Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI /ekonomi(o cumhuriyet.com.tr 13 Merkez Bankası verilerine göre dış ticaret fazlası yılın ilk üç ayında 996 milyon dolar oldu Cari işlemlere darahna 'dengesi'ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Dış ticarette yaşanan durgunluk ve daralma cari işlemler dengesinin artıya dönme- sine neden oldu. Geçen yıla göre 1 mil- yar 69 milyon dolar olan açık, bu yıl 996 milyon dolar fazlaya dönüştü. Merkez Bankası'nın (TCMB) verile- ri, bankalardan döviz kaçışı olduğunu da gösterdi. TCMB, yılın ılk çeyreğine ilişkin öde- melerdengesi gelişmelerini açıkladı. Bu- nagöre,Ocak-Mart 1999'dadışsatımge- lirleri yüzde 10.4 azalırken dışalım har- camalan da yüzde 30.6 düştü. Bavul ti- careti ise yüzde 60.4'le büyük oranda azalma kaydetti. Dış ticaret açığının geçen yıla göre 9 Uzun vadeli sermaye hareketlerinde, geçen yıl yaşanan 367 milyon dolarlık net giriş bu yılın ilk çeyreğinde 321 milyon dolar net çıkışa dönüştü. Merkez Bankası bu dunımun, bankalann uzun vadeli borçlanmalanndaki azalmadan kaynaklandığım açıkladı. yüzde 61.4 oranındaazalarak 1 milyar 199 milyon dolara indiği bildirildi. Merkez, diğer mal ve hizmetler kap- samında yer alan turizm gelirlerinın ge- çen yılın 3 aylık dönemine göre yüzde 25.2 oranında azalarak 604 milyon do- lara indiğini saptadı. Faiz gelirlerindeki yüzde 22.2'lik artışa karşın diğer mal ve hizmetler kalemindeki artış miktan. yal- nızca 63 milyon dolarla sınırlı kaldı. Di- ğer mal ve hizmet giderlerinde de, 70 milyon dolarlık azalma oldu. Karşılıksız transferlerdeki işçi gelirleri yüzde 14.7 oranında artışla 1 mılyar 198 milyon do- lar oldu. TCMB. geçen yılın ilk çeyreğinde 946 milyon dolar net giriş gösteren portfÖy yatınmlannın, bu yıl 1 milyar 333 mil- yon dolar net girişle sonuçlandıgını bil- dirdi. Uzun vadeli sermaye hareketlerin- de ise geçen yıl yaşanan 367 milyon do- larlık net giriş bu yılın ilk çeyreğinde 321 milyon dolar net çıkışa dönüştü. Böylece uzun vadeli döviz kredi kul- lanımlannın 2 milyar 199 milyon dolar- dan 1 milyar 873 milyon dolara indiği. bu durumun bankalann uzun vadeli borç- lanmalanndaki azalmadan kaynaklandı- ğı kaydedildi.Anapara geri ödemelerin- de az da olsa geçen yıla göre artış görü- lürken kredi mektuplu döviz tevdiat he- saplanndaki net artış miktan, 165 mil- yon dolar azalma göstererek 82 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankalann ve özel sektörün kısa va- deli krediler kaleminde artış olduğu sap- tanırken mevduat hesaplannda geçen yı- lın ilk çeyreğindeki 490 milyon dolarlık net girişin bu yılın aynı döneminde 215 milyon dolar net çıkışa dönüştüğü orta- ya konuldu. Döviz mevcufları eksiye düştfi Bankalann döviz tevdiat hesaplannda- ki çıkışlara dikkat çeken Merkez Banka- sı, "Kısavadetisermayehareketieri-var- hklar böiümünde önemli büyüklüğe sa- hip olan bankalann yurtdışı muhabirie- ri nezdindeki döviz me\cutian kalemi 1998Ocak-Mart döneminde 1 milyar 439 milyon dolar. 1999 yıhnın a>TU dönemin- de ise 103 milyar dolar net çıkış göster- nüştir" bılgisinı verdi. Özellikle, rakipleri ve tekel davaları ile başı dertte olanfirmanınpmgramlarına zarar veriyor Miavsafftyazhnıkaına \solucan 'tehdidiEkonomi Servisi - Elektronik posta aracılığıyla bilgisayarlara bulaşarak özellikle Microsoft prog- ramlannı yok eden yeni bir virüs türü saptandı. New York Times gazetesinde yer alan haberde. Melisavirüsün- den çok daha güçlü bir etkiye sa- hip olan dosyanm kendi kendine üreyebilme özel- liğınden dolayı virüsten çok 'solucan' olarak ad- landınlabileceği belirtildi. Söz konusu 'solucanın' kullanıcıya tanıdık bi- rinden gelen elektronik posta mesajına iliştiri- len bir sıkıştınlmış dosya (zıp file) şeklinde ulaştığına ve bu nedenle tanınmasının çok zor olduğuna dikkat çekildi. Solucanın özellikle Microsoft şirketinin (word, excel. povverpoint gibi) yazılımlannı silmesi nedeniyle, halen 'ln- ternet Explorer' yüzünden tekel davalan ile ba- şı dertte olan firmaya yönelik sabotaj olasılığı üzerinde de duruluyor. Microsoft şirketi hakkında. başta Windows '98 işletim sistemi ile birlikte 'ln- ternet Eıplorer'ın kullanımmı zorunlu kılan programı ve çeşit- li nedenlerle tekel oluşturmak suçlamasıyla ABD Adalet Ba- kanhğı tarafından açılan davalar hâlâ sürüyor. Microsoft fırmasının virüsten haberi olduk- tan sonra gerekli önlemleri alabilmek için iki saat boyunca lnternet bağlantısını kestiği kay- dedildi. Antivirüs programcılannın konuyla il- gili çalışmalannı sürdürdüğübiJdirilirken tenuz- lemenin çok zor olması nedeniyle 'hiç açüma- masınıneniyisi' olduğu belirtildi. Israil kaynak- lı olabileceği sarulan solucanın. IBM, General Electric, AT&T gibi ünlü şirketlerin bilgisa- yarlannı da etkilediği, fakat virüsün hasar ver- mesinin kontrol altına alındığı bildirildi. METEMTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Cenel Kurul Toplantısına Çağrı Şirketimiz T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.4.1999 tarih 4244 saytlı yazısı ve Sermaye Piyasa- sı Kurulu'nun 4.6.1999 tarih 82/665 numaralı Kayda Alma Belgesi gereği, Sermaye Artınmını onaylamak üzere olağanüstü toplantısını 2 Temmuz 1999 günü saat 14.00'te şirket merkezi olan Istanbul, Güneşli Koçman Cad. Polat Iş Merkezi C Blok No: 5 Kat: 2 ad- resinde yapacaktır. Sayın ortaklanmızın toplantıdan en geç bir hafta evvel şirket merkezimizden giriş kartlan- nı alarak bizzat veya temsilci vasıtası ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmalanm rica ederiz. Top- lantıya bizzat ıştirak etmeyecek ortaklanmızın, veka- letnamelenni, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzen- lemeleri veya vekâletname fonmu ömeğini şirketimiz- den temin etmelerini ve imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gereklidir. Hamiline yazılı hisse sahipleri, hisse senetlerini şirke- te teslim ederek giriş kartlannı alabilecekleri gibi, her- hangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alınan veya bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer, adet ve seri numaralarını gösteren belge karşı- lığında kendilerine giriş kartı verilir. Nama yazılı hisse- darlara gönderilen davet mektubu giriş kartı niteliğin- dedir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalanna kanunen imkân olmadığı, sa- yın ortaklanmızın bilgilerine arz olunur. GÜNDEM 1 - Divan Heyetinin seçimi ve Olağanüstü Genel Ku- rul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Di- van Heyetine yetki verilmesi. 2- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasa- sı Kurulu'nun onayından geçen sermayenin 350 mil- yar (Üçyüzellimilyar) TL'dan 1.225 milyar (Birtrilyoniki- yüzyirmibeşmilyar) TL'ye arttırılması işleminin onay- lanması, 3- Dilekler. VEKÂLETNAME Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin günü, saat 'da şirket merkezi olan Koçman Cad. Polat Iş Merkezi C Blok No: 5 Kat: 2 Güneşli/İSTANBUL adresınde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısf nda aşağıda belirttiğim görüş- ler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili ol- mak üzere vekil tayin ediyorum. A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gün- dem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) c) Vekil, şirket yönetimınin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda ve- kil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.) NOT: (A) bolümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirti- len şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi • ' b) Numarası c) Adet - nominal değeri d) Oyda imtiyazı olup olmadığı e) Hamiline - Nama yazılı olduğu ORTAĞIN AOISOYADI veya ÜNVANI İMZASI: ADRESİ: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN SERMAYESİ, SERMAYE PAYLARI VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6: Şirketin sermayesi 350.000.000.000 (Üçyüzellimil- yar) TL'dir. Bu sermayede her biri 1.000 (Bin) TL itiba- ri değerde toplam 350.000.000 (Üçyüzellimilyon) his- seye aynlmış olup bunlardan 245.000.000 (ikiyüzkırk- beşmilyon) adedi nama yazılı (A) Grubu, 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) adedi hamiline yazılı (B) Grubu hisse- lerdir. Şirketin bundan önceki 280.000.000.000 (iki- yüzseksenmilyar) TL'lık sermayesinin tamamı öden- miştir. Şirket'in bu defa arttınlan ve tamamı (B) Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşan 70.000.000.000 (Yetmişmilyar) TL'lık sermayesi mevcut ortaklann rüç- han haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesinden karşılanmış olup tamamı nakden ödenmiştir. Yapılacak sermaye arttınmlannda (A) gru- bu pay sahiplerine (A) grubu paylar ve (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) his- se sahiplerinin sahip olduklan rüçhan haklannın sınır- landınlması veya (A) grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmaları durumunda yeni çıkanlan pay- lar sadece (B) grubu paylar olur. Hisse senetleri 1.000 TL'nın misli küpürier halinde basılır. YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN SERMAYESİ, SERMAYE PAYLARI VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6: Şirketin sermayesi 1.225.000.000.000 (Birtrilyoniki- yüzyirmibeşmilyar) TL'dir. Bu sermaye herbiri 1.000 (Bin) TL itibari değerde toplam 1.225.000.000 (Birmil- yarikiyüzyirmibeşmilyon) hisseye aynlmış olup bunlar- dan 857.500.000 (Sekizyüzelliyedimifyonbeşyüzbin) adedi nama yazılı (A) Grubu, 367.500.000 (Üçyüzalt- mışyedimilyonbeşyüzbin) adedi hamiline yazılı (B) Grubu hisselerdir. Şirketin bundan önceki 350.000.000.000 (Üçyüzellimilyar) TL'lık sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketin bu defa arttınlan 875.000.000.000 (Sekkyüzyetmişbeşmilyar) TL'lık sermayesinin 612.500.000.000 (Altıyüzonikimilyar- beşyüzmilyon) TL'lık kısmı (A) Grubu nama yazılı his- selerden 262.500.000.000 (Ikiyüzaltmışikimilyarbeş- yüzymilyon) TL'lık kısmı (B) Grubu hamiline yazılı his- selerden oluşmaktadır. Arttınlan sermayenin 373.844.229.138 (Üçyüzyetmişüçmilyarsekizyüzkırk- dörtmilyonikiyüzyirmidokuzbinyüzotuzsekiz) TL'lık kısmı 1998 kânnın, 501.155.770.862 (Beşyüzbirmil- yaryüzellibeşmilyonyediyüzyetmişbinsekizyüzaltmışi- ki) TL'lık kısmı Emisyon Priminin sermayeye ilavesin- den karşılanmıştır. Yapılacak sermaye arttırımında (A) Grubu pay sa- hiplerine (A) Grubu paylar ve (B) Grubu pay sahipleri- ne (B) Grubu paylar tahsis edilir. Ancak (A) Grubu his- se sahiplerinin sahip olduklan rüçhan haklannın sınır- landınlması veya (A) Grubu hisse sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamalan durumunda yeni çıkanlan paylar sadece (B) Grubu paylar olur. Hisse senetleri 1.000 TL'nin misli küpürier halinde basjlabilir. Rekabet Kurulu'nun yeni başkanı Müftüoğlu Türkiye'de rekabet henüz oturmadı'HACERGEMİCİ Aydın Ayaydm'ın milletvekili olmasıyla boşalan Rekabet Kurulu Başkanlığı'na getirilen Tamer ıMüftoğhı Türkiye'de rekabetin henüz oturmadığını belirterek "Nereye el atsak rekabetin çeşitli şekillerde kjsıtlandığını görüyoruz" dedi.Toplam 270 lcişilik personel kadrosuyla çahşmalanna yeni başkan ile devam eden Rekabet Kurulu ekmekten çimentoya, LPG'den basına Devütale gödem altında Türkiye Futbol Federasyonu tara- fmdan ihaleye çıkanlan ve 120.5 milyon dolara Uzanlar'da kalan iha- le 1. Lig Futbol karşılaşmalan iha- lesi Rekabet Kurulu tarafindan göz- lem altında tutuluyor. Daha önce Cine-5'te bulunan vc 28 Mayıs 1996'da yapılan bu anlaş- mamn rekabeti ihlal ettiği savıyla Re- kabet Kunılu'na 1998 yıhnda şikâ- yet edilen konu ile ilgili soruşturma- nın bittiği ve taraflann savunmala- rını yapmalan için davet edildiğini kaydeden Rekabet Kurulu Başkanı Tamer Müftüoğlu son ihale ile ilgi- li Resmi Gazete'de çıkan şartname- nin eski şartname ile büyük benzer- lik gösterdiğini belirterek "Bakan- hğa bu konudaki görüşterimizi bil- dinfik" dedi. Türkiye Futbol Federasyon'un 1. Lig karşılaşmalanyla ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan şartnamesini görüncetereddüte düştüklerini Müf- tüoğlu " Bir ay içinde söz konusu söz- kşme bize gelecektir. SözJeşmeye ba- karak karararmzı bildirecegiz" diye konuştu. kadar birçok alanda soruşturma dosyasıyla boğuşuyor. Türkiye'de hemen her alanda rekabetin bir şekilde bozulduğunu belirten Başkan Tamer Müftüoğlu, büyük şirketlerin son dönemde bünyelerinde rekabetle ilgili birimler oluşturmaya başladıklannı ve sözleşmelerine buna göre imza attıklannı dile getirerek "Bu sevindirici bir geiişme. Ancak daha gktilecek çok yol var. Özellikle küeük ve orta ölçekli iştetmelere Rekabet Yasası'nı anlatmakta bbim de yetersiz kaldığımız bir gerçek. Bunu aşmak için başta Çukurova, Ege ve GAP bo'lgesi olmak üzere bir dizi seminerler, tanıûm toplanülan yapmaya hazırlanıyoruz n diye konuştu. Hazine hakkında şikâyet Ilk olarak Eskişehir Sanayi Odası tarafından gündeme getirilen, ardından Ege Sanayi Odası'nca desteklenen yüksek faizle piyasalardaki parayı topladığı için Hazine ve bankalann Rekabet Kunılu'na şikâyet edilmesi konusuyla ilgili Müftüoğlu'nun yorumu "inceJemeye değer" şeklinde. Başkan Tamer Müftüoğlu, kunılun teşebbüsler arasındaki rekabeti düzenlediğıni anımsatarak "Burada taraflardan biri devlet ve kesinükUkle müteşebbis tanunına girmiyor. Bu nedenle Hazine cephesi için yapüabikcek bir şey yok. Ancak bankalann müteşebbis olduğu da bir gerçek. Bu nedenle bankalar cephesi üıcelemeye değer"dedi.Bu konunun ilk defa TOBB'un genel kurulunda gündeme geldiğini anımsatan Müftüoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Eğer bankalar birbirlertyle anlaşıyor ve hâkim durumlannı kötüye kullanarak rekabet düzenini kısıtlayan, ortadan kaldıran bir uygulamaya neden oluyoriarsa pek tabü devreye gjreriz." Süleyman Celebi hükümete uyarıda bulundu 'Diyalog olmazsa eylem' SAMİHAZMİEZER ADANA - DlSK'e bağlı Tekst'l Işçileri Sendikası Ge- nel Başkanı Süleyman Çele- tri, toplumsal banş için sen- dikalar ve tüm demokratik kitle örgütlerinin görüşünün alınmasını ve diyaloğun her türlüsüne açık olduklanm, ancak uzattıklan ellerin ge- ri çevrilmesi durumunda her türlü eylemin gündeme ge- leceğini söyledi. Sosyal güvenlik reformu diye ortaya konulan proje- lerin yaşama geçirilmesi- nin yolunun sosyal hukuk devleti ilkelerine uyulması olduğunu anlatan DlSK'e bağlı Tekstil Genel Başka- nı Süleyman Çelebi, de- mokratikleşmenin önünde- ki engellerin kaldınlması, sendikal haklara yönelik baskılann sona erdirilmesi, örgütlenme özgürlüğünün en geniş şekilde sağlanma- sı gerektiğini söyledi.Çele- bi sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorunlara çözüm bulu- nabilmesi için toplum ke- sinıleri arasmda diyalog sağ- lanmalıdır. Diyalog için ta- raflar belll Toplumsal mu- halefet olarak sendikaiann, tüm sivil toplum kuruluş- larının görüşleri dikkate ahnmau. Sosyal hukuk devleti fl- keleri çerçevesinde sorun- lann çözümü için her türlü çabaya hazınzAma uzattj- ğımızeUergeriçevrüirseya- pdacakbirşev kalnıaz.Oza- man çizmeleri gjymemiz, her türlü eylemi gündeme getinnemiz gerekir." İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Can ve Patlıcan... Tele skandal tepkilerini izlerken, hele de Içişleri Ba- kanı Sadettin Tantan'ın bu işe bulaşmış polis müdür- terine işten el çektirdiği karannı duyunca umutlandım... "TünViye gıdım gıdım, emekleme hızı ile de olsa de- mokratikleşiyor. Artık haberieşme özgürlüğünün el- den alınmasına karşı duruşlar cHuyor.." diye. Sonra önceki gün Mesut Yılmaz'ın, hükümetin yak- laşımını ortaya koyan resmi açıklamasını dinledim.. Bir önceki hükümet, emniyetteki birilerinin keyfi telefon dinlemelerinde elde ettikleri bilgileri bir baş- ka partinin liderine ulaştırmalan yüzünden yıkılmıştı. (Doğru) Gerçi bundan "Bize ulaştırsalardı, örtbas ederdik" anlamı da çıkıyor. (Olsun) Yeter ki bu hükü- met bundan sonrası için haberieşme özgürlüğünün gasp edilmesine, telefon dinlenmesine karşı ciddi önlemler alsın. Ama Mesut Yılmaz, haberieşme özgürlüğünden, temel insan haklarından birinin gaspından vazgeçil- mesinden söz etmiyor. Bundan böyle emnıyet için- de birbiri ile çatışan taraflann, kendi keyiflerine göre, daha doğrusu içinde bulunduklan çıkar ilışkisı ağına göre, iş adamlanndan başlayan, başbakanlara, as- kerlere kadar uzanan bir halkada telefonlann dinlen- mesine izin verilmeyeceğinı söyiüyor. Korkmaz Yiğit'in, Kamuran Çörtük'ün, Mesut Yıl- maz'ın, kimi yıldızgazetecilerin telefonlarının dinlen- mesi yasak. Tabü Fazilet Partililer de karşı haklı çıkış olarak, Erbakan'ın, Hatipoğlu'nun telefonunun din- lenmesi yasak diyecekler. Hatipoğlu'nun, demokra- si, insan haklan diye çok haklı eleştınsinin ardından. kendisinin ve Erbakan'ın telefonlarının dinleneme- yeceğini vurgulaması çok çarpıcıydı. Her iki tarafın mantığında da kimsenin telefonu dinlenemez yaklaşımından eser yok. Hatta daha ile- ri bir adımla telefonu dinlenemeyecekler ve dinlene- bilecekler aynmı, mantığı var. Sahibinin sesi televiz- yon kanallannın yorumculan açık açık, çok büyük yatınmlaria elde edilmiş telefon dinleme cihazlannın asli görevlerinde, yani telefonu dinlenmesi gerekli olanlann dinlenmesinde kullanıfmasını istiyoriar. Hü- kümet adına yapılmak istenen de bu. Keyfi telefon dinlenmesi yasaklanacak, araçlar, te- lefonu dinlenmesi gerekli(!) olanlar için kullanılacak. Bugünün sakıncalılar listesinde hâlâ sol, Cumhu- riyet gazetesi ve çalışanlan var mı bilemeyeceğim. Ama solun güç ve devlet için tehdit oluşturduğu düşünü- len dönemlerde bizim telefonlanmız hep dinlenirdi. Tabü örneğin 1970'li yıllarda teknik gelişmediği için arada sesier kanşır, karşılıklı espriler yapılırdı. Cumhuriyet gazetesinin telefonlan öylesine sürek- li bantlarda idi ki, örneğin 15-16 Haziran olaylannın yaşandığı günlerde ben, sağlıklı haberieşme ve or- ganizasyon için gazete merkezinde kalmıştım. Yürü- yüşlerin, olaylann olduğu her yere dağılan arkadaş- lanmız yanında, sendika merkezleri, şubeleri ile sü- rekli haberieşme halindeydim. Aynı şekilde o döne- min Dev-Genç kadrolan ITÜ'de bir merkez oluştur- muşlar, her yere dağılan arkadaşları ile haberteşiyor- lardı. Doğal olarak karşılıklı aldığımız son bilgiferi bir- birimize soaıyorduk. "Kadıköy'de çatışma çıktı, ateş acıkjı, yaralı var" türünden konuşmalanmız olduğu gi- bi bantlara girmiş, sonra da kalabalık bir ünıversiteli grubun 12 Mart sürecinde 6 ay hapiste yatmaları ve davada yargılanmalannın tek kanıtı olmuştu. Merak edenler 12 Mart Dev-Genç davası ve iddi- anamesine ilişkin yayımlanmış kıtaplara bakabilirier. Baştan sona vurguladığım çerçevedeki telefon ban- dı konuşmalan tek kanrt. Sürekli adım ve konuşmam geçtiği halde, sanık avukatlannın istemlerine rağmen bu davada tanık olarak bile dinlenmem kabul edil- medi. Ben yargılanamıyordum, çünkü olay gazete- ciliğin haber alma sınırian içinde kalıyordu. Ama üni- versiteli gençler 15-16 Haziran olaylannın kışkırtıcı sa- nıklan olarak yıllarca bu bantlara dayalı yargılandılar. Avukatlan elbette savunma kapsamında bu bant- lann delil olmadığı üzerinde çok durdular. Ama top- lum, hiç kimse, hiçbir örgüt, Cumhuriyet gazetesinin ve çaltşanlannın telefonlannın surekli dınlenmede ol- masını sorgulamadı bile. Merak ediyorum, Mesut Yılmaz'ın telefon dinlen- melerinin yasal çerçeveye oturtulmasından kastı bu mu? Siyasi iktidann, devlet gücünü eline geçırenle- rin kafasına göre, sakıncalı, tehlikeli görülenierin te- lefonlannın dinlenmesi mi? Yani tele skandal sanığı polis müdürierinin, emni- yet görevlilerinin tek suçları, yanlış ya da yerınde de- yiş ile sakıncalılar varken hadlerini aşarak düzenin önemli adamlannın telefonlannı dinlemeleri mi? Desenize bizim demokratıkleşme, çağdaşlaşma umudumuz yine başka baharlara kaldı. Enerjide yağmaya karşı eylem planı • Enerjide özelleştirme ve tahkime k^rşı ortak tavır geliştiren Enerji-Yapı-Yol-Sen ve Elektrik Mühendisleri Odası eylem planını uygulamaya koyuyor. EkonomiSmisi-Hükü- dikkat çekerken ",\BD\e metin küçük ortağı Avnıpa'nuı geleceğine dö- ANAP'ınyoğun olarak sa- nükprDJeksivonlardaTür- vunduğuenerjide özelleş- kiye'ye biçilen enerji ter- tirme ve tahkim konusun- minah" rolünesıkısıkna sa- da Elektrik Mühendisleri nlan Enerji ve Tabii Ka>- Odası (EMO) ve Enerji- naklar Bakanuğı,ulkemi- Yapı-Yol-Sen ortak ta\ır zin ulusal enerji politikası- geliştirme kararı aldı. nı oluşturma ve uygulama Enerji ve Tabii Kaynak- görevi yerine, yabancı ser- lar Bakanı Cumhur Ersü- mayenin çıkar bekçiliği gö- mertarafından başlatılan. revine soyunmuş bulun- 14 dağıtım şirketinin iş- maktadır. Yeniden enerji letme hakkının devrine iliş- bakanı olarak göre\e gelen kintakvimigeçersizkjlma Cumhur Ersümer, YİD yönünde eylem planı ha- prpjelerindeDanjştay'ıdev- zırlanırken "Bakan Ersü- redışınaçıkarmak istejcn- mer'in dağıtım şirketkri- lerin sözcusü durumunda- nidevredeceğjniaçıklanıa- dır.tşlehnehakkıde\Tİadı s,devredilebileceklerian- altında elektrik dağıtım lamınageimez. Bu y'ağma- müesseseleri med>a grup- yakarşıdffeneceğE"denıl- lanna.si>asalrantkarşıİi- di. Açıklamada anayasaya ğı peşkeş çekilmiştir'' de- aykın yapılan özelleştir- nildi. suçduyurusundabulunu- lacağuun da altı çizildi. EMO Yönetim Kurulu Başkanı AliYiğitveEner- ji-Yapı-Yol-Sen Genel Baş- kanı Cengiz Faydalı, dün bir toplantı yaparak ener- jide yapılmak istenen yağ- mayı anlattı. Toplantıda özellikle Bakan Ersümer'e yönelik yoğun eleştiriler Toplantıda enerjideki özelleştirme uygulamala- nnın Türkiye'yi emperya- lizme bağımlılık \e maf- yalaşma çıkmazına sürük- leyeceği önü sürüldü. Or- tak açıklamada Avrupa Enerji Şartı Anlaşması için ise "bir sömürgeleştirnıe girişimi'" nitelendirmesi yapıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog