Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ 14 KULTUR Koçani Orkestar, üçüncü albümü Gypsy Mambo'yu Türkiye'de yaptı TrompetLe Balkan havaları Scorpions eski günlerini anyor. Akrepler deneyde Otuz yıllık kariyerden ve 50 milyon albümlük bir satış tirajından sonra Av- rupa'nın en tanınmış heavy metal gru- bu Scorpions, eski hayranlannın kar- şısına Ejeto Eyeadlı yeni albümleriy- leçıktı. Son çalışmalarda. grubun has ele- manlan KlausMeine ile RudotfSchec- ker'ı kendilerini tekrar etmekle suçla- yanlar bu kez daha deneysel bir çalış- maylakarşılaşacaklar. Hannoverli kurt rockçılar. teknolojiyi. dance ve hip- hop dünyasının silahlannı kullanarak bir'devrinı'provası yaprruşlar Myste- rious adlı parçada. Ardından. albüm yön değiştirip yi- ne grubun bilinen çizgisine dönüyor ve Klaus Meine'nın sesiyle klasik metal ezgileri, akustik balladlarla Scorpions ısırmaya başlıyor. Albümündikkatçekenparçalan, 10 Light Years' Away. Clinton ile Lewins- ki ilişkisine göndermeler yapan To Be no.l ve Du Bist So Schmuzig. Düşlere devam... Düş Sokağı Sakinleri gru- bunun iki Mu- rat'ı. Düş Soka- ğı (1993) ve Ya- şadıkça(1997) albümlerinden sonra art arda solo çalışmala- nnı yayımladı- lar. Önce Mu- rat Yıhnazyıkh- rım, Yelkenin Gözyaşlarfnı Murat Çelik çıkardı, ardından Murat Çelik geçen ay sonunda Su Düşleri'ni. Su Düşlen, Çelık'in de belirttiği gi- bi bir kentozanının kendiyle olan kav- galannı, yaşamı nasıl algıladığını duy- gu/yoğun sözlerle aktanyor. Müzikal açıdan da bestelerin üzerinde hayli ka- fa yorulmuş, ölçülüp biçilmış olduğu ortada. Usta müzisyenlerin yardımıy- la hoş bir akustik sound yaratılması da parçalara güç katıyor. Birnoktanın özellikle altını çizmek gerek; bu kadar bol enstrûmanın kullanıldığı albümde parçalann tadına ve yapısma göre dü- zenlemelerde çok duyarlı davranılıp enstrüman sayısı karannda tutulmuş ve akustik gitann liderliğinde giden yo- rumlar usta işi çıkmış... Su Düşleri, Murat Çelik'in de bir parçada belirt- tiği gibi 'En çok satanı' ya da moda de- yimle Top 10'dan baş.kasını çalmayan plakçılardan ilgi görmeyeceği ortada. Ozan müziğinin zaten Türkiye'de önü hep bu engellerle dolu. Onun için bu tür uzun soluklu albümlerin artması, yine vitrindekinin ardına geçip iyiyi ara- yacak meraklı müziksevere bağlı. Bir not daha, Murat Çelik .ilk Düş Sokağı Sakinlen albümündeyeralmış bestesi Zaman Siler Herşeyi adlı bes- tesıne. bu albümde Zaman Süer Demiş- tin parçasıyla gönderme yapıyor. Mehter marşı diskoteklerde Bugünlerde Osmanlı lmparatorlu- ğu'nun 700 kuruluş yıldönümüyle il- gilı gazetelerin kupon karşılığı dağı- tacağı çeşıtlı armağanlann TV rek- lamlannda tek müzik kullanılıyor Ced- dinDeden. Can Hatipoğhı ve Mehmet Cavcı, 'Ottoman Military Project' adıyla Os- manlı'nın simgelerindenbiri olan meh- ter takımının kulaklarda en fazla yer etmiş ezgisini türlü elektronik cam- bazlıklarla düzenlemişler ve ortaya ba- şanlı bir single çıkarmışlar. 'Ceddin Deden' hem ticari hem de sanatsal açıdan çok akıllı bir çalışma bizce. Öncelikle gençliğin kulağına bir şekilde yer etmiş ezgiyı, yine on- lann genç kulaklannın alıştığı biçim- de veriyor ve ardından Türkiye'ye gel- miş yabancılann geniş pazannı zorlu- yor. Single beş kompozisyondan oluşu- yor: Radio 2000 Mix, Trance Mix (kı- sa yorum) Trance MLx (uzun yorum), A. Allen Mix Edit (Dede'nin remix'i). Radio 2000 Future Mix. Patti Smith Roll'da Aylık müzik dergisi Roll, haziran sayısında, gelecek ay 6. Uluslararası ls- tanbul Caz Festivali'nde sahneye çıka- cak Patti Smith'e geniş yer ayırdı. Der- ginin yeni sayısında aynca Natasha Atlas, Deus, David Gilmour, Buziki EroU Climb, Yarkın Türk Ritim Top- luluğu. Angeçit, Mano Solo, Soul Wü- liams'la ilgili söyleşi ve haberler yer alnor. Kusturica'nın Çingeneler Zama- nı'ndaki müziklerinden midir ya da böl- genin etnik ezgileriyle caz, rumba, blu- es, samba gıbi akımlan iyi harmanlama- lanndan mı bilinmez, Makedonyalı Ro- man nefesli çalgılar orkestrası Koçani Orkestar (adını Makedonya'daki Koça- ni kentinden alıyor) şu anda, başta Ital- ya ve Fransa olmak üzere Akdeniz ül- kelerinde çok popüler. Türkiye'ye de gidip geliyorlar. ama hâlâ hak ettiği il- giyi gördükleri söylenemez. Trompetçi Naat Vellov'un liderliğini yaptığı orkestra Türk. Çingene. Roman, Bulgar, Romen. Sırp müziğinin Make- donya, Kosova, Karadağ'da oluşmuş sentezini, Roman kültürünü festivaller ve albümler aracılığıyla dünyaya taşıyor. Bu arada, hoşlanna giderse Bob Dylan'dan Khaled'e kadar her tür mü- zisyenin yapıtlannı da değerlendirme- yi ihmal etmiyorlar. Kemancı'da bu gece konser Orkestranın temelinde, mehterden bu- güne gelmiş Türk vurmahlan ve nefes- liler var. Yerel sazlann eksikliğini de akordeon yardımıyla gidermeye çalışı- yorlar. Naat Vellov (trompet), Orhan VeUov (trompet), Hikmet VeUov (bass tuba), tsmail Sallev (saksofon. klarinet), Vin- ko Stefanov (akordeon), Mendu Saliev (tuba). Dalkran Asmetov(tuba). Redza- im Juseinov(davul), AHMemedovskT den (darbuka) oluşan Koçani Orkestar'ın, Türkiye piyasasında Yeni Dünya Mü- zik etıketiyle yayımlanmış UOrient Est Rouge adlı bir albümü bulunuyordu; bu- gün aynı şirket, ekibin Gypsy Mambo adlı albümünü dünyada ilk kez Türki- ye'de satışa sunuyor. Albümün tanıtımı MUZIK • Temelinde mehterden bugüne gelmiş Türk vurmahlan ve nefeslileri olan Makedonyalı grup Koçani Orkestar, yerel sazlann eksikliğini akordeon yardımıyla gidermeye çahşıyor. Orkestranın üçüncü albümü Gypsy Mambo'da Türk pop müziğinden esinlenmiş parçalar da yer alıyor. için Istanbul'a gelen orkestra da bugün saat 15.00'te Beyoğlu Metropol Müzi- kevi'nde yeni albümlerini imzalarken, gece saat 20.30'da Kemancı Kültür Mer- kezi'nde konser verecek. Kalifomiya Üniversitesi'nden etnomü- zikolog Sonia Seeman. Gypsy Mambo albümünün kapağına yazdığı uzun ya- zıda repertuvarla ilgili müzikseverlere şu bilgileri aktanyor: Bu kayıtta reper- tuvar. nefesli orkestralann çaldığı Ma- kedon müziğini oluşturan çok çeşitli müzik türlerini ve ritimlerini temsil edi- yor. Ağır ritimli Pembe Pembe, yaşlıla- nn oynadığı Rumeli Türk kökenli bir 'efendi' dansı. Naat 11, Naat tarafından düzenlenmiş. Doğu Makedonya'dan 11 '8'lik bir dans ezgisi. Orha- nova Teknika, Doğu Makedon- ya, Doğu Makedonya ve Bul- garistan'da Bulgarka ya da Ra- çenitsa olarak bilinen 7 '8'lik bir parça. Gypsy Stac- cato(çaçak) veTech- no Koçani (uşest) Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da çok sevilen Sırp dansı türlerinden. Makedonya'daki Roman toplumu da, 4'4'lük çiftetelli ile 9/8'lik karşıla- ma türii ritimlerinin varyas- yonlan olan ve köçek deni- len kendi türünü yaratmış. Bu kayıttaki köçekler: Oro lndi, 9/ 8'lik tstambol Köçek veNikol (4/4), 1960'taHintfilm- lerinin gelmesiyle Romanlar arasında popülerlik kazanmış Hint tarzında bir tür- debu. Repertuvarda Ya Rayah da var Makedon müziği hem Batı'dan hem Doğu'danbüyükölçüde etkilenmiş. Bu çerçevede, Koçani de repertuvanna Alabina-Münür ve Altın Oro gibi yerel pop parçalannı da katmış. Türk müziğindeki gelişmelerle yakından ılgilenen Müslüman azınlıklann et- kisiyle, Koçani Orkest- rası gi- bi nefesli orkestralan Türk arabesk ve pop müziğinden uyarlamalar yapıyorlar. Ebru Melody ve Türk Pop da bu tür par- çalardan. Gençlerin yeni müzikal tını- lara yönelik arayışlanna kulak veren Naat, kendi global ve çeşitli kaynaklar- dan beslenen müzik zevki doğrultusun- da Güney Amerikan ve caz temalan üzerine Mambo ve Arap- lann popüler ezgile- rinden (Arapça Ya Rayah adlı parça- dan) esinlenerek Agoniya adlı par- çalan besteledi... Ozan sounduyla yaşamdan karelerTom Petty (20 Ekim 1950 doğumlu) gençlerin ilahı değil, hiçbir zaman kitlele- ri harekete geçıremedi ya da her albümüy- le listelere giremedi. belki bir efsane ola- rak gelecekte anımsanmayacak. ama Ame- rikan rock tarihine geçmış parçalara imza attı; Bob Dylan'la George Harrison'ın ya- nında oldu. Bize göre her albümü farklı heyecanlar sunan bir hazine: basit sözler ve melodi- lerle çok etkileyici yapıtlar hepsi. 1976'da Bynte ve Beach Boysla Beatks'ı birleştirecek bir sound peşine düşerekHe- artbreakers adlı grupla birlikte yola çıkan Petty (kariyerinde üç solo albüm de var) her parçada yaşamdan kareler sunmayı sürdü- rüyor insanlara. Son albümü Echo da aynı kulvarda ilerliyor. Dört yıl- lık bir çalışmanın sonu- cunda doğan Echo, özet- le Petty ve Heatbre- akers'ın 'kirli rock'n'rolla dönü- şü'şeklindedeta- nımlanabilir. Kızılderili asıllı ozanın 1991'den bu yana grupla birlikte ilk yaptığı albüm olan bu çalışma- da üyelerden Mike Campbdlın gitan ön planda. Kayıtlarda tam on beş ayn gitar kul- lanan Campbell gibi diğer elemanlar Ho- we Epstein (bass), Benmont Tench (klav- ye), ScottThurston (gitar) ve Steve Fetro- ne de (vurmalılar) 'ozan soundu'nu zede- lemeden çok başanlı bir çizgı tutturmayı beceriyorlar. Albümün parçalanna gelince; uzun so- luklu bir yapıt olmasına karşın ilk dinleyiş- te melankoliyle boyanmış agır balladlar Ro- om At The Top, Accused Of Lo\e. slide akustik çalışma No More. hardrocka yakm FreeGiriNo». sertgitarlı \Vbn'tLastLong road soundlu Billy The Kid dıkkatı çekiyor. Sadettin Kaynak'tan •-••• 'Türkçeezan' Birsüreönce, KalanMüzik'in, 'ar- şiv serisi' için Selahattin Pınar, Sa- dettin Kaynak ve Sabite Tur Güler- man'ın albümlerini hazırladığını du- yurmuştuk. Albümler geçen hafta pi- yasaya çıktı. tçeriklerini kısaca anım- satalım: KendiSesinden HafizSadettin Kay- nak adlı albümün işlevini, yapıtın yö- netmenliğini üstlenmiş Cemal Ünlü kapakta şöyle anlatmış: "Sanatçının az bilinen, üzerinde yeteri kadar du- rulmayan gazelhanlığınu hanendeliği- ni ve hafizJığını tanıtmak, bu yönde- ki önemli eksiküği gidermek için ha- Aralannda 1929-30 döneminde kaydedilmiş Türkçe ezanın da bulun- duğu albümde Ağlasm Bülbülleri, Nar-ı Hicrane Düşüp Nou, Hicran-ı Elem gıbi 20 parça yer alıyor. Hicaz okunmuş Türkçe ezan, Co- lumbia şirketinin Türkçe ibadetin gün- deme geldiği günlerde Sadettin Kay- nak'a doldurttuğu 18857 numaralı plaktan alınmış. Albümün kapağın- da, Atatürk'ün Kuran'ı Türkçe okut- ma konusunda verdiği çabayla ilgili Kaynak'ın bir anısı da aktanhyor... Bülent Aksoy'un yayıma hazırladı- ğı Selahattin Pınar albümü ise üç bö- lümden oluşuyor. Birinci bölümde sanatçının kendi sazı ve sesiyle yorum- ladığı besteleri. ikinci bölümde Ayrt- uk Yan Ölmekmiş, Bir Bahar Akşa- mı Rastladım Size, Elimde Meş'atem Dilimde Nağmen gibi Sabite Tur Gü- lerman' ın yorumladığı on parça üçün- cü bölümde de Gecenin Matemini Aş- Kaynak ezanı 70 yıl önce okumuş. kımla Örtüp Sarayım (M. Senar). Söylemek İstesem GönüMekini Difi- me Dolanan lstırap Olur (H. Yüce- ses), Bakışı Çağınr Beni Uzaktan (Z. Müren), Gel Gitme Kadm'ın da (S. Ay- la) bulunduğu sekiz parça var. Sabite Tur Gülerman adlı albüm- de ise sanatçının yorumladığı yirmi ünlü beste yer alıyor Türk sanat musikisinin en güzel ses- lerinden olan ve klasik parçalardaki yorumuyla sevilen Gülerman'ın albü- mündeki parçalar arasında Hkr-i Le- bmde Yarin Bir D3 ki CMdu Na-hoş (Ze- kâi Dede). Hicran Gibi ÂJemde Elim DenH Ser Otmaz (Cevdet Çağla). Ni- ce Bir Aşkınla Feryad Edeyim (Dede Efendi) bulunuyor... Ünlü heavy metalgrubu yarın Ali Sami Yen Stadı 'nda konsere çıkıyor Metallica kapıyı ikinci kez çahyorHeavy metalin dev gruplan son yıllarda tur- nelenni Türkiye'ye kadaruzatmaya özen gös- teriyorlar. Bunlardan 1993 'te tstanbul'da 35 binden fazla insana görkemli bir konser ve- ren Metallica, yann ikinci kez Ali Sami Yen Stadyumu'nda hayranlanyla buluşacak. Saat 21.00'de başlayacak konserde (Ah- met San Production, Sümerbank'ın sponsor- luğunda düzenliyor) ön grup olarak Monster Magnet,Kurban ve Almanya'dan gelen hard- core grubu Megalo Maniaı sahne alacak. The Garage Remains The Same 1999 tur- nesine dahil olan konserin biletleri tüm Sü- merbank şubelerinde ve AKM'de satışta; VTP biletlerinden edinmek isleyenler ise Ulusoy Travel Centeriara gitmek zorunda. Bilet fi- yatlan ise 10 milyon (açık tribün). 12.5 mil- yon (saha içi), 15 milyon (kapalı tribün ve nu- maralı tribün), 20 milyon (VIP), 30 milyon (özel VIP) diye sıralanıyor. Bugünkü Atina konserini takiben yann Is- tanbul 'a ulaşacak Metallica'nın bizdeki kon- seri ilginç sonuçlara gebe. Metallica'nın he- svy metal camiası için önemini tartışmanın anlamı yok. Seksenli yıllarda kafalannda bol saç az fikir olan metal gruplan egemenken 1991'de ünlü Metallica adlı albümünü ya- yımlayarak beyini ön plana çıkartan grup o günden bugüne milyonlarca albüm sattı. Geçen yıl da on beş yıllık kariyerinde grubu etkileyen başka isimlerin parçalanndan oluşan COVCT albüm Garage Inc.'i çıkardı- lar. Ancak Kaliforniyalı Metallica bu yolla yaratıcılığı- nın diğer yüzünü ortaya koymaya çabalarken acaba sa- Metailica'nın son dönemde 'yumuşaması' hayranlanm küstürdü. dık dinleyıcileri böyle bir rota değişikliğini istiyor muy- du? Doksanlar'da sürekli gezerek konser veren Lar Ul- rich (davul), Kirk Hammeth (gitar), James Hetfıeld (vo- kal- gitar), Jason Newsted'in (bass) canlı performansla- nnın güçlendiğıni ortada. ama otuzlu yaşlann getirdiği DİSKOCRAFİ • Kiü'emAB(1983) • Ride The Lightningf 1984) • Master Of Puppets (1986) • And Justiee For AD (1988) • Metallica (1991) • Load(1996) • Re-Load(1997) • Garage Inc.( 1998) olgunlukla yumuşayan sound, kısa saçlar gru- ba hayli taraftar kaybettirmiş durumda. Batılı müzik dergilerinden okuduğumuz kadanyla artık 'otuz mihon dolariık grup' diye anılan Metallica'nın albüm satışlannda bir duralama söz konusu. Türkiye'de bir 'yabana albüm' için çok iyi satış olan elli binlik barajı geçtık- leri Load'la altın plak almalanna karşın dünya genelinde satış grafiği aşağıya doğru dönmüş durumda. Bizim basında bugüne kadar konserlerle il- gili çıkan haberlerdeki rakamlar, bilmem kaç TIR'la taşınan aletler, ışık düzenleri, kısacası her şey tam bir gövde gösterisini garanti edi- yor. Ancak has metalcilerin, Metallica'nın ye- ni yüzünü nasıl değerlendirecekleri merak konusu. Şüp- hesiz hepsi klasikleri dinlemek, idollerini bir kez daha görebilmek için stadyumda olacak, ama sıra yeni albüm- lere gelince popçularla birlikte el çırpmayı içlerine nasıl sindirecekler merak ediyoruz. CÖRÜS ÎSS.ANDAK Müzik Fesüvalinde Yenilikçi Açılış Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 'nın bilinç- li çalışma ve deneyim ile gerçekleştirdiği "Uluslararası Istanbul Müzik Festivali", 27. yılına başarılarıyla ulaşmış bulunuyor. Is- tanbul Küliür ve Sanat Vakfı'nın kurucusu, gerçek sanat dostu, unutulmaz insan Dr. Ne- jat Eczacıbaşı 1993 yılında yaşamını yrtir- meden önce, 1987 yılında 15. Açılış Ko- nuşması'nda, "Istanbul Festivali'nin aldığı yol, Türk toplumunun iyiye ve güzele olan özleminin bir kanıtıdır" demişti. Işte, onun bu toplumsaJ amaçla çizdiği yolda Ist. K. ve S. Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Şa- kir Eczacıbaşı, Eczacıbaşı AŞ Yön. K. Baş- kanı Bülent Eczacıbaşı, Vakfın Genel Mü- dürü Melih Fereli, Istanbul Festivali'ni ulus- lararası etkinlikleriyle yaşatıyorlar. Her yıl çağdaş, evrensel, ileri nitelikte sanat olay- lannı sanatsever izleyicilere sunuyorlar. 27. Uluslararası Istanbul Müzik Festiva- li, açılış konseri ile bu yıl program açısından "ilk" sayılabilecek bir olayı dinletmiş oldu iz- leyenlere. Şöyte ki, herhangi birfestivalin özeJ- likle açılış konserlerinde genel olarak gele- neksel veya klasik bir uvertür (giriş parça- sı) ile, sonra klasik, romantik, çağdaş ve modern eserler ile bir program uygulan- maktadır. Bu uygulamanın kesinlikle doğru veya yanlış olduğunu ne söylemekten ne de tartışmaktan yanayım. Bu yılki festivalin açı- lış konserinde ise çok değerii besteci ve orkestra şefi Kamran Ince'nin "yepyenior- kestrasyonlarla döşenmiş çağdaş ve ileri ev- rensel boyutta ve teknik açıdan güçlü" iki bestesi tüm programı oluşturmaktaydı. Bu durum, bana göre "müzikal açıdan çok et- kileyici ve uyandıncı bir etkinlik1 ' olarak az rastlanır, hatta bizde bugüne kadar açılışta "ilk" nitelikte bir olaydı... Ve olumluydu... "Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası''n\r\ tek- nik açıdan yüklü olan bu iki besteyi gere- ken bilinç, deneyim ve uyum içinde seslen- dirmesi ise aynca övgüye ve alkışa değer bir önem taşımaktaydı. Türk ve Amerikalı bir ailenin oğlu olarak 1960 yılında Montana'da doğmuş olan Kam- ran Ince, müzik eğitimini Ankara ve Izmir dev- let konservatuvarlarında gördü, sonraları yabancı ülkelerde geliştirdi, birçok ödül ka- zandı. Kamran Ince'nin müzik kariyeri, özel- likle dünyanın genç bestecileri arasında "besteleriyle en yeni, en ileri, teknik ve or- kestrasyon açısından çok orijinal ve her or- kestra çalgısını (instrument) en verimli ola- rak kullanan " bir besteci olmasıdır.. Bu kon- serde çalınan "Konstantinopolis'in Düşü" adlı No. 2 Senfonisi: Kent ve Surlar - Aya- sofya - Imparator Konstantin'in ve Fatih Sultan Mehmed'in Söylevleri - Gemiler Kı- zaklar Üzerinde Deniz Savaşı - Konstanti- nopolis'in Düşüşü bölümleriyle, özellikle vurma çalgılarda etkileyici bir atmosferya- raüyor. Konserde Kamran Ince'nin "YeniMü- zik Topluluğu ve Orkestra İçin Fest" adlı bestesi ise şef Kevin Stalheim yönetimin- de "Kamran Ince Topluluğu (Ensemble) ta- rafından seslendirildi. Susan VVaterbury (keman), Reyent Bölükbaşı (viyolonsel), William VVelmers (alto saksofon-si bemol klarinet), Les Thimmig (tenor saksofon), Seith Josel (elektrik gitar). Gökhan So- mel (bas gitar), Terry Smirl (vurma çalgı- lar) ve Kamran Ince'den (synthesizer) olu- şan "Ensemble", özellikle Susan VVater- bury'nin etkileyici ve sıcak keman (violon) sololarıyla Kamran Ince'nin "Prolog'lar, Dans, Yansımalar ve Epilog" bölümlerini içeren bestesini renkli bir sound (ses tınısı) ile yorumladılar. Yerli popta geçen hafta da değişiklik olmadı; Sertab Erener, adını verdiği albümle liderliğini sürdürürken Kayahan Beni Azad Et'le ikinci, Banş Manço'nun 24 parçalık toplama albümü Mançoloji üçüncü oldu. Türk sanat müziği piyasasında liste değişmiyor: Muazzez Ersoy. Nostalji 4^5-6 ile birinci; Ersoy'u Müzeyyen Senar, Bir Ömre Bedel'le; Hülya Avşar. Hayat Böyle ile izliyor. Halk müziğinde Songül Karn. yeni albümü Yalan'la geçen haftayı lider kapadı. Onur Akın, Asi ve Mavi'yle ikinci olurkenTürküler adlı albümüyle Beyaz üçüncülüğü aldı. Yabancı müzikte Rkky Martinin yeni albümü Ricky Martin ^ açık arayla lider. Martin'i, Bury The Hatchet albümüyle The Cranberries izliyor. Cher, Believe albümüyle üçüncü. - Prodigy Present The Dirtchamber Sesaons Volume One - Gula Sor - Cıwan Haco - One and One is One - Joi - Nexus - Barclay James Harvest - This is Normal - Gus Gus - The Hush - Texas - Blue Light Boogie - Taj Mahal Blue Prose - Purple Prose - Moonsung: A Reahvorld Retrospektive - Sheila Chandra - Seasons Of The Soul - Lisa Lynne - Amalia - E. Couffe, D. Modena, F. Adams - Gypsy Mambo - Koçani Orkestar - Âşık Olan Durmaz Ağlar - Muhlis Akarsu - Kendi Sesinden Hafız Sadettin Kaynak - Selahattin Pınar - Çeşitli Sanatçılar - Anadolu Ermeni Halk Müziği - Knar - Alh Turnam - Hacı Taşan - Su Düşleri - Murat Çelik - Şensoy Plays Türa - Hakan Şensoy - Aksi Isrjkamet - Çeşitli Sanatçılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog