Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

12 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 BM'nin Kıbns rapopu • NEVVYORK(AA)- Birleşmiş Milletler (BM) Gene] Sekreteri Kofi Annan, yılda iki kez sunduğu Kıbns raporlanndan ilkini. dün Güvenlik Konseyi Başkanhğı 'na gönderdi. Son 6 aylık dönemi kapsayan raporunda Kofi Annan, "Ateşkes hattı bölgesinde bazı ufak tefek olaylar meydana geldiyse de durumun genelde istikrarlı olduğunu" vurguladıktan sonra istikrann, kısa adı UNFICYP olan Kıbns banş gücü sayesinde sağlandığını kaydetti. Annan, raporda banş gücünün görev süresinin 31 Aralık 1999 tarihine kadar uzatılması tavsiyesinde bulundu. Metronun tavanı çoktu: 7 olu • ST. PETERSBURG (AA)- Rusya'nın ikinci büyük kenti olan St. Petersburg'daki metro istasyonunun çökmesı sonucu 7 kişi öldü, 13 kişi de öldü. Olay, kentin ana caddesi yakınlanndaki Sennaya Meydanı Istasyonu'nda önceki gün ögleden sonra meydana geldi. Kurtarma ekipleri, istasyonun girişindeki çatının 25 metre uzunluğundaki bölümünün 10 metre aşağıya düştüğünü bildirdiler. 196O'lı yıllarda inşa edilen metro istasyonunun bakımının bu tarihten beri yapılamadığı kaydedildi. Arap TV'sinde • DLBAI(AA)-Suudi Arabistanh dolar milyarden terörist işadamı Usame bin Ladin. El Cezire adlı Arap televizyonuna konuştu. Katar'ın uydu yayını yapan El Cezire lelevizyonunun 90 dakika süren belgesel haber türündeki programında, Bin Ladin'in, "ABD, toprağımızı işgal ve ihlal ediyor, Müslümanlann servetini çalıyor, buna karşm bir direnişle karşılaştığı zaman bunu terorizm olarak nitelendiriyor" sözlerine yer verildi. Pakistan'ın • PEKİN(AA)-Pakistan Dışişleri Bakanı Sertaç AZJZ, Hindistan ıle aralannda çatışmalara neden olan Keşmir sorununu göriişmek üzere Çin'e geldi. Hindistan Dışişleri Bakanı Jaswant Singh ile bugün Hındistan'ın baş.kenti Yeni Delhi'de göriişecek olan Aziz'in bu ziyaretınin çok kısa bir süre önce planlandığı belirtiliyor. Uluslararası banş gücünün bugün bölgeye girmesi beklenirken Clinton gelecek için uyanda bulundu Kosova'da saneılı döııeııı• Tartışmalar sürerken dün ilk Rus askerleri, Yugoslavya'ya girdi. "Kosova'nın tehlikeli bir döneme girdiğini" vurgulayan ABD Başkanı Bill Clinton, bölgede bundan sonra can kaybı olasılığının daha da yükseldiğini belirtti. Dış Haberler Servisi - Sırp birliklerinin Kosova'dan çekilmeye başlamasının ar- dından NATO birlikleri Kosova'ya girmek için Makedonya sınınnda beklerken ve bölgeye konuşlandınlacak uluslararası ba- nş gücûnde (KFOR) yer alacak Rus bir- liklerinin durumu konusunda taröşmalar sü- rerken, ilk Rus askerlerinin dün Yugoslav- ya'ya girerek Kosova'ya dogru ilerlediği bildirildi. Yugoslav Beta ajansı, Bosna-Hersek'ten aynlan Rus birliğinin Belgrad'a 120 kilo- metre uzakJıktaki Biyelyina-Pavloviça sı- nır kapısından ülkeye giriş yaptığını bildir- di. Haber. Rus yetkilileri tarafindan dog- rulanırken, birlikteki asker sayısı hakkın- da bilgi verilmedi. 50 aracın da arasında bulunduğu Rus konvoyunun Belgrad'ı ge- çerek Kosova'ya doğru ilerlediği kaydedı- liyor. ' ABD Başkanı Bill Clinton. ABD halkı- na seslenirken, Kosova"da bundan sonraki aşamanın zorluğundan bahsetti ve can kay- bının olabileceğini söyledi. Clinton, ABD halkına önceki gün seslenirken, Kosova'da bundan sonraki aşamada can kaybı ihtima- linin yükseldiğini belirterek tt Bu saflıa teh- Kkeli olacak. Can tayıplan meydana gele- bikcek" dedi. Clinton, NATOönderlığin- deki gücün, çoğu NATO üyesi, yaklaşık 30 ülkeden gelecek 50 bin askerden oluşaca- ğını, ABD'nin de buna 7 bin askerlik kat- kıda bulunacağmı kaydetti. NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ge- neral NVesley Clark da. "Hepimiz bu ger- gin zamanda meydana gdebüecek olası so- runlardan haberdanz" dıyerek, Kosova halkından bu hassas dönemde Sırp güçle- rinin düzenlı olarak bölgeden çekilmesini engelleyecek davranışlardan kaçınmalan- nı istedi. Clark, NATO operasyonu sırasın- da Sırp ordusunun cıddi kayıplar verdiği- ni, askerlerin yıyecek ve yakıt sıkıntısı çek- tiğini söyleyerek, onlar için geri çekilme sürecinin çok zorlu bir aşama olduğunu belirtti. 6 bin asker Sırbistan yolunda NATO yetkilileri. Sırp ordusunun per- şembe günü öğle saatlerinden itibaren Ko- sova'yı terk etmeye başladığını, ilk aşa- Kosova'ya yerkşecek uluslararası banş gücüne kaülacak ABD'B askerterden bir bölümii Makedonya "da beküyor. (Fotoğraf: REUTERS) mada 6 bin asker ile 90 tankın Sırbistan'a doğru yola çıktığını bildirmişlerdı. Almanya Savunma Bakanı RudoifSchar- ping,bakanlarkurulundaKFOR'a katıla- cak Alman askerlerinin sayısının 6 binden 8 bin 500'e çıkanlmasının kabul edildiği- ni söyledi. ABD Deniz Kuvvetleri 'ne bağ- lı 2 bin 200 askerin de Yunanistan'm ar- dından Makedonya üzerinden Kosova'ya gireceği belirtilirken, 140lngilizaskerinin Yunanistan'm Selanik kentinde beklediği kaydedildi. Al Core: Cok sasırdık A TIYÖNETİMLERİNDEN UYARI 6 Müoşe\iç kalırsa yardım gitmez' Balkanları yeniden toparlamak zor (BÖSNA- 'HERŞEKI YUGOSLAVYA 69.300 Dış Haberler Servisi- Batılı ülke- lerin çoğu. Yugoslavya Devlet Baş- kanı Slobodan Mfloşeviç iktidarda kaldığı sürece bu ülkeye yardım göndermemek konusunda ısrar edi- yor. Miloşeviç'in Lahey'deki Ulus- lararası Savaş Suçlan Mahkeme- si'nce (USSM) yargılanmasını iste- yen ülVelere Kanada da eklendi. ABD Başkanı Bill Clinton, Beyaz Saray'da yaptığı "Amerikan halkına sesleniş" konuşma- sında, Miloşeviç'in USSM'ce resmen it- ham edildiğini hatır- latarak Miloşeviç gö- revde kaldığı sürece Sırbistan'a hiçbiryar- dım yapılmayacağı- nı belirtti. Bill Clin- ton, Sırp halkına hi- taben de "Çektiğiniz acdardan, uğ- radığınız bombardımandan sadece Mioşeviçsonjfnlu. \ önetim sorunu- nuzu siz çözmelisiniz" dedı. Italya Dışişleri Bakanı Lamber- to Dini de Miloşeviç'in yerine de- mokratik liderler görev başına gel- medikçe Yugoslavya'ya yeniden ya- pılanması için yardım gönderilme- yeceğini bildirdi. Kosova sorunu bo- • Yugoslavya'nın yeniden yapılanmasına destek, ancak iktidara demokratik liderlerin gelmesi şarhyla düşünülüyor. yunca Belgrad'la diyalog kapısının açık bırakılması konusunda ısrar eden Dini. yine de Sırp halkmın ın- sani yardımdan mahrum bırakılma- ması gerektiğini vurguladı. Italya Dışişleri Bakanı. "Sonın, bir köprünün yeniden inşasuun Mi- loşeviç'i güçlendirecek bir yardım nu, yoksa insani yardım mı oktuğu- na karar vermekte" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Madeleine AlbrigJrtdaCNN te- levizyonuna verdi- ği demeçte, Miloşe- viç'in USSM'yehe- sap vermesi gerek- tiğini söyledi. ABD'li Bakan, '•Olması gereken, demokratik ilkeie- rin uygulandığı bir Sırbistan 'ın Avrupa-Atiantik toplu- luğunda yer abnasıdır" dedı. Kanada Başbakanı Jean Chre- tien de Yugoslavya yöneticilerine iktidan terk etmeleri ve adalete teslim olmalan çağnsında bulun- du ve yönetim defişikliğinden son- ra bu ülkenin hızla uluslararası topluluk içindeki yerini alması ar- zusunu dile getirdi. KARADAĞ Sırbistan Askeri hasar 100 savaş uça$, 203 zırhlı araç ve120tankvuaıldu. Imha edlenler 35 köprü, 3 petrol rafinerisı, 10 askeri havaalanı, Kosova'ya gtden anayoflann vetren yodamn tümü, Betgrad dalc 12 hüfcümet btnaa. Strbistan'ın ûçte tkıs etektriksız kaldı Yeniden yapdanmanın maüyeti: AB tahmmlenne göre. 5 yıtda 30 mılyar dolardan fazla tutacak. Karadağ SırbîStan'ın öuküçük ortağı savaştan ıkı yönlü zarargördü:HemNATO bombalarra hedef oldu, hem de çok sayıda sığınmaaya s«wlannı açmak zonjnda kaldı Hükümetin Utfoşevıç'le arası 71 olmadtğından. Belgraddan fazla yardım beklemesıne -mkan yok. KOSOVA Kosova Botgede estaten yaşayan 1.8 mılyon Amavufun büyük bölûmü evine dönemeyebiiir. Evfer, çrftlıkter ve «şyeneri ya strplar ya da NATO1 tarafından yakıldı, yrtatdı ARNAVUTLUK( 443.300 . sığnmac^ MAKEDONYA Arnavutluk Savaş si'asında. ağınmacı akmının yanıstra bu ülkeye çok sayıda ınşaat projeten ve mali yardrni yagdı. Arnavutluk'un para birimi, dotara karşı deger kazandı Makedonya Tarmınlere göre savaş bu utkeye 500 mıtyon dolardan (azla zarara neden oldu ve kqi bafna dûşen geir yüzde 20 oramnda azakjı. Yugoslavya'yta arasındakı tûm yaşamsal tıcaret ve ulaşım bağlantlar kestldı. Sorunlardan bazılan TEŞEKKUR Kızımız YILDE hastalığında ve vefatında bizleri hiç yalnız bırakmayan, büyük acımızı bizimle birlikte yaşayan, telefonla arayan, camiye, kabristana, evimize gelen; çelenk gönderen, hayır kurumlanna bağış yapan tüm dost, akraba, arkadaş ve yakınlanmıza, zor günlerimizde yoğun destek ve ilgilerini hep hissettiğimiz ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş.'nin değerbilir yöneticileri ve personeline, çok sevdiği vefakâr arkadaşlanna, sonsuz teşekkürlerimizi, minnet duygulanmızı sunanz. MELİHA ve M. NURİ ÇELİK tLANEN TEBLtGAT IŞPARTA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YAZILISÖZLEŞME İLE KİRALANAN GAYRtVlENKULÜN KtRA SÜRESİ BtTTÎĞt AHVALDE TAHLÎYE EMRİ Dosyano: 1998,3363 1- Kjralayanın ve varsa vekıhnin adı, soyadı ve ikâmetgâhı: Gûnay Bağırsakçı Vekili Avukat Kudret Saraç - Belediye Işhanı Isparta. 2- Kiracınm veya kanunı temsilcisinin adı, soyadı ve ika- metgâhı: lsmet Büyüİcuncu. lsmet Ustanın Yeri- Atatürk Bulvan - Gaziantep 3- Tahliyesi iste- nen gayrimenkulün nevi ve mevkii: Isparta ili Sermet Mah. Yeni Tabakhane No 3, C. 4- Sözleş- me ve tarihi. 21.10.1997 tarihlı tahliye taahhütnamesi. Kiracı lsmet Buyükuncu yukanda beiir- tılen adreste \e Isparta Sermet Mah. Yeni Tabakhane No: 3'C adresinde bulunmadığınızdan ve yapılan adres tahkikatında da yeni adresiniz tespit edilemediginden işbu tahliye emnnın ilanen teblığine karar venlmiş bulunduğundan üç numaralı bentte yazılı kira müddeti bitmiş olan gay- nmenkulü ışbu tahliye emrinin gazete ilan tanhinden itibaren kanuni siireye on gün daha eklen- mekle 15 gün içensınde tahliye ve teslim etmeniz, kiranın yenılendigine veya uzatıldığına daır bir itirazınız var ıse 17 gün ıçensinde dilekçe ile veya sözlü olarak tcra Dairesı'ne bildirmenız. müddeti ıçerisinde ıtiraz etmez veya kendiliğinızden tahliye etmezsenız ıcraen çıkartılacağınız. itirazınız kaldınlırsa lc. ve If. K.nun 273 md. gereğınce zorla tahliye olunacağınız ıhtar ve ilan olunur. 12.5. 1999. ic. If. K. 272, 273, yönetmelik örnek no: 14. Basın 23977 ÇKVı sBahsjzlandırmak; Kosova Kurîuluş Ortiusu anlaşrnanm öngördûgu şekılde sılahsızlandınlmayı ve Kosova'nm tam bağımaztığı düşienm unutmayı kabui etmeyebilır. Sığnınacdar Amavuttann büyûk çoğunhjğunur kımlikteri kendüemı Kosova'dan süren Strplar tarafından ellerrıden stmüğı içm eve dönüş haklannı kanıttamalan zor olacak. zaten bir ksmı bunu denemeyecsk kadar kojkmuş durumda. Ruslar ABD veNATO'yu gafîl avladı • Ruslar'ın sürpriz adımı Washington'da, Moskova'nın, Kosova'da oluşturulacak NATO önderliğindeki güçte eşit bir rol üstlenmek istediği şeklinde yorumlandı. HASHINGTON (AA) - uçağının rotasını tekrarMos- Rusya'nın. tek yanlı bir ha- reketle Bosna'da bulunan ba- nş gücü kuvvetlerini, Sırbis- tan topraklan üzerinden Ko- sova'ya doğru göndermesi ABD ve NATO yetkililerini gafıl avladı. ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Rus birliklerinin Yugoslavya'ya girme iste- ğiyle ilgili olarak "Çok şa- şırdık. Böyle birşey yap- malarını beklemiyorduk. Yine de Yugoslav toprak- lanna giren Rus birlikleri- nin Kosova'ya geçmeyecek- leri yolunda gü\ence aldık" dedi. Rusya'nın, Sırp yöne- timiyle koordinasyon içinde yaptığı anlaşılan bu hareke- tinin. NATO'nun banş plan- lannı nasıl etkileyeceği henüz bilinmezken, NATO yetkili- leri de bu adımdan dolayı ha- yal kınklığına uğradıklannı belirttiler. Rusya ile Kosova banşplarunı görüştükten son- ra Moskova'dan aynlan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbott, Ruslar'ın sürpriz şekılde Kosova'ya birlik göndermesi üzerine, kova'ya çevirdi. Talbott'un. beklenmedik gelişme üzeri- ne ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ın tali- matıyla yeniden Moskova'ya döndüğü belirtildi. Öte yandan. Ruslar'ın sürpriz adımı Washington'da, Moskova'nın. Kosova'da oluşturulacak NATO önder- liğindeki güçte eşit bir rol üstlenmek istediği şeklinde yonımlandı. NATO'nun plan- lannda Kosova'nın, ABD, ln- giltere, Fransa, Almanya ve Italya birliklerinin önderli- ğinde kontrol edilecek 5 böl- geye aynlması öngörülüyor. ABD Savunma Bakanlığı ve Pentagon kaynaklan, Rus- ya'nın sürpriz adımını, Mos- kova'nın da birbölgenin kont- rolünü ele geçirmek istediği şeklinde yorumladı. NATO yetkilileri ise Kosova'da oluş- turulacak gücün kesinlikle NATO'nun önderliğinde ku- rulacağını, Rusya ile iyi ko- ordinasyon yapılmasıdışın- da Rus birliİderine özel gö- rev verilmesinin düşünül- mediğini söylediler. KOSOVA Sırplaryakıp yıkıp çeküiyo?MORtNA (Ajanslar) - Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) militanlanyla Sırp askeri güçleri arasında son haftalarda çatışmalann meydana geldiği Kosova'nın güney kesimindeki Gorozup köyünün. dün alevler içinde olduğu bildirildi. Söz konusu köyün geçen hafta içinde UÇK'nın denetiminde olmadığı, bölgede Sırp güçlerinin bulundugu belirtiliyor. Arnavutluk- Yugoslavya sınınnda bulunan AVrupa Güvenli ve Işbirliği Teşkilatı (AGÎT) sözscüsü Andrea Angeli, Sırp topçusunun Kruma kasabası yakınlanndaki Villahena köyünü bombaladıklannı ve 3 evin yandığını bildirdi. Bombardımanda ölen ya da yaralananlann olup olmadığı bilinmiyor. Bölgedeki kaynaklar da, NATO güçlerinin Kosova'ya girmeden önce Sırp birliklerinin evleri ateşe verdiklerini belirtiyorlar. Sırp sivillerin de NATO askerleri bölgeye gelemeden evlerini, arabalannı ateşe vererek bölgeyi terkettikleri, gelen habberler arasında. .18.00-20.00 "Son kitapları (Buyrukçu) "Ucu Güllü Kundura'yı, (Ceytıun) "Çünkü Ben Edebiyatçıyım"ı ve diğer kıtaplannı imzalayacaklar. Konuklanmızla söyleşecekler. İstıklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 DUYURU 13 Haziran Pazar günü saat 13.00'te okulumuzdaki PİLAV CÜNÜnde buluşalım FATtH KIZ LİSELİLER DERNEGİ Nüflıs cüzdanımı ve pasomu kaybettim hükümsüzdür. MURATGÖÇOĞLU SOYADI DÜZELTMESİ T.C. Bağcılar Aslıye Hukuk Mahkemesi'mn 1998/2136 Esas, 1999'41 Karar sayıiı ve 19.3 1999 tarihli karanyla, Kahramanmaraş ili. Merkez ılçesi, Divanlı Mah. C. No' 0005, K. Sıra No. 0140'da kayıtlı Milcan ıle Hatice oğlu tsmail Karabaş'ın mevcut soyısmi KAVALCI olarak dü- zeltilmiştir Artık hemj j » j . yolculuklarınız hem 1 • 1 • • alışverışlerınız » ço kazançlı lÇünkü Türkiye'de ve dünyada yüksek standartta tam hizmet anlayışını temsil eden iki kuruluş, Budget ve Esbank işbirliği yaptı. Budget VISA yalnız Esbank'ta. "Hrsabtnt btten yen*%u gfz^ıtıifn ıçtıt B ESBANK Budget VISA kartı sahipteri neler kazanıyor? • Peşın odemelerdc %3ü ındırım. • L\ taksıtte. toplamdan %15 ındinm. • Süreklı kullanımda ek avantajlar. • Yurtdışı kiıalamalannda mınimum %I5 indinm. • Kayıp \e çalıntı sıgortası gıbı tum Vısa avantajlan. • Türkiye'de 27, dünvada 3200 Budget ofısinın hizmetleri. • Tüm Esbank kredı karclannda olduju gıbi Budget \ ısa ıle \ apıbn harcamalardan KSpuan kazanma olanagı. j -j j j •3 j j j j j j -j Tüm Esbank şubeleri ve aşağıdaki Budget ofislerine başvurabilirsiniz. ISTANBUl TAKS»* 10212! 253 92 OO-MOÜÖY-(0?16ı *!9 36 4frATATIİRK HAVALİMANI: (0212) 663 '38 58 BURSA. (0224 2234204 ADANA. 0322) 459 :V 16 ANKAM: (0312) 417 59 5J tSENBOĞA HAVALIMANI. (0312) 398 03 72 «fTM.YA: (0242) 322 76 86 - AMTALYA: 10242) 243 30 06 AMTM.YA HAVAUMANI: (0242) 330 30 79 İZMİT- (0262) 324 51 12 KOKYA: .0332) 321 72 72 73 ALANYA: (02421 513 73 32- AITIS GOLF OTEL: (0242) 725 42 42 SİDE: (0242) 753 14 86 IZMJR (0232) 482 05 05 A «ENOERES HAVAUMAMI/DI5 HATIAR. 10232) 274 22 03 - İÇ HATLAfl: (0232) 274 17 95 ÛR6ÜP. 10384) 341 65 4 M 2 KUSAOASI: (0256) 614 49 56 IODRUM: (0252) 316 73 82 MAMURIS: (0252) 412 41 44 FETHİYE: (0252) 614 61 66 DENİZLİ: (0258) 264 54 43 GAZİANTEP: (0342) 335 12 30 31 TRABZON (0462) 323 13 20 KIBRIS: {039;- 8" 11 27 Budget Car Rental Amaçlar çeşitli, araçlar Budget .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog