Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO7.4 CumhuriyetR A D Y O İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhur ri% JSMTKBİNTttZnE ^ / § SMT MMESE KtDU» TESÜMİ / / # SMrOVHHMMÜ) £, fc* SMT Khw stowjş ouuuû v f sMiriMutTuKtnpumşi ıgı ız kıtabtn admı, kredı kjrtmıziD numaıası *e son kullanma tanhı ırb le bıldınn, kuap evmızde okun -Vdımzı, so^aduıtzı vç telefoo nulrifera zı da bddırmfyı umıtmavm Cyedegılsemz. dalersenız üye de ,<\ ohmyadaüyeh&nızı yenılevın TÜER ŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 75. YIL SAYI: 26909 / 225.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) , 10 HAZİRAN 1999 PERŞEMBE U M H U R İ N K U u R H î M I Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI-II Birinci Balkan Savaşı (1912), Osmanlı devleti ile Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ arasında olmuştur. Balkan devletleri, Rusya'nın da etkisiyle, aralarındaki anlaşmazlıklara son vererek Osmanlı devletine karşı birleştiler. Önce Sırbistan ile Bulgaristan, bir sure sonra daYunanistan ile Bulgaristan aralarında anlaştılar. Bunlara Karadağ da katıldı. Balkan devletlerinin amacı, Türkleri ve Müslümanları Balkanlar'dan çıkarmak, Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmaktı. Bu konuda tanınmış İngiliz tarihçi Lord Kinross şunlan yazmıştır: "1912 yılının ilkbaharında Rusya'nın kışkırtması ve Avusturya'nm politik bozguna uğraması sonucu Balkan devletleri tarihlerinde ilk ve son olarak aralarında anlaşıp, Türklere karşı birleştiler. Adriyatik'e ulaşmak isteyen Sırbistan'la, Akdeniz'e sarkmak isteyen Bulgaristan 1912 Martı'nda Türklere karşı bir askeri anlaşma imzaladılar. İki ay sonra Yunanistan da bu anlaşmaya katıldı. Böylece İstanbul'un çevresindeki demir çember tamam olmuştu." Yakın tarihimizin bu önemli olaylarının bılimsel araştırmasını Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'Birinci Balkan Savaşı-ll' adlı kapsamlı çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız. Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Karadeniz de çevre felaketi 400ton petrol deni'jeaktı W AzeTbaycan erken üretim petrolûnün bir kısmını Karadenız'e taşımak üzere 3 ay önce hizmete giren Bakû- Supsa boru hattından, doİum yapıldığı sırada denize 400 ton petrol kanştı. Geçen hafta sonu meydana gelen olaydan sonra dolum işlemleri bir siire durduruldu. # Bakû-Supsa boru hattının Gürcistan'dan geçen kısmından sorumlu olan Gürcistan Petrol Konsorsiyumu GIOC yetkilileri Supsa'da kirlenme olduğunu doğrularken bunun Bakû-Supsa hattından kaynaklanmadığını, birkaç kilometre gûneyde bulunan Batum Limanı'nda meydana gelen bir kazadan dolayı sızan petrolün, rüzgâr ve dalgayla Supsa önüne geldiğini savundular. • \l. Sayfada 182 'ye karşı 354 oy Koalisyon hükümeâ güvenoyu aldı • 351 sandalyeye sahip olan DSP-MHP-ANAP hükümetine, 536 mılletvekilinden 354'ü güvenoyu verdi. 182 milletvekili güvensizlik oyu, bağımsız 4 milletvekili ise güvenoyu kullandı. # Ecevit, rahat bir şekılde geçtikleri güvenoylamasının ardından "Bu güvene layık olmaya çalışacağız. Atatürk'ün aydınhk yolunda, uyumlu ve verimli çalışmayı görev biliyoruz" diye konuştu. # Koalisyon hükümetini protesto eden ANAP'lı Işılay Saygın, "Kadın olmayan hükümete içimden gelmeyerek güvenoyu veriyorum" dedi. • 8. Sayfada Tanesi 40 bin dolar İngiltere ile fîize pazarhğı # Türkiye, israiFden aldığı Popeye fuze sistemlerinin ardından, İngiltere'den de Rapier-2 füzelerini alacak. 841 'i ortak üretim esasına göre gerçekleşecek proje kapsamında 40 füze hemen teslim edilecek. Türkiye, tanesi 40 bin dolara gelen füzelenn fıyatını düşürmeye çalışıyor. Pazarlık kapsamında otomatik radar, gemi ve torpido satımı da yer alıyor. Projenin, lngiltere'nin tüm silah satımlan arasında 2., dünyadaki satışlar arasında da 9. büyük proje olduğu bildınldı. # Füzelerle ilgilı ilk pazarhk, 7-8 Haziran günlennde Ankara'da temaslarda bulunan ingiltere Savunma Bakanlığı Müsteşan Tebbit ile Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu arasındaki görüşmelerde ele alındı. Pazarlığın kesin sonucu, Çakmakoğlu'nun gelecek ay Londra'ya yapacağı ziyarette belirlenecek. DEMİKmŞ'a İntaari • 8. Sayfada Işçiler, işsizler, çevreciler, sendikacılar ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu eylem karan aldı Küresefleşmeye hayır# Finansal mimarinin yeniden yapılandınlması konusunda yeni kararlann alınacağı "Zenginler Kulübü" G-8'lerin zirvesi, küreselleşme karşıtlannı harekete geçirdi. Dünyanın 42 ülkesinde "eylem günü" olarak ilan edilen 18 Haziran'da gerçekleştirilecek küreselleşme karşıtı eylemler genellikle sokak festivalleri şeklinde yapılacak. h Ekonomi Servisi - Finansal mimannın yeniden yapılandınlması konusunda ye- ni kararlann tartışılacağı"Zenginler Ku- lübü" G-8'ler zirvesinin gerçekleştirile- ceğı 18 Haziran günü, dünyanın dört bir yanında küreselleşme karşıtı eylemlere de sahne olacak. "Zenginler Kulübü" olarak adlandın- lan G-8'lenn Almanya'nın Cologna ken- tinde 18 Haziran'da yapacaklan zırvede alınacak kararlardan endişelenen sivil Enerji Yapı Yol-Sen, planını acıkladı Cumhurbaskanı süleyman Demirel Özelleştirmeye karşı işgal 'Türkiye'nin iki gücü var' ı TMMOB ve KESK'ten "milliyetçi ağırhkh" yeni hükümete özelleştirme ve uluslararası tekellere büyük ayncalıklar tanıyan tahkim anlaşmalannı durdurma üyansı yapüdı. Enerji Yapı Yol-Sen Istanbul Şube Sekreteri Mustafa Can, atınan işgal karannın koalisyon hükümetine anımsatılmasında yarar olduğunu belirterek işgal sırasmda özelleştirmeci fırma temsilcilerinin içeri alınmayacağını söyledi. • 19. Sayfada ı Cumhurbaskanı Süleyman Demirel, Portekiz'de beşincisi yapılan 35 ülkenin kahldığı yanşmada "Dünyanın En Başanh Genç Yöneticisi" seçilen Ege Genç Işadamlan Derneği Yönetim Kurulu üyesi Haluk Özyavuz'u dün kabul etti. Demirel kabulde yaptığı konuşmada, küreselleşme olayının iyi anlaşıldığım, Türkiye'nin 2OOO'lı yıllara girerken güçlerinden birinin demokrası, diğerinin de girişimcilik olduğunu söyledi. • 9. Sayfada toplum örgütleri, dünya kamuoyunu uyarmak için çeşıtli göstenler yapmaya hazırlanıyor. Işçiler, çevreciler. sendikacılar. kadın örgütleri, öğrenciler, işsizler ve çok sayı- da sivil toplum kuruluşu, zirvenin yapıl- dığı gün Dünya Tıcaret Merkezi (WT0), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gi- bı uluslararası finans kalelerine karşı il- gınç protestolar gerçekleştirecek. Ayn- ca. bırçok ülkedekı çokuluslu şirket, fî- nans kurumu ve banka binalannm çevre- si yerel gruplann çeşitli gösterilerine sah- ne olacak. Dünyanın 42 ülkesinde u ey- lem günü" olarak lanse edilen 18 Hazi- ran'da gerçekleştirilecek küreselleşme karşıtı eylemler genellikle sokak festival- leri şeklinde yapılacak. Cologna'da G-8 lıderlerine karşı on binlerce insanın "kah- kahah" geçit töreni yapması beklenirken, Avustralya'da ise 1999 yılının en büyük küreselleşme karşıtı göstensi olacağı açıklanan bir sokak festivalı düzenlene- cek. Güneydoğu Asya'da Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere WTO"ya karşı eylemler yapılacağı duyurulurken, Isviçre'nin Lozan kentındeki sokak par- tısinde de yurttaşlar. "Sokaklar özel oto- mobillerledolu! Sokaklanmızı btderege- ri verin" dıye bağıracaklar. Ingiltere'de de finans merkezlerinin çevresinde binlerce insan bısiklet tunı yapacak. Pakistan'dan 500 kadar çiftçi ise zengin Kuzey'in tanm politikalan, serbest ti- caret ve küreselleşme karşı- tı tepki göstermek içın bir aylık Avrupa turu gerçekleş- tiriyor. Pakistanlı çiftçilerin, Cologna'daki eylemlere de katılacağı bildınliyor Pa- kistan Bharatıya Kissan Sendıkası lıderi Ajmer Singh LakhowaL Kuzey'in ekonomi politikalannın ül- kenın kaynaklannı tüketti- ğıne, kültürlerini yok ettiğine dikkat çe- kerek, Avrupa turuna çıkmalannın nede- nıni şöyle açıklıyor: "Burav'a, zengin Ku- zey'e bagımlı ticaret vetanm sistemivle sa- vaşmak için geldik." Çıftçıler, IMF ve WTO gıbı uluslar?rası kuruluşlann bas- kısıylagelişmekteolanülkelerinçiftçile- rinin kendı halklannı beslemekten çok gelişmiş ülkeleri doyurduğunu vurgula- UArkasıSa. 19,Sü.4'te Yugoslavyetkililer, Sırp birliklerinin Kosova Uan çekilmesini kabul etti Barış için ilk adımaüldıSIRPLAR NATO'DAN 11 GÜN SÜRE İSTEDİ MARJANOVİC: SAVAŞ SONA ERDİ ı NATO ve Yugoslavya askeri yetkilileri arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç alındı. Kosova'da konuşlandınlacak banşı koruma gücüne komuta edecek olan tngiliz General Jackson ve Beyaz Saray yetkilileri, Kosova'daki Yugoslav güçlerinin çekilmesi konusunda anlaşmaya vanldığını açıkladılar. Geri çekilmenin bugün başlayacağını belirten Yugoslavlar, Kosova'yı terk etmeleri için 11 gün süre istediler. NATO'nun da bunu olumlu karşıladığı bildirildi. ) NATO için bir sonraki kilit aşamanın. Kosova'daki Sırplann çekilmesinin kesin olarak tespit edilmesi olacağı ve ondan sonra bombardımana ara verileceği bildirildi. General Jackson, uluslararası banş gücünü çok yakında Kosova'da konuşlandıracağını belirtti. Jackson, sığınmacılann en yakın zamanda evlerine dönmelerinin sağlanacağını söyledi. Yugoslavya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Marjanovic de, 'savaşın sona erdiğini' belirtti. • 11. Sayfada U I l l U U c t T i l U «lltltllUfir^ariaaıüattıIar.Sevtoçkrintüzûntûlerinitüıninsaıı- lara duvurmak isteyen dünya çocuklannın resünJeri 5 kıta>ı dolaşacak. UNESCO'nun desteğiyle gerçekleştirilen ".\RT CHILD 2000-Chfldren for .\nother Children'* projesinın Türkiye ayağı tamamlandL Türkiye ayağmı L lus- lararası Plastik Sanatiar Derneği'nin üsdendiği projeye uvgulama bölgeleri olarak seçilen Istanbul, Gaziantep ve Edirne'deki 27 okuidan 84 çocuk katıldı. İstanbul'da fresk çalışma projesine alt bölgeler olarak ise Beyoğlu-1, Be- yoğlu- 2 ve ldealtepe, Yakaak-1, Yakacık- 2 ve Kavacık kaöldL (Fotoğraf: İPEK YEZDANt) • i. Sayfada Içişleri Bakanlığı'nda derin soruşturma başladı Büican görevîne geri dönmeyecek I Tele kulak skandahyla başlayan ve görevden almalarla süren operasyon, Içişleri Bakanlığı'nı kapsayacak şekilde derinleştirildi. Bütün birimlerin denetlendiğini belirten tçişleri Bakanı Tantan, müfettiş raporlanna göre ne gerekiyorsa yapılacağmı söyledi. Ernniyet Genel Müdürü Bilican'ın görevine geri dönmeyeceği, yerine atama yapılacağı bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emniyette tele ku- lak skandahyla başlayan ve görevden almalarla süren ope- rasyon, bütün lçişleri Bakanlı- ğı'nı kapsayacak şekilde de- rinleştirilirken izne aynlan Emniyet Genel Müdürü Neca- ti Bflkan' ın görevine iade edil- meyeceği, yerine atama yapı- lacağı bildirildi. Başbakan Bü- lent Exe\it Bilican'ın soruş- turmanın esenlikle yürütülme- sine katkıda bulunmak ama- cıyla izne aynldığını, istifası- nın istenmediğinî söyledi. tçişleri Bakanı Sadettin Tan- tan, "Bu uzun bir yoL Biraz MArkasıSa. 19,Sü.3'te Operasyon Hizbullahçı 4polis yakalandı # Malatya'da yasadışı Hizbullah örgütünün 'Vasat Grubu'na yönelik operasyonlarda, 4'ü polis 24 kişi yakalandı. • 19. Sayfada ÖCALAN 'YARGI DIŞINA' SESLENDİ M 5. Sayfada ÇAKICI'NrN TAHLİYE ISTEMtNE RET M 9. Sayfada TRlLYON İSTEYENLER SATIŞ LlSTEStNDE • Spor'da B0R3A OCHAR MARK ] ALTW Dün SZBfl Cncatu Dun Dur 219 700 3.4*6.000 Onceta Oocskı 219^00 3.49a000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Açıklamanın Akla Getirdikleri Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, Anayasa Mahke- mesi'ne "isminin açıklanmasını istemeyen bir vatan- daşın kendisıne teslim ettığı bir telefon görüşme ban- dını bızzat deşifre ederek" teslim ettiğini söylüyor. Bant, FP'yi güdümünde tutan Erbakan'la Meclis Başkanvekili FP'li Yasin Hatiboğlu arasındaki bir gö- MArkasıSo. 19, Sü. l'de Nobel ödüllü çağdaş bir soytarı Dario Fo Dario Fo, Luigi Pirandello'dan sonra Nobel Edebiyat Ödülü alan ikinci yazar idi. Pirandello'dan farklı olarak sadece tiyatroyla ilgilenmiş ve ayrıksı bir tiyatro anlayışı geliştirmiş ve oyunlarını da bu doğrultuda kaleme almıştı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Telekulak 'Tantan'asında Kıdak Arth Edilenter! Başkent Emniyeti'nde olup bitenler, başta Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral olmak üzere üst-alt düzey 11 kişinin görevden uzaklaştınlmasıyla yeni bir ıvme kazandı. Görünüm, ahşık olduğumuz cinsten değil. Başta MArkosıSo.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog