Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

10 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Birdal'a Af Örgütü'nden destek • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Dünya Banş Günü'nde yaptığı konuşma nedenıyle önceki hafta cezaevine giren IHD Genel Başlcanı Akın Birdal'a Uluslararası Af Örgütü'nden destek geldı. Örgütün yazılı açıklamasında, düşünce suçlusu Birdal'ın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için kampanya başlatılacağı bildirildi. Örgütün Genel Sekreteri Pierre Sane da, Birdal'a desteklerini içeren bir mektup göndererek •"Örgütümüz, Türk otoritelerinin, cezaevlerinde uygulama olanağı olmayan tedavinizin devam etmesi gereğini dikkate almadan AlHS'nin 10. maddesinin açık bır ıhlali olan karan yürürlüğe koymasına büyük tepki duymaktadır" dedi. KaçrMan öğretmenler • ANKARA (ANKA)- Eğitım, Bilim ve Kültür Emekçilen Sendikası (Eğitım-Sen) Genel Sekreteri Kemal Ünal, bir süre önce Van'da öğrencileriyle bırlıkte piknik yaparken kaçınlan meslek dersi öğretmeni Cengız Tan ile aöaç işlen dersı öğretmeni lbrahim Tannoğlu'nun serbest bırakılmasını ıstedi. Öğretmenlerin hayatından endişe ettiklerini behrten Ünal, '"Yüreği insan sevgısiyle dolu. tek işi öğrencilerine. çevresine hizmet etmek olan, yaşamı zaten zorluklarla, sorunlarla boğuşmakla geçen öğretmenleri daha fazla mağdur etmenin ve zarar vermenin hiç kimseye yaran olmayacağı inancındayız" dedi. FP'den tele kulak önergesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Bayburt Milletvekılı Suat Pamukçu ve arkadaşlan. emniyetteki "tele kulak" olayıyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Perinçek'e ceza • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ankara 2. Aslıye Ceza Mahkemesi. Aydınlık dergısınde yayımlanan yazılannda, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller'e hakaret ettiği gerekçesiyle tP Genel Başkanı Doğu Pennçek'i 7 ay hapıs. 14 milyon lira ağır hapis cezasına mahkûm etti. Hapis cezasını 16 milyon 100 bin lıra ağır para cezasma çeviren mahkeme. cezayı ertelemedi. Dergınin eski sorumlu müdürü Ruhsar Şenoğluda 12 milyon 900 bin lira ağır para cezasına çarptınldı. Faşist saldın • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Buca Gürçeşme Lisesi'nde okul çıkışı bir grup öğrencinin, çevrede ülkücü-faşist olarak bılinen grubun saldınsına uğradığı bildirildi. Saldında 8 öğrenci çeşitlı yerlennden yaralandı. Yaralanan öğrencilerden 5'inin Gürçeşme Sağlık Ocağı'ndan rapor aldıklan öğrenıldı. Ögrencilerolay yerine gelen güvenlik güçlerinin. saldırganlann kaçmalanna göz >Timduklannı öne sürdüler. Medya önepgesi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP tstanbul Millervekili Nazlı Ilıcak, "medyatik infazlann adalet sısteminın üzerine çıktığmı" ilerı sürerek medyayla ilgili hazırladığı Meclis araştırma önergesi verdi Ilıcak. önergesinde, Türk basınındaki son dönemdeki gelişmelerin basın özgürlüğünü zedelediği ve çoksesliliğe darbe \iırduğunu ileri sürdü. Kurtuluşu, uluslararası kamuoyu ve karar organlannda aradı Ocalan'ın mesajı dışarıya ALPER BALLI MUDANYA - PKK lıderı Ab- dullah Öcalan dava sürecinde. mahkeme heyetınden çok, arala- nnda uluslararası kamuoyu. karar organlan ıle TBMM ve MGK'nin de bulunduğu "yargı dışı güçleri" etkilemeyi amaçladı. Öcalan. bu konudaki yaklaşımını avukatlanna da ıfade etti. Öcalan'ın taktiğini sezen Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan. tek tek olaylan ir- delemek yenne mütalaasını terör örgütü liderinin " banşçı girisim- lerde bulunduğu" iddialanyla, bu dava konusunu uluslararası hukuk açısından değerlendirme üzerine kurdu. Türkiye yakın tarihinin en önemlı davalanndan birine daha • Öcalan, sorgusunda savcılık ifadeleri ile daha önceki açıklamalannın dışında yeni bir bilgi vermedi. Ceza yargılaması gelenekleri çerçevesinde lehine değerlendirilebilecek hiçbir girişimde bulunmayan Öcalan, anlatımlan sırasında mahkeme heyetinden çok, aralannda uluslararası kamuoyu ve karar organlan ile TBMM'nin de bulunduğu "yargı dışı güçleri" etkilemeyi hedefledi. sahne olan tmrah'da bir tek tanık ğı davanın Türkiye'nin hedef ol- dahi dinlenmezken, ABD'nın ör- duğu saldınnın uygulayıcılannı güte desteği ve Çekiç Güç konu- lan ile yurtiçi destekler konusun- da aynntılı sorgulama yapılmadı. 31 Mayıs'ta lmralı'da başlayan Öcalan davasında karara 2 adım kaldı. 23 Haziran'da Öcalan ve avukatlan savcının esas hakkında- ki görüşüne karşı savunmalannı yapacak. Öcalan'ın savunma sü- resine bağlı olarak karar, aynı gün ya da ertesi gün çıkabileceği gibi mahkeme birkaç gün ara verebilir. Abdullah Öcalan"ın yargılandı- ortaya koyma şansı bulunduğu, ancak soruşturmanın derinleştiril- memesi nedeniyle bu olanağın yı- tirildiği değerlendirmeleri de yar- gı çevrelerinde yapıldı. Öcalan'ın yargılandığı davada bir tek tanığın dahi dinlenmemesi davanın en önemli eksiğı olarak görülüyor. Uzun yıllar örgütü birlikte yöneten Şemdin Sakık'ın anlatımlan ile Ocalan'la duruşma salonunda yüzleştirilmesı, en azından birbir- lerinin söyledikleri hakkında doğ- rulama yapılması olanağını sağla- yabilirdı. Davayı farklı platforma çekme gırişimlerine karşı olayı ir- deleyebilecek tanıkların duruşma salonuna getirilmesi de kararlaştı- nlabilirdi, bu yapılmadı. Abdul- lah Öcalan anlatımlan sırasında PKK içinde çeteleşme olduğunu, devlette de bu çeteleşmenin yaşan- dığını söyledi. Ancak bu konuda Öcalan'a ne mahkeme başkanın- dan ne de müdahil avukatlardan soru gelmedi ve konu açıklık ka- zanmadı. PKK'ye yurtiçinde destek ve- Avrupa Konseyi Türkiye'ye 'Kürtlere hak ihlalVsuçlaması STRASBOLRG(Ajanslar)- Avrupa Konseyi, gü- venlik güçlerinin Kürtlere karşı "süreklive ağır insan haklan ihlaUerinde bulunduğu" gerekçesiyle Türki- ye"yi suçladı. Fransız haber ajansı AFP, konseyın de- legeler komitesinin. 41 üyeli örgütün ilk kez bır üye- sine suçlama getirdığıne dikkat çekti. Anadolu Ajansı ise haben venrken Avrupa Konse- l l AVUKATLAR 'Ocalan önerisinde samimi' ISTANBUL (AA) - Abdullah Öcalan'ın avukatlan, müvekkille- nnin samimi olduğunu iddiaederek bununer ya da geç anlaşılacağıru sa- vundular. "Asnn Hu- kuk Bürosu" aracıhğıy- la yazılı açıklama yapan sanık Öcalan'uı avukat- lan, yargılamanın başla- dığı günden itibaren mü- dahil avukatlannın ken- dilerine yönelik hakaret ve tehditlerine maruz kaldıklannı ileri sürdü- ler. Mahkeme başkanı- nm uyanlanna rağmen bu dav-ranışlann devam ettiğini savunan avukat- lar, yasal girişimlerde bulunacaklannı ifade et- tiler. Avukatlar şu görüş- lere yer verdiler: "Mahkeme. başmdan beri baskı alüna ahnmak istenmiştir. İlgili-ilgisiz şahıslar. her gün televiz- yon kameralan karşısı- na geçerek ölüm cezası verilmesini ve hemenin- fazına geçilmesini söyle- diler. Davanm. akhn ve sağduyunun hâkim küı- narak Türkiye'nin ihti- yacıolan banş ve kardeş- İik ortamının gelişmesi- ne hizmet eden tarzda sonuçlanması gerektiği düşüncesinin. rüm karşı duruş ve düşünceiere rağmen, hâlâ mümkün olduğu kanaatindeyiz." yi Delegeler Komi- tesı'nın, aldığı ka- rarla "G. Doğu Ana- dolu'dan insan hak- lan mahkemesine gelen başvunılar ko- nusunda, Türki- ye'ye tavsiyelerde bulunduğunu" bil- dirdı. Delegeler ko- mitesınin karannda, Avrupa İnsan Hak- lan Mahkemesi'nin Türkiye'yi, güven- lik güçlerinin işledi- ği insan haklan ih- lalleri nedeniyle iki yıh aşkın bir süredir 10'dan fazla davada mahkûm ettiği hatır- latıldı. Kararda, mahkeme kararları- na karşın ''Türki- ye'de son 2 yılda kay- dedeğer hiçbir iyileş- menin" görülmedıği öne sürüldü. Komi- te, Türk yetkililere, işkencenin durdu- rulması, ev yıkımla- nna, kayıplara ve yasadışı öldürmele- re son verilmesi için ciddi önlemler alma çağnsı yaptı. Anadolu Ajan- sı'nın haberinde, ko- mıtenın. "olağanüs- tü hal bölgesinde in- san haklan ihlaUeri- nin önüne geçilmesi için gerekli refonn- lann yapılmasını önerdiğj" ifadeleri kullanıldı. Amenka"da ya- yımlanan Foreign Policy (Dış Politıka) dergisı, terör örgütü başını yargılanmak üzere iade etmeyen ve Türkiye'nin Batı- lı ve Avrupalı oldu- ğunu görmezden ge- lerek tam üyelik ta- lebine olumlu yanıt vermeyen Avru- pa'nın yanlışdavTandığını yazdı. Yazıda Avrupa'nın, kendi çıkarlan söz konusu olduğunda teröriste karşı sert. hatta aşın sert davrandığı; başka ülkelerin bütün- lükleri söz konusu olduğunda ise teröriste yumuşak yaklaşmayı yeğledıği ifade edildi. "Avrupa'nın ha- yalini kurmak" başlıklı \ e Dominique Moisi ımzalı ikincı makalede ise Avrupa '"hızla büjüyen, ancak ne yapuğmı pek bilmeven bir çocuğa" benzetildi. Genel Başkan Kutan FP grubundaki konuşmasında, anavasadaki değişikliğe paralel olarak ilgili yasada da bazı değişiklikJer yapılması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: AA) Kutan: Anayasa değişikliği için şartlanmız var FP'den DGM kosıdu ren birkaç işadamımn ısmi Öca- lan'ın ifadelerinde yer aldı. PKK desteğinin birkaç işadamıyla sınır- lı olmadığı. kamuda bazı bağlan- tılannın bulunduğu biliniyor. an- cak bu konuda aynntılı sorgulama yapılmadı. Dış bağlantılarla ilgili anlatım- lan da yetersız kaldı. Ocalan, mah- keme salonunda Genelkurmay. MİT ve emniyetin çok daha fazla- sına sahip olduğu bilgilerden satır başlannı dile getirdi. Öcalan'uı yakalanması ya da Türkiye'ye tes- lim edihnesi konusunda da aynn- tı alınamadı. Sanık avukatlannın, Öcalan hakkında legal bir yakala- ma tutanağı bulunmadığı iddiası da yamtsız kaldı. Örgütün dış des- teği konusunda eksik bırakılan en önemli ayak ABD ve Çekiç Güç'tü. Kazakıstan'dan Yunanistan'a, Azerbay- can'a, Iran'a, Alman- ya'dan Fransa'ya kadar örgüte destek sağladığı ıddia edilen ülkeleri so- ran Mahkeme Başkanı Turgut Okyay, Genel- kurmay belgelerinde ör- güte lojıstik destek sağla- dığı ifade edilen Çekiç Güç ve NGO'lar konu- sunda herhangi bir soru yöneltmedi. ABD'nin Ankara Bü- yükelçisi Mark Parris. TBMM Başkanı'nı ziya- retinde gazetecilerin so- rulan üzerine, sürmekte olan bir dava hakkında görüş belirtmeyeceğini söyledi. Parris, ölüm ce- zası verilmesi durumun- da Avrupa'nın tepki gös- tereceğinin anımsatıla- rak, "ABD'nin böyle ta- lepieri var mı" sorusuna, "ABD bu konuda yorunt- da bulunan bazı ûlketer- den farklı bir konumda. Bizdeölüm cezası var. Bir prensip meselesi bizim için. Dava süriiyor, olası karann uygulanıp uygu- lanmayacağı konusunda bir vx»rum vok" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Genel Başkanı Recai Kutan. DGM ile ilgili anayasa değişiklığine "baa şartlar karşıhğmda" destek vereceklerinı söyledi. FP lideri Kutan, dün partisinin grup toplantısından önce Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı ZekiÇeliker ve beraberindeki heyetle görüştü. Türkiye'nin sisteminin kalbi olan parlamentonun korunması gerektiğini belirten Kutan, Meclis'i yıpratacak yayınlara önem verilmemesini istedi. Ülkenin önünde ciddi sorunlar olduğunu, bunlann elbirliğiyle çözülebileceğini anlatan Kutan, "lktidara olduğu kadar muhalefet ve sivil toplum örgütlerine de önemli görevter düşmektedir. Meclis de önümüzdeki dönem etkin bir şeldlde çahşmalıdır. Bütçe, Bankalar Yasası'na destek vereceğiz r> dedi. Kutan, DGM'lerle ilgili anayasa değişikliğine destekleri konusunda ise "Ancak burada bazı şarüanmız olacak. Bu yasaya üç kelimelik bir ilave isteğimiz var. Bu şartlar da kesirüikle değişikliğin yasalaşması sürecini uzatmayacak şartlar olacaktn-" diye konuştu. Kutan, anamuhalefet olarak sorumlu bir muhalefet örneği sergileyeceklerini söyledi. 'MecUsçahşması takvime bağlansuı' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin küçük ortağı ANAP, Meclis'in temmuz sonuna kadar çahşması için harekete geçti. ANAP grup yönetiminde, 1999 Bütçe Yasası Tasansı'ndan önce DGM'lerle ilgili anayasa değişildigi ile Bankalar Yasası'nm görüşülmesi için diğer gruplarla temasa geçiknesi ve bunun için TBMM Danışma Kurulu'nun toplanüya çağnlması kararlaştınldı. Yümaz başkanlığında dün toplanan Grup Yönetim Kurulu, TBK1M ihtisas komisyonlanna verilecek üyeleri belirledi ve yaz tatiline kadar Meclis'in nasıl bir çaîışma porgramı uygulaması gerektiğini görüştü. Toplantıda, koalisyon ortaklan arasındaki uzlaşmaya göre partiye düşen komisyon başkanlıklanna önerilecek isimler de belirlendi. Buna göre Çevre Komisyonu Başkanlığı'na Istanbul MilletvekiliE«MzHun, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na Bursa Millervekili Erruğrui YaJçınbayır, KİT Komisyonu Başkanlığı'na Ankara Millervekili Birkan Erdal önerilecek. ANAP lideri Yılmaz, 1999 Mali Yıh Bütçe Yasa Tasansı TBMM Genel Kurulu'na üıinceye kadar DGM'lerin sivilleşririlmesini öngören anayasa değişikliği ile Bankalar Yasası'nın görüşülebileceğini söyledi. Yılmaz, aynca TBMM'nin çalışmalannın temmuz sonu ya da ağustos başına kadar sürmesi ve bu süre içerisinde çıkanlacak yasaiann da bir âkvime bağlanması durumunda daha verimli bir çahşma dönemi gerçekleştirilebileceğini bildirdi. Yırmaz'ın önerisi doğrultusunda başta koalisyon ortaklan olmak üzere diğer parti gruplanyla temasa geçilmesi ve bunun için TBMM Danışma Kurulu'nun pazartesi gönü toplantıya çağnlması da benimsendi. 'Banş adamı' söylemi Ayrmtılı sorulara he- def olmayan Öcalan da, bire bir eylemlere ilişkin sorulan "bilmiyorum, benim dışımda karar aunmış, hatuiamıyo- rum" yanıtlanyla geçiş- tirdi. Ocalan para kay- naklan, hangı bankalara para yatırdıklan, sılahla- n, mayınlan nereden al- dığı konusundaki sorula- n da "Üst düzey yetkiü- miz bilir, o bölgenin so- rumlusu biür" diye ka- çamak yanıtladı. Öcalan'ın duruşma- lardaki tavn ve söylemi yargı çevrelerinde "hâlâ sınırda dolaşarak pazar- lık zemini anyor" biçi- minde yorumlandı. Du- ruşma öncesinde avukat- lanna "Benim hakkım- dald karan tepedeki üç - beş kisi, ABD ve NATO verecek" dediği belirtilen Öcalan, duruşma sırasın- da teknik ve usulle hiç il- gilenmedi. Öcalan, özellikle Av- rupa kamuoyuna "banş adamı otduğu" mesajını vermeye çalıştı. Başsavcı Cevdet Volkan da esas hakkındaki göriişünde, Öcalan'ın samimi olma- dığını, PKK'nin bağım- sız Kürdistan hedefinden aynlmadığını, Öcalan'ın ilan ettiği ateşkeslerle ör- güte zaman, siyasi ve dip- lomatik hamle olanağı kazandırmak amacını ta- şıdığını anlattı. POLİTtKA GLONLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA •••Nazlı Fethullahçı Fazilet Partisi Istanbul Millervekili Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Bülent Ecevit'in telefonlannın dinlenmesi iddiala- nnı şöyle değerlendiriyor: "Birihtimal, Fethullahçı operasyonu da 30 Ağus- tos'taki tayin ve terfilerle irtibatlıdır..." Bu konuda her kafadan ses çıkıyor; Fethullah Gülen 'basınımızın saygın' kaîemleri tarafından aklanıyor ya da medyamızın 'laik-demokrat' kesi- mi Nurculan hoşgörüyle kucaklıyor... Ama ortada bir Fethullahçılar raporu bulunu- yor... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne öfke ve kin yüklü 'şe- riatçı - bağnaz, Kürtçü - liboş' kesiminin beraber- lik içinde hareket etmeleri bilmem dikkatinizi çeki- yor mu? Nazlı Ilıcak, Merve Kavakçı'nın intikamını almak için her yolu geçerli sayıp, yazısını şöyle noktalıyor: "Yargılanması sona erdikten sonra, Apo hakkın- da bir araştırma komisyonu kurulması, Susurluk da- hil birçok düğümü çözecektir. 28 Şubat'ta birden- bire ortaya çıkan irtica balonu da belki böylece patlayacaktır." Yılmaz'/n geçen 30 Ağustos öncesinde söyledik- lerini anımsayalım: "Kimse irtica ile mücadeleyi iktidar mücade- lesine alet etmesin." Bakalım 30 Ağustos'ta sırasıgelen Doğu Aktul- ga, Çevik Bir ve Istanbul Harp Akademileri Komu- tanı Necati Özgen emekli olacaklar mı?" Nazlı Ilıcak ne demek istiyor? Nazlı llıcak'ın savı şu: "TSK'de bir grup komutan, emekli olmamak için, 'sahte Fethullahçı raporu' ortaya atıyor, polisi kul- lanıyor..." • • • Nazlı llıcak'ın yazısını okuyunca, Fethullah Gü- len'i anımsadım... Gülen, kaç aydır Amenka'da yaşıyor? Gülen, ABD'den döndü de bizım haberimiz mi olmadı? Bir emekli vaiz, zırt-pırt ABD'ye neden gider? Sağlık denetimi için, niçin ABD seçilir? Gülen, emekli vaiz maaşıyla bu işi nasıl gerçekleştirir? Bir buçuk yıl önceyi anımsıyorum... Fethullahçılar iyice sıkışmış, kaçacak yer anyor- lardı... Fethullah Gülen, eski Cumhurbaşkanı Kenan Ev- ren'e bir mektup yazdı: "Sizı ziyaret etmek istiyorum..." Aynı mektubu kimi komutanlara da göndermişti Gülen... Kenan Evren, aracıya şöyle dedi: "Fethullah Gülen'le görüşmeyi kabul ediyorum, ancakkravat takarakgelmesinirica ediyorum..." O günden beri ses çıkmadı, Gülen ve çevresin- den... Olay, Merve'nin 's//cmaöaş'laTBMM'deyemin et- mek istemesine ne kadar da benziyor... Nazlı Ilıcak, 'nazlı bir Fethullah hayraru' olarak ne diyor: "Ferhu//ahçı operasyonu da 30 Ağustos'taki ta- yin ve terfilerle irtibatlidır..." Oysa, Fethullahçılarla ilgili operasyonlar 1987 yı- lında başlamıştır... Maltepe, Işıklar, Kuleli Askeri liselerine, astsubay okullanna on iki yıl önce sahte sağlık raporuyla öğ- renci sokan Fethullahçılar, daha birkaç ay önce de yine Izmir'de örgütlenirken yakalanmışlardır... 1987 yılında Başbakan Turgut Özal'ın koruyup kolladığı Fethullahçılan, 1994'te Tansu Çiller, bu- gün de Bülent Ecevit korumaya çalışryor, ama Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda kesin karaıiıdır... • • • Zaman gazetesi, bir yıl önce polis müdürteri Cev- det Saral ve Osman Ak'a karşı savaş açmamış mıydı? Birinci aşamada Fethullahçılar galip geldi; Içişle- ri Bakanı Sadettin Tantan, on bir üst düzey polis yetkilisini görevden aldı... Fethullah Gülen ABD'de oturup Türkiye'de olup bitenleri çok yakından izliyor... Gülen'in Türkiye'deki iki avukatı ise yine sahne- deler: Orhan Erdemli ve Hasan Günaydın... Cumhuriyet gazetesi. Star televizyonu ve Aydın- lık gazetesini hedef gösteriyoriar... Diyorlar ki: "Müvekkilimiz Fethullah Gülen hakkında gerçek dışı ve çarpıtılmış iddialann yer aldığı yayınlar ya- pılmıştır..." Fethullahçılar, Türkiye Cumhuriyeti devietinin is- tihbarat birimlerinin hazırladığı raporlan bile 'ger- çek dışı' gösterip reddediyorlar... Gülen, ABD'de Milli Güvenlik Kurulu'nun hazi- ran ve temmuz ayı toplantılannı bekliyor... Şimdi biz Gülen'in avukatlanna soralım: "Hoca ABD'de ne yiyor, ne içiyor, dolariar nere- den geliyor; Kuzey Irak'ın Erbil kentindeki okulda CIA ajanlanyla ilişkiler nasıl?" Eh, Nazlı Hanım da bu sorumuza yanıt verirse iyi olur... Türkiye'de gerici - ırkçı örgütlenmeyi, 'Türk - Is- lam Sentezi'ni savunanlar yavaş yavaş yerlenn- den doğrulup, yine eskısi gibi saldınya geçiyoriar... Şeriatçı sermayenin ise keyfi yerinde! hikmetcetinkaya(g cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Sağlar ve Güneş, parti meclisi seçimi öncesinde Diyarbakır'da örgütün görüşünü aldı 4 CHP devrimci^ solcu çizgisini sürdürecek' C A G D A S Y A Y I N L A R DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bü- rosu) - Parti mecli- si seçimi öncesin- de il örgütlerinde nabız yoklaması için Diyarbakır'a gelen eski CHP milletv'ekıli Fikri Sağlar. Türkiye'de bölgeler ara- sında insan haklanna bakış ve ih- laller açısından önemli farklılıklar olduğunu belirterek •'Faşizm böl- geden çıktı, şimdi Ankara'ya doğ- ruy^rüyor"dedi. 26 Haziran'da parti meclisi se- çimlerinin yapılacağı kurultay ön- cesinde il örgütlerinin görüşlerini almak üzere yurt genelinde gezi- lere çıkan CHP'li Fikri Sağlar ile Hasan Fehmi Güneş. Diyarba- kır'da partililerle bir araya geldı. CHP merkez ilçe binasında konu- şan Hasan Fehmi Güneş, kurul- tayda CHP'nin ideolojik çizgisi- ni netleştirerek, söylemıne açıklık ve yenı değerler yüklemeyi ve ye- niden yapılanmayı hedefledıkleri- ni söyledi. Güneş şunlan dile ge- tirdi: "Yeni seçüecek parti meclisi üyeleri bu hedeflere ulaşacak ça- hşmalar yapacaknr. PM üyeleri, yoğun, çok zor ve özel bir görevle görevlendirUmiş olacaknr. Parti- nin bu konuma gelmesinden so- rumhı olanlan da göz önüne ala- rak kurultay konusundaki katkı- lannız bizim için önemlidir. CHP bu ülkenin en büyük siyasal örgü- tüdür. Bu kanıtlanmışnr ve tarn- şılmaz bir gerçektir. CHP yüzde 8'lik, 10luk bir parti olarak kala- maz. En yükseğe yükselmek zo- rundadır. Bunu kimse engeikye- mez, 75 yıllıkbir devrimci de\ aya- ğa kalkar. Devrim hiç bitmeyen, hep de\ am eden yeni koşullara gö- re kendini değiştiren bir gerçekse CHP devTİmci, UericL soku çizgi- sini devam ettirecektir." Geçen hafta sonunda gerçek- leştirilen mini seçim sonuçlannı değerlendiren Fikri Sağlar da alı- nan sonuçlann CHP tarafından ortaya konulacak en ufak bir ça- banın halk tarafından ne şekilde anlaşıldığının somut örneği oldu- ğunu söyledi. 18 Nisan seçimle- rinin ardından Türkiye'nin çok kötü birduruma geldiğini ileri sü- ren Sağlar. parlamentonun hep ra- dikal sağ partilerden oluştuğuna dikkat çekerek şunlan söyledi: "Köktendincilerin ve kökten- ırkçılann çoğunlukta olduğu par- lamentoda sol yok. O zaman soluk da yok. Bu parlamentonun günde- mi halkın gündeminden uzak ola- cak. Çfinkü bu parlamentonun içerisinde 19tane katil var. Bu par- lamento. 1930'lu ydlann Alman- yası'nuı günümüz Türldyesi'nde- ki görünümü. Faşizmin ayak ses- leri bu parlamentonun yapısıyla Türkiye'de duyıılmaya başladı. Artık faşizm bu bölgeden çıkn, şimdi ayak sesteriyle rap rap An- kara'ya doğru yürüyor." Türkiye'nin bugünkü ortarrun- da CHP'nin ne denli önemli oldu- ğunun iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Sağlar şöyle devam et- ti: "Türkiye'deki hemsiyasalrıern sosyal hem de ekonomik tehlikeie- rin 0derilmesi için bir güvence 1a- zım. Türkiye'de \ar olan sorunlar bir türlü çözülmüyor. Demokra- tik. çağdaş hukuk devleti. insan haklanna saygdı olması konusun- da gerekli aülımlan yapanuyor. Çünkü Türkiye'de " Susurluk dü- zeni' diye adlandırdıgımız çeteie- rin, mafyalann oluşturduğu bir yapı var ve ülke bu yapı tarafindan esir abnmış. Türkiye'de bölgeler arasmdaki farkhhklar sadece eko- nomik değiL, insan haklanna say- gı, bakış ve ihlal konusunda da farkhhklar var. Türkiye Cumhu- riyeti bir kan. bir kafatası cumhu- riyeti değüdir. Cumhuriyet, vatan- daşhk esasına dayanan bir anla- yışla kurulmuştur. Türkiye'de ya- şayan Türklerin, Kürtkrin, Arap- lann. Lazlann, Çerkeslerin ka- nunlar önünde haklannın eşit ol- duğunu kabul eden bir cumhuri- yettir. Böyie olması gerekirken, ül- kemizde bir Kürt sonınu var. Bunlan aşacak tek parti ve güç CHP'dir." ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2 BASI Ç 2 BASI600 000 JL KUBILAY OLAYI VE TARİKAT 9OCD00TL SANCILI YILLAR KU$ATILMI$ SOKAKLAR 4 8ASI 600 DOC TL KUZUPOSTUNDAKURT 1 100 000 TL ZAMBAK SANA DA BÜLAŞTI KAN 2 BASI • 100 050 TL DİN BARONUNUH KAZLARI 2. BASI A$IK KADINLAR SOKAĞI 2 BASI 1SDOC«TL JERİATPAZARI 1 1tXJOO0TL SEVDANIN ADfiESİ IELLİ DEĞİL 1 5CC 000 TL TÜRKİYE'NİN SEHAH ÖÇGENİ Cumhuriyet Kıtap Kulubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No:39/41(34334)Ca9aloğlu-lstanbul Tel 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog