Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Q)1O"7.4 R A o v o Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ « 1 Cumhuriyet ' f yfSMrMBEKtaPTESLM / / # SMTftra*KMBUÜİ ** F nDdabğnuz lulabm admı, kredı kjıtımzın ntnLsrftS! « soo kuilanma tanhı ıle btrtıkle bıldınn, btap evraızde olsuo Admm, scyadmızı ve relefbn mınuranız! da foidjnneyı umunuyuı Dvt degılsenu. dılersauz Oye de ohm ya da üyehgımzı vrmlcym HER İŞLEM BİK TELEFOJJLA.021? 514 01 »6 6. YIL SAYI: 26900 / 225.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 HA2İRAN1999SALI H R H İ K İ K I T A P Ord. Prof. Pr. YUSUF HİKMET BAYUR BALKAN SAVAŞLARI BİRİNCİ BALKAN SAVAŞM Yakın Türk tarihinin bu unutulmaz sayfalarını Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un "Birinci Balkan Savaşı-I" adlı kapsamlı bilimsel çalışmasında -. • - ifgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... FERENC HERCZEG BIZANS Çeviren: Sadrettin Karatay İstanbul'un alınışının 546. yılında, "kuşatmanın son günü Bizans"a Avrupalı gözüyle bir bakış... Keyifle okunan güzel biroyun... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... ff Tarihi dava başladı. PKK lideri: Kurtuluş demokratik cumhuriyetin çatısı Öcalan6 özürietMRALTDAN .*• HtKMET ÇETtNKAlA Ölüm korkusu1 DGM Başkanı Turgut Okyay tarihi davayı başlatıyor... Açık yeşil renkJi camlı fanusa eli kanlı terör örgütünün başı Abdullah Öcalan giriyor ve sandalyeye oturuyor... Savunmasmda Yunanistan'ın PKK ile ilişkisini kabul eden Öcalan, HADEP'in PKK tabanında siyaset yaptığını söylüyor... 1 Öcalan ölümden korkuyor ıj^ydu? Evet!.. Öcalan ' »aşamak istiyorum" sözcüğünü sık sık yineledi... kablll e t t î Binlerce insanın ölümünden sorumlu tutulan Abdullah Öcalan, ölüm cezası istemiyle ilk kez yargı karşısma çıktı. Iddianamenin tamamını kabul eden Öcalan, şehit ailelerinin acısını paylaştığını belirterek özür diledi. PKK lideri, mahkemede askeri yargıcın bulunmasınm, bir sakınca yaratmayacağını, Avrupa'nın isteklerinin önemli olmadığını vurguladı. PKK'nin illegal bir örgüt olduğunu kabul eden Öcalan, HADEP'in PKK tabanı üzerinde politika yaptığını söyledi. 13. Sayfada Yabancı basın A'Halk Jüşmanı yargılanıyor' # Abdullah Öcalan'ın îmrah Adası'nda yargılanmaya başlanması yabancı basmda geniş yer aldı. Belçika'da yayımlanan Le Soir gazetesi "Öcalan, Türk adaletinin önünde" başlıklı haberinde, Mudanya sokaklanna asılmış tngilizce afişlerden ahntılar yaparak terör örgütünün başı haİdondaki görüşleri yansıttı ve "Öcalan, insardık suçu işlemiş bir canidir" ifadelerine yer verdi. Fransız Le Figaro ve Liberation •gazeteleri "Öcalan, Türk yargısı önünde" başhğıyla verdikleri haberlerinde, Türkiye'de kamuoyunun büyük bir kısmımn, ÖcaJan'ın ölüm cezasma mahkûm edilmesinden yana olduğunu belırttiler. • 4. Sayfada 'Barı$ için yaşamam gerekli' Yunanistan, Rusya ve Italya'yı 'uluslararası hukukun gereğini yapmadıklan' için suçlayan Öcalan, banş için yaşamasınm gerekJi olduğunu ileri sürdü. Örgüt elemanlanna silahlan bırakma çağnsı yapan Öcalan, "Bizi koruyacak olan demokratik cumhuriyetin çatısıdır. Ben bunu gördüm. Başka bir yer yoktur" dedi. Banş ve kardeşlik için hizmet edecegini vurgulayan Öcalan, 3 ay içerisinde dağdakileri indirebileceğini savundu. • 5. Sayfada BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT 'Söz, bağımsız Türk adaletinde'# Başbakan Bülent Ecevit, Abdullah Öcalan'ın yargılanmasıyla ilgili olarak "Şimdi söz, bağımsız Tûrk adaletinde. Terör örgütünün elebaşının yargılanması ile ilgibtâm hazırlıklar, zamanmda, eksiksiz ve ciddi bir devlete yaraşır şekilde tamamlanmış durumda" dedi. imralı Adası'ndaki yargılama dün sabah saşt 10.00'da başladı. Gafeeteciler, şehit yakınlan, gaziler ve avukatlann yer aldığı saiona özel bir kaptdan getirilen Abdutiah Ocatan, yerine oturduKtan sonra çevreaW dikkatJi gözleri* süzdü. Bir cam kafesin »çinde oturan Öcalan, ba^o ve işkence görmediğini söyledi. (Fotoğraf: A.NKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Bülent Ecevit, Abduilah Öealan'ın yargılanmasıyla ilgili "Tiim hazırlıklar tamamiandı. Bu arada, gerek sanıgın, gerek avukatlann tüm haklan göze- tilryor. Avnı zamanda dunış- mayı izleyecek olan gazetecile- rin tüm gereksinimieride kar- şıbnıyor. Bu konuda ilgili tüm devlet kuruluşlan Um bir uyum içerisinde çakjö" açık- lamasını yaptı. Ecevit, başka bir soru üzerine, "Şimdi var- gısürecibaşladığınagöre.ben avnnülarü/trindcduramam, ama $öz konusu olan devletin kabhmı ile değiL de\lete rağ- men. devletekarşı birtakımgi- rişiınlerüı muhasebesi yapıb- yor. Bu konuda şu aşamada daha fazla aynjıtrya girmem doğru olmaz" demekle yetin- dı. DYP Genel Başkan Yar- dtmcısı Nahh Menteşede, dün genel merkezde düzenledifi basın toplantısında, yayımla- nan görüntüJerde Öcalan'ın özür diiediğıni ve barışa hiz- met edeceğını söyledigini anımsattı. "Türk adaleti Oca- lan'a gerekli dersi verecektir" dıyen Merlte^e şunlan söyle- di: "Mahkemede müdahil avukatlann yanı sıra sanık avukatlan da var. Abdullah Öcalan bir şe> söyleyeınedL Sanık a\iıkatlarııun ne söyle- yeceklerini merak ediyorum. Ama dost düşman harekete geçmiş, adaletimize gölge dü- şürmekistemektedirter. Mah- keme hejçtinde askeri üye ol- mjrkosıSo. 19, Sü. 7'de Yazı ve Fotograflar HİKMET ÇETÎNKAYA, DENtZ TEZTEL, ERDOGAN KÖSEOĞLU, AYŞE YILDIRIM, LEVENJ tiENCELLİ, ALPER BALU, BERTAN AĞAIVOĞLÜ MudanyaMa gergîn befeleyişMudanya'da iskelenin bulunduğu yasak bölgenin etrafinı çeviren aileler her zamankinden daha gergin ve kızgındı. Kendilerinden az sayıda kişinin duruşmayı izlemesine izin verilmesine kızan aileler, iskele meydanına girmek istedi. Polis barikatıyla durdurulan aileler, bu kez tepkilerini sloganlarla ve bağınşlarla mahkeme heyetine yöneltti. MUDANYA- Mudanya, tarihinin en gergin günlerjnden birini dün ya- şadı. Abdullah Öcalan'ın duruşma- sı Imralfda sürerken, duruşma salo- nundan ilk görüntülenn televizyon- larda yayımlanması üzerine şehit yakınlan arasında bulunan bir grup genç, basın mensuplanna saldırdı. TepkiJenni özel televizyon kanalla-. nna yoğunlaştıran şehit yalonlan,- "Neremi neremi, oranu buramı programı yapanlar burada, daha önce nerelerdejdiler'' diye bağırdı- lar. Tüm şehit aileleri dernekleri adı- na yapılan ortak açıklamada, pış- .manlık yasası için referandum ya- • pılması istendi. Şehit ve gazi aile- leri, dün sabah erkenden Mudan- ya'ya akjn etti. Mudanya'da günler- dir Öcalan'ın yargılanmasını bekle- • yen yüzlerce aileye dün de Türki- MArkosıSa. 19, Sü. 3'te JjURUŞMAYA GÎRENLERERETÎNA KONTROLÜ YAPILDI Mudanya halkı erken uyandı... # Mudanya liçe Jandarma Komutanlıği'na önce gazeteciler geldi. Önceki gün doku ve retina ömekJeri alınan gazetecilere, duruşma salonuna girişte kullanacaklan güvenlik kartlan dağırıldı. Geniş gûvenJik önlemleri altında kontrolleri yapılan gazeteci ve müdahiller, şaat 06.00'dan itibaren iskelede demirleyen ve erzak yûklenen deniz otobüsûne bindirildiler. Öcalan'ın yakınlan ve avukatlan ise Imralı'ya Gemlik Iskelesi'nden götürüldü. • 4. Sayfada lÜRKtYE'YE YARGILAMAYLA İLGİLİKAYÜIİLETİLECEK Avrupa Birliği davayı tartışacak # AB'nin 3-4 Haziran günlerinde Köln'de yapılacak zirvesi, Türkiye için.iki açıdan önem taşıyor. Zirvede, yargılama ile ilgili Türkiye'ye yönelik bir eleştiri ya da ölüm cezası karannın alınmas] ve uygulanması durumunda ortaya çtkabiîecek sorunlan içeren bir görüş jletilmesi bekJeniyor. Türkiye'yi, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'nden dışlanma tehlikesryle karşı karşıya bırakan süreç kapsamında AB. BAB ile bütünleşme adımını atacak. • 3. Sayfada Adacık krizi büyüyor # Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik yaratan Agathonisi Adası'na, Yunan bayrağı dikildi. Yunan yönetiminjn Ankara'nın geçen hafta içindeki uyanlanna karşın Agathonisi Adası'yla ilgili girişimlerinden vazgeçmemesi üzerine dün Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay yetkililerinin katıldığı üst düzey bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda alınacak kararlar ışıgında Yunanistan'a gösterilecek tepkinin niteliğinin belirleneceği kaydedildi. # Dışişl'n Bakanlığı, konuyu son derece "kritik" olarak nitelendirdi. Bakanhktan bir yetkili, Yunanistan'ın bu tür tutumlannın yeni olmadığını belirtirken Türkiye'nin gerekli önlemleri alacağını bılJırdi. • 8. Sayfada Kuran kursunda pazarlık # Koalisyonun ince pazarlık noktasını oluşturan madde, tabanlara mesaj niteliğini taşıyor. DSP- MHP-ANAP hükümeti, 5. sınıfı bitiren öğrencilerin yaz aylannda Diyanet lşleri Başkanlığfnca açılacak Kuran kurslanna girmesini öngören koalisyon protokolü maddesini yönetmeliğe dönüştürmeye hazırlanıyor. M Z Sayfada 'Keşmir'de savaş kapıda' # Hindistan'ın, Keşmir'în Pakistan tarafını önceki gün bombalaması sonucu 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Pakistan'da yayımlanan bazı gazeteler ölü sayısını 15 olarak duyurdu. Pakistan, olası savaş halinde elindeki nükleer silahlan kullanabileceği mesajını' verdi. tki ülkenin liderlerinin Yeni Delhi'de bir araya gelmesi de bekleniyor. • 10. Sayfada KOSOVA'DA StVİL CAYIPLAR ARTIYOR • 11. Sayfada YNI GÜNBATIMI>fIN OZANLARI • 15. Sayfada CARADENlZ SÎYASf KARARLARLA KATLEDİLİYOR M 19. Sayfada îAĞIMLILIK İLK SİGARAYLA BAŞLAYABİLİR Wk Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK OZÜP Dileyen Katil! Camdan yapılmış hücresine aJınır alınmaz, ilk işi mahkeme heyetine bakmak oldu. Yavaşça başmı çevirdi. Avukat sıralannı gözden ge- çirdi. Başını ve gözlerini, sabit birfilm kamerası gibı, şe- hit ailelerine çevirdi. Yuvalannda bir sağa bir sola gidip gelen o karanlık gözler. mArkasıSa.l9,Sü. Vde Ekonoınide üç başlılık # Yeni koalisyonda ekonomi yönetiminin dağıtımı çarpık bir tabloya neden oldu. Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı ANAP'a, Hazine Müsteşarlığı DSP'ye verilirken Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın MHP'ye ayrılmasının "eşgüdüm sıkmtısı" yaratabileceği belirtildi. • 13. Sayfada BORSA Dün 5O69 Önceki 52^7 DOLAR •ûDün 407.000 önceki 4O5.25O MARK Dün 218.OOO önceki 217.000 ALTIN ODün 3.535.OOO önceki 3.515.OOO G.Saray'ın hedefleri ; . büyüdü •: # G.Saray'daüstüste kazanılan 3. şampiyonluk camiada büyük sevinç yaratırken yönetim, teknik kadro ve futbolcular, "Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ile yanm İcalan bir hesabımız var" açıklamasını yaptılar. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'de S a W Güçler... Fay hattfpda kurulan 57. hükümeti hizmete sokma törenlen, Öcalan davası, ekonomide sanayıciferin kârdan zarar etme feryadı, son 10 günün belirleyici konulan oldu. Bugünü CHP'deki gelişmemelere, affedersiniz ge- Ytşmelere ayıralım. 22 Mayıs kınltayı, affedersiniz kurultayı pek çok ba- kımdan oğretici oldu. Her ne şartta olursa olsun, CHP • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog