Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE 18 SPOR Kulüpler, görüşmeye bile gelmeyen yıldız futbolcularla orta noktayı bulamadı Trilyon isteyenler satış listesinde• Beşiktaşlı Alpay 2.6 trilyonla transfer döneminin en pahalı futbolcusu unvanını elde ederken G.Saray Okan ve Fatih için 2.4 trilyon istedi. SporServisi-Türkiye Birinci Futbol Li- gı'nde kulüpleriyle anlaşamayan futbol- culann bonservis bedellen dün akşam sa- atlerinde Futbol Federasyonu'nabildirildi. Beşiktaş'ın 2 trilyon 650 mılyar liraya sa- tış lıstesine çıkardığı mılli futbolcu Alpay Ozabn, en pahalı oyuncu unvanını elde et- ti. Alpay'ı. Galatasaraylı Okanve Fatih 2.4 trilyonla izledLÜlkede yaşanan ekonomık knze karşın trilyonluk isteklerde bulunup yüzde 40"lık vergiyi ödememekte direnen futbolculann neredeyse tamamına yakını kulüpleri tarafindan satış lıstesine kondu. Son gün son saate kadar anlaşmak zemini arayan kulüpler, futbolculann istekleri kar- şısında çareyi yüksek bonservis bedelle- rinde buldular. Işte bonservis bedeüeri Galatasarav: Okan, Fatih (2 trilyon 400 mılyar). Arif (1 tnlyon 700 milyar), Ufuk (425 milyar), Bülent (300 milyar), Meh- met Gönülaçar (100 milyar), Volkan (50 mılyar) Beşiktaş: Alpay (2 trilyon 600 milyar). Fevzı (1 trilyon 750 milyar), Ali Eren (1 trilyon 500 milyar), Yusuf (300 milyar), Hikmet (200 milyar), Hakan (120 milyar), Salih (80 milyar), Osman (65 milyar lira). Fenerbahçe: Mosoue (2 trilyon), Tayfiın (1 trilyon 200 milyar). Uche, Erol (600 milyar), Aygün (400 milyar), Taner, Halil Ibrahim (200 milyar), Atilla, Benhur (50 milyar), Kubilay (16 milyar), Kerem (10 milyar), llker (bedelsiz). frabzonspor Ünal (200 milyar). Orhan (150 milyar), Ünsal, Murat Deniz (400 milyar). Kocaebspor: Ahmet Hassan (2.5 milyon dolar), Methad (2 milyon dolar), Tank (800 milyar), Mert, Eyren (500 milyar), Metin Mert, Mustafa Özkan (400 milyar). Bü- lent (200 mılyar). Turan (150 mılyar). Gençterbirtigi: Tolga (750 milyar), Ümit Besiktas Tayfur imza attı ASENA ÖZKAN .. Ve Beşiktaş iç transferde mılli futbol- cusu TayfiırHavutçuile anlaşmayavardı. Akaretler'deki kulüp binasında yakla- şık 3.5 saat süren toplantı sonrasındaTay- fur. kendisinı 2 yıl daha Sıyah-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyı ımzaladı. Beşiktaşlı yönetıcıler, Tayfurun briit 1 trilyon lira karşılığında sözleşme imzala- dığını söyledıler. Vergılerin de çıkmasıy- la Tayfur'a 2 yıl için net 600 milyar lira- nm ödeneceğini öğrenılirken, "Bupararun yüzde 50'si garanti,yüzde 50'si ise maç ba- şına olacak" di> e konuştu. Asbaşkan Fahrettin Curoğlu, Tayfur'a önerdikleri briit 1 trilyon lırayı Alpay a da teklif ettiklenni. ancak bu futbolcunun ön- lerine manılmaz rakamlarla çıktığını ifa- de etti. Diğer yandan. transfer komıtesi- nin Tayfur ile yaptıği uzun toplantı sıra- sında görüşmeienn tıkanma noktasına gel- digi Başkan Seba'nm toplantıya gırerek, yeğenı Tayfur'u ikna ettıği bildinldi. Fenerbahçe anlaşma sağladığı iki oyuncusuyla pazartesi günü sözleşme yeniliyor Kemalettin ve Saffet de tamam Fenerbahçe sezon ortasında kiraya verilen Kemalettin ve Saffet'le de anlaştı. Her iki futbolcunun pazartesi günü sözleşme imzalayacaklan öğrenildi. HtLMİ TÜRKAY Fenerbahçe'de boş durmak yok. San-Laci- vertliler sezon ortasında kiraya verdiklen Ke- malettin ve Saffet'le de yeniden anlaştılar. San-Lacıvertli kulüp adına sözleşme irnzala- yan her iki futbolcunun pazartesi günkü ımza törenine de katılıp yöneticilerle fotoğraf çek- tireceklen öğrenildi. Hafta başında para konusundan çok gele- cek sezon kendılerine tanmacak şans konusu- nu gündeme getıren Kemalettin ve Saffet, ye- nı teknik direktör Rıdvan Dilmen'ın, "Size güveniyorum. Çahşan formay ı giyecek. Sizça- hşın, siz giyin" sözlen üzerine "olur'" yaıutı vermişlerdi. Fenerbahçe'de kalmayı kabul eden Kema- lettin ve Saffet, dün 3 saatlik bir bekleyiş son- rası San-Lacivertli ekiple iki yılhğma yeniden sözleşme imzaladılar. Kemalettin ve Saffet, birlikte yaptıklan açıklamada "FenerbahceMe bize şans v«rUeceğine inanıyonız. Bu şansı da değertendireceğiz, Yeniden yuvaya döndüğü- müz için çok mutluyuz" dediler. Bu arada öğ- le saatlerinde 500 mılyara satış lıstesine ko- nan kaleci Murat, akşam kendisine önerilen rakamı kabul edince kulübünde kaldı. Högh-Sergio gidiyor Fenerbahçe'de Danımarkalı libeTo Högh ve Sakaryaspor'a kiralık olarak verilen Brezirya- li Sergio teknik direktör Rıdvan Dilmen tara- findan veto edildıler Rıdvan'dan mesai Son yıliarda sezonu en geç açan kulüp ola- rak dikkat çeken F.Bahçe'de Rıdvan Dilmen rüzgârlan esmeye başladı. Haziran ayının son haftasında sezonu açıp çalışmalara erken start verme karan alan Dilmen. tatil dönemi olma- sına karşın tesislerde tam gün mesaiyi başlat- tı. Sabah 09 00'da tesislere gelip gecenin iler- leyen saatlenne kadar gelen Rıdvan, yardım- cılan Şenol Çorlu ve Turan Softıoğltı ile bir- likte sezon planlaması da yapıyorlar. Bu ara- da Almanya kampı da kesinleşti. Kemalettin ve Saffet yuvaya döndü. (GÖKMEN ALAKUŞ) Terîm de ikna edenıedi Görüşmeler sonuçsuz kaldı SporServisi-Galatasaray'da iç transfer görüşmelen sonuçsuz kalınca as fûtbolcu- lar yüksek bonsen is ücretleriyle satış lis- tesine çıkanldı. Florya Metin Oktay tesis- lennde yaşanan hareketlı günün sonunda teknik direktör Fatih Terün'in de araya girmesine karşın Okan, Fatih, Arif, Bü- lent, Ufukgıbi ısimler, kendilenne önen- len rakamlan kabul etmediler. Okan. Asbaşkan AB Dürüst ve yöneti- cı Burak Elmas'la yapıtıgı görüşmede kendisine önerilen 1.2 trilyonluk teklıfi (vergi dahil) geri çevirdi. Okan'm vergi şartı koştuğu öğrenildi Dığeroyuncular- dan Fatih'in 1 trilyon. Arif'ın de900mil- yara hayır dediği öğrenildi. Dürüst. öz- verili yaklaşımlanna karşın futbolculann imza atmadığını açıkladı. Dürüst, "Bizve- rebileceğimizin de ötesine geçtik, tlk tak- sitleri ve peşinatlan yükselrtik. Ama iste- mediler. Şimdi bonsenis ücretierini befir- ledik. Kapımı/ açik. Görüşebffiriz"" dedi. Bülent kopuyor G.Saray kaptanı Bülentkendisine öne- rilenrakamıkabul etmedi ve San-Kırmı- zılı kulüpten kopma aşamasına geldiğini açıkladı. İç transfer çalışmalanna katıl- rriak içm tatılini yanda kesıp lstanbul'a gelen ve yönetici Burak Elmas'la görüşen Bülent, 350 mılyarlık briit önennın 390 milyaraçıkmasına karşın, "Buparaya im- za atamanrdiyerek bonservisinın ücret- siz olarak verilmesini istedi. GÖRÜŞ / DOĞAN HASOL Naklen Yayın Bmnci Futbol Ligı maçlannın naklen yayını konusun- daki ıhale sonuçlandı, amapastanın kulüpler arasında- ki bölüşülmesinde çekişme sürüyor. Turkıye Futbol Federasyonu, CINE5'le yapmış oldu- ğu üç yıllık havuz anlaşması sona ererken yeni bir iha- le düzenledi ve çeşıtli çevrelerden gelen baskılara kar- şın ihaleyi sonuçlandırdı. Kim ne derse desin, başanlı bir ihale gerçekleştırdi ve önümüzdeki iki yıllık dönem içm naklen yayın pastasının çok büyümesini sağladı. CINE5 anlaşmasına göre yaklaşık 50 milyon dolar olan yıllık bedel, bu kez birinci yıl için 120.5 milyon do- lara yükseldı. Bu rakam ikincı yıl yüzde 7 artacak. Bu- nun Fransa'da 500 milyon FF (yaklaşık 80 milyon do- lar) olduğu düşünülürse bizdeki rakamın önemi daha iyi anlaşılır. Onceki dönemde TV'lerarası çekişme çok baş ağnttığı için, başta DSP olmak üzere politik çevreler naklen yayın ışıni açık kanala, özellikle de TFiT'ye ya- kıştırıyorlardı. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı'nın ça- baları da bu dogrultuda oldu. Ancak ne var kı, naklen yayın ışınin doğrudan TRT'ye verilmesinin serbest re- kabet koşullan içinde olanaksızlığı anlaşılmıştı. Bu du- rumdaTRT'nın de öteki kanallarla birlikte ihaledeya rış- ması gerekıyordu. Bu yolda bir çözüm bulunabilmesi umuduyla. ihalenin Hükümet, güvenoyu alıncaya kadar ertelenmesi ıstendi. Baskılara karşın Federasyonun transfer ayından önce ihaleyi sonuçlandırmak üzere di- renmesiyle ihale sonuçlandırıldı. Özerk Federasyon bu konudatekyetkıliydi. Açık kanaldan naklen yayının statlan boş bıraktığını herkes biliyor. Bu nedenle naklen yayınlann şifreli ka- naldan yapılması, kulüplerin ışine gelir. Ayrıca, kulüple- rin futbol maçlarını açık kanaldan halka naklen izlettir- mek gibi bir yükümlülükleri olduğu da söytenemez. Tıp- kı, konser, tiyatro. sinema gibi... Kaldı ki hiçbir açık ka- nal, şifreli kanalın ödediği bedelı ödeyemiyor. Oysa ku- lüplenn ve futbolun gelişmesinde naklen yayın havuzun- dan gelen paranın çok önemli bir yeri var. Bundan 2. ve 3. lig kulüpleri de pay alıyoriar. Sayın Bakanın Güney- doğu'ya yönelik açık yayın yapılması düşüncesi, Dev- letin. ihaleyi kazanan kuruluşla anlaşmasıyla kolayca gerçekleştınlebilir. Şimdı kulüpler, beklemedikleri kadar büyük bir para- sal olanağa kavuştular, ama bunu nasıl paylaşacakla- rında anlaşamıyorlar. llk dört büyük kulüp yani Galata- saray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor pastadan en büyük payı istemek üzere birbirleriyle anlaşmışlar. Ancak öteki 14 kulüp onlann yüzde 60 dolayındakı ta- leplerine karşı çıkıyorlar. ihaleyi kazanan Tele 10'un yüzde 30 peşınat olarak ödediği 36 milyon dolar şu anda Türkiye Futbol Fede- rasyonu'nun banka hesabında.. Dağıtım için kulüpterin kendi aralarında anlaşmalannı bekliyor. Bekleyen para, bu transfer kasırgasında, zaten darda olan kulüpler için ilaç gibi.. Bu nedenle uzlaşmak zorundalar. Kulüplerin bugünü aştıktan sonra, önümüzdeki yılla- ra dönük olarak daha tutarlı bir paylaşım için geçerii kıs- taslar bulmaları gerekiyor. TV reytingi, taraftar sayılan, bugünedeğin kazandıklan şampıyonluklar, kupalar, son sezondakı başarılar gibi.. Başarıyı bu yoldan da ödül- lendirecek bir sıstem kurulmalı. ihalenin sonucu ligın bir kolektif ürün olduğunu ve havuzun parçalanmaması gerektiğını bir kez daha ortaya koymuş oidu. e-posta: hasmim7 a ibm.net - faks: (212)211 34 20 Karan (600 milyar), Phiri (400 milyar), Hakan Demir (300 milyar), Hakan Biçici (200 milyar). Samsunspor: Ali (500 milyar), lsmet Taşdemir (400 milyar), Erman Günaçar (400 milyar). Bursaspon Murat (1 tnlyon), Vidolov, Mustafa (500 milyar), Sinan (400 milyar), Ömer (350 milyar), Gançev, Adnan (300 milyar), Şenol (250 milyar), Şaban (150 milyar), Turan. Tunahan, Mesut, Tuncay (100 milyar). Atilla (50 milyar). Erzurumspor: Pruena (400 bin dolar). Antalyaspor: Fazlı (700 mılyar), Mus- tafa (45Ö milyar), Kamıl (225 milyar), Ko- na (300 milyar), Adnan, Nun, Ahmet (200 milyar), Musiç (150 milyar). Ankaragücü: Baidoo (3 milyon dolar), Kennedy, Mkhalele (2 milyon dolar), Co- ulibaly (250 bin dolar), Adnan (300 mil- yar), Umit, Cengizhan (200 milyar), Ra- mazan (200 milyar), Serkan (180 milyar). Denizlispon Cmit (600 milyar). Yusuf (550 mılyar), Veysel (500 milyar), Ali, Gürçay (350 milyar). Akay: Murat Alaçayır (1 trilyon 200 milyar). Bayram (525 milyar), Hasan (430 mılyar), Serkan Dökme (375 milyar), Ni- hat (350 milyar), Bohari (175 milyar), Pas- cal. Teberen (160 milyar), Ferhat (150 mil- yarl. Serdar (130 milyar). İstanbubpon Halilagıç (5 milyon do- lar). Nesım. Saffet (3 milyon 500 bin do- lar), Ahmet (3 milyon dolar), Emre (2 mıl- von 500 bin dolar). Aykut, Engin (1 mil- yon 500 bin dolar), Mithat (500 milyar), Atakan (400 milyar), Hamza. Timur, Ha- luk (250 milyar), Fuat (200 milyar). Adanaspor Emrah (3 milyon 750 bin dolar), Altan (2 milyon 250 bin dolar), Ha- yati (400 milyar). Vanspor: Murat Yiğıter, Murat Duman (400 milyar), Özgür Kaymaz, Mevlüt (300 milyar). Turan (250 milyar). Gaziantepspor Erhan (600 milyar), Ra- mazan (400 milyar), Abdulkadir (400 mil- yar), Erhan, Cem, Omer, îlyas (350 mil- yar lira). Yıldız futbolcu 65 milyar aldı, şimdi 1 trilyon istiyor Süren'e ibra 9 Okan 20 ye hatladı sürprizi ARİF KIZILYALIN 1997'nın Haziran ayı Ga- latasaraylı yöneticiler bir hayli terletmiş- ti. O dönemin vazgeçilmezlennden. Arifi 125 milyar. Bülent i de 135 mil- yara zar zor ikna eden yönetım sakathk- tan yeni yenı kurtulan Okan' aynı özven- yi göstermemişti. Yeni yeni formasına ısı- nan 23 yaşındakı genç futbolcu kendisi- ne önerilen parayı önceleri kabul etme- miş, ancak adı satış listesme yazılıp, ta- kas kozu olarak kullanılacağı açıklanın- ca 65 mılyara 'evet'demişti. Fatih i se Ba- kırköyspor'da kiralık oynayıp gen döndü- ğü Galatasaray'da, 'boş' mukavele- ye' imzayı atmıştı. Söylendığine göre Okan'la hemen hemen aynı parayı alıyor- du genç Fatih.Ve aradan dolu dolu 2 yıl geç- ti. O dönem 120 bin lira olan benzının fıya- tı şımdılerde 300 bin. 150 bin lira civannda seyreden dolannT.L. karşılığı da4lO bin li- raya çıktı. Ama Okan'ın. Fatih'in Arif inis- tediği transfer ücretleri tüm ekonomik de- ğerleri bir anda alt üst ediverdi. Okan, 20 katlüc artışla (yüzde 2000'len buluyor) 'en değerli' yatınm olarak ön plana çıkarken, Fatih. Arif gibi yıldızlann da istedikleri transfer ücretleri (l trilyon civan) yüzde 1400 - yüzde 1500 artış gösterdi. Okan, kuşkusuz ki bu yılın en başanlı fut- bolcusu. San-Kırmızılı ekibın gerek lig. ge- rek kupa ve gerekse AvTupa kupalanndaki çıkışma adını yazdıran Okan, taraflı taraf- sız hemen herkesin beğemsinı kazandı. An- cak transferde fiyatını 65 milyardan 1.2 tril- yona çıkaran Okan. bu alandâkı rekorlan da alt üst etti. SporServisi-Galatasaray'da FarukSüren yönetiminin başı şimdi de kulüp üyesi Ta- ner Aşkm'ın kazandığı ibra iptali davası ne- deniyle ağnyor. 1996 yılında gerçekleşen Mali Genel KuruFda yönetim kunılunun harcamalanna itiraz edip Beyoğlu 2. Asliye Mahkemesi'ne. "Yönetim Kunıhı hakkm- daki ibra kararmın iptali' istemıyle dava açan Taner Aşkın, bir kez reddedılıp 2. kez başvurdugu mahkemede davayı kazanan ta- raf oldu. O dönemin Yönetim Kurulu Baş- kanı (Kulüp Başkanı) Faruk Süren ve ekibi- nin aldığı ibra karanna karşı açilan davanm son duruşmasında mahkeme Taner Aşkın'ı haklı buldu ve "19% yılında Galatasaray Genel Kurulu'nun atadığı yönetimin ibra- ana aitkarar iptaledilnuştir"hükmüne var- dı. Bu karar sonucu Faruk Süren ve yöneti- minin faızler hariç 11 milyon dolarlık bir borcu ödemesı gündeme geldi. Trabzonspor'a 'altm' dönemini yaşatan Özkan Sümer 6 Kurtuluş beraberlikte' • Özkan Sümer, "Camia ruhunu yeniden kazanamazsak bugünleri de aranz" dedi. Spor Servisi - Trabzonspor alt yapı menajen ve Bordo-Mavılı kulübün unutulmaz teknik direktörü Özkan Sümer. "Camia ruhunu yeniden kazanamaz- sak bugünleri de aranz" dedi. Trabzonspor'un büyük umutlarla gırdiği 1998-99 sezonunda kelımenin tam anlamıyla düş kınklıgı ya- Sümer, spor servisi müdürümüzYüceiman'ın sorulannı yanıtladı. şadığını vurgulayan Sümer, Teknik Direktör Gordon Milne'ın de camiaya uyum sağlayamadığım söyler- ken. taraftar, yönetim. teknik kadro ve futbolcular arasındaki uyumsuzluğun duşüşe yolaçtığını vurgu- ladı. Hafta boyunca kulüp başkanı Mehmet ABYıl- maz'la Antalya'da bir dızi görüşme yapan ve lstan- bul'a donüşte gazetemizi ziyaret eden Sümer, "Trab- zonspor ne yazık ki kendi çocuklanna. öz kaynakla- nna sahip çıkamadı. 12-13 futbolcu transferedildLAlt yapıdan gelen gençler nedense ya kulübeye bile ahn- madu \a da ara transferde gönderildi Oysa kurtuluş o gençlerde. Çare transferlerde arandL Ne var ki ge- lenler kente, formay a. kulüpteki o havaya uyamadL Taraftar da küsünceyıDann şanıpiyon Trabzonspor'u bugünkre geldi" şeklinde konuştu. Spor Servisi Müdürümüz Abdulkadir Yücel- man'm sorulannı yanıtlayan Sümer, Trabzonspor *un kurtuluş reçetesini de iki kelimeyle özetledi: "Bir- dk,beraberlik." Sümer. "Taraftanyla,futbolcusuyia, yönetidsiyle, üyesiyle. teknik adamıyla ağabey- kar- deş havası yarabbnah. Yani önce sistem. Trabzons- porluluk nihu ve kurumsallaşma adımlan aOlmah. Kişiler o kadar önemli değU** ıfadesmı kullandı Cumhuriyet'in ödül gecesi • 'SporYazarlan Armağanı' yanşmasında dereceye girenlere ödülleri önceki gün verildi. Spor Servisi - Turkıye SporYa- zarlan Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği 'SporYazarla- n Armağanı' yanşmasında dere- ceye girenlere ödülleri önceki gün verildi. TSYD'nin Levent'tekı lo- kalinde gerçekleşen ve G.Saray Ciğerim, Kaçarlar,Yücelman ve Kızıh alırı ödüDerini aldılar. Teknik Direktörü Fatih Terim başta olmak üzere spor dünyası- nın bir çok ünlü isminin bir araya geldiği törende gazetemiz spor servisi çalışanlan da 4 dalda ken- dılerine layık görülen ödülleri al- dılar. Serbest yazıda birinci olan gazetemiz spor servisi müdürü Abdulkadir Yü- celman'a ödülünü Dünya Spor Yazarlan Derneğı Başkanı Togay Bayatlı verirken. siyah beyaz fo- toğraf dalında birinci olan Kerem Kaçarlar, ödülü- nü TSYD'nin kurucu Başkanı Necmi Tanyo- laç'tan aldı. Haber dalın- da mansıyon kazanan Arif Kızıryalın'a ödülünü spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü sun- du. Anadolu Spor Basını dalında teşvik ödülü alan gazetemiz Samsun muha- biri Cemil Ciğerim'e ise ödülü Cüneyt Koryflrek verdi. voleybol Arçelik NETAŞ bir kez daha Spor Servisi - Türkiye ErkekVoieybolLıgiA-1 Final serisinin ikinci maçı bugün Arçelik'le NETAŞ arasında oynanacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Önceki günkü ilk maçı kazanan Arçelik seride durumu 1-l'egetirmişti. Kazanan tarafin şampiyonluk yolunda avantaj sağlayacağı maça takımlann şu 6'larla çıkması bekleniyor. Arçelik: îvanov, Stefanov, Ercan, Volkan, Cengizhan, Gökhan. NETAŞ: Darius, Banş, Gürsel, Andre, Ali, Emrah. HENTBOL Çankaya ortada kaldı DENİZ DERİNSU Hentbolde geçen yılın şampiyo- nu Çankaya Belediyespor transfe- rin gözde kulübü oldu. Lig şampi- yonluğundan sonra Türkiye Kupa- sı'nda fınal oynayan, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyTek finale kadar yükselerek dikkatleri üzerin- de toplayan Çankaya Belediyes- por'un gerek antrenörü, gerekse sporculan ligin diğer takımlannın transfer listelerine girdiler. Çalıştırdığı her takımda büyük başanlar yaşayan Çankaya Beledi- yespor'un başanlı antrenörü Yaşar Sevim için ASKJ'nin girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yaşar Sevim, ASKl'yle görüştüğünü dogrular- ken, "Ancak öncelik Çankaya'nın- dır. Onlann karannı bekliyorum. Benim tek beklentim A\Tupa"da id- dialı olacak bir takımda görev al- mak. Çankaya geçen yüAvrupa Ku- palan'nda bir yerç geldi, arük bu ba\Tagı daha da ileri götünnek la- zun"diye konuştu. Çankaya Belediyesi Başkanı Mahmut BayTam ise 27 Haziran 'da genel kurullan olduğunu hatırlata- rak. "Görevi yeni Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'a bırakacağım. Ar- ük karar onlann olacak. Genel ku- rula kadar kulübümüzün sessizü- ğini koruyacağını tahmin ediyo- rum" dedi. Vergi sorun oldu Aradaki zaman diliminde Çan- kayalı sporcular için Diyarbakır Po- lisgücü, Beşiktaş ve ASKl'nin tek- liflerinin sürmesi bekleniyor. An- cak yeni konulan vergi yasası son- rası kulüpler de mali sıkıntıya düş- tüler. Bu nedenle transferde rakam- lar ortaya çıkmazken herkes yeni uygulamanın ne kadar gerçekleşe- ceğinin merakı içerisinde. Marmara madalyaları • Spor Servisi - Türkiye Üniversıtelerarası Şampiyonasında madalyalan Marmara Üniversitesi topladı. Marmara Cniversitesi bayanlarda, basketbol, ve karate dalında, erkeklerde ise basketbol, futbol, güreş, judo, karate ve yüzmede birinci oldu. Aynca Marmara Üniversitesı cimnastikte step takımı olarak Türkiye Şampiyonu, halk oyunlannda ise yine birincilıği elde etti. Bayanlar, masa tenisi, voleybol, yüzme, hentbol ve atletızmde Türkiye ikincisı, judoda Türkıye üçüncüsü oldular. Erkeklerde atletizm, hentbol, masa tenisi ve voleybol ketagorilerinde üçüncülüğü elde ettiler. Badmıntonda ise takım halınde Türkiye ikinciligine ulaştılar. Hakan'a görkemli düğün • Spor Servisi - Galatasaray ve (A) Milli Futbol Takımı'nın başanlı golcüsü Hakan Şükür bu akşam Beyda Şükür'le (Sertbaş)yaşamını birleştirecek. Hilton Oteh'nde gerçekleşecek düğüne, spor, siyaset ve sanat dünyasımn ünlülerinin de yeralacagı 1200 davetli kaülacak. Cünün icinden • 2000 AvTupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde Türkiye'nin de yer aldığı 3. grup maçında Moldova ile Finlandiya 0-0 berabere kaldı. • Erkekler Satellite Tenis Turnuvası Ana tablo maç- lannda çift erkeklerde Ar- kan Vural-Cardaş Ulukan ve Banş Ergün-Alaaddin Karagöz çiftleri, rakipleri- ni yenerek çeyrek finale yükseldi. • Binicilik Federasyonu tarafindan düzenlenen Tür- kiye Binicilik Şampiyona- sı Engel Atlama 1. ayak ya- nşmalannda, usta binici- lerde Sencef Can "TbpîÖ' isimli atıyla. yetişkin bini- cilerde Mert Alıcıoğlu 'Banjo' isimli atıyla birin- ci geldiler. • Basketbolda Darüşşa- faka, ABD'li başanlı oyun- cusu Michael Ansley ile yeniden anlaşırken, antre- nör Cihansever Yeşildağ'la yollannı ayırdı. • Ankara'da düzenlenen Uluslararası Atatürk Kupa- sı Gençler Futbol Turnuva- sı açılış maçında Türkiye (A) Genç Milli Takımı, Be- yaz Rusya (A) Genç Milli Takımı'na 3-1 yenildi. Di- ğer maçta ise Finlandiya ile Rusya 2-2 berabere kaldı. • Kani Şen yönetiminin olağanüstü kongre karan almasından sonra dün ya- pılması beklenen Bursas- por kongresi çoğunluk sağ- lanamadığı için 16 Hazi- ran'a ertelendi. • Avrupa Futbol Şampi- yonası eleme grubu ma- çında Finlandiya, Moldova ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçlaTürkiye'nin de yer aldığı grupta iddiasını yitirdi. • tstanbul at yanşlannda altılı ganyan 2-9-6-3-15-6 kombinesini bilenler, 660 milyon 538 bin 500'er lira kazandılar. l.KOŞU:F:Lıdersultan(6), P: Gallıano (4), PP: Felı Gırl(3),S:Sebeb(2). 2.KOŞU:F:Gülcanım(2),P: Fergan (6), PP: Azmi (5), S:Dılberav(l). 3.KOŞU:F:Âlbeyinoğlu(l), P:Bilalcan (10), PP: Alşe- nfe(7),S:Kesire(3). 4. KOŞU: F: Küçüktina (9), P:Beysoylu(12), PP: Ka- yadere (10), S: Deprem (16). 5.KOŞU:F:DearStar(4),P: Çiminı(3).PP:Pianist(6), S: SivTİhisarh (7). 6. KOŞU: F: Griffon (7), P: Şakırefendi (2), PP: Scan- dal(4),S:Çağatay(l),SS: GıveMeARısk(ö). 7. KOŞU: F: Kocaman (13), P:Kırcan(14),PP.Bugra- han (8). S: Aten (7). Günün tkilisi: 4. Koşu: 9/12. ÇifteBahis: 6/7 Koşu: 7/13. Tabela Bahis: 7. 2.4.1.6. ALTILI GANYAN 2 1 9 4 7 13 10 12 7 10 3 10 0 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog