Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Hıç yazmadığım bır konuda yazmak ıstıyorum' Notlanma baktım, kıtaplanmı kanştırdım,dosyalaragozattım konukal- mamış yazmadıgım' Bu yuzden yarım saattır beyaz kâğıdı seyredıyorum Kâ- ğıtlan yırtıp atıyorum Yınelemek zor' On yıl, yırmı yıl otuz yıldır surup gıden so- runlara çare bulundu mu'? Eskılerde kal- dı mı o gunlenn dertlen, acılan? Yoksa her yenı kuşak bır kez daha aynı olayla- n yaşamıyor mu7 Boyle bır gundu Yazamıyordum Baş- lıyordum beş-on cumle sonra duruyo- dum Nıye bunu yazmalı, neden boşu- na konuşmalı'? Sonundayazacak bır şey bulamamıştım Bunu da yazmıştım1 Er- tesı gun dostum Metın Toker telefon- da "Yazacak bır şey yoksa, bır gun de yazma bırader" dıyordu Haklıydı, bır bıkkınlığın en 1yı çozumu o gun sırtunu boş bırakmaktı Çetın AJtan 28 Nısan 1960 gençlık başkaldırışının ertesı gunu sutununu boş bırakmıştı Tek bır cumleyle yetınmıştı "Bugun canım yazı yazmak ıstemıyor " Oysa yazacak çok şey vardı o gunlerde Ama yazamıyorduk Tepemızde Demok- les ın keskın kılıcı dolaşıyordu ya da ışı zorbalığa vardıran Menderes baskıcılı- ğının demır pençesı Bır yazar, her zaman okuruyla soyleş- melı En zor koşullarda brte Ellenne ke- lepçe vurulmadıkça, karanlık hucrelere tıkılmadıkça bır kalem bır kâğıt bulduk- EVET / HAYIR OKTAY AKBAL Yazmak, Yazamamak! ça' Derler kı nıce yazar Bastıl'lerde en değerlı yaprtlannı yazmış Yazariann çoğu her nedense en sıkıntılı donemler- de en guzel çalışmalannı gerçekleştırmış- lerdır Türkıye'de Sıyasal Cınayetler" (AJpay Kabacalı, Altın Kıtaplar Yayını) aylardır masanın uzennde duruyordu Çıze çize okumuştum Osmanlı'dan bu yana ışte- nen sıyasal anayetler ayrıntılanyla goz- ler onune senlmıştı Bülent Ecevrt'ın bı- le oldurulme tehlıkesıyle karşı karşıya olduğu bugunlerde boyle belgese) kı- taplan okumakta yarar var Bır sıyaset adamı neden yok edılmek ıstenır, ıster padışah ıster vezır, ıster bakan, mıllet- vekılı partı lıden olsun' Polıtıka, çıkar paylaşma yen bılındığı ıçın bu tur kıyım- lardoğalsayılmıştır Padışah tahtna otu- rur oturmaz, tum kardeşlennı, yeğenle- nrn bır gecede boğdurmuşsa bu ış elbet- te ozel çıkar yuzundendır Gazetecılen yazarian yok etmeye kalkışmak da oy- le Yazılar, çoğu kez sılahtan daha teh- lıkelıolduğundani AntonÇehov *&röy- kunün ılk ve son cümlelennı atarsanız o oyku daha guzel olur" der Bunu ben de denedım, gerçekten doğru1 Ilk cum- le en zor cumledır Ama çoğunlukla en yalan, en uydurma olanıdır Bır başlan- gıç ışaretıdır, o kadar Son cumle de oy- ledır Yazar yazdıklannı doğrulamak ıs- ter gıbtdtr o brtınş satırlanyla Hıç yazmadığım bır konu dıye başla- mıştım Arkası çorap sokuğu gıbı geldı Ne çok şey varmış yazacak Çoğunu daha once yazmış olsam da1 Her yenı gun, yenı bır başlangıç sayılmaz mı? "Dünle gıttı soyledıklenm" demış Mev- lana ya da onun adını kapmış başka bı- n "Türkıye'de Sıyasal Cınayetler"\ 12 Mart'a kadar getrmış, orda bırakmış Ka- bacalı Oysa "devamt var" Her zaman devamı olacak! "Karşı düşünce sahıbı ol- duklan ıçın, bunlan yaydıklan ıçın bırçok şaır ve 'ulema' öldürulmûştur" dıyor Kabacalı Karşıduşunce, duşunceolarak kalsa lyı kalkar ışı sılahlanmaya goturur- se fena, ama kaçınılmaz btr şeydır duşun- cenın sılah sayılması Amaduşunceden duşunceyefark var Olumlusu var, olum- suzu var Önemlı olan, ayırt etmesını bıl- mek Bu da gerçek bır aydınlanma ıle olur Aydınlık kafa yaratmak ıse kolay ış değıl1 Aydınlığı her kafaya yerleştırmezsek karanlık surup gıder Evet, Çehov haklı, bu son cumleyı sılıp atmalı1 Yoksa at- mamalı mı? Apo Olayından Dersler Dr. Coşkun ÖZDEMİR Bıryığıt, bır duygulu sade Turk kadı- nı Yıldız hemşıre denn acılar ıçınde 25 yaşındakı sevgılı eşmı yıtırdığı o kor- kunç_olayı gozyaşlan ıle hıkâye eder ken, OcaJan'ın neler hıssettığını doğru- suhıçmeraketmedım O,başındabulun- duğu teror orgütu ıle bırlıkte ve emper- yali2mın gûdumunde Türkıye'nın emek- çılennı bırbınne kırdırmayı, ûlkenın mad- dı manevı her turlü zengınlığıne saldıra- rak onlan yok etmeyı ve olabıldığınced buyûk kayıplar buyük acılar yaratmayı amaçlıyordu Ben asıl onu Cbe Guavera'ya, Gari- baldı'ye, Zapata'ya beazeten PKK'yı suçlamaya kıyamayan hatta zaman za- man arka çıkan o çok ılgınç ınsanlanmı- a, sözde Turk solcusu, sözde Türk ay- dmlannı ve onlann Yıkfaz Namdar'ı ve hernen hepsı dıkkat çekıcı bır sadelık ıçındekı acılı aılelen nasıl dınledıklen- nı merak edıyorum. Hayallenmızı, umut- lanmızı, her şeyımızı yınrdık dıye hay- kıran o alçak gonullu ınsanlan Apo kod adlı kahramanlan ıle bırlıkte nasıl ızle- dıleracaba9 Che'nın, Ganbaldı'nın, Za- patanın anısıbu kezonlan utandırmışola- bılır mı dersınız'7 Apo'nun Türkıye'de yargılanması ve burada bırkez daha ortaya çıkan ve açık- lanan gerçekler, ınsan haklanndan söz eden ve bu uğurda en çok terör başının psıkolojısını merak eden ıkı yûzlu Baü yönetıcılennın ve Batı emperyalıznunm suratına ındırtlmış yaman bır şamardır Büyük Atatürk'un 70-80 yıl once Tûrk mılletı ıle bırlıkte tûm dunyaya ıçyûzû- nu en ıyı şekılde sergıledığı emperyalız- mın bugünkü nıyet, plan ve hedeflenra, banş ıçınde bırlıkte yaşamak ısteyen ve çeşıtlı etnıkgruplardanoluşan Türk hal- kı ve Turk kamuoyu ıyı anlar ıyı kavrar- sabu kuşkusuz buyuk bırkazanç olacak- nr MustafaKemarmbağımsızlıkvean- tıemperyalızm ılkelen uzennde nıçm o denlı tıtızlendığı ve onlara buyûk önem verdığını bır kez daha anlamak firsatı dogmuştu onümuzde Dıleyelım kı Tur kıye yıyonetmekdurumundaolanlarul- kemız ıçın tek çıkar yolun, emperyalıst emellennden bır turlu vazgeçmeyen Batı'nm önümüze sürdûğû reçeteler ol- madığnu görmek ve anlamak cesaretını ve ıradesını göstersırüer O zaman Tür- kıye'nınonunde yenı ufuklaraçılacaktır Vof YıldızNamdar m 5yaşındah küçûk masum ve sevımh oğlunun sansasyon ve reytıng ugruna medyada kullamlmasma sosyolog psıkolog, pedagog ve tum Turk kamuoyu ne dıyor'' Yeni Ericsson T18s çok küçük. Ama yeni özellikleri çok büyük. iM\ l.ı. ,ır:ık bıri M/I .ıratlıüıntla u'crccktcn Nır SL\ l şl.nacak, kapatıntaıia kc>ilt.LL-k.Aktit kapaûı .amc.ı konıışm.mı/ başl.nacak, k a p a t ı n t a ı aüını M>\ lc\ ııiıc. tclı.-t<>nıın 11/ ı>nıı ara\ acak. l t, ^.ıtir tııll tliûini/ birinin a\ nnıiMvla ı;ıirt.-ct.k>ıni/. bır aratla. ERİCSSON Sesini duvur. PENCERE 0 Biçim MüslümanL Arkadaşımız Özgen Acar, kalemını cerrahın neşterı gıbı kullanan bır yazar ozenındedır, salı gunu çıkan "Kavşak" koşesınde, Islamın traged- yasını bırkaç satıria ozetlemıştı "Muslüman ülkeler nerede?" "Kosova 'da katlıamı onleme amacryla, aralann- da tek Muslüman ulke Türkıye'nın de bulunduğu Hınstıyan NATO ülketen, Hınstıyan Yugoslavya'ya açtıklan savaşın sonuna doğru yol alıyohar Baş- fa Türiaye olmak uzere Avrupa'nın, hatta küçük Izlanda'nın bıle, Kosovalı Muslüman göçmenı bağnna basması, ınsanın aklına bırkaç soru ge- tınyor Kosova'da neden Islam Konferansı örgütü yok? Nerede Islamıyet konusunda mangalda kül bırakmayan Iran ya da para babası Suudı kraJ ve prenslerı, Kuveyt ve Körfez emırien? Bu ne bıçım dayanışma? Ne bıçım Müslumanlık bu? " özgen Acar'a ben yanıt vereyım 'O bıçım Muslümanlık' bu1 • 'O bıçım Müslumanlık' ne demek?.. Anlatalım O bıçım Muslüman, dındar değıl, dıncıdır, ışı gucu tezvırattır Balkanlar'da boğazlanan, goçe zodanan, kıyı- ma uğrayan, ırzına geçılen Muslüman o bıçım Muslumanın neyıne' O bıçım Muslüman, Iran'da kadınlann etek boyunu olçmek uzenne Müslu- manlık yapıyor O bıçım Muslüman, Afgantstan'da Muslüman 61- duruyor, kadınlan baskı altına aldıkça Müsluman- lık yapıyorum sanıyor Afganıstan'da kadın peçe- sız sokağa çıkamıyor, evlerde televızyon seyret- mekummet-ıMuhammed'eyasak' Erkeklertop- lumun egemenı, kadın gunah yuvası bır yaratık O bıçım Muslüman, Cezayır'de şenatçılığı sıya- sal ıktıdara taşımak ıçın Muslumanı katledryor O bıçım Muslüman, Suudı Arabıstan'da aılecek ul- kenın sahıbı 1 Dunyanın en zengın petrol yatak- lannı Amenkan ıpoteğıne vererek karşılığını alıyor, sarayında yan gelerek yatıyor, Hınstıyanın goze- tımınde, Protestanın yonetımınde kendı halkını ezıyor, kadın sarayda canye, evde kole, pazarda satılık O bıçım Muslüman, Kuveyt'te akaryakıt kuyu- lannı gozu kapalı Amenka'ya emanet etmış, ı+ctı- dannı Hırıstıyan petrol şırketlenne borçlu 1 O bı- çım Muslüman, Sudan'dan Lıbya'ya, Yemen'den Pakıstan'a kadar yayıldığı coğrafyada, emperya- lızmın buyurganlığı altında ırtıca uretıyor O bıçım Muslüman, onurunu satmış, gozune at gozluğu tak- mış, kuçuk çıkarcı, bayağı kurnaz, kadın duşma- nı, polıtıka pazannda Allah'ın tezgâhını kurrnak- tan korkmayan ıkıyuzlu O bıçım Muslüman, polıtıkacılığı dın, sıyasetı ıbadet, onursuzluğu mesJek edınmış • O bıçım Muslüman Türkıye'de ne yapıyor? Ne yapacak? Anadolu'da 30 bın cana kıyan duşuk yoğunluk- lu savaş, Muslumanla Muslüman arasında yaşan- mıyormu' HızbuUah çetesı o bıçım Muslüman de- ğıl mı 1 Laık Cumhunyet'ın ordusu Kosova'da Muslumanı kurtarmak ıçın savaşa katılırken, o bı- çım Muslüman, Türkıye'de ordu duşmanlığı yap- mıyormu'' O bıçım Muslüman Meclıs'te, unıver- sıtelerde resmı yerierde ne savaşı yapıyor Turban savaşı 1 Yuce Islam dınının canına okuyarak Turkıye'yi karanlığa suruktemek Bteyenter o biçım Muslumanı. Oduncu ağacı keserken, koca çınar ıçını çeker dururmuş "Hıçbır şeye uzülmüyonjm" dermış "benı devırecek olan şu baltanın sapı benden dı- ye uzuluyonım " oL f Doğanın cenneti EHA TATİL KÖYÜ Tatıhnızı, orman ıçınde, denız, nehır ve gol ıle çevrili EHA CLUB 'te geçırın. HAZİRAN 12.500.000 EYLÜL 15.000.000 1KİŞİ TEMMUZ 15.000.000 AGUSTOS 15.000.000 EKİM 12.500.000 0 - 12 Yaş Free (2 Büyüğûn Yanında) SNG OdaFark%50/3 Kışı %50 Indınm Tıtreyengöl Mevku Sıde • Manavgat ı Anlalya RezenasyonTel 0242 7569050-51 53 Faks 756% 52 PET CITYDEN VETERlNERKLÎNlK KONTROLLÜ HERCtNSKOPEKLER, KEDlLER,BAHÇE HAYVANLARI 0216 -442 07 73-76^89 Faks) Haydarpaşa Lısesı Mezunları Derneğımızın duzenledığı, geleneksel pılav günümüzde birarada olmaktan onur duyacağız Yönetim Kurulu Adına Ba$kan Av.Selami öztûrk Tarih 13 Haziran 1999 Saat 10 00 dan ıtrbaren Yer TariKı U&e bınamızın orta bahçesı (Marmara Unıvfrsrtesı-Hukuk FakaKesı Bına»)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog