Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE 8 HABERLER Basın Konseyi'nden Avcu'ya uyarı I İstanbul Haber Servisi - Basm Konseyı Yüksek Kurulu, Milliyet gazetesi muhabiri Arife Avcu'nun. 17 Nisan'da ya> ımlanan "Kondu Yağmasma Son" başkklı haberiyle. Basın Meslek Ilfceleri'nın 6. maddesindeki "'soruşturulması gazetecilik olanaklan içınde bulunan haberler, soruşturulmaksızın ve doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz'" ilkesini "ihlal ettiği için" oybırliğiyle uyanlmasına karar verdi. Konsey açıklamasında, karann, seçimlerden bir gün önce cıkan haberde, "'Boğaziçi (mar Müdürü Meviüt Karataş'm. çok başanlı ve vızyon sahibı bir kişı olarak kamuoyuna tanıtıldığı ve habenn prestij sağlamak ıçin yayımlandığı" yönündeki mimar Cevat Yaltıraklı'nın şikâyetıyle alındığı belirtildi. Onal Çalışlar'a destek • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Tabip Odası, yaptığı bir röportajdan dolayı istanbul 1 No'IuDGM tarafından 13 ay hapis cezasına çarptırılan yazanmız Oral Çalışlar'a verilen cezayı kınadığını açıkladı. Yapılan yazılı açiklamada, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü ıçın anayasa veyasa değışiklıklennin yapılması gerektiği \ urgulandı Açıklamada. "Düşünce ve haberleşme özgürlüğü, insan hak veözgürlüklerinın başmda gelmektedir. Toplumlann hızla değişen dünya koşullanna ayak uydurabılmesı ve ilerleyebilmesı de ancak düşünce özgürlügünü, sosyal ve bilımsel olaylara farklı bakış ve yenı arayışlan güvence altma almaları ıle mümkündür' denildi. Doktonın hakaret davası • İstanbul Haber Servisi - istanbul Tabip Odası doktoru Cem Cemal Işyapan'ın Adli Tıp Kurumu 3. Ihtisas Kurulu Başkanı Dr. Nur Bilgen'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Fatih 1. Asliye Ceza Mahkemesi"ndekı duruşmaya aıtuksuz sanık Cem Cemal Işyapan ıle avukatı Behiç Aşçı katıldı. Duruşma, işkence gördükleri ileri sürülen 7 kişiye ait raporlann bulunduğu dava dosya numarasının mahkemeve bildirilmesi amacıyla ertelendi. ÇHP Fatih İlçe Öpgütü'ne bomba • İstanbul Haber Servisi - CHP Fatih İlçe Örgütü'nün bulunduğu binanın girişine bırakılan zaman ayarlı ve parça tesırlı bomba. uzman ekipler tarafından etkisiz hale getinldı. Fındıkzade Millet Caddesı üzerınde bulunan CHP Fatih İlçe Başkanlığı'nın girişinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay sırasında binada bazı parti]ilerin bulunduğu öğrenildi. Su kesintisi • İstanbul Haber Servisi - tstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı bölgelere su verilemeyeceği bıldınldi Bugün saat 12.00'yekadarsu verilemeyeceği belırtilen yerler şunlar: Adalar. Gebze, Danca, Çayırova, Tuzla. Tuzla Piyade Okulu, Esenyalı, Pendik, Kaynarca. Dolayoba, Şeyhli, Kartal, Yakacık. Maltepe, Cevizli. Gülsuyu. Başıbüyük, Küçükyalı, Esenkent. Idealtepe, Sultanbeyli, Kurtköy ve Bostancı'nın bir kısmı. Sîbel Can davası • İstanbul Haber Servisi - Şarkıcı Sibel Can ıle sahıbi bulunduğu Melisa Müzik Yapım Organizasyon şirketinın yetkili müdürü ve menajeri Hasan Engin Kefkep hakkında "eksik fatura ve yanıltıcı belgeler düzenleyerek vergi kaçırdıklan" ıddiası>la açılan dava dosyadakı eksikliklerin tamamlanması için ertelendi. Zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Rothweiler kırması köpek yavrulan kendılerine sıcak biryuvaanyor. TELEFON 02/6 351 00 90 0535 718 67 45 Ecevit, teşekkür konuşmasmda Atatürk'ün aydınlık yolunda çalışmayı sürdüreceklerini söyledi Hükümete 354 giivenoyu• 351 sandalyeye sahip olan DSP- MHP-ANAP hükümeti, 536 milletvekilinden 354'ünün oyuyla güvenoyu aidı. 182 millet\'ekili güvensizlik oyu kullandı. Hükümeti protesto eden ANAP'h Işılay Saygın, 'Kadm olmayan hükümete içimden gelmeyerek güvenoyu veriyorum' dedi. ANKARA(Cumhurryet Biirosu) - Bülent Ecevit başkanlığındaki 57. hükü- met, dün 354 oyla güveno- yu aldı. 536 milletvekilinin katıldı- ğı oylamada. 182 milletvekili ise güvensizlik oyu kullandı. Başbakan Ecevit, teşekkür konuşmasında "Ata- türk'ün aydmiık yolunda, uyumlu ve verimli çauşmayı görevbüeceğiz'' dedi. ANAP Izmir Milletvekili Işılay Saygın oylama öncesinde yaptığı açıklamada. "Hükümette kadın ba- kan bulunmamasını protesto ediyo- rum. Bu hükümete içimden gehne- yerek güvenoyu vereceğinı'' dedi. 351 sandalyeye sahip olan DSP- MHP-ANAP hükümetinin güve- noylaması dün TBMM Genel Ku- rulu'nda yapıldı. 57. hükümet, oy- lamaya katılan 536 milletvekilin- den 354'ünün oyuyla güvenoyu al- dı. Oylama tutanaklanna göre. hükü- metebağımsız milletvekilleri Ahmet Özsü, Eviiya Partak, Beldr Gfindo- ğan ve MehmetAğargüvenoyu ver- di. Tutanakta, İstanbul ili milletve- killeri arasında FP'li MerveKavak- çı'nın adma yer verilmemesi dik- Ecevit başkanbğındaki DSP-MHP-ANAP hükümetinin güvenoylamasını rahat bir şekilde geçmesinin ardından. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Başbakan Ecevit ve kabine üyeierini tebrik etti. (Fotoğraf: AA) katçekti. TBMM Başkanı Akbulut, Kavakçı'nın özlük haklanyla ilgili işlemi iptal etmişti. Başbakan Ecevit, güvenoyu al- dıktan sonra "Bu güvenelayık ouna- ya çalışacağız. Atatürk'ün aydınhk yolunda, uyumlu ve verimli çalış- mayı görev biliyoruz. Yalnız hükü- meti oluşturan partüerin arasındade- ğjL, TBMM ile uyum içinde çalışnıaya da özen göstere- ceğiz" dedi. TBMM Baş- kanı Akbulut. güvenoyla- masından sonra Başbakan Ecevit ve Başbakan Yar- dımcısı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamların- daziyaret etti. ANAP Izmir Milletveki- li Işılay Saygın dün güve- noylamasmdan önce yaptı- ğı yazılı açıklamada, iilke nüfusunun yansmı oluştu- ran kadmlann ulusal ve ulus- lararası toplantılarda bile erkekler tarafından temsil edilmesini üzüntüyle kar- şıladığını söyledi. Saygm, "Hükümet ortağı partile- rüı, eşitlikçi anlavış çerçe- vesinde kadın milİetvekille- rini kabinede değerlendir- meterini arzu ederken protokol ge- reğJ bir partiye verilen Kadının Sta- tüsü ve Sorunlan Genel Müdürtü- ğti'nün bağlı olduğu Devlet Bakan- lıgı'nın dahi bir erkek tarafından temsil edilmesini, ö/ellikle parla- mentoda en çok kadın temsilcisi bu- lunan bu partinin demokrasi an- layışına sığdıramadım" dedi. Taraflar arasındaki pazarlığa, Milli Savunma Bakanı'nın Londra ziyaretiyle son şekli verilecek Türldye Ingiltere'deıı fiize alıyor• Türkiye. Israil'den aldığı Popeye fuze sistemlerinin ardından, geçen yıl savunma sanayi alanında işbirliği anlaşmasını imzaladığı Ingiltere'den de karadan havaya Rapier-2 fuzeleri alacak. 841 'i ortak üretim esasına göre gerçekleşecek proje kapsamında 40 adet fiize, Türkiye'ye hemen teslim edilecek. yapılan görüşmelerde ele alındı. Çak- makoğlu, gelecek ay lngiltere'nin Tür- kiye için yaptığı savaş gemisini tes- lim almak üzere Londra'ya gidecek. Silah pazannı çeşitlendirmeye ça- lışan Türkiye. Israil'den Popeye fiize sistemlerinin ardından, geçen yıl sa- vunma sanayi alanında işbirliği anlaş- masını imzaladığı lngıltere'den de ka- radan havaya Rapier-2 füzelerini ala- cak. 841 tanesi ortak üretim esasına göre gerçekleşecek proje kapsamın- da. 40adet füze Türkiye'ye hemen tes- SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA-ABD Kongresi'nin en- gellemeleri nedeniyle sılah alımında zorluk yaşayan Türkiye, tngiltere'den Rapier-2 füze sistemleri ile radarlan alacak. Füzelerle ilgiti pazarhk 7-8 Haziran günlerindeAnkara 'da temas- larda bulunan Ingiltere Savunma Ba- kanlıgı Müsteşan Kevin Tebbit ile Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ve Savunma Sanayi Müs- teşan (SSM) Yaiçın Burçak arasında lim edilecek. Türkiye. tanesi 40 bin dolara gelen füzelerin fiyatını düşür- meye çalışıyor. Taraflar arasındaki pazarlığın kesın şekiini. Çakmakoğlu'nun gelecek ay Londra'ya yapacağı zıyarette alabile- ceği kaydedildi. Tebbit" in davetıni ka- bul eden Çakmakoğlu'nun Ingiltere Savunma Bakanı George Robertson ile yapacağı temaslarkapsamında In- giltere'den satın alınan savaş gemisi- ni de teslim alacağı bıldinldı. Rapi- er-2 füze sistemleri. 30 kilometre men- zilde çok etkili. tamamen programla- nabilen ve saniyede 400 metre hızıy- la önemli bir savunma aracı olaıak biliniyor. Türkiye'nin envanterinde Rapier füzelennin eskı bir versiyo- nunun bulunduğu, dolayısıyla Türk ordusunun tanıdığı bir füze olduğu kaydedildi. Rapier-2 fuzelerinin imalatçısı olan GEC (Marconi, VSLE ve Ferrantı) şirketinin, Türkiye ıle yaptığı pazar- hk kapsamında otomatik radar, gemı ve torpido satımı da yer alıyor. Bu projerun. lngiltere'nin tüm silah saüm- lan arasında 2. büyük, dünyadakı sa- tışiar arasında da 9. büyük proje ol- duğu bildirildi. Temaslan kapsamında, MSB, SSM ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgene- ral HflmiOzkök ile birarayagelen Teb- bit, Cumburiyefın sorulannı da ya- nıtladı. Tebbit, ikili savunma sanayi işbirliği alanında büyük bir potansi- yel bulunduğunu, Türkiye ile yürütül- mekte olan bazı büyük projelerin ol- duğunu kaydetti. Temaslan sırasında füzelerle ilgili durumu da değerlen- dirdiklenni kaydeden Tebbit. bu ko- nulann gelecek ay yapılacak Çakma- koğlu-Robertson görüşmesinde ele alınabileceğini söyledi. 1984-1987 yıllannda Ankara Bü- yükelçiliğı'nde siyasi işler sorumlu- su olarak da görev yapan Tebbit, Türk yetkililerle yaptığı temaslarda, Koso- va bunalımı ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) konulan- nı da ele aldıgını bildirdi. Görüşme- lerin önemli bir konusunu da AGSK oluşturdu. Türkiye'nin kaygılannı bil- diğini belirten Tebbit, Avrupa Birliği CAB) üyesi olmayanNATO müttefık- leri ıle ilgili durumun Helsinki Zir- vesi'ne kadar netleşeceğini bildirdi. Rekabet Kurulu Başkanı 'Yanlış politikalar rekabeti engelliyor' ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Rekabet Kurulu Başkanı Tamer Müftüoğlu,devletin uy- guladığı birçok politika- nın rekabeti bozucu ve kısıtlayıcı yönde etkisi- nin olduğunu söyledi. Müftüoğlu, Izmir Ti- caret Odası'run (IZTO) Izmir piyasasında faali- yetgösteren çimento üre- ticilerinin fiyat belirle- rnelerindeparalel anlaş- ma yoluyla rekabeti en- gelleyici davranış için- de olduklan yolundaki iddialarını incelemek üzere Rekabet Kuru- lu'nun açtığı soruştur- mada suçlanan firmala- nn, saviinmalannın alın- masına ilişkin görüşme- nin ardından gazeteci- lerle kısa bir topiantı yap- tı. Rekabet Kurulu'na, 5 Kasım 1997 tarihinden 22Mayısl999tarihleri arasında toplam 706 baş- vuruyapıldığını belirten Müftüoğlu, bunlardan 336 tanesinin rekabet ih- lali başvurulanndan oluştuğunu kaydetti. Müftüoğlu, bugün gerçekleştirilen soruş- turmanın karannın 15 gün sonra alıncağını açıklayarak soruşturma- sı tamamlanan başvuru- Iann sayısının 4'e yük- seleceğini bildirdi. Bir gazetecinin dev- letin faiz belirlemede rol oynamasına karşın faali- yeüennin Rekabet Kuru- lu'nun incelemesi kapsa- mına girmemesinin ne- denini sorması üzerine Müftüoğlu "Devtet, bir teşebbüs ounadığı için devietin tarafolduğu bir ola>; şu anda bizim yasa- mızın kapsamı dışında" dedi. aşakKomıtkın, sanıtyibölgesiniihlalediyor İstanbul Büviikşehir Bdediyesi taraflndanÛdteDi'devaptjnlanBaşak Konutlan'nın sorunlan bitmiyor. Kuçükçekmcce Belediyesfnin, inşaat ruhsatiarı olmadığı gerekçesiyle geçen yıl mühürietmek istediği Başak Konutlan'nuı bu kez, gayri sıhhi ^yerleri arasında bulunması gereken koruma bandmda inşa ediklikleri öne sürüJdü. tkkeUi Organize Küçfik Sanayi Bölgesi içindeki metal döküıncülerin, 1593 sayıh Hıfa Sıhha Yasası ve Gayri Sıhhi Müesseseier Yönefmeliği'ne göre birinci sınıf ga> ri sıhhi işyerieri olduğunu belirten şehir plancılan. konut alanlan ile bu tür işyerieri arasında bir koruma bandı bulunması gerektiğine dikkat çetdyorlar. Büyükşehir beJediyeasin Başak Şehir Konutlan'nı koruma bandı içine yerieştiniiğini belirtenler, "Şimdi ya dökümcüler >-a da konutlar buradan taşmmak zorunda" görüşünü savunuyorlar. Başak Şehir Konutian'run bulunduğu arazinin bir bölümünün, fstanbul 2 No'tu KûMr ve Tabiat Varhklannı Koruma Kurulu, Küçükçekmece ve İkiteUi'yi kapsayan SJTT karannın içinde kaldığını belirten Şehir Plancüan Odası İstanbul Şube Genel Sekreteri Kadem Karaağaç, bu tür işverleriyle konutlar arasında 100 metreük bir koruma bandmın bulunmas gerektiğine dikkat çekiyor. (Fotoğraf: MEHMET DEMÎRKAYA) ÖRÜŞ/DR. HAYRİDAVAS Önce İstanbul Kartal'da, son- ra da Elbistan'da yaşanan tüy- ler ürperten okul içi olaylar, te- melde toplumu saran şiddet zin- cirinin bir halkasını oluşturmak- tadır. Amerika'dakı benzer ola- yın öğrenilmesinden kısa birsü- re sonra, ülkemizde üst üste ya- şanmış olması dikkat çekicidir. Itilmişliğin ve küçük düşürül- müşlüğün, şiddete dönüşmüş bir başkaldırı örneğini çözüm olarak algılayan gencecik be- yinlerin, neleryapabileceği ibret- le düşünülmelidir. Adapazarı'ndaki okul kapısı önünde işlenen üçüncü benzer cinayete gelince, tartışmaları, okul içi güvenlikte yoğunlaştı- ran çoğunluğa yol gösterici ol- malıdır. Çünkü asıl üzerindedu- rulması gereken, kişileri suç iş- lemeye hazırlayan etmenlerin bi- linmesidir. Bunun için okul, aile, toplum ve medya sorumlulukla- rını bir kez daha gözden geçir- melidir. Hele kültür düzeyi düşük ortamlarda okulun ve medya- Okula Yansıyan Şiddet nın yükü kat kat artmaktadır. Bu bağlamda televizyon, biraz daha öne çıkmaktadır. Çünkü bu gizemli kutu, her yaştan ve her düzeyden insanın vazgeçil- mez tutkusu haline gelmiştir. On- lara dünyanın her yerindeki olay- ları anında seyredebilme olana- ğı sağlamaktadır. Hem bilgilen- dirmekte, hem de eğlendirmek- tedir. Buna karşın tüm ülkelerde olumsuz yönleri de tartışılmak- tadır. Bunlardan biri de şiddet to- humları saçması olarak düşü- nülmektedir. Elbette ki suç, tit- rek camda degildir, ona kuman- da edenlerde olsa gerek. VVashington Üniversitesi'nden çocuk psikoloğu Rothenberg, yaptıkları on bin çocuğu kapsa- y/an elli ayrı çalışma sonunda, saldırgan olayları izleyen çocuk- larda, hep saldırganlığa eğilim saptadıklannı ve tıbbi protesto için geç kalındığını bildirmiştir. Bunun üzerineAmerikan Tıp Bir- liği, televizyon şirketlerinin bu tür yayınlarla ilgili sansür politi- kalannı yeniden gözden geçir- melerini istemiştir. Üzerinde durulmaya değer bir başka araştırma da Birfeşik Ame- rika'da intihara teşebbüs eden ve suç işleyen çocukların üçte bir kadarının, bunlara ilişkin tek- nikleri televizyonlardan ve film- lerden öğrendiklerini itiraf etme- leridir. Uzmanlarbu durumu, her gün yinelenen şiddet olaylarını izle- yen çocukların, bunların günlük dogal davranış biçimi olduğunu kanıksar hale gelmelerine bağ- lamaktadırlar. Şiddete çanak tutan olaylar- dan, henüz yeterli deneyimleri ol- madığı için özellikle çocuklarve gençler daha çok etkilenirler. Ayırt edebilecek yaşa geldikle- rinde, filmlerin, dizilerin ve rek- lamların her zaman gerçeği yan- s/tmadığıra anlıyoriar. Ancak alış- kanlıklarına çöreklenmiş zararlı etkilerinden kurtulmaları kolay olmuyor. Vurma, kırma, öldürme olay- ları dışında, inandıncı olmayan şeyler de çocuklarda derin izler bırakmaktadır. Örneğin silahsız bir kişinin si- lahlı on kişiyi akarte etmesi, akıl almaz yüksekliklerden atlaması veya ağırlıklar kaldırması, man- tık dışı yapılan konuşmalar, ço- cukların bilinç altına, normalde öyle olması gereken olaytar bi- çiminde yer ediyor. Bu yanlış iz- lenimler, daha sonraki intiharla- rı ve antisosyal davranışları do- ğuruyor. Sonuçta sunulan yayınların, kişinin ufkunu genişleteceğine, onu değişik biçimde ve boyut- ta saldırganlığa odakladığı gö- rülmektedir. Bu da trafiğe, cin- selliğe, aile ilişkilerine ve top- lumsal çatışmalara yansımak- tadır. Önemsenmeden çocukluğa saçılan tohumlar, yıîlar içinde boy atıp felaketlere dönüşmek- tedir. Dizilere, filmlere, haberle- re ve yorumlara özenti intiharlar, cinayetler ve çatışmalar bunun yeterli kanrtı değil de nedir? Te- melde, uzmanların görüşü doğ- ruftusunda yön verilmesi ve özen gösterilmesi, yayın etiği yönün- den de uyulması gereken bir ku- ral değil midir? Olumlu yönleriyle biriîkte bir- çok olumsuzluklan getirmiş ol- sa da televizyon, çocukların ge- lişmesi kapsamında baş köşe- deki yerini koruyacaktır. Bunun için daha büyük olumsuzluklar yaşanmadan, ekranlann titrek ışığının, daha aydınlık parlamasını sağlayalım. DYP karıstı Akşener de Çiller'i terkettiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şan- lıurfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin etrafında toplanan parti içi muhalefetin, kalelenni tek tek yıktığı DYP Genel Baş- kanı Tansu Çifler, üst yönetimde yalruzla- şıyor. Çıller'in en yakuıında yer alan ve "sağ kolu" dıye nitelendirilen Meral Ak- şener, genel başkan yardımcılığı görevin- den aynldı. Parti içi muhalefeti, DYP'yi "ateşe vermekle ve tahrip etmekk" suçla- yan Çiller, genel başkan değişim yerinin kongre olduğunu söyleyince Cevheri'nin sert tepkisiyle karşılaştı. Cevheri, Çiller'e, partiye ömrünü verdiğini ve ömrü yetti- ğince de bunu sürdüreceğini belirterek "Vkdan sözcüğûnü çok dikkadi kullan- mak gerekir. yoksa hesabını sorarlar.Hesap- laşma yeri kongredir diyorsunuz, o zaman kongreyi hemen yapın" dedi. DYP'depart! içi muhalefet, milletvekil- leri ve parti yöneticilerini de kapsayacak şe- kilde genişledi. Başkanlık divanında genel başkan yardımcısı Nahit Menteşe'nin mu- haliflerden yana tavır koymasının ardın- dan, dün de Çiller'in en yakınındaki isim- lerden Meral Akşener, genel başkan yar- dımcılığı görevinden istifa etti. Akşener istifa dılekçesmde, "Bireysel değer >"arg»- lanm uhdemde bulunan DYP Genel Baş- kan Yardımcüığı'ndanaynlmamı gerektir- mektedir" görüşüne yer verdı. Bazı milletvekilleri istifayı "danışıkhdö- vûş" dıye nitelendirerek "Çiller Yöce Di- \an'agönderiJirseemanetçirolünüüstkne- cek" görüşünü dile getirdiler. DYP'den bir genel başkan yardımcısı ise "Akşener. Tamu HarunVm en çok eiini öpen jnsandır. Şimdi ne oldu da aynüvor" diye tepkı gösterdı. Akşener'in partide, yeni bir muhalifhareketin içinde yeralabileceği de dile getırildı. Genel başkan yardımcılan Rna Akçah, Ha\ri Kozakcıoğlu ve genel sekreter Nur- han Tekinel'in de gelişmelerden rahatsız ol- duğu. ancak bu aşamada istifayı düşünme- dikleri öğrenildi. Çiller dünkü grup toplantısında Cevhe- ri'yı ve muhalifleri şu sözlerle eleştirdi: "Seçim sırasında partiye zarar veren kimi sözde partililer, önce kendi vicdanianyia hesaplaşmadan kimsevle hesaplaşamazİar. Parti)ezarar \erecek ru rum vedavranışlar- dan kaçınmayı. en başta parti yönetünine talip olanlar dikkat etmelidirier. Bu parti- yezararvererek bu partiyegenel başkanya da yönctki olacağını zannedenler varsa >a- moyoriar. Ortak evimizi ateşe vererek bua- datı bir sonuçeldeedeceğiıu sananlar. bu par- tiylegönül bağlannı. vkdan bağlannı unut- muş demektir. D\'P üzerinde bir tür dışa- ndan vesayet ihdas etmeye kalkışan varsa buna da ben izin vermem." Tansu Çiller sözlerini tamamlar tamam- lamaz, Cevheri söz istedi. Cevheri. Çil- ler'e, "Bu kürsüvü kullananlar da üslup- larma dikkat etmelidirier. Siz vkdandan bahsedivorsunuz, ama )üzde35oy alnuş il- çeyi feshedivorsunuz, teşldlatlan gdrevden alıyorsunuz" dedi. Cevheri tepkısıni. "6-7 yıldırbu partidesiniz. Bensebu partiye öm- riimü verdim,omrüm yettiğincedeverme- yedev am edeceğiın. Hesaptaşma kongrede olurdiv orsunuAÖyleysekongreyi bir an ön- ce toptayın" dıye sürdürdü. İSO ödül verecek Çevre Haftası etkinlikleri suruyor İstanbul Haber Servisi - Dünya Çevre Haftası nedeniyle çeşitlı sivil toplum ku- ruluşlan ile yerel yöneümlerin etkinlikle- ri sürüyor. istanbul Sanayi Odası'nca (ISO) bu yıl beşincisi verilecek olan, "Çevre", "ÇevreTeşvik" ve "ÇevreÖzen- dirme" ödülleri bugün sahiplerini bula- cak. ISO'nun çevTe ödül töreni etkinlikle- ri, Lütfi Kirdar Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak. ISO'nun etkinlikleri arastnda "Osmanlı'nın 700. Yıü" temalı defile yer alacak. Aynca Aysun-AB Koca- tepe, Erol Büyükburç, Nükbet Duru, Fû- sun Önal" gibi sanatçılar şarkılannı ses- lendirecek. Yeditepe Üniversitesi Uetişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerinin, Istan- bul'un çeşıtli semtlerinde çektikleri "de- niz kiriiügi'' konulu fotoğraflann ön ele- mesi sonuçlandı. İstanbul 'daki deniz kiru- liğini konu alan 32 görüntü, Internet say- falanna yerleştırildi. Sergi düzenknecek Söz konusu fotoğraflardan oluşacak sergi ise önümüzdeki günlerde istan- bul'un bazı kültür ve sanat merkezlerinde izleyicilere sunulacak. Izmit Çevre Inisi- yatif Grubu da flÇEV) Süleyman Demirel Kültür Merkezi Bahçesi'nde 11-13 Hazi- ran'da düzenlenen panayır boyunca atık kâğıt toplama kampanyasını sürdürecek. IÇEV'in düzenlediği etkinlikler arasında 12 Haziran"da gazetemiz çizeri Behiç Ak'la imza günü ve söyleşi de yer alıyor. Istanbul'un tarihı Saip Molla Paşa Ko- rusu içindeki yerleşim beldesi Beykoz Konaklan'nın sakinlen ise "Hobi Bahçe- leri" adîı bir proje başlattı. Beykoz Ko- naklan'nda oturanlar, kendilerine aynlan 10'ar metre karelık hobi bahçesinde, iste- dikleri sebze ve meyveyi yetiştirebilecek- ler. Alo Automat ise "Beyaz Gelecek Böl- ge Kalkmdırma Projesi" çerçevesinde, hiç çocuk parkı olmayan Şırnak'ta 3 bin met- re karelik bir çocuk parkı yaptınyor. Par- kınaçılışı 19 Haziran'da saat 16.OO'daaçı- lacak. Beykoz Belediyesi ise Kanlıca Mevkii'nde 570 çam fıdesi dikti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog