Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

10 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Cem Köh'e gltti • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Dışışlen Bakanı Ismaıl Cem, Balkanlar'da kalıcı banşın ve ıstıkrann sağlanması ıçm Avrupa Bırlığı'nce hazırlanan "İstıkrar Paktı"nın ımza törenıne katılmak amacıyla dun akşam Koln e gıttı Dışışlen Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada. "Balkanlarla tanhi \e külturel baglan bulunan ve bolge ulkelenyle ıkılı ve çok taraflı ışbırlığını sûrduren Turkıye, istıkrar Paktfnın hazırlık çalışmalannda aktıf olarak rol almıştır" denılerek gınşımın başansı ıçın desteğın sürdureleceğı vurgulandı Albrighftan Almanya'ya övgii • BO\N (AA) - koln'dekı AB Devlet ve Hükumet Başkanlan zırvesı dolayısı>la Almanya'da bulunan ABD Dışışlen Bakanı Madeleıne Albnght, Mmanya'nın AB Donem Başkanlığı suresmce gosterdığı perfonnansı övdu Albnght, ozellıkle dun Koln'de goruştugü Almanya Dışışlen Bakanı Joschka Fıscher ın gınşımlennden ovguyle soz ederken "Washıngton, Sayın Fıscher'e Kosova knzının çözumune yönelık çalışmalan ıçın çok teşekkür edıvor" dedı Usame Bm Ladin • DUBAİ(AA)-Suudı Arabıstanlı dolar rrulyarden teronst ışadamı Usame Bın Ladın'ın, hayat hıkayesmı bır Arap televızyonuna anlattığı bıldınldı Katar'ın u>du yayını >apan El Cezıre televızyonu yetkılılen, ABD tarafından en çok arananlar lıstesıne gıren Bın Ladın ın 70 dakıka suren belgesel haber türundekı bır programda kendı polıtıka ve eylemlennı anlattığını belırttıler Yetkılıler. Bın Ladın ıle görüşmenın AfganıstarTda yapıldığını, belgesehn bugün TSİ 21 05'de yayına gıreceğını soyledıler C-8'lerin barıs planına göre Sırp birlikleri çekilirken, uluslarası güç de Kosova'ya girecek Kosova 'da BMilkkez öncü rol üstleniyor NEW YORK (AA) - Kosova ıle ılgılı olarak Bırleşmış Miüet- ler Güvenlık KonseyTne sunu- lan karar taslağı, ılk kez Kosova konusunda BM'ye öncü rol ve- nyor Tasannın can alıcı nokta- lan şunlar • Kosova'da bulunan Yugoslav asker. polıs ve yan-asken bınm- lenn çekılmesıyle eşzamanü ola- rak uluslararası güç Kosova'ya gı- recek •• Kosova'ya gondenlecek sı- vıl ve guvenhk gucu uyguH sılah ve teçhızatla donatılacak Bu gûcûn bır an once Koso- va'da konuşlandınlması ongöru- luyor Kosova'dakı guç, Sırp asker ve pohsmın yeruden bölgeye donme- sını engelleyecek, Kosova Kurtu- luş Ordusu'nu (UÇK) sılahtan anndıracak ve sığınmacılar açı- sından guvenhk sağlayacak • Geçıcı nıtelıktekı uluslarara- sı sıv ıl otonte ıse Kosova'da ha- yat normaledonunceyekadarıda- n ışlen ustlenecek • Kosova'dala gûç, Uluslara- rası Savaş Suçlan Mahkemesı (USSM) ıle ışbırlığı yapacak. • Kosova da "öz«l temsikr sı- fatıyla görev yapacak ûst dûzey sıv ıl yönetıcı, BM Genel Sekre- ten taraftndan Konsey'e danışı- larak behrlenecek • Yugoslavya nın toprak butun- lüğu ve egemenlığının korıına- cağını vurgulayan tasan, bınncı hedef olarak tüm sığınmacılann guvenlıklı bır şekılde evlenne donmelennı ongöruyor • Kosova'ya göndenlecek sı- vıl ve güvenlık gücû, dk aşama- da bır yıl sureyle görev yapa- cak Güvenlık Konseyı uygun gordüğü takdırde bu süreyı uzatacak Yugoslav yetkililer Sırp birliklerinin bölgeden çekilmesini kabul etti Kosova barısı imzalandıDtş Haberter Servisi - \ ATO ve Yugos- lavya asken >etkılılen Sırplar'ın Koso- va'dan çekılmelenne ılışkın yapılan gönış- melerde dun gece anlaştılar Anlaşmanın NATO ve Yugoslavya > etkılılen tarafindan ımzalandıgı açıklandı Amenkalı yetkılıler aynca, NATO'nun Yugoslavya'ya karşı ha- va operasyonunun. Sırp bırlıklennın Ko- sova'dan çekılmeyebaşladıklan kanıtlana- na kadar sureceğını kajdettıler Kosova'da konuşlandınlacak banşı ko- ruma gucune (KFOR) komuta edecek olan Ingılız General Michael Jackson Kuma- novoda TSİ 23 00de duzenledığı basın • NATO yetkılıleri Yugoslavya'ya karşı hava operasyonunun, Sırp birlıklenmn Kosova'dan çekilmeye başladıklan kanıtlanana kadar sureceğını kaydettiler. toplantısmda. Kosova dakı Yugoslav guç- lennın çekılmesı konusunda anlaşmaya vanldığını soyledı Bu arada, Beyaz Saray yetkılılen de yap- tıklan açıklamada, Kosova ıle ılgılı aske- n teknık anlaşmanın. Kumanova da yapı- lan goruşmeler sırasmda taraflar arasında ımzalandığını bıldırdıler Beyaz Saray'dan bır yetkıh. AFP'ye yaptıgı açıklamada, NA- TO ıçın bır sonrakı kılıt aşamanın, Koso- va'dakı Sırp guçlennın çekılme ışlemının kesın olarak başladığının tespıt edılmesı olacağını ka>dettı \etkılı "O zaman bombardımana ara verdiğimizi açıkla- nz' dedı Bill Clinton da yaptığı açıkla- mada anla^madan du>duğu memnunıyen be- lırttı NATO Acıl Mudahale Gucu Komutanı Rıısya'dan ABD'ye zeytin dah KÖL\(Ajanslar)- Rusya Dışışlen Bakanı Igor İvanov, Kosova knzının kotuleştırdığı ABD-Rusya ılışkılennın yenıden onanlması çağnsı yaptı İvanov dün Köln'de ABD Dışışlen Bakanı Madeleine Aibright ıle sabah kahvaltısında bır araya geldı Kahvaltı sonrasında basmın sorulannı yanıtlayan tvanov, sorunlann gormezden gelınemeyeceğını, ancak NATO'nun hava operasyonu sona erdıkten ve Balkanlar'da istıkrar yenıden sağlandıktan sonra ıkı tarafın da ılışkılen lyıleştırme yonunde çabalar gostermesı gerektığını söyledı Ingılız General Michael Jackson Kumano- va'da gazetecılere yaptığı açıklamada, an- laşmanın. Yugoslav bırlıklennın çekılmesı ıçın bır yol gosterdığını ve tum Sırp bırlık- lennın Kosova'dan çekılmelennın hangı safhalı, katı ve duzenlı olacağını deta> Iı ola- rak açıkladığını soyledı Anlaşmanın ay- nca, Sırp bırlıklennın Kosova'dan çekılme- lennden sonra bolgede guverdığın sağlan- ması amacıyla uluslararası gucun konuş- landınlması ıçın bır meşru temel de sağla- dığmı kavdeden Jackson, bu anlaşmaya ka- nıtlanır şekılde uyulmasının, NATO hava operasyonunun askıya alınması ıçın şartla- nn oluşmasını sağlayacağını bıldırdı General Jackson, anlaşmanın şartlan uya- nnca, N\TO Genel Sekreten'ne. Yugos- lav bırlıklennın öngönıldüğu şekılde Ko- sova'dan çekıldıklennın dogrulandığı tak- dırde, Genel Sekreter'ın hava operas>onu- nu doğrudan askı>a alacağını ıfade ettı Jackson, "Eğer geri çekilme süreci ihlal edilirse, NATO operasyonu yeniden baş- la\acaktır" dedı 'Savaş sona erdT Yugoslavya Genelkurmay Başkan Yar- dımcısı Tuğgeneral Svetozar Marjavonic de, Kumanovada gazetecılere yaptığı açık- lamada. göruşmelenn çok zorolduğunu bıl- dırdı Marjanovıc anlaşmanın ımzalan- masıyla "savaşın sona erdiğini" soyledı Yugoslav Dışışlen Bakan Yardımcısı Ne- boisa Vujoviç, Sırp bırlıklennın bugun çe- kılmeye baslayacağını belırttı CNN televız- yonuna konuşan bır yetkıh ıse gorüşmeler- de Yugoslav tarafının çekılme ışlemının ta- mamlanması ıçın 11 gün ıstedığını ve NA- TO yetkıhlennın bu ısteğe olumlu cevap ver- dıklennı belırttı Dun gece .lttıfak u>elen buyukelçıle- nnın acılen toplandığı ve harekatın dur- dunılması konusunda bır karar verecek- len bıldınldı Gazetemızın baskıya venl- dığı saatlerde toplantı suruyordu PETROL DEINİZE KAK1ŞTI Bakû-Supsa 'dan Karadeniz'e tehlikeli sızıntı • Bakû-Supsa boru hattuıdan, dolum yapıldığı sırada denıze 400 ton petrol kanştığı, olaym ardmdan dolum ışlemlennın bır süre ıçın durdurulduğu öğrenıldı VVASHEVGTON (AA) - Azerbaycan erken uretım petrolunün bır kısmını Ka- raderuz'e taşımak uzere 3 ay once hızmete gıren Bakû- Supsa (Gurcıstan) boru hat- tından, dolum yapıldığı sı- rada denıze 400 ton petrol kanştığı öğrenıldı AA muhabınnın görüştu- ğu uluslararası petrol kay- naklan. geçen hafta sonu meydanagelen olaydan son- ra dolum ışlemlennın bır süre durdurulduğunu bıl- dırdıler Gurcıstan Çevre Bakan- lığı yetkılılen de Supsa bol- gesınde denıze 400 ton pet- rol kanştığını doğrularker., olayın nederunuı araştınldı- ğını söyledıler Bakû-Supsa boru hattı- nın Gurcıstan'dan geçen kıs- mından sonımlu olan Gur- cıstan Petrol Konsorsıyu- mu GIOC yetkılıleri ıse Supsa'da kırlenme olduğu- nu doğrularken, bunun Ba- kû-Supsa hattından kaynak- lanmadığını, bırkaç kılo- metre guneyde buiunan Ba- tum Lımanı'nda meydana gelen bır kazadan dolayı sı- zan petrolun, ruzgâr ve dal- gayla Supsa önüne geldığı- nı savundular Uluslararası petrol kaynakları, Bakû- Supsa boru hatnnda meyda- na gelen ılk anzadan son- ra, Karadenız'dekı kırlen- menın ekolojık facıa boyu- tunda bulunmadığmı, an- cak tehlikeli bır ışaret ol- duğunu belırttıler Çevre kirliliği Azerbaycan'ın, erken pet- rol üretımmın ıhracı ıçın Azen başkenn Bakû ıle Rus- ya'nın Novorossısk lımanı arasında mevcut kuzey bo- ru hattının yaru sıra Bakû- Supsa (batı) boru hattı da devreye gırmış bulunuyor Boğazlar'dan petrol ge- çışının artmasma karşı olan Turkıye, Karadeniz'e daha fazla petrol ındınlmesının de kapalı denız konumun- dakı Karadenız'de çevre kır- lılığı tehlıkesını büyük öl- çüde arttıracağı u>ansında bulunuyor Gözlemcıler, Ba- kû-Supsa hattındakı kazay- la bırhkte, Türkıye'nın uya- nsının hakhlığının ortaya çıktığına ışaret edıyorlar Bağdatta bombalarpatladı Halkın Mücahitleri'ne bombalı saldırı: 6 ölü BAĞIMr(AFP)-lran'da- kı yonetımı yıkmak ıçm sı- lahlı mucadele veren Hal- kın Mucahıtlen orgütüne aıt bır otobuse dun Irak'ın başkentı Bağdat'ta duzen- lenen bombalı saldında 6 kışının ölduğu, 23 kışının de yaralandıgı bıldınldı Irak'ı us olarak kullanan Halkın Mucahıtlen örgütu- nün sozcusü Fared Süle\- mani, Bağdat'm kuzeyın- dekı banlıyolerden bınnde meydana gelen olayda ya- ralananlann Bağdat'takı bır hastaneye kaldınldığını soy- ledı Paüamanmolduğuyer- de 2 metre dennlığınde, 3 metre genışlığınde bır çukur meydana geldığını ve oto- busün tamamen yandığını bıldıren Suleymanı saldın- dan "tran rejimi tarafindan gönderilen teröristkri" so- rumlututtu UMUT VAKFI HABER VE FOTOĞRAF YARIŞMASI 1OIM ( \ H W\ / D A S I D D f l \ . S I I A H KÜLTÜR • SANAT (021 2) 293 S9 7S (3 HAT) AMAÇveKAPSAM Madde - I Getecegın temnao obn gençlenmae. Ataturkun amic oodertk yapaak kqıM< ve becenier kazandnnk ontan ulkemaın gdtşmesme yardıma ve nsanlıja y w i ı bırevier oUrak y^oşormek. kı^ere hukukun ıstunlugünü benmseop uyjuiamasmda kadada buhmmahnn uyuşmidıkfarnı çozulmesınde banşçi vofan seçmeyı yegjeonek amaandan voh çkank, bıreyjel sfahtmtna sonuamda. tcpliTnmuzda onanbmffl adarn vapnd^ atkrp tSdat çsianek. ^ddete karf kamuovu afcçtmitiknek. Y S ' p p ^ p Madde - 2 Yan^nancn konısu. Topiunumada ŞkMet ve SUı' Madde-3 Yanşm»,Haber(Gazete. TV Radyo) Fotografchbmdafaıvnkategofideaplmısor yan^nava, ynJk, gorsd ve sozd olarak hanrtanmt^ (Jcrtenrmş vapıdarb kanhnabılır Buvapdar Haberdobnda, «Haber « AnjBrma. ınceleme. • Roporcn, • Haber prpgram. • Koşe yazısı. jekJnde otıblır Fototrafdohnda, Yapıdar sıyah beyaz ve renklı obUecektr KATILMA KOŞULLARI Madde - I Yanşma tüm talep eden kqı kurulu; ve vayvt or^nlanren kaahmma açjknr Yanşmaya sırnrsız savida eserie kadmabdr Yan^rayakatıbcakyapfdann daha once hifbır yarçmaya kadmamı; dması gerekmdoedır fotofrrfdalındakı vafMtır I 8 x 2 4 o n olçutennde oltraMr foto^af da«nda<xkJ kazanan eserlerm negaaflen vakfımıza ceslım eddecekıif Madde - 2 Radyo ve Tetevtzyon eserlen. Ses bemk. VHS vıdeo kaseo olarak ubşonkroMr Madde • 3 Yanşmaya kaolan yazı ve fcjtugAr ade edJkneyecekor Madde - 4 Hayaaa otmayan loşiler adra kaokubılır Yartşrrayı kazanmas halmde odU vasat mırasçılanna venlr Madde - 5 Adaybr başvuru ıçm yapıo le bırlikteaîatıdakı Mgien. Umut Vak* na gondermeİKİır » Adı Soyadı Adres ve Tetefon numarası bılgılen » Esenn Başbgı. Kaoktgı Dai • Esenn Yayınlandıjı TanK Gaıete, Derp, Apn$, TV ve Radyo. g*ı bıtplen ıçerr YARIŞMA TAKVİMİ Madde - I Haber dalmda kaohn odule aday yaprdar I O a k 1999 cırihı ıle 10 Eyhl 1999 tarihlen arasmda yayınbnmrş olmaMir Fotoğnf <ti)ırxh kaolan yaptdar ıçm zuran smrbması yoktur • Eserlerm teslım tanht, 1009 1999 • ûdul dagıom torenı, 2809 1999 tarihınde Istanbul Dedeman Otebideyap.lacaknr SEÇİCİ KURUL Madde - I Seçıa Kurul •VıGukr Foto^fSant^s • Hant Dtdem» Umut Vak* taşfcn •k^iKaram» Kjriatiınrt • Itm (cbkaga KTY Hıher Hudın • BıHtnt Eaactey Ecaab^. HoUhf TİMtm Kıt •£. • Pref HJOfOI Stotarıuk Umut Vjlrfı ronean Kun*ı Ovcs •BîtortMunny Gazettd Mnifft Gjznn •PrefBr öumUknl Pakotog, Taor • Dr EnU Aubelı DokMr Tatar •ümri(Mar Mjrmara Unv ttapm Fat M « •NjilGurtli GaırtKfcr Cowr« Bajkan •MçnllTtr Gnma, K&fe Yınn ÖOULLER Madde -1 Oddler bu yansma arraamn toptumda benımsenmesı dusuncesı ıle venimefcEedır Foto|nf ve Haber dalbrındakı esertenn. I sme 300000000-TL Z sme 200000000 TL 3 sune 100 000 000-TL nakdı odul ve basan piakeo venlır Her ıkı dai ıçm ayn ayn odül veriecekor Madde - 2 rufcanda bearolen daliardan tanne. Sepo Kurulun belırlemesı ile Jun Özd Ûdukı venlebıHr Y*to hata O i Oslefmn r c Mer No. 52 banoc 80700 STANSU. T«t (0212) 2m U 7S fıks (0212) 275 7605 Çalışma gun ve saatlen ıçtnde veya dışında MUHAŞEBE, BİLGİSAYAR ve İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ ARANIYOR Meslekı nıtelıklere sah p ıstekiılenn Merkez Müdurluğumûze başvurmaları rıca olunur Beyazıt Mıthat Paşa Cad 14/1 Tel J0212) 517 92 57 51^92 58 Kadıkoy Altıyol Kuşdılı Caddes 6 8 Te 0216)336 1150 338 06 42 Şİ5I1 Abıdeı Hurnyet C HasatSok 15 Tel 0212)230 90 37 234 30 49 Bakırkoy HusıevıyeS Ib.4 (Mıgros sırası) Tel (0212 56129 06 5713131 ÇAYIRALAN ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1998 42 Karar No 1999 10 Mahkememıze davacı Çayıralan Malmudurlugu tarafindan da\alı Ismaıl Karacabe\ alevhıne açılan tazmınat davasının venlen karan gereğmce Da\acı Çavıralan Malmudurluğü Çayıralan ılçesı Çokradan kasabası hudut lan dahılınde bulunan 8^0 ve 832 nolu parsellenn Hazme \e an eskı tapu kapsamında kaldığından bu parsellenn de davalı Çavıralan ılçesı Çokradan Usabasmdan Ismaıl Mracabe> tarafindan UÇIHKU şahıslara sattığından Ha- zme ntn uğramıij olduğu 609 000 000 TL nm dava tanhınden ıtıbaren vasal laızı ıle bırhkte davalıdan alınması ta lep edılmış olup davalı adına çıkanılan teblıgatm bıla teblığ lade edıimesı japönlan adres draştırmafannda da açık ıkamet adresı tespıt edılemedığınden dolayı ılanen teblı|ıne karar venlmekle Mahkememızce venlen 1 2 1999 tanhlı kararda davacı Malıve Hazınesı Çokradan kasabası 830 \e 832 nolu parsellenn kadastro tespıt ça- lışmalan sırasında kendı adına kayıt goren davalı Ismaı! Karacabe) 3 şahsa »attığmdan dolayı Hazme nın uğra- mış olduğu zarann tazmınıne ılışkın subut bulmayan davanm reddıne Hazıne Harçlar Kanunu'nun 13 j maddesı gereğınce harvtan muafolduğundan bu konuda karar x erılmesıne ver obnadığına. vapılan vargılama gıderlennın davacı uzennde bırakılmasına daır karar davacı Malıve Hazınesı tarafindan 9 4 1999 tanhmde temvız edıbnelde 1 2 1999tanhh kararve94 1999tanhlıtemMzdılekçesı 7201 savılıvasanın28 29vemuteakıpmaddelengere- gınce teblıgatvennekaımolmak uzere ılan olunur 9 4 1999 Basın I"7 22^ ALIŞVERIŞ ve EĞIENCE MERKEZİ fDALOÂ OSCAR ÖDÜLU 1 AŞIK SHAKESPEARE 11 15 13 45 16 15 18 45 '1 15 GERÇEK EFSANELER 11 00 13 00 15 00 17 00 19 00 21 00 İİZUYICİNİN KÇTIĞI TU»K FİLMUKI- PROPAGANDA 11 30 14 00 16 30 19 00 21 30 ASSOS'ta İNANILMAZGÛZEUİKTI G£Zİ ve TA1İL PROGRAMLARJ "Smupiann esiıgınde tuhvala Kuslaraı gcigesınde doga yûıüyüslen1 0214. 425 25 57 02li. 723 40 71 OfUCIK PROORAMLAR 2 HAFTA HERŞEY ÇOK GUZEL OLACAK 4 HAfTA HOŞÇAKAL YARJN 3HAHA Y<H 5 HAFA 6EMİK 6 HAFTA AZIZE KLIMA K A R Y â I Ş I K T M I s I D 1 SES-1885 ORTAOYUNCULAR İSTİKLM.CMI NO140 TEL (0 212) Z5118 65-66 FAX (0 212)244 43 27 www ortaoyuncular com Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER PazariS 30-18 30 Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN SalhÇ*şamba Saat 211 FERHAN ŞENSOY'un PARASIZ YAŞAMAK PAHALI, Peışembe ve Cuma: 21.0Cf-C.ts: 18.30 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesi: 25118 65-66 VAKKORAMA-Taksim, Suadiye, Akmerkez Sıraselvıler Cd 69 Taksım / Ist 0212 293 67 99 kocani orkestar K I N G N A A T V E L I O V KÛNSER 12 HAZİRAN 5AAT:2O.3O llanlarınız ıçın 0212 293 89 78 YAPI^KREDJ KÜLTÜR SANAT YAYINCIUK YAPI KREDİ ABTS FEST I A:. YAPI KKE_İ SANAT FE T^VLİ Brooklyn Funk Essentials & Laço Tayfa Reggae, funk, soul, acıd-jazz ve hıp hop gıbı New York'un underground 'sound' türlerıni bırleştırerek muzık yapan BFE ve projenın Turk kanadını oluşturan Laço Tayfa grubu, dünyanın çeşıtlı bo^gelerınden farklı müzık turlerının bır karışımını sunuyor. Cemil Topuzlu (Harbiye) Açıkhava Tıyatrosu, Saat: 21.15 Bffet Flyatlan: 8.000.000 TL, 6.000.000 TL, 4 000.000 TL. (Bıletlerınızı, Saat 17 00 den ıtıbaren Cemıl Topuzlu (Harbıye) Açıkhava Tıyatrosu gışelerınden de temın edebılırsınız ) Telefonla Rezervasyon (0212) 249 18 29 Internetten Bilet Satışı http"//www superonlıne com/ykykultur YAPI^TKREDi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog