Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 .AovoCumhuriyet STANBUL VE ÇEVRESlNDE YAYINDAYIZ CumhuriYeti 24SMTMMBEKlillPTmM SMT ÛYH* UMJLO SMT ntnptturisOUUM6 ş dıpnız kıtabtn adını, kredı kartınızın numarası ve soo kuilanma tanhı bırlıkte bıUtmn kıtap evııuzde oisun Admızı so>admtz! ve telcfon laramzı da büdırmeyı unutma> m Cyc defılseaız. dılctsCTUz üyc de ohm ya da Lrveliğınızs yenıleym ÎR İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 7 6 YIL SAYI: 26910 / 225.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 HAZİRAN 1999 CUMA H R H 1 K İ K Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI-II Yakın tarihimizin bu önemli olaylarının bilimsel araştırmasını Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un "Birinci Balkan Savaşı-ll" adlı kapsamlı çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet le birlikte... MACBETH VVILLIAM SHAKESPEARE MACBETH İngilizce'den çeviren: Orhan Burian Büyük İngiliz oyun yazarı, gelmiş geçmiş yazarların en büyüklerinden biri sayılan Shakespeare'den bir başyapıt... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... G-8 dışişleri bakanlan toplantisı sonuç bildirisinde, özeleştiri yapıldı KiireseOeşmeıım iflası'İnsan hakkı teminatı yok' Dünyamn en zengin 7 ülkesi ile Rusya'nın oluşturduğu G-8'ler de küreselleşmenin zaaflannın bulunduğunu kabul ettiler. Sonuç bildirisinde küreselleşmenin, halklan savaş felaketinden kurtaramadığı dile getirildi. Bildiride, egemen devletlerin parçalanmasının uluslararası güvenliği tehlikeye düşürdüğü vurgulandı. İnsan haklannın teminatmın bulunmadığı kaydedilen bildiride, tüm çabalara karşın terorizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlann uluslararası istikran tehdit ettiği belirtildi. DENtZİNCEDtKEN KÖLN-Sanayileşmiş 7 ûlke ile Rusya'nın oluşturduğu G-8 grubu dışişleri bakanlannın Almanya'nın Köln'de üç gündür devam eden ve dûn sona eren-toplantısının sonuç bildiri- sinde, küreselleşmenin getirdiğı yararlann yanında. doğurduğu zaaflar da vurgulandı. Bildiride şöyle denildi: Küreselleşmeyle kendini gösteren yeni bir binyılın arifesinde, bugüne dek eşi görülmemiş firsatlann ya- nında, banşı, istikran, refahı tehdit eden un- surlann bilincinde, G-8 olarak evrensel kay- gılarla şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1- BM halklan, gelecek kuşaklan savaş afetinden kurtarmak için ana amacı gerçek- leştirememiştir. 2- Uluslararası istikrar, bölgesel, devlet ıçi etnik çatışmalardan büyûk zarar görmüştür. Egemen devletlerin dağılması, parçalara ay- nlması, uluslararası banşa, güvenlıge ciddi tehlike oluşturmayı sürdürmektedır. 3- Demokrasi, dünyada kayda değer ıler- lemeler göstermiştir, ama bütün halklar hâ- lâ demokratik toplumda yaşama firsatmdan yoksundur. Dünyanın bazı bölgelerinde, de- mokratik reformlann seyri yavaşlamıştır. 4- İnsan haklan dünyada daha geniş kabul görmeye başlamış, ama ne yapılırsa yapılsın insanlar dünyanın her yennde bu haklan kul- lanmada temınatlardan yoksundur. 5- BM Sözleşmesi'nde altı çızılen teminat- la herkesin savaştaki kutsal korunma hakkı sağlanamamaktadır. 6- Küçük çaplı silahlardan kitle imha si- lahlanna kadar geniş yelpazede araçlann da- ha kolay edınilebılir olması, uluslararası gü- • ArkasıSa. 19, Sü. 6'da BALKANLAR'A 'KÜRESEU REÇETE • 19. Sayfada Yılmaz, 'hizmet yetersizliğinin' 55. hükümetin düşürülmesine de neden olduğunu ileri sürdü EmniyetHe açık savaş ABD Baskanı Clinton 'NATO amacına ulaştı'# llk Sırp birliklerinin Kosova'dan çekilmeye başlamasmm ardından NATO, hava saldınlannı askıya aldı. Dün gece de Fransız ve İngiliz komandolanna Kosova'ya girmeleri için emir verildi. # Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kosova'ya BM şemsiyesi altında oluşturulacak uluslararası askeri ve sivil birimlerin yerleştirilmesini öngören banş planıyla ilgili karan kabul ettı. • //. Sayfada Mesut Yümaz Taslak hazır Profesyonel askerlik gündemde # Gelişen "ilgi alanı ve yeni risk tehditlerine" göre yapılanan Genelkurmay, karma askerliğin de süreceğini bildirdi. Günümüz teknolojisinin sürekli ve süratli gelişim içinde olduğunu belirten Genelkurmay, yüksek teknoloji ürünü harp silah araç ve gereçlerinin kullanımındaki etkinlik ve sürekliliğin sağlanması içm profesyonel personele gereksinimin arttığını dıle getirdi. • 4. Sayfada 3. Uluslararası Bodrum Çevre Filmleri Festivali Büyük ödül 'Çin y in Kuş Insanlan\ # Festivalde En lyi Film'e veriîen "İSÎS Büyûk ÖdüJü"nü, Japon yapımı "Çin'in Kuş Insanlan" adlı film kazandı. En lyi Yönetmen ödülü, Fransa - Madagaskar ortak yapımı "Yıldızlar Denizle Buluştuğunda"nın yönetmeni Raymond Rajaonarivelo'nun olurken, Jüri Ozel Ödülü'nü Hollandalı Ben Vanlies Hout'un yönettiği Hollanda - Özbekistan ortak yapımı "Denizin Uzağında" kazandı. • 17. Sayfada Büyük tehdit ı ANAP lideri Yılmaz, Emniyet Teşkilatı içindeki kadrolar arasında "açık bir savaş yaşandığını" söyledi. Yılmaz, Türkiye'nin geleceği açısından Emniyet Teşkilah'mn "politize" olması kadar ağır bir tehdit bulunmadığını belirtti. Yılmaz, emniyetin Türk Silahlı Kuvvetleri gibi örgütlenmesi gerektiğini öne sürdü. 'Emniyet bölünmüs' # tçişleri Bakanı Tantan, emniyetin ikiye bölündüğünü belirtti. Başbakan Ecevit ise telekulak skandalında hiç gitmedikleri fstanbul'daki evlerinin de dinlendiğinin ortaya çıktığını söyledi. Operasyon sürüyor # Tantan, Emniyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Gümüş'ü görevinden aldı. Daire Başkanı Sabri Uzun, 8 Haziran'da Cevdet Saral ve Osman Ak'ın da aralannda bulunduğu 11 kişiyle görevinden alınmıştı. • 4. Sayfada Bülent Ecevit Sadettin Tantan Tele-kulak her yetde v-/rtaya çıkanlan yeni telefbn skandalı, yıllardan beri ülkemizde sürmekte olan vahşi bir hukuk ihlalinin hangi boyutlara ulaşmış olduğunu gosteriyor. Özellikle son bir-iki yıldan beri gizli dinleme skandalları manşetlerden inmez oldu. Kamuoyu, ilk kez DGM'nin yankı uyandıran kararı, Genelkurmay'daki kostebek haberleri, kaset skandalları, Sibel Can'ın adının da karıştığı 'Gizli KulakÇetesi' derken, bu hukuksuzluğun bilincine vardı, dahası alışkanlık edindi. IJutün bu haberler bir gerçeği vuroulamaktadır: Gizli dinleme uygulaması açısından çağa, belki de başka alanlardan daha çok ayak uydurmuşuz. Hemen neredeyse dinleme kapsamı dışında ne bir kurum ya da kuruluş ve ne de bir kişi kalmış: Başbakan, bakanlar, siyasetçiler, milletvekilleri, yargıçlar, Genelkurmay, gazeteciler, sanatçılar ve yurttaşlar bir büyük kulağın kapsama alanı içinde yer almaktadır. Duna karşın dinleme saldırganlığına karşı dışımızdaki dünyada verilmekte olan savaşım, temel hak ve özgurlükleri, kişilîğin ve özel yaşamın korunmasına yönelik alınan ya da alınmakta olan önlemler alanında ise gene sınıfta kalmayı surdurmekteyiz ve çağı yakalayamamışız. IVonuyla, kendi adıma, ilk kez 1970 yılında bir dava nedeniyle tanışmıştım. Ses bantlarının delıl olarak kullanılıp kullanılamayacağını tartışırken de sorunun boyutlarının ve çapmın ayırdına vardım. O günden bugüne, mahkeme salonlarında, gazete sayfalannda, kollokyum, seminer ve konferans kürsülerinde, radyo mikrofonlarında, televizyon ekranlarında ve 1974 yılında yayımlanan kitabımda bu konuyu işlemeyi surdurdum. Bugün düne göre artan ve yoğunlaşan ve de vahşileşen uygulamaya bakıldıkta; öyle görüluyor ki bulunduğumuz tünelde daha da yürüyecek çok yolumuz var... marım, bu son skandal, kapsamı içine aldığı, özellikle siyasi kişilik ve kurumların, hayıflanmanın ötesinde, vahşete dur diyecek önlem ve düzenlemeler yönünde adım atmalarına bir fırsat yaratır. Ne demişler; umut, yaşamdır. ENİS COŞKUN'un yazı dizisi Pazar günü Cumhuriyet 'te Kafkasya Balkanlar'ın gölgesi # Bugün Balkanlar'da olduğu gibi Kafkaslar'da da "savaşı hiç beklemedikleri bir anda yaşamlannın içinde bulmuş insanlar" var. NURDOUY'nyazm • 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Sakıngan!. Başbakan Ecevit adımlannı dikkatli atryor. Yürür- ken bile sakıngan. Örneğin, "Ev veya makam telefonlanntn dinlendi- ğini" söyleyen gazeteciye "Ben de gazeteterden öğ- rendim" diyecek ölçütlerde sakıngan. O kadar ki, memur maaş katsayısı soruluyor, bir yüzde vermiyor. Güvenoyundan sonraTBMM'deki teşekkür konuş- U Arkası Sa. 19,Sü.l'de BORSA ûDun 5560 Öncekı 5289 DOLAR ODOn 410.750 Öncekı 410.900 MARK ûDün 220.300 önceki 219.700 ALTIN ODün 3.415.000 Öncekı 3.455.000 Efes '99tatbikatı Efes '99 tatbıkatını yöne- ten ve yönlendiren Ege Ordu Komutanı Or- general Dogu Aktulga, Demirel ve kuvvet ko- mutanlanna brifing verdi. Tatbikatı, aralann- da Malezya Genelkurmay Başkanı Mohd Za- hidi'nın de bulunduğu, Yunanistan'dan 4 su- bay, çeşitli ülkelerden 30 askeri ataşe ve 53 gözlemci izledi. • 6. Sayfada 'Türkiye bölgede etkinleşti' Istanbul'da- ki uluslararası konferansta, Türkiye'nin Or- tadoğu ve Balkanlar'da aktif bir güç haline geldiği belirtildi. Konferansta, aşın dinci ye milliyetçi partilerin güçlenmesinin siyasal is- tikran bozduğu belirtildi. • 7. Sayfada Memur meydanlara inecek Memur-Sen Genel Başkanı Akif Inan, "Çalışanlara yapı- lacak zammı enflasyon nedeni olarak algıla- ma durumu dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bu çarpıklık bize özgü, bunun giderilmesi gerekir" dedi. • 13. Sayfada Bankacılık gözaltında Bankacılık sistemi- ne sıkı bir denetim getırmeyı öngören Ban- kalar Yasa Tasansı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonun basına kapatma cezası verilmesi önerisi ka- bul görmedi. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cehalet BMnti! Bir ülke düşünün ki, orta büyüklükteki kentlerine üni- versite gidince, gericilik artsın! Ne yazık ki, böyle bir süreç yaşıyoruz. Bilim kendi si- lahıyla ancak böyle vurulur. Bugünü, bilime düşman ke- simlerin, bilim silahını kullanarak giriştiklen işlerden bi- rine ayıralım. Bilim Araştırma vakfı adına hareket ettiğini söyleyen bir grup 18.5.1999'da Kastamonu Emniyet Müdürtü- MArkasıSa.l9,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog