veya is- tek meselesi. -Suluboya ve yağh boyanın resmin anlamuu et- kileyen taraflan var ım? Özellikle suluboyalarda daha çabuk çalışıhr ve düzeltme imkânı hemen hemen yoktur. Çok gü- zel uçucu bir havası vardır. Yağlıboyanın ağırlı- ğından, dramatik yoğunluğundan biraz kurtulmak için suluboyalar yapanm bazen. Suluboyanın mutluluk veren bir hafifliği vardır. Trajik bir su- luboya resim hatırlamıyorum. Küçük yağhboya- lara gelince bir figür ressamı olarak büyük tu- vallerdeki kompozisyon ve dramatik örgü dışın- da bir veya birkaç figür üzenne yoğunlaşıyorsu- nuz. Yani oda müziği gibi. -'Düşlerin ressamı Komet' olarak adlandırüı- yorsunuz. Ama sizin düşleriniz Gerçeküstücü dûşlerdenfarkh. Hangidüşün resminiyapıyor Ko- met? Ben ise kendimi gerçekçi bir ressam olarak gö- rüyorum. Bunun tartışılması bu sütunlara sığma- yabilir. Düşler de zaten bizim gerçek 'gerçekle- rimiz' değil midir? Tarih boyunca bütün sanat- çılar bilinçli veya bilinçsizce Gerçeküstücülerin metotlanndan yararlanmışlardır. Yoksa yaratı ol- maz. Öte yandan Gerçeküstücülük denilen şey bu yüzyıl başında organize olmuş bir sanatçı ve dü- şünce grubunun manifestosuyla ortaya çıkan bir akımdır. Sanatı bir çeşit devrim yapma aracı ola- rak kullanmaya çahşmışlardır. Yani Gerçeküstü- cülük onlann etıketidir. 'Gülen portrelerimi sergüeyeceğim' -Peki figûrleriniz._Hüzûn ve yabuzhk en beür- gin özeUikleri. Ama mutsuzluğu ve umutsuzluğu içenniyor... Hüzün insanoğlunun yaşamının, varhğının far- kına vardığı anlann duygusudur. En temel olgu- lardan birisidir. Her varlık bırimi hem tek hem de bütünün bir parçasıdır. Onun için yalnızlık.. Yalmzhğın karşıtı nedir allahaşkma? Kanncalar da hem toplumsaldır hem de tektirler. 35 yıl önce Gillet marka jiletler vardı. Onla- nn küçük zarfının üstünde gülen bir adamın yü- zü... Onu lavabonun aynasınayapıştırmıştır. Her sabah o gülerken ben de gülmeye başhyordum. Sonra bir sergi açıp yalnızca gülen ve sıntan portreler koymalı diye düşündüm. Ama çok zor- du gülen adam resimleri yapmak. Bir düşünün, ciddi ciddi adamlar sergıye gelıyorlar ve portre- ler onlarabakıp sıntıyorlar. Ne komık değil mi? Belki de hepsini gülme knzi alabilirdi. Ama şim- dilerde bu gülen insanlan resmedebilıyorum. Ya- kında görebilırsiniz, çünkü ağlanacak halimıze biraz gülmezsek yaşamın acılanna nasıl katlana- bileceğiz. 38. ULUSLARARASIBURSA FESTÎVALt BUGÜN BAŞUYOR Konser,tiyatro,sergi vegösteri dolugünler sKMtür Servisi- 1962'den bu yana her yıl düzenlenen, 1987'den itibaren Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfi tarafindan gerçekleş- tırilen Uluslararası Bursa Festivali'nin otuz sekizıncisi bugün başlıyor. 12 Temmuz'a kadar sürecek olan festival, tasavvuftan kla- sik Batı müziğine,reggae'denklasikTürk mü- ziğine, pop müzikten dünya müziğine kadar müzığin farklı türlennde pek çok yerlı ve ya- bancı yorumcuyu bir araya getirecek. Festival. bu akşam saat 21.30'da Kültür- park Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bİT konserle açılacak Bursa Bölge Senfoni Orkestrası. tstanbul DevietTarihiTürk Mü- ziğiTopluluğu MehterGrubu, AnkaraDev- let KlasikTürk Müziği Korosu solistleri,An- kara DevietTürkHalkMüziği Korosu sofist- teriveDevtet HalkDanslanTopluluğu nubır araya gertirecek olan konser. Osmanlı Dev- leti'nin kuruluşunun 700. yıldönümü dola- yısıyla Kültür Bakanhğı'nın desteğiyle dü- zenleniyor. Osmanh'dan Cumhuriyete uza- nan kültürel gelişim sürecıni müzikal olarak sahneye aktaracakolan konser, Bursa'dan son- ra Edirne, Istanbul ve Ankara'da yinelene- cek. Açıkhava Tiyatrosu yann akşam yine sa- at 21.30'da Ispanyol tango topluluğu Chris- tina Hoyos Flamenko Dans Topluluğu'nun gösterisine ev sahıplıği yapacak. Topluluk 'Al Compas del Tiempo' adlı gösteriyi sunacak. Salı akşamı festivalin konuğu, Af- rika müziğinin en başanlı temsilcileri ara- sında gösterilen Salif Keita olacak. Keita, 21.30'da Açıkhava Tiyatrosu'nda buluşacak dinleyicilerle. Tûrkülerie Tüririye' gecesi Perşembe günü festivalin programında KmyaTürkTasaroıfMusüdsiTopnıhığu Se- ma Grubunun Açıkhava Tiyatrosu'nda sa- at21.30'da sunacağı gösteri yeralıyor. 18Ha- ziran Cumagünü, Bursa'ya dahaönce de ge- len ünlü Macar soprano Editta MargitSalay buluşacak müzikseverlerle. Konser saat 21.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde ger- çekleşecek. 19 Haziran Cumartesi akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 'Bir Bursa Aksamında Türkülerle Türkiye' gecesine evsahıpliği yapacak. YücelPaşmakçıyönetimindeki Bursa Bü- yükşehirBelediye Konservatuvan TürkHalk Müziği Ses ve Saz Heyeti'nin eşliğinde ger- çekleşecek konsere Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin. Zehra Büir. Neriman AlündağTü- fekçi ve Yüdız Ayhan gıbi deneyımlı yorum- culann yanı sıra günümüzün popüler halk Nova ve El Trlno toplulukları İstanbullu lzleylcllerle birlikte olacak Özbek ezgileri ve'Şeytan Trili' bu akşam AKM'de Jamaikah grup The Twinkk Brothers. ChristinaHoyos FlamenkoDansTopluluğu müziği yorumculan da katılacak. Bursalı sanatseverler, 'Lüküs Hayat' mü- zikalini 22 Hazıran Salı akşamı saat 21. 30'da Açıkhava Tiyatrosu'nda izleme olana- ğı bulacaklar. 24 Haziran Perşembe akşamı ise dısko müziğininkraliçesi olaraknitelendirilen Gto- riaGaynor'ın şarkılartylacoşacaklar. 26 Ha- ziran Cumartesi akşamı saat 21.30'da Erdmç ÇeHkkol'un yönetimindeki Bursa Beledıye Konservatuvan Türk Sanat Müziği Ses ve Saz Heyeti eşliğinde gerçekleştirilecek 'Bir Bursa Aksamında Sanat '99' gecesine Serap Muüu Akbulut A\ni AnıL Müze>yenSenar ve Nesrin Sipahi gibi usta yonımcular katı- lacak. 27 Haziran akşamı Açıkhava Tiyatro- su'nda, ünlü Jamaikah grup The Tvvinkk Brothers, Bursa'da reggae rüzgârlannın es- mesine neden olacak. 29 Hazıran Salı akşa- mı saat 21.30'da ise. Afrika ntimlerine da- yalı Brezilya müziği ve dansı yapan Otodum grubu Açıkhava'nın sahnesine çıkacak. 1 Temmuz Perşembe akşamı, Türk halk mü- ziğine getirdiği özgün yorumla adından söz ettiren Grup Çığ buluşacak müzikseverler- le. 38. Uluslararası Bursa Festivali'nin ka- panışetkinliği, 7-12 Temmuz günleri arasın- da gerçekleştirilecek olan 3.UluslararasıAl- ün KaragözHalkDanslanYanşması olacak. Festivalde aynca. Bursa BmTİkşehir Be- lediye Bandosu. Bursa Bölge Senfoni Or- kestrası, BursaKültürSanatveTurizmVak- fi Çocuk ve GençBk Tiyatrosu. Ka- ragöz Halk Danslan Topluhığu. Be- ledi>e Konsenatuvan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği İcra Heyetieri'nin sunacağı gösteri ve dinletiler ile 'Fasl-ıTemaşa' adlı or- taoyunu temsili bir blok program halinde 16 Haziran"da Nilüfer'de, 23 Haziran'da Osmangazı'de, 30 Ha- zıran'da ise Yıldınm'da gerçekleşe- cek. Aynca festival kapsamında 'Ak- deniz'in Morhimıh' başhklı Bızans sikkeleri sergisi, Abidin Dino'dan Avni Erbaş'a kadar pek çok ünlü ressamın yapıtlannın yer alacağı 'Türk Resminde Baskı' sergjsi, Ni- hal Ersöz Şimşek'in, tlhan Ozer'in Hans Felbermair'm sergileri de yeT alacak. İSTANIBL MİJZİK fESTİyflU Kültür Servisi - 27. Uluslararası lstanbul Müzık Festivali'nin iki ko- nuğu varbu akşam. tlki saat 17.30'da Atatürk Kültür Merkezi Konser Sa- lonu'nda konser verecek olan Na- vo Topluluğu. Ikıncisi ise 19.30'da AKM Büyük Salon'da 'Şeytan Tri- H' başhklı bir konser verecek olan ElTrino Topluluğu. Özbekistan'm klasik enstrüman- tal ve vokal müziğinin en önemli top- luluklanndan biri olan Navo: Cura- bek Nabiye>. Maryam Sattarova, Abdurahim Hamidov. Murad Nor- kuziev ve RahmatiUa Samatov'dan oluşuyor. Özbek halk ve klasik mü- ziğinin en önemli uzmanlanndan biri olanCurabekNabiyev, mükem- mel sonontesı, geniş ses hacmi ve güçlü sesiyle en zor makamlarda bestelenmiş eserleri de kolaylıkla söyleyebilmesiyle tanınıyor. Nabi- yev'e eşlik edecek olan Maryam Sattarova ise, 1980 yılında Taşkent Devlet Konservatuvan'ndan mezun oldu. Repertuvan genel olarak ma- kamsal vokal parçalanndan ve çağ- daş bestecilerin yapıtlanndan olu- şan sanatçı. verdiği solo konserle- rin yanı sıra Fransa. Almanya ve dahabirçok ülkede de konserler VCT- di. Dutar adlı telli çalgının önde ge- len ustalanndan biri olan Abdurra- him Hamidov. kendi yapıtlannın da bulunduğu yirmiyi aşkm albümün kayıt çahşmasında yer aldı. Sanat- çı, halen Taşkent Konservatuvan Geleneksel İcra Kürsüsü'nde do- çent olarak çalışıyor. Geleneksel yaylı çalgılar gıcak ve sato icracısı Murad Norkuziev, Özbekistan Radyo Televızyonu'nda YunusRacabi'nin adını taşıyan ün- lü makam topluluğunda gıcak çalı- yor. RahmatiUa Samatov ise, Öz- bekistan'ın ulusal vurmah çalgısı doyranın en iyi yorumculanndan biri olarak kabul edilıyor. Daniel Moyano'nun yaprtından esinlenildi Akşamın ikinci konseri, Arjan- tin'deki cuntadan kaçmayı başara- rak ölümden kılpayı kurtulan ve Is- panya'da sürgün hayatı yaşarken ya- şammı yitiren ünlü Arjantınli ya- zar DanidMoyano'nun aynı isimlı kitabmdan esınlenilerekbestelenen 'Şeytan Trili' adlı yapıtı tanıştınyor müzikseverleTİe. Italyan besteci ve gitarist Carlo Domeniconi tarafindan bestelenen yapıt, ilk kez 1998'de Berlın Filar- moni Orkestrası tarafindan seslen- • Festival bu akşam iki konuğu ağırlıyor. Konserlerin ilki Özbekistan'ın klasik enstrümantal ve vokal müziğinin en önemli topluluklanndan Navo'nun. Ikincisi, ünlü Arjantinli yazar Daniel Moyano'nun aynı adlı romanmdan esinlenilerek ttalyan besteci ve gitarist Carlo Domeniconi tarafindan bestelenen, El Trino topluluğunun yorumladığı' Şeytan Trili'. dınlmiş ve büyük ılgi görmüştü. Yapıtın Istanbul'da El Trino toplu- luğu tarafindan gerçekleştirilecek yorumunu Ispanyol şef Frandsco de Galvez yönetecek. Toplulukta yapıtın bestecisi Domeniconi ve ya- zar Daniel Moyano'nun oğlu gita- rist Rkardo Moyano'nun yanı sıra ABD. Almanya, Türkiye, Arjantin ve Azerbaycan'dan müzisyenler de yer alıyor. Daniel Moyano'nun 1974'te yaz- dığı 'ElTrinodelDiablo-Şevtan Tri- li' adlı roman, yazann hayat hikâ- yesiylebüyük benzerlik gösteriyor. Carlo Domeniconi 'ye kitaptan esin- lenilerek bir müzik yapıtı bestele- mek fiknni ise yazann oğlu Rıcar- do Moyano vermiş. Yıllarca bu ya- pıt üzerinde düşünen Domeniconi, 1996'da yapıtın bestelenmesi çalış- malaina başlamış. Gitar ve orkestra için on üç kon- çertonun yanı sıra çeşitli yapıtlar da yazan Domeniconi, Hint, Türk ve Arap müzik formlan ve ton sis- temleriyle tanışmasıyla birlikte kom- pozisyonlanna özgün bir üslup ka- zandırdı ve kışisel bir stil oluştur- du. Sanatçmın yapıtlan, dünyanm dört bir yanında ünlü gitaristler ta- rafından yorumlanıyor ve kaydedi- liyor. Kuşağmm önde gelen orkestra şeflerinden biri olan Francisco de Galvez ise Malaga Senfoni Orkest- rası Müzik Dırektörlüğü ve Endü- lüs Çağdaş Müzık Festivali'nin Sa- nat Yönetmenliği'ni sürdürüyor. Sa- natçı, aralannda Berlin, Zagreb, Ye- ni Japonya. Tokyo ve St. Petersburg Filarmoni'ninde bulunduğu birçok orkestrayı konuk şef olarak yö- netiyor. KNİDOS 'Sunak' - Mahmut Bozkurt Pimapen Kültür Evi'nde karma resim sergisi • Kültür Servisi - Pimapen Kültür Evi, Mahmut Bozkurt, Kadir Demir ve Caner Karavit'in yapıtlannı bir araya getiriyor. Sergi, 22 Haziran'a kadar sürecek. Mahmut Bozkurt. zengin Anadolu tarihinin öyküsünü fırçasından tuvale aktanrken, Caner Karavit serigrafilerinde özgün grafik yonimlannı gösteriyor izleyiciye. Kadk Demir ise seramik çahşmalannı sergiliyor. Her üç sanatçı da Mımar Sinan Üniversitesi'nden mezun oldu ve her üçü de aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışıyor. (296 90 36) Sinan'a Saygı gezisi bugün yapılacak • Kültür Servisi - ÇEKÜL Vakfi'nm Osmanh'run 700. yılı kutlamalan çerçevesinde düzenlediği "Sinan'a Saygı Gezileri"nin beşincisi bugün yapılacak. Gezi için saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi önünden otobüsle hareket edilecek. Gezi kapsamında Kılıç Ali Paşa Camii, Molla Çelebi Camii, Sinan Paşa Külliyesi, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, Mihrimah Sultan Külliyesi, Şemsi Paşa Külliyesi ve Atik Valide Külliyesi gezilecek. Etkinlığin amacı, Çekül Vakfı bünyesinde kurulan eşgüdüm merkezi aracılığıyla Sinan'ın yapıtlannın çeşitli kamu kuruluşlan, özel kuruluşlar ve kişiler tarafindan temizlenmesı, aydınlatılması, çevre düzenlemelerinin yapılması ve tanıtılması. Geziye katılmak isteyenlerin bugün 249 64 64 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmalan gerekiyor. Mavide Uyuyan Güzel • Kültür Servisi - Oktay Sönmez'in Knidos Mavide Uyuyan Güzel adlı kitabı Ege Yayınlan'ndan çıktı. Oktay Sönmez, antik ticaret ve harp limanı Datça Yanmadası'nı kendine özgü bir tarzda kaleme almış. Kaptan Oktay Sönmez, belgelere, bilimsel bulgulara dayalı kitabını bir tarih kitabı gibi değil, coşkulu bir tarzda yazmayı yeğliyor. Mavide Uyuyan Güzel'de, MÖ 900'lerdeki yerleşimlerle kurulan Knidos, yüzyıllar içınde Anadolu'daki antikçağlann kent devletlerine, 200 yıl oralan harca bağlayan Pers işgaline, Roma dönemine sonra Bizans, Selçuklu, Osmanlı'ya ve Atatürk'ün Türkiyesi'ne uzanan geniş bir zaman yelpazesinde tanıtılıyor. MS 2172 yılma kadarki sürecin ele alındığı kitapta yazar kendi kurgusu olan Knidos Kralı tiplemesiyle yasak bir sevdayı anlatarak. insanoğlunun en büyük değeri, güç ve güzelliği olduğuna inandığı aşkı vurguluyor. Bektronik müziğtn temsilcHerinden Ses/im1 projesi • Kümır Servisi - Dulcinea, bu ay boyunca 'Ses/im' başhklı bir proje ile elektronik araçlann ve bilgısayann sanal ortamlannda üretilen ve kurgulanan bir müziği irdeliyor. Proje ikı bölümden oluşuyor: Ilk bölümde sanatçı Mehmet Gün 15 Haziran'a kadar görüntü ve tınılannı mekânın içine yerleştirdiğı 'Mind Plantation' başhklı yapıtını kurgu, performans ve konferans üçlemesi ile sergileyecek. Sanatçı Mand Plantation adlı çahşma prensibini, "elektronik müzik değerleri ve yöntemıyle oluşan ve bunlardan ödün vermeyen, bugünkü dijital kullanım sistemlerini, yöntemlerini ve techno müzik kullanım biçimlerini de dahil ederek, çok boyutlu bant ve canlı müzik yapıtlannı oluşturan bir tarz" olarak tanımlıyor. 7-23 Haziran günleri arasında gerçekleşecek ikinci bölümde ise bilgisayar müziğinin genç bestecilerinden Sinan Bökesoy kolektif bir çahşma ile yer alacak. Ses/im projesi çerçevesinde bugün ve yann 20.30'da Mehmet Gün'ün sunacağı 'live elektronik müzik' performans, 15 Haziran'da saat 20.30'da yine Gün'ün sunacağı 'Elektronik müziğin tarihi, gelişimleri ve etkileri' konulu konferans gerçekleşecek. Eşik'Eskişehir'de • Kültür Servisi - lstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tıyatrolan'mn 1998-1999 tiyatro sezonu oyunlanndan 'Eşik', bugün saat 15.00'te Eskişehir'deki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera Bale Salonu'nda sahnelenecek. Oyun köyden kente göç olgusunu anlatıyor. BUGÜN • BABYİjON'da saat 20.00'de 'Musafir' adlı topluluğun konseri izlenebilir. • BORUSAN KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'nde saat 10.30-11.30 arasında Puıar Başbuğ'un 5-6 yaş arası, 12.00-13.00 arasında 7-9 yaş arası çocuklarla müzik atölyesi, saat 14.00- 16.00 arast GaziSelçuk ve Şener Yıklız'ın 7-10 yaş grubu çocuklarla Müziğin Rengi başhklı atölye çalışmalan yer alıyor. (292 06 55) • ADAM KtTABEVİ YAYINEVt GÜNLERİ çerçevesinde saat 15.00'te Rekin Teksov'un katılacağı söyleşi izlenebilir. • CUMHURİYET KİTAP KULLTBÜ Taksim Şubesi'nde saat 16.00-18.00 arası Muzaffer Buvnıkçu okurlanyla buluşacak. 27. ULUSLARARASI İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ BÜGUIS • Navo Topluluğu saat 17.30'da AKM Konser Salonu'nda izlenebilir. • ŞeytanTrfli saat 19.30da AKM Büyük Salon'da konser verecek. YAREV • Bayezid Operası saat 19.30'da Aya trini Müzesi'nde sahnelenecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog