Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 HA2İRAN 1999 PERŞEMBE 16 TELEVtZYON ÜNÜN rİLMLERİ Saklanan... 10.00-20.30 ctv Macera p ı (If Someone Had Known) - Dedektif Jackin \£s iivey oğlu Jimmy Petit öldürülür. Katil ise dedektifın Jimmy'ye âşık olan ve daha sonra onun- la evlenen kızıdır. Yönetmen: Eric Laneuville. Oyuncular: Kellie Martin. Kevin Dobson. İmparator 10.30 TRT 3 Macera ©Mafya babalanyla savaşıma giren aşiret re- isinin mühendis oğlunun aşk ve öç öyküsü. Batı usulü mafya ve serüven filmleriyle tanınan Melih Gülgen'in Erdogan Tünaş'ın senaryosun- dan çektiği fılm, güç simgesi aydın bir kabadayı- nın kötülerle çatışmasını ve öç çabalannı günde- me getiriyor. Filmin başrollerinde Kadir Inanır, Seda Sayan, Bilun Nazlıhan, Erol Taş gibi oyun- cular yer ahyor (1984). Vnüs 12.00 TRT 3 Macera (Breakout) - Genetik araştırmalann yapıldı- ğı bir laboratuvar. kimliği belirsiz kişilerin bas- kınına uğrar. Bir süre sonra bölgede yaşayanlar- dan bazılannda garip rahatsızlıklar göriilmeye baş- lar... Yönetmen: Michael Stewart. Oyuncular: Ne- il Dudgeon. Samantha Bond. Dermot Crowley. Onur~ 13.30-00.30 BRT Macera , (When He's Not a Stranger) - Tacize uğ- rayan bir genç kız, babası da dahil olmak üze- rebuna kimseyi inandıramıyordu. Giriştiği müca- delede yasalar bile önüne engeller çıkanyordu. Genç kızın tek çaresi kalmıştı... Yönetmen: John Gray. Oyuncular: Annabeth Gish. John Terlesky, Kevin Dillon, Kim Myers. Açhk 15.00 - 00.30 TGRT Dram Evli ağanın kirlettiği evlatlık köylü kızının. başgösteren açhk ve kurakhğa karşı koyabil- me çabalannın öyküsü. Bilge Olgaç'ın senaryo- sunu yazıp yönettiği filmin başrollerinde Türkân Şoray, Mehmet Keskinoğlu, Birtane Güngör gibi oyuncular rol ahyor (1974). SenBirMdeksin 16.35 TRT 1 Duygusal ©Kansı ölen yakışıklı bir işadamının altı hay- laz çocuğa bakması için tuttugu sabırlı bir öğretmenle aşk öyküsü. Nejat Saydam'ın senar- yosunu yazıp yönettiği filmin başrollerinde Hül- ya Koçyiğit, Ediz Hun, Sevgi Can, Piraye Uzun gibi oyuncular yer alıyor (1969). Büyük Ağaçlar 17.00 ctv Macera /77\ (Big Trees) - Yönetmenliğini Felix Feist'in vü' üstlendiği, başrollerinde Kirk Douglas, Eve Miller ve Patrice Mymore'un yer aldığı filmde: 'pa- rayı ağaçlarda yetiştireceğim' iddiasıyla ortaya çıİcan VVisconsinli bir adamın neden olduğu olay- lar anlatıhyor (1952 ABD. 89 dk). 20.30 / Kanal 6 / Zengin... Ayrıntı yanda Kuru Temizleme 21.00 Prima Dram (Nettoyage a Sec) - Jean-Marie Bricard ve ka- nsı Nicole. 15 yıldırbirbirlerine sevgi ve sa- dakatle bağh bir çifttir. Kentin merkezinde bir ku- ru temizleme dükkânı işleten çift, eğlenmek ama- cıyla bir kulübe uğrarlar. Çift için bu gece, yeni ve sıradışi bir yaşamın başlangıcı olacaktır. Yön: Anna Fontaine. Oyn: Miou Miou. Charles Berling, Stanislas Merhar (1997 Fransa. 110 dk). Uçurumdaki Kadın 22.00 Kanal E Dram •Oı (Woman on the Ledge) - 30 yıllık çok iyi ar- *O' kadaş olan üç kadının tekrar buluşmalannı konu alan filmin yönetmenliğini Chris Thompson üstlenmiş. Başrollerinde Deidre Hall, Leslie Char- leson, Collen Zenk Pinter, Josh Taylor oynuyor. tkili Oyunlar 22.15 ctv Gerilim ©(I Am Your Killer) - Amerikah yazar Cha- rel. kocası veoğluyla Italya'ya gider. Kaldık- lan villa. Charel'a çocukluğunda gördüğü kor- kunç birrüyayı hatırlatır. Villanın bodrumunda bir yaratık olduğu saplantısına kapılır. Yön: Lamber- to Bava. Oyn: Paulo Malco. Virginia Brayan. Panter 23.50 Prima Macera P l (Panther) - Amerika'daki zenci ayaklanma- ü sını konu alan filmin yönetmenliğini Mario Van Peebles üstlenmiş. Başrollerinde Kadeem Hardison, Bokeem Woodbine ve Joe Don Baker yer alıyor (1955 ABD. 124 dk). AIex KeUy'nin-. 00.15 TRT 1 Macera . (The Return of Alex Kelly) - Alex'in saldı- *O/ nsına uğrayan Carrie, onu hapse attırabilmek için hukuk savaşı başlatır. Bu olay üzerine şehrin ileri gelenlerinden olan Alex'in babası nüfusunu kullanmaya çalışır... Yönetmen: Ted KodchefT. Oyuncular: Matthew Settle. Cassidy Rae. Lanetli Gemi 01.00 Show TV Macera ©(Haunted) - Açık denizde yol alan kaptan Ramsey, radarda gözükmeyen bir gemiyle karşılaşır. Yardımcısı Medina'yı, araştırma yap- ması için gemiye yollar. Gemi, Ispanyol korsan- lannın çaldığı Aztek medeniyetine ait heykelcik- lerledoludur... Yönetmen: Daniel Patrick. Oyun- cular: Krista Allen, James Brolin. 01.40 / Interstar / Ölüm... Aynntı yanda ZTTN (7?) (^) O Yabancı Izleyin Orta Değmez Q Yerli R A D Y O CuMHURİYET'TE BuGÜN Cumhuriyei O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 Sesli Ga- zete (Mustafa Balbay, ÜmitZileli.AltanAşar) 10.00 Kadının Ayna- sından (Türkel Minibaş) 11.30 fnsanca (Erdal Atabek) 12.05 IzBıra- kaniar(Sinan Karahan) 13.30 Söylev (Meriç Velidedeoğlu) 14.05 Radyoklinik (Asuman Aydın) 15.00 fyiYolcu- luklar (Bozkurt Cen- dey) 16.05 Pozitif (lc- lal Aydın) 17.30 Emre Kongar'la Yarım Saat 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Aydınlanma - Tekrar (llhan Selçuk) 19.30 Ozlem Rıhtımı (Reha Altıntaş) 21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- linŞengün) 22.00 Am- can Burda (llhan Şe- şen) 00.15 Gecede Caz - Tekrar (Deniz Kavuk- çuoğlu) 02.00 Gecenin Yolcusu (Mustafa De- reli). Tek 0 212 513 80 06 Faks:0 212 513 7719 • 10.00 Kadının Aynasından: Mimahar Oda- sı Genel Başkanı Oktay Ekinci'nin konuk oldu- ğu programda; orman yangınlan, ranta açılan sit alanlarıyla, yeşil alan fakiri Türkiye'nin çevre so- runları değerlendiriliyor. • 14.05 Radyoklinik: 'Çocuklarda alerjik has- talıklar' konusunun ele alınacağı yapıma ko- nuk olarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özdemir Itter katılıyor. • 15.00 İyi Yolculuklar: Murat Uzel'in katıldı- ğı programda, Tayland ve Uzakdoğu tanıtılıyor. atv 14.30 Aile içi şiddet ve cinsel taciz TV Servisi - Kadın- maga- zinprogramı "A'danZ'ye'Me aile içi şiddet ve cinsel taciz konusu ele alınıyor. Avukat Cengiz Hortoğlu, psikiyatrist Doç. Dr. Arif Verimli ve Ka- dın Dayanışma Demeği kurma çahşmalannı sü^düren Aynur Aydan'ın katıldıgı yapımı Es- ra Ceyhan hazırlayıp sunuyor. NTV 19.30 DGM'lerin sivilleştirilmesi TV Servisi - Sunuculuğunu Murat Birsel'in üstlendiği '•Gündemdekiler" progra- mında, DGM'lenn sivilleşti- rilmesi konu ediliyor. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün konuk olduğu yapımda, son günlerde sıkça tartışılan DGM'- lerin sivilleştirilmesi konusun- da yapılan çalışmalar üzerinde duruluyor. TRT2 19.40 Çevre Filmleri Festivali TV Servisi - "Ve Sinema" programında bu hafta, 3. Ulus- lararası Bodrum Çevre Filmle- ri Festivali'ne yer veriliyor. Ya- pımda, TÜRSAK Vakfi'nın dü- zenlediği festivalin açılış gece- sinden görüntüler, Kısa Film Maratonu ve yabancı konuklar- la röportajlar yer alıyor. Elfin Yüksektepe'nin sunduğu prog- ramda aynca, festivalin yan et- kinliklerinden görüntüler, sine- ma yazarlannın görüşleri ve ya- nşma fılmlerinden bölümler de ekrana geliyor. atv 22.45 Fikret Otyam konuk oluyor TV Servisi - Gazeteci, res- sam, yazar Fikret Otyam, ya- şamöyküsüyle "Bir Yudum fnsan" belgeseline konuk olu- yor. N'ebil Özgentürk'ün ha- zırlayıp sunduğu yapımda, 70 yaşını geride bırakan, 50 yıldır Anadolu'yu adımlayan. izle- nimlerini tuvallere, sonra objek- tife ve röportajlara aktaran Ot- yam, sanat ve Anadolu aşkıy- İa dolu yıllannı, gazetecilik anı- lannı. Süleyman Demirel, Ya- şar Kemal ve Ara Güler'le dostluklannı anlatıyor. tv8 23.05 'İzdüşüm TV Servisi - Prof. Dr. Meh- met Ali Kılıçbay'ın hazırlayıp sunduğu "İzdüşüm" progra- mında. "destekleme alımla- rı" konusu tartışılıyor. Gazi Üniversitesi tktisat Bölümü öğ- retim üyesi Prof. Dr. Ismail Bulmuş ve Ziraat Yüksek Mü- hendisi Dr. Erol Baraz'ın ka- tıldığı progTarrun yapımcılığı- nı Başak Coşkun. yönetmen- liğini ise Bora Algın üstleniyor. Amerika'nın vahşi yüzü CUMHUR CANBAZOĞLL "The Night of the Living Dead" (1968) ve "Dawn of the Dead"den (1979) sonra yönetmen George A. Romero'nun "zombiler" üzerine yaptığı üçlemesini noktalayan "Ölüm Günü", çok geç birsaatte ekrana ge- liyor. Ancak türiin meraklılannın kor- ku filmleri tarihinde belli bir ağırlığı olan, zombileri popüler hale getiren bu yapıtla ilgıleneceğine inanıyoruz... Korku filmlerinde pek rastlanmadık şekilde bir kadının (Lori Cardille) başkahraman seçildiği "Ölüm Gü- nü"nde, zombiler mezarlanndan kal- kıp dünyaya hâkim olmuşlardır: kat- Interstar 01.40 Ölüm Günü - Day of the Dead / Yönetmen - Senaryo: George A. Ro- mero / Görüntü: Michael Gomick / Müzik: John Harrison / Oyun- cular: Lori Cardille, Terry Alexander, Joseph Pilato, Jarlath Con- roy, Antone DiLeo Jr., Richard Liberty /1985 ABD yapımı, 102 dk. liamdan kurtulanlar sığınaklarda ya- şamaya çalışmaktadırlar ve zombile- rin egemenliğini yıkacak çareler ara- maktadırlar. Bu arada askerlerin yanlış davranış- lan durumlannı güçleştirmiştir. Yer- leri keşfedilince kaçmaktan başka ça- releri kalmaz... Korkuyla bilimkurgunun başanlı bir çalışması olan "Olüm Günü", Amerika'nın vahşi yüzünü. "huzur- suz" bir senaryoyla ortaya koyııyor. Serinin en politik filmi olduğunu ra- hatlıkla söyleyebiliriz. Yönetmen George A. Romero, bir- kaç küçük oyunla korkunun kalıpla- nndan uzaklaşıp farklı bir dil yakala- mayı, taraflar arasında tarafsız kal- mayı başarabilmiş. Korkuyu uykuya tercih edenlere... Dekorunu Osman Şengezer'in hazırladığı, tek bir mekânda, sadece beş kişi arasında geçen filmde, emekle sermaye çatişmasının arasında kalan mutfak işçilerinin iç ödeşmeleri ele alınıyor. Zengin mutfağında çatışma Kanal 6 20.30 Zengin Mutfağı/Yönetmen - Senaryo : Başar Sabuncu/ Yapıt: Vasrf Öngören / Gö- rüntü: Erdal Kahraman / Oyuncular: Şener Şen, Ni- lüfer Açıkahn, Oktay Ko- runan, Gökhan Mete, Os- man Görgen / 1988, Arzu Film - Erler Film yapımı. TURHAN GÜRKAN Vasıf Öngören'in sahne oyunundan Başar Sabuncu'nun uyarladığı "Zengin Mutfağı" fılminde, 1970 işçi olaylan- nın, aşçı Lütfı Usta'nın zengin mutfağı- na yansıması anlatıhyor. Oyun olarak tsmet Küntay ve Sanat- severler Ödülü'nü, fılm olarak Korsika - Bastia 5. Akdeniz Kültürleri Film Şen- liği Gümüş Zentinağacı özel ödülünü ka- zanan "Zengin Mutfağı", 20 yıldır so- kağa adımını atmayan başkahramanı Lüt- fı Ağa tipiyle bir bakıma Hal Ashby'nin "Merhaba Dünyasr'ndakı bahçıvan Change Gardener'ı anımsatıyor. Dekorunu Osman Şengezer'in hazır- ladığı, tek bir mekânda, sadece beş kişi arasında geçen filmde. emekle sermaye çatışmasının arastfida kalan "mutfak işçileri"nin iç ödeşmeleri ele alınıyor. 12 Mart öncesi çalkantılannı hedef alan bu politik güldürü. perdeye aktanhrken, ye- terli mizahtan yoksun kalmış. Kanal D 24.oo| Konuklar '32. Gün'de tartışıyor 'Tele-kulak' operasyonu TV Servisi - Mehmet Ali Birand ın Cüneyt Özdemir le birlikte hazırladığı, haber proeram "32. Gün"de. "tele-kulak" operasyonunun perde arkasını, polis şefleri, politikacılar ve bürokratlar tartışıyor. Yapımda, "Telefonlar nasıl dinleniyor", "Neden ve kimler tarafından, hangi amaçlarla dinleniyor", "Telefon dinlemenin yasal prosedürü nedir", "Tele-kulak tutanakları mahkemede nasıl delil oluyor" gibi sorularla konuya açıklık getiriliyor. Istanbul ve Ankara stüdyolanndan canlı olarak ekrana gelecek progTamda tele-kulak operasyonu konusunda. Eski Emniyet Istihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu. telefon dinleme olaylanyla ilgili Meclis Komisyonu kurduran eski CHP milletvekili Sabri Ergül ve Fikri Sağlar, eski Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir, gazeteci Faruk Bildirici'yle konuşuluyor. NTV 18.05 'îstanbul'u Gezerken' TV Servisi - Kültür sanat programı "Gece Gündüz", ls- tanbul Müzik Festivali'nin açı- lış töreninden görüntülerle baş- lıyor. Pınar Demirkapı'nın sunduğu yapımda aynca. 3. Uluslararası Bodrum Çevre Filmleri Festivali'yle ilgili bil- giler, Murat Belgen'le "ts- tanbul'u Gezerken" adlı ki- tabı üzerine söyleşi ve "En Sevdiğim Marslı" filmininta- nıtımı da yer ahyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Rona Aybay, Demipel'î ve Beni DüzelttiGeçenlerde Imralı'da duruşmalan izlemeye giden Emin Çölaşan, Mahkeme Salonu'na sokulmayan kanallar arasındaki rekabeti Hürriyet'teki köşesin- de çok renkli bir dille anlattı: Mudanya'da üslenmiş olan kanalların muhabirle- ri, duruşmaya katılanian, özellikle de "müdahil şe- hit ailelerinin temsilcilerini" nası! kollarından çe- kiştirip duruyor ve nasıl bir "canlı yayın konuğu" kav- gası sürüp gidiyor, bütün "renkleriyle ve sakınca- lanyla" Çölaşan'ın sütununda çok iyi dile geldi. Çölaşan'm yazısında açıkça dile getirilmeyen, ama satır aralarında okunan bir başka nokta daha vardı: Ben de burada, PKK'nin ana stratejilerinden biri- nin Türk ve Kürt insanları arasındaki kardeşliği boz- mak, Kürtler arasında Türk, Türkler arasında da Kürt düşmanlığı yaratmak olduğunu, "bebek ve masum halk katliamlannın, amaçsız gibi görünün vahşi terör eylemlerinin" aslında kin ve nefret tohumları ekmeyı amaç edindiğini belirttikten sonra, televizyon kanallarımızın, şehit yakınlannın haklı feryatlanna çok uzun zaman ayırmalannın, bir anlamda PKK'nin bu stratejisine destek verip vermediğini sorgulamalan- nı tavsiye ederim. Bu arada, Mahkeme Başkanı'nın sorulanna Apo'nun verdiği yanrtları özet olarak birkaç dakikada aktaran kanallann, on beş-yirmi dakika süreyle "duygusal tepkilen" göstermeleri ne derece habercilikle bağ- daşır, tabıi bu da ayrı bir konu. Pek doğal olarak, ciddi ve bilgilendirici yayın ya- pan kanallar da var: özellikle NTV, ve protokol ha- berciliğini aşma çabasındaki TRT bu kanallar arasın- da sayılabilir. Ama benim bu yazıda üzerinde durmak istediğim, "anlatım hatası" bir hukuk kavramı ile ilgili. Biliyorsunuz, Türkiye'deki "aynlıkçı terör" eylem- lerinin uzun vadeli panzehiri, Türk Milliyetçilıği'nin Atatürk tarafından siyasal olarak tanımlanmış olma- sı ve günümüzde de Cumhurbaşkanı Demirel'in tek- rarladığı "anayasal vatanseverlik" kavramıdır. Önce Atatürk'ün tanımını anımsayalım: "Nemutlu rürirolana"demiyor Atatürk, "Nemut- lu Türküm diyene" diyor. Yani Türklüğü "iradi" bir kavram olarak belirliyor, kafatası ölçerek değil. Daha önemlisi, sonra da "Türk" kavramını, "Tür- kiye Cumhuriyeti sınırian içinde yaşayan halka Türk halkı denir" diyerek, siyasal bıçimde tanımlıyor. Bir başka deyişle, ülkemızde yaşayan insanlan bir- leştıren "üst kimlik" siyasal nrteliklidir ve "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır". Insanlar, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Azeri, Boş- nak, Amavut, Tatar, Rum, Ermeni, Süryani, Musevi kökenli olabilirler, ama bütün bu insanlan "birleşti- ren ve eşit kılan" "üst kimlik" "Türkiye Cumhu- riyeti Vatandaşhğı"dır. Atatürk'ün temellerini attığı bu milliyetçilik anla- yışını, benim burada anlattığım biçimiyle günümüz- de ayrıntılı olarak savunan insanlar arasındaki en önemli siyasal kişi Cumhurbaşkanı Demirel'dir. Demirel, "Anayasal Vatanseverlik" kavramını ortaya atarak Atatürk Milliyetçiliği'ni güncel olarak ta- nımlamıştır. Şimdi diyeceksiniz ki, "Rona Aybay'ın düzeltti- ği yanlış nerede?" Demirel, "Anayasal Vatanseverlik" kavramını or- taya attığj aynı anda bir de "Anayasal Vatandaş- lık" terimini kullanmıştı. Ben de yukardaki görüşlerimi. Cumhuriyet Rad- yo'daki sohbetlerimden birinde açıklarken, Demirel'e gönderme yapmış ve hem "Anayasal Vatandaşlık" hem de "Anayasal Vatanseverlik" terimlerini kul- lanmıştım. Değerli dostum Prof. Rona Aybay, bu konuşma- yı hasta yatağında dinlemiş, derhal beni aradı ve şu kritık soruyu sordu: "Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasal olmayan vatandaşlık var mıdır?" Böylece sevgilı dostum, hem beni hem de Demi- rel'i hukuk mantığı ve hukuk dili açısından düzelte- rek, doğru bir savı, yanlış terimlerle savunmamızı önledi. Bu arada medyamızda bugünlerde yapılan bir baş- ka Türkçe yanlışını da vurguladı: "Mahkeme" ile "muhakeme" sözcükleri genç muhabirler ve spiker- ler tarafından birbirine karıştırılıyor: "Muhakeme", "yargılama" karşılığıdır ve yapı- lan işi belirler. Bu iş ise "Mahkeme"de yapılır. Yani "mahkeme" bir kurum, "muhakeme" ise o kurumun yaptığı iş- tir. Kendisine burada teşekkür ediyorum. Tv PROGRAMLARI 0900 SusamSokağı09.30ÇocukSaati 10.05 GündenGüne 12.10 Dizr. Ufuklann Ötesinde 13.00 Haber 1313.35 Dizi: Siyah Inci 14.30 Çiz- gi Fılm: Biber ve Arkadaşlan 14.55 Çizgı Film: Denizal- tı Dedektifi 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çocuk Saati 15.30 Inanc Dünyası 16.05 Dizi: Bizım Mahalle 16.35 Yerü Film: Sen Bir Meleksin 19.00 Yanşma: Sıhırli Harfler 19.40 Spor Haberleri 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yerli Film: Suçlu 22.35 Gece Kahvesi 24.00 Gece Haberle- ri 00.15 Yabancı Film: Alex Kelly'nin Dönüşü 03.00 Yabancı Film: Dağ Evi (0 312 428 22 30). *T\ 17.58 GAPTV'den Geçiş 18.05 Çizgi Film: At- V i lantıs Prensi 18.30 Dördüncü Duvar 19.00 Ak- ^ ^ ~ şam Bülteni 19.30 işıtme Engellılere Haber 19.40 Ve Sinema 20.20 Gündem Dışı 21.20 Bire Bir 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Haberler 22.30 Festivalde Dün Bugün Yarın 22.45 Yansıma 00.15 Çağdaş Türk Bes- tecileri (0 212 259 72 75). 08.00 Telegün 09.30 Radikal Sporları 10.00 Çizgi Film: Caribol Kitchen 10.25 Çizgi Film: Denizaltı Oedektifi 10.30 Yerli Film: İmpara- tor 12.00 Yabancı Film: Virüs 13.30 Belgesel: 20. Yüz- yılın Büyük Sırları 14.00 TBMM TV 19.00 Uluslararası Futbol Şamp. Karş. 'Koiombiya - Hollanda' (Canlı) 21.00 Uluslararası Futbol Şamp. Karş. 'Arjantın - Portekız' (Canlı) 22.50 Çiçeği Büyütmek 23.20 Rock Market. 06.00 MEB Açıköğretim Lısesi Ders Prog. 09.00 Açık llköğretim Okulu Ders Prog. 10.00 Anado- lu Üniversitesi Açıköğretim Fak. Sınava Hazır- lık Prog. 13.20 Türkü Türkü Türkiyem 14.20 At Yanşla- n 17.40 TSM Radyo Sanatçılan Konseri 19.10 Bir Dil- den Bir Telden 20.20 Gönül Bahçemiz 22.00 Anadotu Üniversitesi Açıköğretim Fak. Sınava Hazırlık Prog. 08.30 Belgesel: Seyir Günlügü 09.00 Müzik Pı- narı 09.30 Çocuk Saati 10.05 Günden Güne 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Haber 1313.30 Yerli Film: Altın Kafes 15.00 Sizln İçin 16.05 Inanç Dünyası 16.45 Mektup Köşesi 17.05 Çocuk Saati 17.30 Dizi: Bizim Mahalle 19.00 Yanşma: Sihirli Harfler 19.35 Ingilizce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber Bulte- nı 20.50 Dizi: Yaprak Dökümü 21.50 Gökkubbede Ge- zıntiler 22.30 Gece Kahvesi 24.00 Gece Haberleri 00.15 Yabancı Film: Alex Kelly'nin Dönüşü 01.50 Telegün. 07.05 Yerli Film: Ağlayan Bebek 08.30 Bu ) Sabah 10.30 Çizgi Film: Karayıplerdekı Es- kimolar 11.00 Dizi: Iz Peşinde 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Okudukça 13.30 Belgesel: Eskici 14.00 Sizın İçin Seçtiklerimız 14.30 Haberler 14.45 Gün Doğusu 15.10 Karpuz Çekirdeği 15.40 Ezgi Günü 17.00 Gide Gide GAP 17.58 TRT 2'ye Geçiş. 07.00 Çalar Saat 09.30 Çizgi Filrn: Taş Devrı 10.00 TotsTV 10.30 Çiz- gi Film: Sevimli Kahramanlar 12.00 Sabah Şekerteri 14.00 Ha- berier 14.10 Dizi: Herşey Sevgi İçin 15.10 Dizi: Luz Clarrta 16.00 Çizgi Film: Jetgiller 16.30 Yerii Rlm: Rüya Gibi 18.30 Dizi: Çıl- gın Bediş 19.30 Ana Haber Bül- teni 20.25 Günün Yorumu 20.30 Spor Gündemı 20.45 Dızı: Eyvah Babam 22.00 Yarışma: Çarkı- felek 23.30 Gecenin Içinden 24.00 32. Gün 01.00 D Lüks 01.40 Yerii Film: Şaka ile Ka- nşık 04.00 TSM 05.00 Sigara- nınZararlan (0 212 215 51 11). ^. • _ . 07.00 Kahvaltı Ha- 3 I V berlerı ° 9 - 30 Çiz 9' * ^ Film: Süper Fare 10.05 Çızgı Film: Marco 10.30 Ayşe Ozgün Talk Show 12.00 Geîin - Kaynana 13.00 Gün Or- tası 13^0 Dizi: GerçekAşk 14^0 Turizm Programı 14.30 A'dan 2ye 17.30 Reyting Hamdı 18.30 Yanşma: Gol Show 20.00 atv Ana Haber 21.05 Para Hattı 21.10 Spor Haberleri 21.20 Ha- va Durumu 21.30 Dizi: Şaban ile Şinn 22.45 Belgesel: Bir Yu- dum Insan 23.45 Gece Haber- leri 00.05 Dizi: Aşkın Gözyaşla- n 02.30 Seyir Defteri 03.10 Ay- şe Özgün (0 212 655 00 00). I 07.00 Güne Merha- ba 08.30 Çizgi Film: Casper 09.00 Dizi: Yasemin 10.30 Klıp '99 12.30 Çizgi Film Kuşağı: Süper Kö- pek, Rupert, Küçük Bal Arısı, Pocahontas, Snoopy, Casper 15.30 Yerii Fılm: Değişim 17.30 Dızı: Cesur ve Güzel 18.15 Di- zi: Yalan Rüzgân 19.00 Dizi: Üç Kafadar 20.00 Show TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Film Gibi 22.30 Huysuz Show 23.30 Transfer Dosyası 23.45 Haber Hattı 00.15 Tutti Frutti 01.00 Ya- bancı Fılm: Lanetli Gemi 05.00 Yabancı Film: Paris'te Bahar (0 212 286 35 35). JSH. 09.20 üfestyle 09. = î 35 Ekonomi 10.00 ~ Haberter1O25Spor 10.35 Gündemdekiler (Tekrar) 12.15 Ekonomi 13.00 Haberler 13.20 Dış Borsalarda Bugün 13.35 Ekonomi 14.20 Üfestyle 15.30 Haber Özeti 16.35 Ekono- mi 17.35 Imleç (Tekrar) 18.05 Ge- ce Gündüz 18.30 Dünyada Bu- gün 19.05 Spor Gündemi 19.30 Gündemdekiler 21.05 Haftalık Ekonomi 21.50 Ekoportre 22.05 Yenı Hükümet - Yeni Umutlar 23.00 24 Saat 23.50 Spor - Eko- nomi (0 212 286 36 36). 09.05 Dizi: Yangın Ayşe 09.40 Yerii Film: Yara 11,20 Defne & Geveze 13.00 Gün Ortası 13.30 Dizi: Ca- mila 14.15 Ebruli Günler 16.10 Actıon Man 16.30Çizgi Film: Se- vımli Maymunlar Şehri 16.50 Çiz- gi Fılm: BeterBöcekler17.10Ta- til Başlıyor 17.30 Yerii Film: Ya- deller 218.50 Dizi: Femunde Ha- nımlar 19.30 Star Haber 20.50 Dizi: Kara Melek 22.10 Reyting Hamdi 23.10 Teksoy Görevde 00.10 Gece Hattı 00.40 Spor Ge- cesi 01.40 Yabancı Film: Ölüm Günü (0 212 448 80 00). 0*** 08.00 Baş Başa 09. ğGKT 30 Dizi: Eltiler 10.30 *^ Gülbence 12.30 Di- zi: Bizim Ev 13.30 Kezban'ın Günlüğü 15.00 Yerli Film: Açlık 17.00 Haberler 17.30 Çizgi Film 18.00 Dizi: Gazeteci Çocuk 19.00 Haber Bülteni 20.30 Mehmetçık 22.30 Babacan 23.30 Tefsir 24.00 Gece BCJi'enı 00.30 Yerii Film: Açlık 02.00 Dunya Dönüyor (0 212 652 25 60). A 09.00 Çizgi Sinema: Küçük Suçlu 10.15 Yer- li Film: Hak Yolu 12.00 Aç Kazan 13.00 Ha- berler 13.30 Şakadan Şakaya 14.00 Kadınca 16.20 Sıcak llışkiler 17.00 Haberler 17.15 Çiz- gi Sinema: Küçük Suçlu 18^0 Dizi: Cümbüş Sokağı 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Yerti Film: Zengin Mutfağı 22.05 Ştrateji 23.30 üfestyle 00.30 Gece Bülteni 01.00 Gece Öpücuğü 02.30 Yerii Film: Hak Yolu 04.00 Ya- bancı Fılm: lwojima Yanıyor (212 284 31 50). 07.30 Bugün 10.15 Günün Mönüsü 11.05 Dört Mevsim 12.15 Lıbero 13.00 Haberler •••••• 13.15 Müzik Kulübü 14.00 2'den 4'e 16.35 Belgesel: HayvanlarÂlemi 17.00 Tüketici Dosyası 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Konser: Ay- şe Tunalı 21.00 Konser: Atilla Atasoy 22.00 On Haber- leri 23.15 Yabancı Film: Eğlenceler Beldesi 00.30 Ha- berler 01.15 2'den 4'e (Tekrar) (0 212 325 39 26). 07.10 Aslan Kral 07.40 Çizgi Film: Tex ı&İO A very 08.10 Garfield 08.45 Yabancı Film:U W Üç Sevgili Arasında 10.20 Yabancı Film: Her Şey Değişir 12.10 Yabancı Film: Yol Arkadaşlan 13.50 Yabancı Rlm: Hilekârlar 15.25 Yabancı Film: Jef- ferson Paris'te 17.40 Kısa Filmcilerin Gözüyle: Bana "Old And Wise'ı Ça! 18.10 Yabancı Film: Terönst 19.55 Yerli Film: Lâlelide Bir Azize 21.30 Yabancı Fılm: Baş- ka Bir Dünya 23.30 Yabancı Film: Metro(Altyazılı)01.25 Yabancı Film: Aşk Cinayeti 03.00 Yabancı Film: Gece Telefonları 04.30 Kanun Dışı (0 212 225 55 55). 07.00 Cümbüş 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Gerçek Kesit 11.00 Yabancı Film: Deneme Pilotu 13.00 Gün Ortası 13.15 Yabancı Film: Karanlık Emir 15.15 Kurdele 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko Bugün 19.30 Flash Haber 20.00 Ankara Gün- demi 20.30 Kamuran Akkor Şov 2Z00 Sıcak Takip 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Fılm: Akrep (0 212256 82 82). 09.15 Ekonomi Raporu 10.05 Para ve Serma- ye Pıyasaları 12.00 Ekonomi Raporu 12.45 Ha- berler 13.15 Denge 14.05 Para ve Sermaye Pi- yasaları 16.00 Ekonomi Raporu 17.15 Iktısat- çt Gözüyle ia30 Spor Günlüğü 19.00 Ekonomi Çağı 2a00 Ana Haber 22.00 Rota 23.15 Yansımalar 24.00 Haber Panorama 01.00 Ekonomi Çağı (0 212 285 43 00). 09.00 Bumerang 10.00AmerikaMa- c e r a s ı 1 1 ı 0 0 pönemeç 12.15 Yaşa- mın Resmi 13.15 Kutuptan Okyanusa Yaşam 14.15 Kâ- şifler 15.15 Vazıyet 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isimsiz Kahramanlar 19.50 Vuru- cu Güçler 20.00 Dünya Şehirleri 22.05 Ayıptır Söyleme- si 23.00 Çıkmaz Sokak (0 212 222 76 00). 10.00Yabancı Fılm: Saklanan Gercek- ler 11.30Yaşamak İçin 12.10 Dizi: Margaret Wolan 14.20 Dizi: Gençlik Dünyası 15.00 Klasik Film Koleksiyonu 15.30 Çizgı Film 17.00 Yabancı Film: Büyük Ağaçlar 19.00 Dızı: Enıd Blyton 19.30 Ana Haber Bül- teni 20.00 Spor 20.30 Yabancı Film: Saklanan Gerçekler (Tekrar) 21.45 Yaşamak İçin 22.15Yabancı Fılm: Iki- li Oyunlar (0 212 282 36 00). 08.00 Belgesel 09.20 Eko Start 11.10 Para Raporu 11.40 Sektör Sohbetleri 1&30 Artvizyon 13.40 Seans Arası 14.40 Para Raporu 16.40 Eko Finish 17.10 Güne Bakış 17.35 Hedef Üni- versite 18.35 Dünya Modası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.10 Artvizyon 20.30 Dik Açı 22.00 Yabancı Film: Uçurumda- ki Kadın 00.30 Yabancı Film: Cina- yet Provası (0212 282 51 00). 07.10 Sabah Programı •"* 11.35 KahveMolası 12.35 Asnn Olayları 15.15 Yö- neticinin Ajandası 16.55 Bir Zamanlar 18.15 Tıp Dünyası 18.35 E.T. 19.05Günlük 19.35 Bir Zamanlar 19.40 Ve LeylaTekül 20.00 Haber 21.00 Semih Balcıoğlu'nun Çizmediklen 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 İzdüşüm (0 212 288 51 52). 09.00 Ushuaia 10.00 Yalnız Gezegen 11.00 Keşif Güncesi 12.00 Yeni Dedektifter 13.00 Yalnız Gezegen 14.00 Dıscovery Pro- fili 15.00 Ekinoks 16.00 Vahşi Amazon 17.00 Ushuaia 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Doğa ve Dünya 20.00 Yeni Kâ- şifler 21.00 Portreler 22.00 Discovery Profilı23.00Ekinoks (0212288 75 75). 09.00 Çalar Saat 10.30 35 MM 10.45 Gülşah 13.00Sanem 15.00Ay- şin 17.30 Burçin 18.00 Bir Numara Seç 20.00 18 + 20.15 Klip 20.30 Top 10 21.00 Haberler 21.15 Geveze Show 22.25 Haberler 22.45 35 MM 23.00 Fashion Cafe 23.30 Dance Zone 01.45 Türk Halk Müziği (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog