Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishab(« cumhuriyet.com.tr ABD'de yine okul şiddeti • VVASHLNGTON(AA)- ABD'nın Kalıfomıya eyaletınde bulunan Lynwood Lısesı öğrencısı 15 ve 17 yaşındakı ıkı genç kız, okula doğru yuruduklen sırada bır erkek oğrencının arabasından açtığı ateş sonucu vurularak öldu Los Angeles jakınlanndakı Lynwood kentı polısı saldırganın kımlıgının henuz belırlenemedığım bıldırdı Saray önünde çıplak protesto • LONDRA(AA)- Ingıltere de Buckmgham Sarayı onunde çıplak protesto gostensınde bulunan 5 kışı yakalandı Polıs sozcusu. yakalanan 5 kışının. 20 kışıden oluşan "Çıplak Olma Hakkı ' adlı orgütun uyelen olduklannı soyledı Sozcü, Kralıçe Vıctona heykelı üzenne çıplak olarak tırmanan 1 kışı hanç dığer 4 kışının daha sonra serbest bırakıldığını kaydettı Başbakan oy kıdlanamadı • KATMANDU(AA)- Nepal Başbakanı Knşna Prasad Bahattaraı nüfiıs cuzdanı olmadığı ıçın oy kullanamadı Nuftıs cuzdanını kaybeden Başbakan Bahattaraı, geçen av yapılan parlamento seçımlennde bır adayın olmesı nedenıyle boş kalan bır sandalye ıçın dün yapılan seçımde oy kullanamadı İnternet'ten müzik kaydı • CHICAGO(AA)- tnternet ın unlu kıtap pazarlayıcısı Amazon com firması, dun başlattığı bır uygulamayla, muzıkseverlere dunya çapında bedava muzık kopyalama olanağı venyor lntemettekı sıteden MP3 ve Audıo formatlannda muzıklen kopya edılebılecek sanatçılar arasında şu unlü ısımler de yer alıyor Sarah McLachlan, Lyle Lovett, Publıc Enemy Bedava muzık kopya olanağı veren sıtenm adresı şoyle http //www amazon com Cenevre Süreci çerçevesinde gerçekleştirilen 3 günlük görüşmeler İstanbul Deklarasyonu'yla noktalandı Abhazya için yoııi umutlar Gurcu He\eti Başkanı Lortkipanidze(sokia)ile AbhazyaCumhurfoaşkam \rdzinba (sağda) baş başa görüştıi. (Fotoğraf HATİCE TUNCER) AYÇAATAY Abhazya'nın statusunun belırlenmesı konusunda Bırleşmış Mılletler (BM) gözetımınde başlavan Ce- nevre surecı çerçevesinde İstanbul da vapılan go- ruşmeler, dun taraflann "İstanbul Deklaras>omTna ımza atmalannın ardından sona erdı BM Genel Sekreten Kofi Annan'ın ozel temsıl- cısı LKiu Bota, toplantının başanyla sonuçlandığı- nı söylerken, gorüşmelerde hazır bulunan Avrupa Gü- venlık ve Işbırlığı Teşkılatı (AGtT) ve BM Genel Sek- reten'nın Dostlan Grubu'nun temsılcılen, somut sonuçlar ahnamamasından dolayı duş kınklığına uğradıklannı ıfade ettıler Dışışlen Bakanı Ismaü Cem goruşmeler sonra- sında yapılan basın toplantısında, Turkıye'nın böl- ge halkıyla tanhsel anlamda ılışkı ıçınde olduğunu belırterek Ankara'nın Abhazya sorununun çözüm- • istanbul Deklarasyonu ıle "sorunu çözmeye karar verdıklennı" beyan eden taraflar, temel sorun olan Abhazya'nın statüsüyle ılgılı tartışmalan yıne erteledi. lenmesı ıçın katkıda bulunma> a devam edeceğını söy- ledı Dışışlen'nden bır dıplomat, toplantının Turkı- ye nın bolgedekı varlığının uluslararası topluluğa gostermesı anlamında ozel önem taşıdığını belırttı Aynı kaynak, gerek Abhazya'nın gerekse Gurcıstan'ın guvendığı tek ulkenın Turkıye olduğunu ıfade ettı Gorüşmeler sonunda ımzalanan İstanbul Dekla- rasyonu ıle taraflar, 1992-93 savaşı sırasında Abhaz- ya yı terk eden sığınmacılann guvenlı bır şekılde ev- lenne dönüşunun sağlanması ve sınır guvenhğının DOĞUAKDEMrDE tŞBİRIİĞt KONFERANSI 'Stratejik ortaklar' İstanbul'da buluştuDış Haberter Servisi - Doğu Ak- denız'de gmenlık konulannın, bol- gedekı ortaklıklann ve bolgeye yö- nelık stratejılenn ele alındığı "Do- ğu Akdeniz'de GüvenMk ve tşbuü- ği" konferansı, dun istanbul'dabaş- ladı An Grubu, Begın-Sedat Stra- tejık Etutler Merkea ve Fnednch Na- umann Vakfı tarafından duzenlenen konferansta, ozellıkle Ortadofu'da "stratejik" bır ortaklık gelıştıren ABD Turkıye, tsraıl ılışkılen ve bu üç ulke- nm ortak sorunlan gun- deme geldı Konferan- sın açılışında konuşan ABD'ran istanbul Baş- konsolosu Carolyn Huggiııs ülkesımnOr- tadoğu da kalıcı bır ba- nş ıstedığını soyledı Ortadoğu banş surecı- nın ABD Israıl ve Tur- kıye yı>akından ılgılendırdığını be- hrten Huggıns, "ABD.Ortadoğu da kabcı bir banş Büyor" dedı Israıl ın lstanbu! Başkonsolosu Eh Shaked de Turkıye ıle Israıl ara- sındakı ılışkılenn gelışmesınde as- ken çevrelenn ıtıcı rol oynadığını ve bugun bu ılışkılenn asken olmanın yanında, ekonomıyı de ıçerdığını kaydettı Turkıye ıle Israıl arasında- kı ışbırlığının başka bır ulke aley- hınde olmadığını da belırten Shaked. • Konferansta, ozellıkle ABD, Turkıye ve tsraıl'm paylaştığı ortak sorunlar gundeme geldı. bu ışbırlığının başka ulkelere model oluşturmasını dıledığını kaydettı Washıngton Yakın Doğu Enstıtu- su'nden Turkıye ve Ortadoğu uzma- nı Alan Makovskj. ABD Gınşım- cılık Ensttusu'nden ve ABD eskı sa- vunma bakan yardımcılanndan Rk- hard Pferie Begın-Sedat Stratejik Etutler Merkezı Dırektoru Prof Ef- raim Inbar gıbı ısımlenn konuşma- cı olarak katıldığı konferansta kök- tendıncıhk gıbı bolge- de ıstıkran tehdıt eden unsurlar, sılahlanma, su, enerjı, Ortadoğu banş surecı ve Irak'ta- kı gelışmeler ele alın- dı Açılış konuşması dışında basına kapalı olarak yurütulen kon- feransın duzenleyıcı- lerınden An Gru- bu nun genel koordı- natoru Kemal Koprulü de Turkı- ye'nın Avrupa Bırlığı ıle butunleş- me hedefının halen geçerlı olduğu- nu, ancak ABD, Israıl ve Turkıye ara- sında guçlenen ışbırlığının onem ta- şıdığını vurguladı Bu ortaklığa Urdun ve Mısır'ın da eklenebıleceğını hatırlatan Kopru- lu, guvenlık konulannın yalnızca asken alanla sınırlı kalmadığını, pet- rol, su, enerjı gıbı konulann da gu- \enhkle ılgılı olduğunu vurguladı Endonezya'da gecen pazartesi gunüyapdan secimkrde oy verme işleminin bıtmesinin uzennden uç gun geçmesine karşınoy sayımının surmesi kuşkulara neden oldu. Bu arada iktidardakı Golkar Parüsı ak> hındekı gostenler sunhor. (REUTERS) Seçim heyecanıgeçti, kuşku kaldı Dış HaberlerSenisi-Endonezya'da ge- çen pazartesı gunu eskı Devlet Baskanı Suharto dönemı sonrası yapılan ılk ger- çek çok partılı seçımde oy verme ışlemı nın bıtmesinin uzennden uç gun geçme- sıne karşın ovlann çok az bır kısmının (habenn yazıldığı saatlerde yuzde 4 ka- dardı) sayılmış olması uluslarajası kay- gılara yol açıyor Yaklaşık 116 mılyon seçmenın oy kul- landığı tahmın edılen seçımlerde oy sa- yım ışlemlennın yavaş. gıtmesı seçım so- nuçlan uzenndekı kuşkulan da berabe- nnde getınyor Endonezyalı yetkılıler, seçımler oncesınde yaptıklan açıkla- malarda, öncekı geceye kadar oylann yansının sayılmış olacağını ılen sûr- muşlerdı Carter da durumdan kaygıh Seçım gozlemcılenne başkanlık eden eskı ABD başkanlanndan Jimmy Car- ter oy sayımının beklendığınden çok da- ha yavaş ılerlemesınden duvduğu kaygı- yı dıle getırdı ve "Bizim gördüğümüz kadanyla en büyuk sorun seçim, komis- yonunun ongorduğunden çokdahayavaş ilerleven oy sayım tşlemıvle ılgılı" dedı Yetkılıler, seçımlere katılım oranının çok yuksek olduğunu, hatta bu oranın yuzde 96'lara kadar çıkmış olabıleceğı- nı ıfade edıyorlar 13 bm adada 210 mılyon ınsanın ya- şadığı Endonezya'da şu ana kadar sayı- lan oylara gore muhalefettekı Demokra- tık Mücadele Partısı önde gıdıyor denetlenmesı konulannda gehşme kaydettıler Deklarasyonda. savaş esın ve rehınelenn değışı- mı konulannı gorüşmek uzere taraflar arasında oluş- tunılacak çalışma gruplannın bır hafta ıçınde özel bır toplantı yapması öngorûldu Güvenlik hattı DekJarasyon uyannca aynca, taraflan ayıran sı- nır ûzennde bır güvenlik hattı oluşturulmasını ön- goren bır düzenleme üzennde çalışılacak Bu bağ- lamda BM'nın Gurcıstan'dakı asken gözlemcısı bır hafta ıçınde bazı yerlerde ıncelemelerde bulunacak tstanbul Deklarasyonu'nda sığınmacılann gen donuşu ve ekonomık ıçenklı projelenn yaşama ge- çınlmesı konulannda da çalışma gnıplan oluşturul- ması kararlaştınldı İstanbul dakı gorüşmelerde Ab- haz ve Gurcu gazetecılennın bır araya gelmesı de ka- rara bağlandı Öte yandan Abhazya'nın statüsünün belırlenmesı konusu, halen taraflar arasında aşılamayan bır sorun olmaözellığını sur- düruyor Dışışlen Bakanı Cem basın toplantısında Cumhuriyet muhabınnın konuyla ılgılı sonısuna ver- dığı vanıtta. "Abhazya'nın statusü konusunun bir sü- recoMuğunun" altını çızdı Abhazya konusunda, Ab- hazlann ya da Gürcülenn kesınlıkle kabul etmeyece ğı bır çozümü uygulamanın mumkun olmadığını söyle- yen Cem, taraflann bunu bı- lerek da\ ranmalan gerektı- ğını ıfade ettı 'Önemli başlangıç' Cem, "Bır tarafin kesın bırşekflde'havır dhcceğibir çozüm \bhazya'dau\gula- namaz. Dolavısrvla bu or- tamda ıkı taraf. karşısında- kı muhatabın da kabul ede- ceği bir çözüm önermeve kendisini zorlamaiıdır. is- tanbul toplanösv, bu yoMa onemli bu- başlangıç obnuş- tur" dıve konuşru Sıyası uzmanlar, her ıkı tarafta 3 ay ıçınde genel se- çım yapılacağından, toplan- tıdan somut gehşmelenn cık- masının zaten beklenmedı- ğını kaydettıler Öte yandan Dışışlen kay- naklanndan alınan bılgıye gore Abhazya Cumhurbaş- kanı Vladislav Ardzınba ıle Gürcıstan Heyetı Başkanı Vaja Lortkipanidze 1 5 sa- at kadar baş başa göruştûler Goruşme önemli bır gelışme olarak nıtelendınldı SEVGtLtYA\RLMUZ HAKAN ŞENYUVAYI, ŞEHlT EDİLİŞİNlN 20.YILDÖNLMLTSDE ÖZLEMLE 4N1YORUZ. Sıyasal Bılgıler Fakultesı Oğ rencı Demeğı Başkanı sevgılı ya\ nunuz ,„. . .„. , Hakan Şenvııva'nın 10 Hazıran 1979 günu 'ûlkicâ ca- nılerce pusuda şehıt edılışmin 20 Yıldonumunde suçlulan vargı onune getırmekle gore\lı emnıyet yetkılılennın cıddı hıçbır çaba gosleraıemelen nedenıyle katil zanlısı halen yakalanıp yargı onûne çıkanlamamıştır •\ynı haın planın bır parças.1 olarak Mavıs 19^6 da \nkara Lnı versıtesı Sıvasal Bılgıler Fakultesı Oğrencı Demeğı Başkanı Hıkan \urdakuier Ekım 1979 da Ogrencı Demeğı u>esı Mehmet Adıl Olcay Hazıran 1980 de demek başkanı Şe>kı Kobal ve ulke capın da dığer unıversıtelerden pek çok oğrenu gencımız oğretım gorev lısı gazetecı bılım adamı ve sendıkacımız şehıt edılmıştir Emperyalıst ve somurgecı ulkelenn gızlı orgutlen onlann ajan provokatorlen >erlı ışbırlıkçılen ve basıretsız ulke yonetıcılen vası- tasıyla ulkemız ulkucukomunıst, solcu faşıst dıye bölunmüş ve bır- bınne kırdırrlmıştır Mıllıyetçı Cephe hukumetlennın bazı vetkılı ağızlannda ıfadesını bulan "ın knrda kırdırmak" slogsnı >e "Bana sağcılar »dım 61- dürdû dedırtemezsınız" soylemlenyle >-ureklendjnlen ve devlet olanakları ıle desteklenen ülkucu gençlık teşkılatına mensup aldatıl- mış gencler solcu ve komunıst suçlamasıyla vıne ulkemızın gençh- ğı ve aydınlanna karşı cınaı eylemlere se\k edılmışlerdır Cumhurıyetımızm 57 hukumetmden ulkemızde çağdaş sosyal banş ve huzur ortamı ıçensınde geçmıştekı acılan vaşamamak ıçın ' \e tam bır tarafsızlıkla bufûn kanl zanlılannın ve faılı meçhul cına yet faıllennın yakalanarak adalet onüne çıkanlmalannın sağlanma sını temennı edıyoruz Sevgılı yavrumuz Hakan Şenvuva 20 yıldır dınmeyen ozlermnle ulkemız ve ınsanlanmız ıçın taşı dığın o guzel o olağanusru duşuncelennle senı senı se\en ve tam yanlann ıle bırlıkte yıllar geçtıkçe daha da buyüven bır sevgıyle anıvoruz Duyarlı vatandaşlanmızın kafıl zanlısınm ^akalanmabi hu susunda vardım ve bılgılen adaletm gerçekleşmesını sağlayataktır Katıl zanlısı Aiı oğlu Kahramanmaraş lsadıvanlı Mahallesı nufu suna kayıtlı 1956 doğumlu Fehmı Sovlemez Ankara 2 Ağır Ceza Mahkemesı nın 1986 96 esas sayılı dosyasında gıvabı tutuklu olarak aranmaktadır Bılınen en son adresı "Isadıvanlı Mahallesı \ışnelı So- kakNo 7 Kahraroaomaraş Emeklı Geırerıl ve Bavan t Hıkkı Ş*nyuv> ve (Katil zanha Aıksı Fehmı Sovlemez) PK. 33106042 ILIS-ANK.\R.\ KIRKLARELİ \SLİ\T. HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN EsasNo 1998 951 Davacı Halıl Bozkurt Vekılı \\ HılmıUvsal Davalı FatmaBılgınervs Vekılı \v Hûseym Uçarkaya Dahı- lı davalı Ayşe Gûnal - Sebahat Enk Dava Tapu ıptalı ve tescıl Dava t 30 9 1998 Davacı tarafindan da\alılar aleyhıne mahke- memızde verılen dılekçe ıle davalı \e dahılı davalılar adına açılan tapu ıptalı vetescıl davasının dahılı davalılar \vşe Gûnal \e Seba- hat Enk'ın adreslen tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapıl- masına karar venlmekle tapu ıptalı ve tescıl talep ettığınden du- ruşma gunu olan 8 7 1999 gunu saat 10 00'da duruşmada hazır bulunmalan veya kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen aksı takdırde HUMK'nun 213 ve 337 maddelen geregınce yoklukla nnda yargılamanın surdurulup sonuçlandınlacağı dava dılekçesı- nm teblığı yenne kaım olmak üzere ılan olunur Basın 15844 Nufusta kayden Fuat olan ısmım Beyoğlu 3 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nın 1994 461 esas 1994/626 karar sayılı ve 27 10 1994 tanhlı ılamı ıle Ilhan Fuat olarak değıştınlmıştır Ilanen Duyurulur ILHAV FUAT KILIÇ Cumhuriyel k ı t a p 1 a r ı Üstün Akmen BİR GÜNLÜK DOST 150sayfa, 1 hamur Melısa Erdonmez, bu kıtap ıçın "Içı boşatılmamış dostluklann, ıçtenlığm ve alçakgönülluluğun de bır el htabı nıtelığınde" dıyor Cumhuriyrt Çağ Pazanama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 kıtap kulübü (34334)Cağaloğlu İstanbul Tel (212)514 0196 Konuklarımızla soyleşıp, kıtaplarını ımzalayacaklar \Saat18 00-20 00 "Son kıtaplan (Buyrukçu) "Ucu GÛIIu Kundura'yı (Ceyhun) "Çunku Ben Edebıyatçıyım"ı ve dığer kıtaplarını ımzalayacaklar Konuklanmızla soyleşecekler istiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 • fstiklal Cad. (Fransız Konsoiosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı Aziz Nesin-Saliha Scheinhardt MEKTUPLAR Bılırsınız mektuplar ınsanı butunleştınr Hele, bütunleşen ıkı ınsansa, mektuplar o zaman sanatsal bır şolene donuşuvenr Azız Nesın Lsta ıle Almanya'da yaşayan Türk yazar Salıha Scheinhardt'ın bır anlamda "alçak sesle konuşmalan"'nı ıçeren bu kıtabı bır solukta okuyacak, sonra Bır daha okuyacaksınız ÇağPazartamaAŞ Turkocağı Cad No 39/41 >^ kıtap kulubü (34334)Cağaloğlu-lstanbu[ Tel (212)514 0196 Cumhuriyet ^ kıtap kulübu KACIRDÎGINIZ YAPÎMLA, TAKSİM SERGİ SALONU'NDA 10 Haziran Perşembe CARMEN Georges Bizet'nın aynı adlı operasının buz dansıyla yorumlanışı... Başrollerde buz dansında Dünya, Avrupa ve Olımpıyat şampıyonalannın ödul rekortmenlen Katarina Witt ıle Brian Boitano... Viyana Senfonı Orkestrası eşlığınde benzersız bır dans ve muzık şölenı (Vıdeo Gosterısı) Saat 14 00 ve 17 00'de Suresı 85 Dakıka İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 Cumhuriye* k ı t a p l a n Ataol Behramoğlu KİMLÎĞÎM: İNSAN Guncel polıtıkadan şııre, gunlük yaşam, toplum bılımı \e felsefeden sanatın ozgül sorunlanna, bır edebıyat \ e duşün adamının "deneme"len bu kıtapta toplandı Duşunduren, duygulandıran, şaşırtan, gulumseten yazılar bunlar Insan olmanın bılıncını onurla taşıyan "İNSAN"ın gerçek "KİMLİĞ1" CumhuHYrt Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 kıtap Kulübu f34334)Cağaloğlu İstanbul Tel (212)514 0196 KIRŞEHİRSULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Kır^ehırılı Aşıkpaşa Mahal- lesı nde kaın 990 ada 3 parselde kavıtlı taşıranazın vapılan üıale- sınm feshı ıçın mahkememızde açılan 1998 345 esas sayılı da- vanın yapılan vargılaması so nunda davanın reddıne daır ve nlen 1999 159 sayılı karar dava- cı Gencay Okyar taraftndan temyız edıldığınden adreslen bellı olmavan da\alılar SEMI- NEGURATES AYDIN GC- R.\TEŞ Recep kızı NERMtN ÖZBEK Ahmet kızı HATİCE ÇİFTÇİ MahmutogluALlBI- Y1KLI CelalettmogluNlHAT BIY1KLI Osman oglu AH METLÇiıR HaydarkızıSA FtYE Hasan kızı FATMA - Ahmet oğlu RECEP - Mehmet oğlu MEHMET Ahmet kızı HALİSE \e Mehmet kızı HA TİCE \e temvi2 dılekçesının ılanen teblığı gerektığınden, kevfivetm ılgılılere ılanen teblı ğme ılanın yayımlanmaMndan rtıbaren 15 gun ıçensınde temyh ze cevap \enlmedıgınde dosya- nın ınceleme ıçın Yargıtay ılgılı hukuk daıresme gondenleceğı hususlan teblıgat yenne kaım olmak uzere ılanen duvurulut Basın 22997 ÇAYIRALANASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosja No 1995 351 E 1997160 K_ Mahkememıze da vacı Çayıralan Malmudüıiüğu ta- rafmdan davalı Çayıralan ılçesı Çokradan kasabasından Evup Bı lır ale>hıne avilan tapu ıptalı ve tescıl dava&ı sonunda, Da\acı Ha zme taranndan açılan da\a sonun- da davacı Razme nın davasının reddıne karar venlmış olup dos \a davacı tarafindan temyız edıl mekle Yargıtay •" Hukuk Daıresı Baskanlıgı na göndenimış aynı daıremn 131999 tanh, 1999 454-88'' esas ve karar savüı ılamı ıle hukmun onanmasına ka- rar venlmış olup davalı Evûp Bı lır e teblığ edılememesı nedenıy le 7201 sayılı Teblıgat Kanu- nu nun 28 29 ve muteakıp rnad delen geregınce teblıgat venne kaım olmak uzere ılan olunur 18 31999 Basın 13260 Kjmsesı olmayan bır buçuk avlık sevunlı yavru, guvenılır sıcak yuva anyor Anne babaadaylanasağıdakı Jelefon numaralanru aravabüırler 0 212 51205 05 ten 447-449
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog