Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

10 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA r L l v U i ı U 1 V J J . / ekonomi(acumhuriyet.com.t 13 TMMOB, hükümet programını eleştirdi • ANKARA (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği (TMMOB) Başkanı Yavuz Onen, 57. Hükümet Programf nı "edebi mehV olarak niteledi ve "Sorunlann nasıl çözüleceğine ilişkin somut yaklaşım yok" dedi. Önen, programın tümünden "mevcut enflasyonist politikalann sürdürülmesi, çalışanlann ücretleri ve eğitim, sağhk ve sosyal güvenliğe yönelik harcamalann daha da azaltılması ve en düşük seviyeye indirilmesi" anlamıru çıkardıklannı söyledi. ABD'nin küresel ekonomideki liderlik endişesi • VVASfflNGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Robert Rubin, ABD'nin ekonomıde küresel liderlıği konusunda bazı endışeleri olduğunu söyledi. Rubin, ABD'nin küresel düzeyde liderlik konumunun güçlendirilmesi ve sürdürülmesine ihtiyaç hissedilmesı konusunda endışe duyduğuna işaret ederken. ülkesinin küresel liderlik konumunun, "korumacıhk eğılimi" ile tehlikeye girebileceğini kaydetti. TÜPkmen • AŞKABAT (AA) - Trans Hazar Doğalgaz Boru Hattı ve Türkmen- Afgan-Pakistan Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ni hızlandıracak yeni bir çahşma komisyonu kuruluyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurad Türkmenbaşı, her iki boru hattı projesini hızlandırmak ve konuya ilişkin görüşmeleri yapmak üzere, yeni bir çalışma komisyonu kurulmasını içeren kararnameyi imzaladı. Bonsadar ^ şirketlere uyarı • ANKARA (ANKA) - Borsa Yönetim Kurulu, Apeks Dış Ticaret, Metemteks Tekstil Sanayii, EGS Gayrimenkul Yatırım Ortakhği ile ÇBS Printaş'ın yazılı olarak uyanlmasına, Yataş hisselerinin ise bugün Gözaltı Pazan'nda işlem görmesine karar verdi. Koç, hükümete destek verdi • İSTANBUL(AA)-57 hükümete, isadamı Sakıp Sabancı'dan'sonra Rahmi Koç da destek verdi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkam Rahmi Koç, hükümetin uzun ömürlü olacağını düşündüğünü belirterek "Memleketin, acil alınması gereken kararlara ihtiyacı var. Kurulan üçlü hükümet de olumlu. dengeli. Başka da şansımız yok" dedi. Bu arada, Rahmi Koç, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Başkan Vekilliği görevinden aynldı. Bu göreve, Rona Yırcah getirildi. TOBB, odalan topluyon • ANKARA (AA)- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), "Genişletilmiş Oda Baskanlan Toplantısı" bugün Ankara'da yapılıyor. TOBB Başkanı Fuat Miras. Vergi Reformu Yasasrnın bazı maddelerinde değişiklikler yapılmasmı istediklerini, bu amaçla yann Ankara Birlik Merİcezi'nde. "Genişletilmiş Oda Başkanlan Toplantısı" gerçekleştireceklerini bildirdi. Tüpgaza zam • ANKARA (AA)- Tüpgaza bugünden geçerli olmak üzere yüzde 3 ile yüzde 3.8 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Rafmeri fıyatlarında meydana gelen artışlar çerçevesinde yapılan zam sonrası, Istanbul'da 12 kg'lik ev tipi LPG fiyatı 2 milyon 825 bin liraya, Ankara ve îzmir'de 2 milyon 810 bin liraya yükseldi. ZMO Başkanı Ergin, yönetmeliğin ilgili çevrelerin görüşü alınmadan hazırlandığını belirtti Gıdada çok başldık• Üretime çekidüzen vermek amacıyla çıkanlan ve firmalara yükümlülükler getiren yönetmeliğe uyum için verilen süre 6 ay uzatılırken küçük işletmelerin lehine de düzeltmeler yapıldı. EkonomiServisi-Türkrye'de gj- da üretimine çekidüzen vermek amacıyla çıkanlan ve firmalara bazı yükümlülükler getiren yönet- meliğe uyum için verilen süre- nin üzatılması ve bazı değişik- likler yapılması, ülkede gıda üre- timi konusunda çok başlılığın ol- duğunu ve yönetmeliğin ilgili çevrelerin görüşü alınmadan ya- pıldığını ortaya koydu. Gıda yönetmeliginde yapılan alelacele değişiklikle uyum süre- si 6 ay uzatılırken, küçük ölçek- li işletmelerin lehine de önemli dü- zeltmeler yapıldı. Buna göre. iş- Ietmeler4 yıllık eğitim görmüş gı- da mühendisleri yerine 2 yıllık eğitim gören tekniker ve teknis- yen de istihdam edebilecekler. Aynca 3 işletme yerine 5 işletme bir araya gelerek 1 mühendis is- tihdam edebılecek. 'Uygulama şansı yok' Konu ile ilgili açıklama yapan Ziraat Mühendislen Odası (ZMO) Başkanı Gfirol Ergin. gıda üreti- mine ilişkin düzenlemelerde ü- Gıda yönetmeüğindeki değişiklik ile üretime çekidüzen vermek için yapılan düzenleme ertekndi. gili çevrelerin görüşünün alınma- dığını belirterek. "Lygulamaşan- sı olmayan düzenlemeler yapıldt- ğıiçin,sonuçtauygulama süresi er- teleniyor. Bu da devletin uygula- ma gücü imajını sarsıyor" dedi. Geçen yıl haziranda yayımla- nan Gıdalann Üretimı, Tüketimi ve Denetlenmesine Daır Yönet- melik'te değişiklik yapılarak fir- malara 6 ay daha süre verildiği- ne dikkat çeken Ergin. "O kadar sektörden uzak düzenlemelerya- pıktı td, erteleme bir zorunluluk haline gekü" diye konuştu. Tür- kiye'de gıda sanayisinın haksız rekabet nedeniyle gelişemediği- nı belirten Ergin, şöyle konuştu: "Gıdada çok başlınk önlenmeli. Sağlık BakanbğL, Tanm ve Kö- yişleri Bakanhğı >erine tek bir ba- kanlığın yetkisi atrjnda otmah. Gı- da ile ilgili ayn bir teşkilat kurul- mau." Sektörün sadece ceza yo- luyla da disipline edilmesinin mümkün olmadığına dikkat çe- ken ZMO Başkanı Ergin. cezala- nn ödenemez boyutlarda olması- nın da yönetmeliğin uygulanma şansını azalttığını söyledi. ZMO'nun gıda yönetmeligi hak- kındaki eleştirilerini Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'na da ilet- tiklerini belirten Gürol Ergin, bu eleştirileri şöyle sıraladı: • Yönetmeliğe tabi işletmelere açıkhk getirilmelidir. • Firmalar, önce üretim izni almalı, sonra gıda siciline kayıt olmalı. • Gıda mevzuaü uyaruıca bu- günkü en düşük ceza 232 müyar liradır. Cezalann yazılamayacak kadar yüksek olması. kanunun işlerlikkazanmasını engellemek- tedir. Sadece uyan yapılması da denetimi etkisiz hale getirmekte. ZMO'nun bakanhğa ılettığı ve gıda yönetmeliği hakkında açık- hk getirilmesıni istediği konular 19 maddeden oluşuyor. Vergi incelemelerinde ürkütücü tablo Kaçak büyüyorEkonomiServisi- Hükümet, ver- gi reformuna yönelik baskılar kar- şısında gen adım atmaya hazırla- nırken. Maliye uzmanlan "Nere- den buldnn?" şeklinde ifade edi- len gelir tanımına ilişkin değişik- liğın kayıt dışmı arttıracağını söy- lüyorlar. Bu arada. gelirler kont- rolörlerince 1998 yılına ilişkin sür- dürülen vergi incelemelerinde yüz- de 105 oranında ka- L . ^ ortaya.çikn.,.,. , Başbakan Bütent Ecevit ve Maliye Ba- kanı Sümer Oral'ın Vergi Yasası'nda ye- niden düzenlemeye gidileceği yönünde- ki açıklamaları iş dünyasını memnun ederken, Maliye uz- manlan ise "Kara "*"•"~^~ parayı aklamaya yönelik kapı ara- îamak büyük bir yanlış" diyorlar. Geçici Vergi. Hisse Senedı Vergi- si ve Emlak Vergısı'nde hükümet- ten yumuşama sinyalleri gelırken. uzmanlar "Bütün bu değişiklikler yapılırsa kimse refornıdan bir şey beklemesin. Yasada zaten birçok Afaİiye uzmanlan, reformdan taviz verilmesinin kayıt dışmı arttıracağını vurguluyorlar. ayncalık tanındı. ücretliler her ay vergi veriyor. İş dünyası ise bir yil sonra 3 taksitte ödüyor. Krizi kul- tanarakyasayı istediklerişekilde dü- zenlemeye çâuşıyorlar* 1 değerlen- dirmesını yaptılar. Bu arada ver- gi daırelerinde teftiş yapan denet- menler de yasal süresinde tahsil edilemeyen paraların cebri icra yoluyla tahsiline gidildiğini be- _ _ _ lirttiler. ,.., Maliye Bakanlığı'na . bağlı338gelırlerkont- rolörünün 1998 yılına ilişkin incelemelerinde yüzde 105 oranında ver- gi kaçağı ortaya çıktı. Incelenen mükellefle- rin 135trilyonl98mil- yar 268.5 milyon lira- lık gelir beyanında bu- •""""^ lunduğu, buna karşılık 142 trilyon230milyar 580.1 mil- yon liralık gelirin ise devletten ka- çınldığı belirlendi. 18trilyon952 milyar 80 milyon liralık ilave ver- gi hesaplanan incelemeler sonu- cunda, vergi kaçakçılanna 43 tril- yon 632 milyar 922 milyon lira da ceza kesildi. 'Yeni sol 'afarJdı tepkiler Ekonomi Servisi - tngiltere Başbakanı Tony Blair'in "3. Yol' ve Almanya Başbakanı Gerhard SchrÖder'in 'Yeni Merkez' adı altında başmı çektikleri ve önceki gün açık- lanan ortak bildiriye farklı tepkiler geldi. 'Yeni sol' ola- rak da adlandınlan politika, söz konusu liderlerin partile- rinin sol kanadında olumsuz karşılanırken bildiriyi destek- leyenler ise söz konusu re- formlar yapılmazsa refah dev- letinin sonunun geleceğini öne sürüyorlar. Başta, iş dünyası üzerinde- ki vergi yükünün azaltılması, sosyal güvenlik ve kamu har- camalannın azaltılması gibı degişim istemlerini içeren ve Schröder ile Blair'in ortak gö- rüşünü yansıtan bildiriye, ça- lışanlardan henüzbelirginbir tepki gehnezken 'yenisol'. po- litikacılar için Avrupa Parla- mentosu seçimlen öncesinde yeni bir açılim yarattı. Sosyal politikalann moder- nizasyonunun şart olduğunu vurgulayan Tony Blair'in res- mi sözcüsü. programın, istih- dam yaratıcı ve yoksullukla sa- vasan öğeleri nedeniyle sağ içeriklı oldugu görüşüne kar- şı çıktı. TZOB Ecevit'e sorunlar raporu Ekonomi Servisi - Türkiye Zi- raatOdatan Birliği'nin (TZOB), Başbakan Bülent Ecevit'e sun- duğu Türk tanmınm sorunlanna ilişkin raporda Tanm Sigortası Yasası'nın zaman geçirilmeden çıkanlması istendi. Raporda, Zi- raat Bankası yönetiminde TZOB temsilcilerine yer verilmesi ve esnafa uygulanan kredi kolaylüc- lan ve faiz oranmın üreticilere de uygulanması gerektiği vurgu- landı. Raporda, sık sık yaşanan tabii afetler nçdeniyle tanm üretimi- nin zarar gördüğü belirtilerek, "Bugüne kadar üretkflerimiziıı uğradıgı bu zarann tam anlamry- la gjderilmesi mümkün olmanuş- ör. Türk tarunının, Tanm Sigor- tası Yasası'na ihtiyacı vardır" de- nildi. Raporda, Vergi Yasası'nın, sahip oldugu araziyi işleyen ve mi- ras yoluyla elde edilen eski biçer- döver sahiplerine de defter tutma zorunluluğu getirdiği anımsatı- larak. çiftçilerin zordurumda kal- dıklan kaydedildi. Raporda ayn- ca, yeni veıgi yasasmda yer alan kayıt dışı ekonomiyi önleyici 53. maddenin uygulama tebliğinin çıkmamasından da yaknularak, bu durumun tanmsal sanayi ürünle- rinin kayıt dışında kalmasına yol açtığı öne sürüldü. Raporda, ta- nmin içinde bulunduğu sıkmtıla- nn aşılması için şu öneriler sıra- landı: • Samsun ve Gemlik gübre fabrikalannın özelleştirilmesinde TZOB'nin kuracağı bir şirkete devredilmeli. • Sınır ticareti ile Türkiye'ye gircn ya§ meyve ve sebzeden en çok etkiienen kesimin üreticile- ri temsilen, sınır illerinde oluştu- rulan Değerlendirme Kurulu'na ziraat odasından birtemsilci alın- ınalı. • Üreticinin geç ödenen ürün bedelleri nedeniyle uğradığı za- rarlan da karşılanmah. • Uluslararası anlaşmalar ile ve- rilen tanm tavizlerinde üretici- nin zarar görmesini önleyici ted- birler alınmalı. • Tanm reformu bir an önce çı- kanlarak çiftçinin veraset yoluy- la topraklannın parçalanması ön- lenmeli. Otomotiv ve sanayideki son gelişmeler tanıtılacak. istanbuVda çifte fuar heyecanı Ekonomi Servisi - Oto- motiv ve endüstri sektö- rünün önde gelen firma- ları, "AEF Automoti- ve'99" ve "AEF In- dustry'99'' fuarlannda bir araya geliyor. Hannover-Messe lnter- national tstanbul tarafın- dan gerçekleştinlen fuar- lar, bugün Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıhyor. Hannover-Messe Inter- national îstanbul Satış Müdürü Güla>' Yünlüer. 23 ülkeden 300'den faz- la firmanın katıldığı oto- motiv fuanna çevre ülke- lerden büyük talep geldi- ğini belirterek, "Fuara özellikle komşu ülke tran'dan 60'ın üzerinde otomotiv yan sanayi fir- ması katılryor. Almanya, Tayvan ve Bulgıristan'dan gelen şirkeüerin de fuara ilgisi büyük" dedi. Otomotiv fuanyla Tür- kiye'yi çevre ülkeler için merkez almayı hedefİe- diklerinı söyleyen Yün- lüer. "Sektördeki yeni iş olanaklannın oluşacağı- nı ve iletişimin saglanaca- ğını umuyoruz" diye ko- nuştu. Fuar süresince "Uluslararası otomotiv endüstrisinde genel eği- Hm ve bunun Türkiye'ye yansunalan" konferansı başta olmak üzere sektör- le ilgili bir dizi konferans ve seminer de yapılacak. TL'YAP Beylikdü- zü'nde aym zamanda geT- çekleştirilecek diğer bir fuar olan AEF In- dustry"99'da da gelece- ğin endüstri üretim tek- nolojileri sunulurken sek- törün ulaştığı son geliş- meler tanıtılacak. Fuann yeni teknolojilerin tam- tılması açısından Türk sa- nayicisi için önemli im- kânlar sağlayacağı kay- dediliyor. Fuarda "Fab- rikaOtomasv'onu", "Ka>- nak ve Kesim Teknoloji- si", "Saç İşleme Makine- leri", "ÇevTe ve Enerji Teknolojileri" ile ilgili son ürünler sergilenecek. Her iki fuar. pazargününe kadar açık kalacak. CINE5 Gold Card alan tüm üyelere 6 aylık yenileme hediye! Hemen bir iktisat şubesine uğrayın CINE5 Gold Card'ıntzı alın. '212} 661 WW • *c*r <l\lf t O-CTM-^toCl6(f' f216> W» *> 12 ' Cta* 012) (2U) KI25 * • *«rşr (1121 Vı>*W'» 1212) 512 01 «> • bfcriâr 4212) 96 5195 • B r a p r p <1\1\ S« 11 » - Bı^aç 03® &! K 60 • l^nf (216) f»4İB •bnMr QI2> K11J8 •ta*U»Ö 3T"»« 2) ÜS +5 9î • -1 loot (212) J84 00 4~ > Mrik{K (2l6) 491 » t t • Mn«r ) 2UW» •Bfc» 012) M M<»•U n n p « [ İKTİSAT Memnuniyetle (0212) 274 16 16 www.iktisatbank com tr İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Rüzgârın Yönü Değişti Dün sabah borsa haberlerinde borsa yupilerinin beyin yıkama programının gündeminde yine enerji satışı ile SSK retormu(!) adı altında SSK'nin çöker- tilmesi vardı. Enerjiyi özelleştjrme, medyanın da siyasetin de bo- ğazına kadar içine bulaştığı yağmalama da yetmi- yor. Enerji alanmdaTürk hukukunu geçersiz kılacak, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıracak, dünyatekel- leri adına yapılan ikili anlaşmalan her şeyin üstün- de tutacak yasal düzenleme isteniyor. SSK reformu- nun(!)söyteminde '39 yaşındaemeklimi oiunurmuş?" demagojisi var. Hazıtianmış bir dizi yasa tasansının içeriği ise, sosyal güvenliğin eksiği, gediği ile mil- yonlara hizmet veren kurumu çökertmeyi hedefliyor. Hükümetin önünde birden fazla yasa tasarısı ol- duğu için, bugün bu köşeden maddelerin tartışma- sına giımek çok bir anlam taşımıyor. Genelde anla- yış, amaçlar önemini koruyor. Şimdi şöyle bir vicdanınızla, akhnızla düşünün. Borsanın ayaktatutulması, ekonominin düze çıkma- sı, faizterin, enflasyonun düşmesi ileenerji, sağlık özel- leştirmesi, hele de enerji iştetmesindeTürk hukuku- nun, yargısının geçersiz kılınması, sosyal güvenlik kurumunun çökertilerek yerine özel sağlık hizmet- lerinin getirilmesi arasında nasıl bir doğrudan ilişki var? IMF, Dünya Bankası yatıyor kalkıyor, dönüyor do- laşıyor, Türkiye'yi bu konulardaneden bu kadar zor- luyor? Türkiye'ye verilecek dış kredilerin, sıcak pa- ranın gerçek anlamda güvencesi aranıyorsa, eko- nominin asıl göstergelerine bakılması gerekmiyor mu? Sosyal güvenlik sisteminin geçerli, enerjinin kamu elinde olması fincancı katıriannı neden bu ka- dar ürkütüyor? Aslını ararsanızTürkiye'de IMF, Dünya Bankası re- çetelerinde temcit pilavı gibi yinelenen dayatmala- nn içyüzü, aksine beyin yıkama, medya bombardı- manına rağmen öğrenilmiş bulunuyor. Bütün dün- yada ve Türkiye'de yaşanan deneyimlerie alınan çok ciddi dersler var. Türk insanı özelleştirüerek kurtanlacağı söylenen eğitimde, sağlıkta, enerjide, her alanda, özelleştir- menin milyonlarca insanı ortada bırakacağı, mutlu zengin azınlığın bile sömürülmesi anlamına geldiği- ni çok iyi öğrendi. özel eğitim kurumlan akıl almaz paralarlagiderek içerikli egitimden kopuyor. Sağlık- ta insanlar para uğruna boşu boşuna ameliyat edi- lip, ilaçta ve bütün hizmetlerde soyulduğu ile kalı- yor. Düşünün ki bütün Ingiltere'de var olan MR aleti- nin birkaç katı Istanbul'da var. Hastalar MR çekti- rebilmek için sırabekliyor. özel, kamu hastanelerin- de, sigortalılar, zengin hastalar soyularak gerekli ge- reksiz herkese MR çektiriliyor. Türkiye kaynaklan kıt, yoksul bir ülke, ama akıl al- maz bir israfla, ister muayenehane, ister döner ser- mayeli hastanede, ister özel sigorta ya da parasıy- la olsun, hasta ilk muayenesi için uzman doktorun, profesörün karşısına çıkıyor. Dün SSK îstanbul Bölge Müdürü, Oda'daki ça- lışmalan dolayısıyla sağlık sorunlan ile iç içe olan Dr. Hikmet Çevik ile karşılıklı dertleşiyorduk. Çok hak- It olarak göz kapağındaki arpacık nedeni ile göz uz- manına giden hastanın yarattığı sıkıntıdan yakını- yordu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda gerçek bir çökertme ile pratisyen hekimlik ve dispanserie- rin işi bitirilmişti. SSK'de de bu yolda gidiş, sorun- lan alabildiğine arttırmış, hastanelerde bilinen yığıl- ma da, hasta çilesinde belirteyici nedenlerden bin olmuştu. SSK'de bilindiği üzere 1970'li yıllardan bu yana yatırım yasaklanmış, çivi çaktınlmamıştı. Do- gal olarak sigortalı hasta sayısı arttıkça sağlık hiz- metleri çökmüştü. Sonra da bu tablo görüntü yapı- lıp, özelleştirme reklamı bombardımanı yaşanmış- tı. Bütün kurumlargibi SSK'nin de çökertilmesi, ide- olojik saidınnın bir parçası. Ama neresinden bakar- sanız bakın SSK ne kadar kötü işlerse işlesin, işle- yen tek kurum. Milyonlarca insan en kötü halinde bile burada tedavi olup, buradan ilaç alabiliyor; bi- terse, kendileri için hastalık halindetedavi olabilme- nin de biteceğinin bilincinde olarak SSK'ye sağlık hizmetleri ile birlikte sahip çıkıyorlar. SSKtamamen çökertilemiyor. Tam tersi, Türkiye'de rüzgârlann yönünün değişmesi ile SSK'yi yaşatma- ya yönelik sağlıklı çabalar gündeme geliyor. Yeniden çok sınıriı da olsa kimi yatınmlar, dispanserier açılı- yor. Hastane yığılmalanna önlemler aranıyor. Açıklaması çok zor ama gerçek, Türkiye'de batı- nlmak istenen bütün kurumlar batmamak üzere di- reniyor. Bir yerlerden, biraz aydınlardan, biraz ken- di iç dinamiklerinden, biraz emekten gelen katkılar- la KlT'ler yeniden devteti, bütçeyi bir ölçüde ayak- ta tutan tek kaynak haline gelebiliyorlar. Birileri 1980'li yıllarda oldugu kadan ile Özalizmi, küresel ideolojinin sloganlannı soyut olarak savun- salar bile tek tek olaylarda, somut ömeklerde çu- vallıyorlar. Ağızlannı açacak söz bulamıyoriar. Ellerindeki tek silah, tek gerekçe IMF, Dünya Ban- kası reçeteleri.. dışardan sıcak para bulmak için bunlann yapılması gerektiği.. Küresel ideolojinin ide- ologlan, dalkavuklan, özelleştimrıe, sosyal devletten vazgeçme, küresel ideolojihin her tür dayatması ile insanlann yitirdikleri karşısında konuşamaz, ağızla- nnı açamaz konumdalar. Savunduklan her şey, uy- gulamalar ile yüzlerine gözlerine bulaşmış durum- da. Toplumdan gelen rüzgârlann yönü değişiyor. Işte telaşlannın, bir an önce yapmak istediklerini yaptırma çabalannın asıl nedeni de bu değil mi? Yüzde43e ulastı Ithal otonun pazar payı yükseldi ANKARA (ANKA)-lt- hal otomobillerinpazar pa- yı yüzde 43'e yükseldi. Otomotiv Sanayi Derne- ği verilerine göre, ocak-ma- yıs dönemindeki otomobil satışlan yüzde 25.6 azala- rak 1998'deki 119 bin 712'lik düzeyinden 89 bin 23'e geriledi. Bunun 50 bin 542'sini yerli, 38 bin 48 l'ini ithal otomobiller oluştur- du. İthal otomobil satışlan yüzde 3.6 azalırken, yerli otomobil satışlanndaki ge- rileme yüzde 36.7'ye ulaş- tı. Böylece ithalatm pazar payı, geçen yılın ilk beş ayındaki yüzde 33'lük dü- zeyinden yüzde 43'e çıktı. İlk beş aylık dönemler iti- banyla 1995'te yüzde 7 dü- zeyinde bulunan ithalatın pazar payı 1996'da yüzde 19, 1997'de yüzde 32 ol- muştu. Hafıf ticari araçlardan it- hal olanlann pazar payı da geçen yılın ilk beş ayında- ki yüzde 54'lük düzeyin- den yüzde 46'ya geriledi. tlk beş ayda 30 bin 878 hafıf ti- cari araç satıldı. Hafıf tica- n araç sayısı, geçen yıla göre yüzde 32.9 oranında azaldı. Satış adedi yerliler- de yüzde 21.4 azalarak 16 bin 759'a, ithallerde yüzde 42.7 azalarak 14bin719'a indi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog