Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Çetinka\ a 0 Yaznşlen Müdüru. tbrabim Yıldız 0 Sorumlu Müdür Fikret tJki tmtivaz Sahibi: Berin Nadi 0 Haber Merkezı Müdurü Hakan Kara 0 Gorsel Yönetmen. Fikret Eser Isbhbarat Cenglz Vıldırıra 0 Ekonomı Özlem Yiizak 0 Kultür Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir Yücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Düzeltrne: Abduilab Ya/ıcı 0 Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu 0 Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlen: Mehmet Faraç Yayın Kurulu Ilhsn Selçuk (Başkan). Orhan Erinç. Oktav Kurtböke. Hikmet Çetinkaya, Şâkran Soner, tbrahim Yddız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbav, HakınKara. AnkaraTemsılcısr Mustafa Balbay Ataturk Bulvan No: 125, Kat;4. Bakanhklar-Ankara Tel. 4195020 (7 hat), Faks.4195O270tzmırTemsılcısi SerdarKızık, H ZıyaBlv 1352 S 2'3Tel 4411220, Faks 4419117 0 AdanaTemsılcisı: Çetin Yiğenoğlu, InönuOL 119 S No 1 Kat 1. Tel: 363 12 11. Faks: 363 12 15 Müessese Müdüru. Üstün Akmen # Komtaatör Ahmet Konüsan # Muha sebe Bâknt Vem-r • Idm? HüseyİD Gurcr» Bılp-lşkm N«il Inal • Bıip- sayarSıstem Mirivrt ÇilerASatış FazOetKuza MEDYA C: • Yönetım Kurolu Başkanı - Genel Müdür Gülbin Erduran # Koordınalör Reha Işıttnnn 0 Genel MüdürYanhmtısı SevdaÇoban Tel. 514 07 53 - 51395 80-513846<^61,Faks 5138463 \ a>ımla>an ve Basan: \ en: Gun Haber Ajansı. Basuı \e Yayıncıhk A 5 Turkocaiı C ad .W 41 Cagaloglu 34314 klanbul PK. 246 - Sı'rkecı 34435 Istanbu! Te! (0212151205 05(20 ha!ı Faks (O'2!2l51 www.cumhurivet.com.tr 10HAZİRAN1999 Imsak: 3.24 Güneş. 5 25 Öğle: 13 10 tkindi: 17.08 Akşam: 20.42 Yatsı: 22.34 Gazeteciler için defile • İSTANBUL(AA)- tstanbul Tekstıl ve Konfeksıyon Ihracatçılan Bırlıgı tarafından Dış Tıcaret Musteşarlıği'nın davetlisı olarak Türkiye"de bulunan gazeteciler ıçın bır defile düzenlendı Rektöpler toplantısı • ANKARA(AA)- Rektörler Komitesi ve Ünıversıteler Arası Kurul toplantılan, 24-25 Haziran'da YÖK Başkanı Prof Dr. Kemal Gürüz başkanlıöında toplanacak. YÖK Genel Kurul toplantısı da yann yapılacak Toplantida. Harran Ünıversıtesı'ndeki rektörlük seçımlen sonucu belirlenen 6 aday, 3'e indınlecek. Bursa'da uçurtma şenliği • Haber Vlerkezi - Radyoaktıf tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Uçurtma Şenliği. Bursa Demırtaş Çım Kayağı Tesısleri'nde gerçekleştırildi. Çarşı mağazalannın katkılanyla 6 Haziran günü yapılan şenlıkte "En iyı uçan uçurtma' kategorisinde bırincilıği Emre Özemre, ıkincilıği Gülçın Metın. üçüncülüğü Serhat Yıldız kazandı. 'En giızel uçurtma' kategorisinde ise Raıf Vatansever birincı. tsmaıl Dinç ıkinci. Erkan Cura üçüncü oldu. Çarşı mağazalan her iki kategorinin bırincilerine 250"şer. ikıncılerine 150'şer. üçüncülerine ise 75"er mılyon lira para ödülü verdı. Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Smavı pazar günü yapılıyor VDEB'den teknolojik önlemlerANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ana- dolu fen, öğretmen, ımam hatip ve meslek lıselenne girecek öğrencilen belırleyecek Ortaöğretım Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'ndagen sayım basjadı. 316 bin 48 adayın gıreceğı sınavda, geniş güvenlik önlemleri alındı. Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerieştırme Sınavı. 13 Haziran Pazar gü- nü saat 10.00'da yapılıyor. 80 il merkezi, Lefkoşa. Rıyad, Medıne, Cıdde ve Trablus'ta yapılacak smav sonunda adaylann yüzde 70'i elenecek. ÖSS soru kitapçıklannın çalınması üze- nne gü\enlık önlemlerinı arttıran Milli Eğitim Bakanlığı, gelışen teknolojıden ya- rarlandı. Soru kitapçıklannın basıldığı mat- baada çalışan tüm işçiler 20 gün süreyle dün- vadan şalıtılırken Aselsan'a yaptırılan "eiektrönik bulut" sıstemıyle uydu dahıl ıle- • Soru kitapçıklannın basıldığı matbaada çalışan tüm işçilerin "eiektrönik bulut" sistemiyle uydu dahil iletişim bağlantılan kaldınldı. Soru kitapçıklan için ise "güvenlik torbalan ve şifreli kilit sistemi" kuruldu. Güvenlik torbalan 1 kez açılabilecek. tişim bağlantılan kaldınldı. Yalnızca iş ka- zalan için zil gelıştirilen matbaadan çıkış yasaklandı. Soru kitapçıklan için ise "gü- venlik torbalan ve şifreli kilit sistemi" ku- ruldu. Buna göre gü\enlik torbalan yalnız- ca 1 kez açılabılıyor. Sınava giren 316 bin 48 adaydan ancak 90 bin 193 'ü "fen, özel fen, Anadolu lisele- ri Anadolu teknik \e Anadolu meslek lise- leri, Anadolu öğretmen liseleri Anadolu imam hatip liseleri. bakanhğa bağh sağtık meslek liseterine" gırebilecek. Adaylara 100 soru yöneltilecek. Sınavda görme özür- lüler de dıkkate alınarak "şekilli sorula- nn" sorulmayabileceği öğrenıldı. Akade- mik yeteneği, bılgıyı kullanma becerisini ölçmeye dayalı olarak haarlanan sorular, ODTÜ ve Hacettepe Cnıversıtesi profe- sörlerince de gözden geçinldi. Matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilimler testlennın uygulanacağı sınavda "fen ağırlıkJı toplaın standart puan" ile "toplam ağırlıklı standart puan" olmak üzere ıkı puan türü hesaplanacak. Fen liselen ve Anadolu öğretmen lise- len için adaylann 7. sınıf Türkçe. fen bii- gisi ve matematik derslerinin her binnin yıl sonu notunun en az 2, bu üç dersın yıl so- nu notlan toplamının en az 10 oiması ge- rekiyor. Sınav sonunda, 3 bin 312 öğrenci fen li- selerine, 5 bin 113 öğrenci özel fen lisele- nne, 35 bin 798 öğrenci Anadolu liseleri- ne, 29 bin 736 öğrenci Anadolu teknik ve Anadolu meslek lıselenne, 6 bin 984 öğ- renci Anadolu öğretmen liselerine, 9 bin 180 öğrenci Anadolu imam hatip liseleri- ne, 70 öğrenci de sağlık meslek liselerine yerleştinlecek. Smav belgeleri Adaylann "Smav kimfikkartı.nüftıscüz- danu en az iki adet koyu siyah ve vumuşak kurşun kalem, siigi ve kalemtvaşı" yanla- nndabulundurmalan gerekıyor. Smav So- nuçlan Öiçme Değerlendırme Daıre Baş- kanhğı tarafından tetnmuz ayınuı son haf- tasından ıtibaren sınav sonuç belgeleri ile adaylann adreslerine postalanmaya baş- lanacak. ÖL ÜMLERtN BtRLEŞTlRtLMESt Alemdaroğlu'na tepki istifa getirdi İstanbul HaberServisi - lstanbul Üni^ versıtesı (1Ü) Senatosu üyesi Prof Dr. Burhan Şenatalar ile Sosyal Bilimler Enstıtısü Müdürü Prof. Dr. AB Ülkü Az- rak, sıyasal bilgıler . ıktısat ve işletme fakültelenndekı aynı adlı bölümlerin kapatılarak ılgili fakültelere bağlanma- sı karannın. "hukukaaykin,aııtidemok- ratik ve tepeden inme" alındığı gerek- çesiyle 1Ü Rektörü Prof. Dr Kemal Alemdaroğhı'na tepki olarak görevlenn- den istifa ettı. 10 Rek- tör Yardımcısı Prof. Dr. NurSerter, karann 5'e karşı 49 oyla demokra- tik ve hukuka uygun yöntemle alındığını söyledı. Prof Dr. Burhan Şe- natalar. bölümlerin bir- leştirilmesi karannın ıl- gili bölümlerin görüşü alınmaksızın, senato- nun gündem ve ek gün- demınde yer almaması- na karşın oylandığını belirterek "Bu kadar hayati bir konu, senato toplantısında alelacele, son anda gündeme ge- tiriliyor. Arka arkaya 7 oylama yapüryor. Ka- bul oylan salt çoğunluğu oluşturmuyor, tersine oy kullanma} anlar salt çoğunlu- ğu oluşturuyor. Ortada bir karar oluş- turacak kadar kabul o\u yok. Yasada çekimseroyun kullanılanıa>acağı belir- tiliyor. Ama çekimser oylann teamül ge- reği ret sa>ılması gerekirken kabul oyu sa>ıbr deıiiliyor. Karar antidemokratik ve üniversite egitimine katkıda bulun- ması mümkün değiL Karann oyiama bi- • IÜ Senatosu üyesi Prof. Dr. Şenatalar ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Azrak, bazı bölümlerin kapatıhp ilgili fakültelere bağlanması karanna tepki göstererek görevlerinden istifa ettiler. Alemdaroğlu'nun operasyonu, hukuka aykın bulundu. çimini onaviamadığım için tepki göster- dik ve senato üveBginden istifa ettim" de- dı. Şenatalar. bölümlenn birleştirilmesi konusunda ilgili bölümlerin yetkılileri- ne danışılmadığmı ve karann "tepeden inme ahndığmı" öne sürdü. Karar emrivaki Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü- ğü ve SBF Kamu Yönetımi Bölümü Başkanlığı'ndan istifa eden Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak da bölümlerin bir- leştirilmesi karannın, se- natoda gündem dışı ola- rak emnvaki şeklinde ge- tirilerek oylandığını. ilgi- li bölümlerin görüşünün alınmadıgını, konuyla il- gılı komisyon oluşturul- madıgını ve rapor hazır- lanmadığını ıleri sürdü. lstanbul Üniversitesı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter ise Azrak ve Şenatalar'ın senato oy- lamasıyla ilgili iddialan- nın gerçeğı yansıtmadı- ğını belirterek şöyle dedi: "Bölüm birieştirilmesi karan, senatoda iki kez oylandı. Kanunda çekimser oy kullanı- lamayacağı açıkça belirtilivor. Kendi is- tekleri dışında bir karar alınmasından rahatsız olmuşlar. Sanıinıi>etten yoksun bir tavır sergili>orlar. Ovlamada el kal- dırmaya cesaret edemememiş olanlar çekimser sayılamaz. 5 ret oyuna karşı 49 kabul oyuyla karar alınmışör. lstifayı uygun görmüşlerse kendi bOecekkri iş- tir." Bir mankene lOgazeteci Bisse, '99 >uz kolekshonunu önceki gün Cümiiş Damla Gemisi^le Boğaz'da düzen- lenen tekne rurunda tanıttı. Mankenler Jıılia Nitu. Nefıse Karatav Yahe Kıltçarslan ve Murat Ayaz'm sunduğu deflle> i adeta 'haberci ordusu' izledi. Dört mankenin sun- duğu defileye 40'a yakın gazeteci katıldı. Defile sonunda arkadaşlan tarafından deni- ze aölan manken Kılıcarslan 'ın Boğaz'daki akıntıya kapdması teİuıedekilere heyecan- b dakikalar y^atti. (Fotograf: AYKUT KÜÇÜKXAYA) Milli Eğitim Bakanlığı Genel liseye baraj önerisi • Son üç öğretim yılında, genel lise sayısı düşerken fen, Anadolu ve süper liselerin sayısı arttı. ANKARA (ANKA) - Bir donemin gözde kurumlan olan genel lıseler sürekli kan kaybederken, Milli Eğitim BakanlığVnın ızledıgı polı- tikalar doğrultusunda özel nitehkleri olan fen, Anado- lu ve süper liseler sürekli bir gelişme kaydedıyor. Son üç ögretım yılında ge- nel lise sayısı düşerken, fen, Anadolu ve kamuoyunda sü- per lise olarak bilinen yaban- cı dil ağırlıklı liselerin sayı- sı ise artıyor. Bakanlık. özel- lıkle üniversite başansı da yüzde 20'lenn altına inen ge- nel liselere alınacak öğrenci- ler için bır baraj getinlmesı- ni istedı. Milli Eğitim Bakanlığı ve- rilenne göre, genel ortaöğre- tım kademesınde sayısı aza- lan tek kurum genel liseler olurken, en fazla gelışen ku- rumlar ise süper liseler ol- du. 1996-97 öğretim yılına bin 623 genel lise ile ginlir- ken, genel lise sayısı 1997- 98'de 1606. 1998-99 öğre- tim yılında ise 1573'edüştü. Aynı dönemde öğrenci sayı- sı ise bir milyon 26 bin 373'ten 740 bin 157'ye ge- riledi. 1991 -92 öğretim yılın- da 18 genel lise bünyesinde açılan ve not ortalaması ile öğrenci alan süper lise sayı- sı aradan geçen 8 öğretim yı- lında 37 kat arttı. 1996-97 öğretim yılmda süper lise sa- yısı 522'ye çıkarken, bu sa- yı 1997-98'de 662. 1998- 99'da ise 676'ya yükseldı. Öğrenci sayısı da 88 bin 229'danl46bin749'açrktı. Bakanlık, genel eğitimde kalitenin arttınlmasma yö- nelik olarak genel liselerin süper Iıselere dönüştürülme- sinı planlarken, bu hedefe ulaşılmasını öğretmen açığı engelliyor. Bakanlık, öğret- men açiğını kapatarak aşama aşama süper lise sayısını art- tırmaya çalışırken, süreç ta- mamlanana kadarda genel li- selerin kurtuluşu için öğren- ci alımında baraj uygulan- masına geçilmesini öneriyor. e-posta : tan (o prizma. net. tr RASGELE / RAİFERTEM Göç Edecek Yer Kalmadı NeJeden tavuk yumurtalan çok talep görûr de hındı yumurtası görmez? Hiç duşundünûz mu? Biz duşünduk, sebep tanıtım... Tavuk gıdaklar. Bugun başıboş gıdaklamalar da yetmiyor Tûm mal ve hızmetlenn, kurum ve kuruluşlann, fıkır ve düşüncelenn, özellıkle de Turkıye'nin eşgüdümlu bir tanıtıma ihtiyacı var Türkıye'de yılda kışı başma 20 $, Yunanistan'da 200 $, Ingıltere'de 300 $'lık tanıtım yapılıyor. . Amerika'yı hıç sormapn. Reklam, Halkla llişkiler, Âmbalaj, Promosyon, Dogrudan Postalama, Sponsorluk, Satış Noktası Aktıvitelen, Lobi Faaliyetlen ve dıger tanıtım enstrûmanlannın koordinasyonu gerekli... Sorunlarını ve hedeflerinı bir çatı altında çözmeleri, paylaşmalan gerekli. TASEAD işte bunun için var. TASEADTANITIM SEKTÖRU EŞGUOUM VE ARAŞTIRMA DERNEfil Katkıljnndan do!d\ı Cumhunvcl Cazeîesı'nc leşekkur cdrnz Cumhurıvcl Mah Arabayolu Cad No- 1/2 Tarabya 80880 Isıanbul Tel (0212) 299 21 42 - 43 Faks (0212) 223 63 67 DünyaÇevreGünü. Ses getirdi. Kutlama törenleri- ni az da olsa aştı. Etkinlik- lere dönüştü. Istanbul'da. Tünel'den Taksim'e dek yürtjdük. De- niz motorlanyla lstanbul Boğazı'nda gösteri yaptık. TankerteB karşı savaşa ça- ğırdtk. Küçükçekmece Gö- lü'nü kurtarmak için. Mi- mar Sinan Köprüsü'nde sevgi zjnciri oluşturduk. Trakya'yı kurtarmak için yürüdük. Ege'de, Berga- ma'da görevini yapmayan yöneticiler aleyhine suç duyurusunda bulunduk. Sevindirici bir olgu daha var. Etkinliklere yerel yö- netimler de katıldı. Yerel yöneticiler... Etkinliklerin çoğunluğu. Trakya'da, Ege'de, Çuku- rova'da. Hep tanm aJanlannda! Geçmişine bakarsak! 30-35 yillık sorun. Sorumlular karşımızda. Söylevler verseler de. Annamazlar. Sanayi, yerte- şim yer değiştirmedikten sonra. Değiştirmezlerse, değiştiremezlerse... Her şey söylevlerde ka- lır. Açlık, acı günler kapımız- da. Kendi olanaklanyla do- yunan yedi ülkeden biriy- dik. Ekmeğimizin, etimizin yansı dışardan geliyor. Günümüzde! Yannlar... Soylemeye dilim varmı- yor. 30-35 yıllık sorun dedik. 6O'lı yıllann ikinci yansında. Sanayi ülkeleri. Başta Av- rupa. 2. Dünya Savaşı'nda açlık sıkıntısını çeken ül- keler. Tanm alanlannı, sa- nayi kunjluşlanndan ann- dııma yoluna girdiler. Doğalannı kurtarmasa- vaşına. Fabrikalan söktüler. Ül- kelerinde kuracak yer bile bulamadılar. Getirdiler, Bal- kanlar'a, Anadolu'ya. Or- tadoğu'ya. Hep de tanm alanlannı seçt'ler. Trakya ovalan, Ege yöreleri. Karşı çıkıldı, yazıldı, yaz- dık. Fabrikaların Anka- ra'dan doğuya kurulması zorunluluğunu belirttik. Ta- nmı öldürmeyelim. Insan- lan göçe zorlamayalım. "Siz sanayiye, sanayi- leşmeye karşı mısınız?" diye suçladılar. Sanayi ül- kelerinin istemlerine uyul- du. Fabrikalar Trakya'ya, Ege'ye, hep tanm aJanla- nna kuruldu. Diğeryörelerden başla- yan göç olgusu. Ege'de Trakya'da toplandı. Çevresine evler apart- manlar doldu. TarlaJar, or- manlar yok oldu. Kendi olanaklanyla do- yunan ülke olmaktan çık- tık. Bu günlene geldik. Top- raklarda duman tütüyor. Ir- maklar zehir akıyor. Acı bir olgu daha var. Toprak sahiplerimizin dü- şünce yapısı. Tarlalannm arsa olmasını bekliyorlar, istiyorlar. Tarialan arsaolun- ca. Fiyatı yükselecek. Sa- tacaklar, para kazanacak- lar. Sonra? Çocuklar. torunlar ne ola- cak? Nasıl doyunacaklar? Başka ülkelerde mi do- yunacaklar? Bannacaklar? Göç Göç... Göç edecek yer kalma- dı! Yurt edinmek zorunda- yız Anadolu'yu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog