Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 HAZİRAN 1999 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Ruslar, Rus gibi yaşar Ruslar da biz Türkler gibi Asya ve Avrupa arasında sıkışıp kalmış. Kendini tanımlamakta, kimliğini belirlemekte zorfuk çekiyor (Sanki illa bu ikisınden birini seçmek gerekirmiş gibi). Ama Ruslar da, Türkler de kendi bildiği gibi yaşayan özgün uluslar. Ne Almanlar gibi davranmayı becerebilirter ne de Hintlilergibi. örneğin, Ruslar ekonomik sıkıntı içinde kıvranıyor, ama yemelerinden içmelerinden kısmamaya - tabii ellerinden geldiğince- gayret ediyorlar. Kısılmayan harcamalann bir kısmı da misafirlerle ilgili olanı. Bunu doğrulayan anketler az değil. "Kemersıkma" konulan başta tatil, elbise, ayakkabı, ev konforu ve kültürel ihtiyaçlar olarak gösteriliyor. Orta sınıf mensuplannın üçte ikisi hiçbir konuda ekonomi yapmıyor. Avrupalı orta sınıf mensubu için refah düzeyinin simgesi çoğu kez bir ev sahibi olmak. "Ortadirek" bir Rus için bu, otomobil (Anketler orta sınıf derken kişi başınaaylık 1500 ruble, yani yaklaşık 25 milyon TL geliri baz alıyor). Rusya yurttaşlannın yüzde 80'i otomobili bir başarı ölçütü sayarken, Almanya yurttaşlannın yalnızca yüzde 25'i bu kanıyı paylaşıyor. Tatiller evde geçecek Rusya yurttaşlannın yüzde 72'si yıllık iznini evinde geçirecek. îlgjli ankete katılanlann yüzde 23'ü kent yakınlanndaki yazlık evinde (yani daçada), yüzde 5'i bir başka kentte, yüzde 3'ü Karadeniz kıyısında, yüzde 1 'i bir başka BDT devletinde, bir o kadarı Baltık cumhuriyetlerinde ve nihayet yüzde 1'i de başka bir ülkede tatil yapacağını belirtiyor. Yüzde 7 kararsız. Moskova silahlanıyop Moskova'da yasal olarak 367 bin silah bulunduğu açıklandı. Bunun yaklaşık 200 bininin av tüfeği, aşağı yukan 150 bininin ise gazlı silah olduğu bildirildi. AIDS patlaması Rusya başkentinde bu yılın ilk 5 ayında 1649 AIDS vakası saptandı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 174'tü. AB üyesi ülkelerde yapılan parlamento seçimleri pazar günü tamamlanacak Avrupah seçimeilgisizUĞURHÜKÜM PARİS-Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin vatandaşlannın, AB'nin ya- sama organı işlevindeki Avrupa Par- lamentosu'nun (AP) 626 üyesini be- lirlemek için önceki gûn başlayan oy verme işlemi pazar gününe kadar sü- recek. tngiltere, Hollanda ve Dani- marka'da önceki gün yapılan seçim- lere katılım oranının düşük olduğu gözlendi. Kanhmın düşük olması Brük- sel'deki AB Komısyonu'nda endişe yarattı. Seçım öncesı propaganda dö- neminingenelde çok sönük geçtiğine dikkat çeken AB uzmanlan, bu ilgi- sizliğin yayılması olasılığı üzerinde duruyorlar. Almanya'da yapılan ka- Avrupa Parlamentosu için önceki gün oy kullanan ülkelerde katılımın düşük olduğu gözlendi. Kamuoyunun ilgisizliğinin AB'de endişe uyandırdığı belirtiliyor. son tahminler, Işçi Partisi'nin oy kay- bına uğradığına işaret ederken. oyla- nn çoğunun Muhfazakâr Parti ile Li- beral Demokrat Parti arasında payla- şılacagı tahmin ediliyor. Kuzey'de ve Batı'da, yani Galler seçmeninin oy kullandığı bölgelerde ise milliyetçi küçük partilerin 1 -2 sandalye alabile- ceğini ortaya koyuyor. HOLLANDA muoyu araştırmalan, halkın yüzde 71'inin AP'nin "işe yaramadığuu" düşündüğünü ortaya koyuyor. AB' nin seçimle iş başına gelen tek organı olan AP'nin üyelerinin belirlendiği seçim- lerle ilgili son gelişmeler şöyle: İNCİLTERE 36 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ingiltere'de, önceki gün yapılan se- çimlere katılım oranının sadece yüz- de 25 civannda olduğu tahmin edili- yor. Ingiliz gazetelerinde yayımlanan Hollanda'da önceki gün yapılan se- çimlerde seçimlerc katılım oranının yüzde 30 dolayında gerçekleştiği sa- nılıyor. Seçimlerde. küçük partilerden Yeşil Sol ve Sosyalist Parti oylannı arttınrken büyük partiler oy kaybına uğradı. Seçimler öncesinde "Temiz Siyaset" temasının öne çıktı. 31 kişi- lik Hollandalı Avrupa Parlamenterler heyetinin belirlendiği seçimlerde 11 lis- te yanştı. Resmi olmayan ilk sonuç- lara göre, ana muhalefet partisı Hıris- tiyan Demokratlar (CDA) oylann yak- laşık yüzde 25.9'unu alarak 9 üye çı- kardı. Işçi Partisi'nin (PVDA) yüzde Halkın Mücahitleri örgütünün Irak'taki üssüne önceki akşam 5Scud-5 atıldı Iran 'dan Irak'afüze saldmsı• Irak'ta üslenen Iran'daki rejim muhalifi Halkın Mücahitleri örgütüne saldmlar son dönemde tırmanırken Bağdat, Tahran'ı "tehlikeli tırmanıştan" dolayı uyardı. BAĞDAT (Ajans*ar)-lran'ın rejim muhalifi Halkın Müca- hitleri örgütünün Irak'taki üs- süne önceki akşam fiize saldı- nsı gerçekleştirdiği belirtildi Irak resmi haber ajansı INA, Iran'ın Bağdat'ın 1 lOkiIomet- re kuzeydoğusunda, Iran sını- n yakınlannda bulunan Aş- raftaki Halkın Mücahitleri üs- süne üç adet uzun menzilli ka- radan karaya füze attığını du- yurdu. Halkın Mücahitleri tarafin- dan yapılan açıklamada, 3 adet Scud-B fuzesinin üssü vurduğu, dördün- cü füzenin de havada patladığı bildirildi. Örgütün sözcüsü Farid Sükymani, bir fu- zenin 8 metre derinliğinde 4 metre çapın- dabirkrateroluşturduğunu söyledi. Süley- mani. üssün yakınlanndaki halkın "rahat- sızoMuğunu" belirtirken ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. 'İKşkileri tehdit ediyor' Füzelerin 800 kilometreden fazla mesa- fedeki îran'ın Hürremşehir kentinde bu- lunan Muntazari devrim muhafizlan üssün- den atıldığı kaydedildi. INA'ya demeç veren bir Irak hükümet sözcüsü. "tranrejiminUehlikeBbirürma- mşa neden olan ve yeniden kurmaya çalış- nğunızi> i komşuluk ilişkilerini tehditeden bu saldırgan e>lemkrden dolayı uvanyo- Bomba yiiklü bir kamvonetin Halkın Mücahitleri üyelerini tâşryanbir otobüse çarpması sonucu meydana gelen padamada yaşammı yitirenler için düzenlenen cenaze töreninde, örgöt sözcüsü Farid Süleymani, "terörist saJdınya, tran içinde uygun bir şekilde karşılık verecekfcrini" söyledi. (Fotoğraf: REUTERS) 21. l'lik oy oranıyla 7 sandalye, Libe- ral Parti'nin (WD) ise yüzde 20 ile 6 sandalye kazandığı belirtiliyor. Hal- kın seçimlere ilgisizliğinin kaynağını. insani değerleri ve toplumsal güveni kökünden sarsan, politikacılann, ga- zetecilerin bulaştığı yolsuzluk olay- lannda aramak gerekiyor. ALMANYA 66 milyon 390 bin 900 Alman seç- menin yann yapüacak AP seçimleri- ne coşkuyla baktığını söylemek zor. 99 Avrupa milletvekilinin belirlenece- ği seçimlere katılan gruplar arasında "OtomobUcUer". "Vergi mükelkfle- ri" veya "ba'ya Sadık Hıristiysuılar Partia"gibiisimlerederast- lanıyor. Tüm kamuoyu araş- tırmalan Almanlann 23 lis- tenin yanştığı seçimlere, fâz- la ilgi göstermeyeceklerini gösteriyor. Son öngörüler, Hıristiyan Demokrat ve Sos- yal ortaklığımn (CDU-CSü) yüzde 41 oranında oy alaca- ğını gösteriyor. Sosyal De- mokrat Parti'nin yüzde 36- 39 civannda oy alması bek- leniyor. Oy oranı yüzde 7 ci- vannda dolaşan Yeşillerin ise, yüzde 5'lik barajın al- tında kalabileceği ileri sürii- lüyor. AVUSTURYA nız" dedi. Sözcü, Iranlı liderlerin bu sal- dınlann karşılıksız kalacağına ınanmakla "yanıldıklannr söyledi. Halkın Mücahitleri'nin lideri MesutRe- cavi'nin de Birleşmiş Milletler (BM) Ge- nel Sekreteri KofiAnnan'a, saldınlara son verilmesi çağnsı yapan acil birmesaj gön- derdiği kaydedildi. Recavi, Tahran'ı, BM Güvenlik Konse- yi'nin, Iran-Irak savaşını sona erdiren ka- rannı ihlal etmekle suçladı. Bağdat'ta ge- çen carşamba günü. bomba yüklü bir kam- yonetin, Halkın Mücahitleri örgütü üyele- rinin içinde bulunduğu bir otobüse çarp- ması sonucu gerçekleşen patlamada biri Iraklı 7 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmış- tı. Irak ve Halkjn Mücahitleri bu saldın- dan Jran ajanlannı sorumlu tutmuştu. Iran ise bu suçlamayı "vahşi kktialar" olarak niteleyerek reddetmiştı. tran 13 Yahudiye sert TAHRAN (AFP) - tran Yargı Erki Başkanı Ayetullah Muhammed Yezdi, Israıl için casusluk yaptıklan iddiasıyla tutuklanan 13 Yahudinin cezasırıın "karnın çerçevesinde verfleceği ve idam dahil mahkemenin vereceği her cezanın kesintüde uygulanacağmı" söyledi. Tahran'da dün cunıa namazı nedeniyle bir araya gelen binlerce ıranlı, Yahudilerin idam edilmesi yönünde sloganlar attı. Tahran Üniversitesi'nde kılınan cuma namazında konuşma yapan bir hatip, adalet makamlanndan, casusluk mahkemesi kurarak. "suçhıian bir dirvar önöode kurşuna dizmeierinf' istedi. Uluslararası topluluktan gelen tepkileri göz ardı eden Iran, olaym iç meselesi olduğunu savunarak, önceki gün, 13 Yahudinin tslami bir mahkemede casusluk suçlamasından yargılanacaklannı açıklamıştı. AB'nin en yeni üyesi Avusturya'da 6.5 milyon seç- men 21 Avrupa milletveki- lini seçecek. Seçimlerde 6 liste yanşıyor. Son kamuoyu yoklamaları, halkın en az yüzde 21'inin aşın sağcı ve milliyetçi Hürriyet Partisi'ne oy vermeyi düşündüğünü or- taya koyuyor. Sosyal Demok- rat Parti'ye oy vermeyi dü- şünenlerin oranı ise yüzde 28 ile 34 arasında oynuyor. Ekim 1996'da yapılan geçen seçimlerde muhafazakâr Halk Partisi (ÖVP) 7, Sos- yal Demokrat Parti (SPÖ) ile aşın sağcı ve milliyetçi Hürriyet Partisi (FPÖ) ise altışar milletvekillıği kazan- mıştı. BELÇİKA VEH Belçika halkı da siyaset ve işadamlanndan yıldı. Be- nelüx ülkelerinden olan Bel- çika, sübyancı yöneticiler- den, sonra şimdi de kanse- rojen dioksin skandahyla alt- üst oldu. Ülke Flaman ve Valonlar- dan oluşuyor. Her iki top- lum arasında da aynlıkçı eği- limleT güçlü. Flamanlar Hol- landa'ya; Valonlar ise Fran- sa'ya yakınhk duyuyorlar.. T.C. KÜLTÛR BAKANLI6I 6. ASPENDOS ULUSLARARASI OPERA VE BALE FESTİVALİ U H AZİ RAN -10 TEMMUZ 1999 ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ 6. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'ne katkılarından dolayı, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Radikal, Sabah, Turkish Daily News Gazetelerine; ETV, NTV, Prlma Televizyonlarına teşekkür eder. Tur Oroanizasvonlan: Ankara - SEMOR Tel: 312.418 04 41 - N & M Tel: 312.426 98 72 İstanbul - VIP Tel: 212.241 6514 / İzmir - AYB Tel: 232.463 22 30 PROGRAM: 12 Haziran Cumartesi, Devtet Opera ve Balesı Genel Müdûrtügü, 6. BIZET" CARMEN" (opera) IU Hsıinn Pazartesi, Devtet Opera ve Balesi Genel Mûdürlügü, G. VERDI" AH)A" (opera) 116 Haziran Çarşamba, Cumhurbaşkantığı Senfoni Okesbası," GALA KONSER" / 21 Haaran Pazartesi, Merstn Devlet Opera ve Balesi, G. PUCCINI" MADAMA BUTTERFLY" foperaj / 23 Haziran Çarşamba, Hırvatistan Ulusal Tıyatro Balesi." BALAD / RÜZGARIN GETİRDİĞI" (bale)'•25 Haziran Cuma, Başkortostan Cumhuriyeti Opera ve Balesi, 6. VERDI" RIGOLETTO" (opera) 128 Haaran Pazartesi .Buiganstan Vama Opera ve Balesi, 6. VERDI" OTELLO" (operaj / 1 Temmuı Perşemfce, istanbul Devlet Opera ve Balesi, C. ORFF" CARMINA BURANA" (bale) I 3 Temmuz Cumartesi, istanbul Devlet Opera ve Balesi, J. OFFENBACH" HOFFMANN'IN MASALLARI" (opera) 15 Tmmuz Pazartesi, Filarmonia vlyana , JOHANN STRAUSS ÖZEL GECESİ (konser) 17 Temmuz Çarşamba, izmır Devlet Opera ve Balesi, A. ADAU" GISELLE" (bale) 110 Temmuz Cumartesi, izmir Devlet Opera ve Balesi, L V. BEETHOVEN" FIDEUO" (opera) BİLGİ Tel.: ANKARA: 312.30914 09 • 31016 58 I ANTALYA: 242.24145 28 ANTALYA 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 163 ÖRNEK ÖDEME EMRİ VE 103 DAVET VARAKASININ tLANEN TEBLİĞİ DosyaNo: 1999/128 Alacakh: Mehmet Yılmaz- Sinan Mah. 1281 Sk. No: 4 - Antalya Vekili:Av. Oğuz Uyanık - Kışla Mah. 52. Sk. Çemrek Apt No: 35- Antalya Borçlu: Murat Karancı - Bahçelie\'ler Mah. 5051 Sok. Enes Apt No: 3 MANAVGAT Borç Miktan: 874.506.000 TL'nin takip tarihinden işleyecek % 80 banka Reos. Faizi, Av. Vek. üç. ve icra masraflan ile tahsili. Takıp mesnedı: 5.6.1998 tanzimli, 15.7.1998, 15.8.1998, 15.9.1998. 15.10.1998, 15.11.1998, 15.12.1998, 15.6.1998 vadeli 7 adet toplam olarak 660.000.000 TL'lık bono. Yukanda adı geçen borçlu hakkında yapılan icra takibinde borçlunun bilinen adresine çıkanlan ödeme emri ve 103 davet varakası borçlunun adresten taşındığından ve tanınmadığından bahisle bila teblığ iade edil- miş, zabıtaca yapılan adres araştırmasında da bir netice alınmadığından 7201 sayılı tebligat kanununun 29-30 ve 31. maddeleri gereğince öde- me emri ve 103 davet varakasının ılanen tebliğine karar verilmiştir. Yukandaki yazılı borç ve masraflan ilanen tebliğinin gazetede ya- yımlanması tarihinden itibaren kanunı sürelere 7 gün ılavesiyle (17) gün içinde ödemeniz, takibın dayanağı senet kambiyo senedi niteliğine haiz değilse (12) gün içinde merciiye şikâyet etmeniz. takip dayanağı senet altındaki imza sıze aıt değilse yine bu (12) gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile icra tetkık merciıne bıldirmenız. aksi takdirde kambiyo senedindeki imzarun sızden sadır sayılacağı. imzanızı haksız yere inkâr edersiniz takip konusu alacağın % 10'u oranında para ceza- sına mahkûm edileceğinız, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımma ugradığı veya yetki hak- kındaki itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte (12) gün içinde tetkik merciıne bir dilekçe ile bildirerek merciiden itirazın kabulüne dair bır karar getirmediniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilme- diği ve borç ödenmediği takdirde (17) gün içinde 74'üncü maddeye gö- re mal beyanında bulunmanız veya hakikate aykın beyanda bulunursa- nız aynca hapisle cezalandınlacağınız, Hakkınızda yukandaki borçtan dolayı yapılan hacız işlemi gıyabınız- da ihtiyaten haciz edilmiş bulunduğundan bu hususta tanzim edilmiş bulunan haciz tutanağını(lO) gün içinde tetkik ederek bir diyeceğiniz \ r arsa veya bir itirazınız varsa IÎK' nun 103. maddesi gereğince bildır- meniz ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 25.5.1999 Basın: 26137 Ümit Otan Nükleere Geçtik Maşallah Çınor Yaymtar ndan • AşkGeri Dönene Kadar Çınor \bymbn, Rıfat llgaz Kültur Metkezi, Sraelvıler Cod No 90/3 80060 hksım - Ijtonbo! ı r TeJ (0212^ 293 28 96 • 293 23 98 - 293 23 99 FETHİYE ASLİYE1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997/243 Davacı Ayşe Arslan vekilleri Av. Leyla Uzun (Koparal) Av. Uzay Uzun tarafından Fethiye Tuzla Mahallesi Sanayı Sitesi karşısı Avcı Ca- mi yani No: 145'de Tercan Yıldız eliyle Fethiye adresinde oturur Isa Arslan aleyhine açılan nafaka davasmda davalının adresi tespit edile- mediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Isa Arslan duruşma günü olan 8/7'1999 günü saat 09.40'da davalı sıfatı ile dinlenmek üzere Fethiye Asliye 1. Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektığine ilane istınaden geçerli özür bildirmeksizin gel- mediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilip 1998/243 sayılı dosyada karar verileceği nedeniyle işbu ilanımızın 5.5.1998 ta- rihli dava dilekçesi tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. (HUMK. 213., 377 mad.) Basın: 27140 İNSAN HAKLARI BAGLAMINDA TOPLUMSAL İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ Tartışmalı toplantıda günün konuşmacısı: Mavrara Unıversrtesı Hukuk Fakûltesi Anayasa Hukuku Öğre- tım Uyes* ve İstanbul Barosu Insan Haklan Komısyonu Başkanı Prof. Dr. İBRAHİM KABOĞLU Aynca sunuş konuşmaları: M.ALİ İRTEMÇELİK (Insan Haklarından Sorumlj DeJet Bakani) N A İ L G Ü R E L İ ıTurkıyeGazetecılerCemıyetı Başkanı) Tarih- 13 Haziran 1999 Pazar. saat 14.30 Yer: TGC BASIN MUZESİ, ûıvanyoiu Cad 84 Çemberlitaş İSTANBUL 1. ŞULH HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN 1999 339 VasiT. Mahkememizin 1999/339 esas, 1999/360 karar sayı- lı ve 3.6.1999 tarihli ilamı ile hastalığı sebebiyle Kadri- ye Nazire Berksoy mahkemece vesayet altına alınmış olup, kendisine Oya Başanr'ın vasi tayinine karar veril- miştir. Ilan olunur. 3.6.1999 Basın: 26518 Kimliğimi ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. ZEKİKIRBAŞ Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. FATMA ÇOBAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog