Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

UJ Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyea 0)107.4 RAOVO Cumhuriyet ISTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAY1Z 75. YIL SAYI: 26815 / 175000 TL (KDViçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (7945-7997) 8 MART 1999 PAZARTESİ 'Mustafa Eren' kod adlı Kemal Ertürk, Sivrihisardapatlayıcı maddeyleyakalandı Suikast sanığı gözaltında• Çankın Valisi Ayhan Çevik'e düzenlenen bombalı suikastın faillerinden olduğu belirtilen Ertürk'ün yakalanmasının ardından polis, soruşturmanm kilit isimlerinden Ali Gülmez ile "Savaş Doğan" sahte kimlikli militanın peşine düştü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çankın Valisi Ayhan Çevik'e yönelik suikastın faillerinden olduğu bıldirilen "Mustafa Eren" kod adlı TİKKO mi- litanı Kemal Ertürk, önceki gece Siv- nhısar'da düzenlenen operasyonla ya- kalandı. Ertürk'ün Polatlı'da kullandı- ğı otomobilin sahibı ve ağabeyı olan Bülent Ertürkde tstanbul'da ele geçı- nlırken soruşturmanın kılit isimlerin- den "Aris" kod adlı Ali Gülmez ile "Sa- vaş Doğan" sahte kimlikli militanın ya- kalanmasıyla suikastın tamamen ay- dınlatılacağı ve örgüte büyük darbe vu- rulacağı bildirildi 3 kişinin yaşamını yitirdıği ve 8 kişinin yaralandığı Çan- kın Valisi Ayhan Çevık"e yönelik bom- balı suikast olayında. emniyet güçleri- nın yürüttüğü operasyonlardan sonuç alınmaya başlandı Alınan bilgiye gö- re istihbarat birimlen ertesi günü su- ikastı çözdü. Saldırganlann otomobil- le kaçtığı belirlenmesi üzerine kentin Ankara ve Kastamonu çıkışlan izlene- rek geniş çaplı arama faalıyetleri yürü- tüldü. Bombalı saldınnın ardından baş- latılan çalışmalar sırasında Çonım nü- fusuna kayıtlı Savaş Doğan sahte kim- likli bır militan ıle Tokat nüfusuna ka- yıtlı Mustafa Eren sahte kimlikli Ke- mal Ertürk'ün eşkâlleri belirlenerek soruştunma bu yönde derinleştirildi. Operasyonlar sürerken olayda kulla- nıldığı belırlenen "34 UBA 52" plaka- lı Doğan marka otomobil, dün akşam saatlennde Polatlı'da ele geçirildi Oto- mobilin sahibi Ertürk, tstanbul-Ok- meydanı'ndaki evinden önceki akşam gözaltına alındı Ertürk'ün, Kemal Er- türk'e otomobilı verdikten sonra "oto- mobilinin çalındığT iddiasıyla polise başvurduğubelınildi. Emniyet yetkilı- M Arkası Sa. 6, Sü. 4'te Yunanistan, Türkiye ile 'samimiyet paktı'nı kâğıt üzerinde bıraktı Atina anlaşmalara uymuyor PKK paraları Atina'da• Terör örgütü PKK'nin, Yunanistan bankalannda Dilan kod adlı Şemse Kılıç ve bazı örgût üyeleri adına hesabı bulunduğu ortaya çıktı. Kıhç'ın Yunanistan Başbakanı Simiris başta olmak üzere hükümet üyelerini suçlaması üzerine Yunanistan'm ünlü gazetesi Stohos, "Özel servislerimiz, Dilan'ın ve başka Kürtlerin adına yatınlmış bütün paralan bloke etmelidir" önerisinde bulundu. Görevden alınan Yunan gizli servisi ElP'nin eski başkanı Stavrakakis, Şemse Kılıç'ı mahkemeye verdi. ANKARA (AA) - Terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra te- röre verdıği destek nedeniyle uluslararası plat- formda maskesi düşen Yunanistan ile kucak aç- tıgı terör örgütü arasındaki kavga ilk günkü ta- zeliğıyle sürüyor. Bir Yunan gazetesi, terör ör- gütünün ülkelerinde bulunan "milyonlarcadrah- milik" hesaplannın bloke edilmesini önerirken, Öcalan'ın yakalanmasından sonragöre\den alı- nan Yunan gizli servisi ElP'nin eskı başkanı Stavrakakis. terör örgütü başının sekreten Şem- se Kıhç'ı mahkemeye verdi. M Arkası Sa. 6, Sü. l'de Ekonomide zor dönem, seçim sonrasına• DSP azınlık hükümeti, ivedi karar gerektiren konular dışında ekonomi politikasını "var olan durumun sürdürülmesine" dayandırırken Bankalar Yasası'ndan bütçeye, Uluslararası Para Fonu'yla anlaşmadan faiz sıkıntısma dek uzanan bir dizi temel sorunun çözümü, seçim sonrası gelecek hükümeti bekliyor. RANUSALMAN ANKARA - Ekonomi çevre- leri yılın ikinci 6 ayı için ver- dikleri ılımlı mesajlarla "psi- kotojik rahatlama" sağlamaya çalışıyorlar. Ancak bu yılın ilk verileri de borçlanmadan üreti- me, faizlerden borç sarmalına dek olumsuz özellıklenni koru- yor. Terör örgütü lideri Abdul- lah Öcalan'ın yakalanması, se- çimler sonrasında IMF'yle kaynak içeren anlaşma yapıl- ması beklentisinin yanı sıra bankalann karşılık yükümlü- lüklerinin azaltılmasıyla faiz- lerdeki şişırilmış bölüm iner- ken enflasyonla yüzde 100'ün üzerinde bulunan faiz oranlan arasındaki uçurum kapanmı- yor. Enflasyondaki düşüş eğili- mine karşm yıllık ortalamada rüketici fiyat endeksi şubat ayında ancak yüzde 78.5 oldu. Enflasyonla mücadelede top- tan eşya fıyat endeksi hedef se- çilirken 1998 yılında iki endeks arasındaki fark açıldı. Yani Ocak 1998'de 4.8'lik puan farkj TÜFE aleyhine ar- tarak 14 puana dek yükseldi. Böylece enflasyondaki sınırlı düşüşten bile ücretlı ve dar ge- lirli kesim yenne, sanayiciler daha fazla yararlandılar. Özellikle Rusya bunalımın- dan sonra Vergi Yasası'ndaki değişiklik isteklerine koşut fa- ızleri yükselten bankacılık ke- sımının ise anayasa ihlaliyle geçici bütçede elde ettiği vergı ödünlerine karşın 1998 yılında yüzde 100, hatta yüzde 200'e varan kârlılık artışı sağlamala- n dikkat çekti. Hisse senetlen lstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ışlem gören 11 bankanın 1998 yılı net kân or- talama yüzde 105.7 düzeyınde gerçekleşti. Türkıye'nin faiz ödeme yü- künün bile içinde yer almadıgı iç borç stoku, geçen yıl yüzde 84.8 oranında artarak 1998 yıl sonunda 6 katrilyon 283 trilyon lıradan 11 katnlyon 612 trilyon lıraya yükseldi. Yalnızca ocak- şubat aylannda 3 katnlyon 440 tnlyon lıra iç borçlanmaya gi- U Arkası Sa. 6, Sü. l'de • PKK'ye verdiği destek iyice su yüzüne çıkan Yunanistan, terör örgütüne yardım ederek uluslararası anlaşmalan çiğnediği gibi Atina ve Ankara arasında imzalanan anlaşmalara da uymuyor. İki ülke arasında 1930, 1933 ve 1938 yıllannda imzalanan anlaşma ve sözleşmeler Yunanistan'm Öcalan'a verdiği destekle çiğnendi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Teronzmı destek- leyerek uluslararası anlaşmalan ıhlal eden Yunanıstan'ın, Türkiye ıle 1930'lu yıllarda ımzaladığı ikili anlaşmala- ra da uymadığı belirlendi. PKJC lideri Abdullah Öca- lan'ı Naırobı BüNÜkelçıliğı'nde gizleven, terör örgütü- ne yıllarca sıyası ve lojıstık destek \eren Yunanistan, ıkilı anlaşmalara uymadı. Yunanistan. Türkiye ile 1930 yılında ımzaladığı 'Dostiuk. Tarafsızlık. l ziaştırma ve Hakemlik Antiaşması" ıle 1933 yılında ımzaladığı 'Sa- müni Anttaşma PakO'na ek olarak 27 Nısan 1938 tan- hınde ek bir sözleşme imzaladı. Dönemın başbakanlan Ceial Bayar ve Jean Metaksas tarafından imzalanan ek sözlejmenin bazı maddelen şöyle: • Akit iki yüksek taraftan biri. kendisinin neden ol- madığı bir ya da bırkaç devletın bir saldınsına uğrarsa, öteki âkit yüksek taraf o devlet ya da de\ letlenn asker- lerini, silahlannı. savaş gereçlerini geçirmek ya da yiye- cek. hayvan ve benzerini sağlamak ve geri çekilen ordu- lannı geçinnek ya da asken keşıflerde bulunmak üzere, kendi topraklanndan yararlanmasına. gerektığınde sı- lahla karşı koyarak tarafsızltğını korumayı yükümlenir. • Âkit iki yüksek taraftan bıri, üçüncü bir ya da bir- kaç devletin düşmanca bir davranışıyla karşılaşırsa, öte- kı âkit taraf duruma çare bulmak üzere tüm çabayı gös- terecektir. Bu çabalara karşın savaş bir oldubittı olursa, her iki âkit taraf, kendî yüksek çıkarlanna uygun bır çö- züm bulmak amacı ile durumu anlayışlı bir yaklaşım ve özenle yenıden ıncelemeyi yükümlenır • Âkit iki yüksek taraf kendı topraklan üzennde öte- kı ülkenin esenlık ve güvenlığıni bozmak ya da hükü- • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da Kosova toprağı kan kokuyor• Bir yıldan bu yana her gün kentlerden, köylerden, yol kavşaklanndan, dağlardan ölüm haberleri geliyor. Geceleri salt dağ başlan, ıssız köy yollan değil, Kosova'nın kentlerinde. kasabalannda da el ayak çekiliyor. Sokaklarda korku, zırhlı araçlar, askerler ve silahlandınlmış siviller kol geziyor. • Gece ya da gündüz uzak tepelerden kentlere. kasabalara kadar ulaşan sürekli silah sesleri kanıksanmış. Kimse başını çevirip bakmıyor bile. Priştine'deki gazetecilerin olağan bir günü. önce dün öldürülen Sırplann, ardından da dün öldürülen Arnavutlann listesini alarak başlıyor. WDW BKftTn yazı Azt» yarn Gnmtariyetie C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T 1 S A L İ Y1KINTILAR I YIKINTILAR VOLNEY Çeviren: Samim Kazım Akses Ünlü Fransız düşünür-tarihçi Volney'in en onemli yapıtı olan Yıkıntılar; toplumların, inançların, dinlerin doğuşunun bilimsel öyküsü... İmparatorlukların yükseliş ve çöküşlerinin gizleri, uyanan halkların yöneticileriyle hesaplaşmast ve Fransız Devrimi'nin dünya çapmdaki etkileri üzerine bir ütopya... Fransız Devrimi'nden yalnızca iki yıl sonra yayımlanan bu kitap, bilimsel çözümlemeleri ve günümüze kadar uzanan öngörüleriyle gerçekten etkileyici... Salı günü Cumhuriyet 'le C \ R S A M R A ÇÜRÜYÜŞTEN DİRİLİŞE MÜMTAZSOYSAL Ülkemizde son yılların en yaygın izlenimi nedir diye sorulsa, yanıt kuşkusuz "genel çürüyüş" olacaktır. İyi de, bu izlenim nasıl silinir, Türkiye için yeniden dirilişin yolu nasıl açılır? Düğüm, toplumu dirilişe götürecek olan doğru ilkeleri belirlemekle çözülebilirdi. Gözlemlerle ilkeleri biraraya getirerek, Türkiye'deki sorunların genel görünümü ve çözüm doğrultuları bakımından berraklığa erişmek ve Türkiye'nin layık olduğu parlak geleceği görebilmek amauyla Mümtaz Soysal tarafından hazırlanan kitabı, bu haftaya özgü üçüncü kitap olarak okurlarımıza sunuyoruz. Çarşamba günü CumhuriyeC 'le BUCÜN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MArka Sayfada BALKANLAR'DA 8 MART KUTLAMASI • 6. Sayfada ECEVİTtN DtYARBAKIR ÇIKARMASI 'Güneydoğu'ya banş' • Başbakan Bülent Ecevit, yoğun güvenlik önlemleri altında 8 bakan ve çok sayıda bürokratla Diyarbakır'a gitti. Başbakan Bülent Ecevit Güneydoğu Acil Yardım Paketi'nin Türkiye"ye huzur getireceğini savunarak "Bölgeyi, en hızlı ve adaletli şekilde kalkındıracağız. Güneydoğu'ya banş diliyorum" dedi. • Bölgenin eğitim, sağhk ve kültür alanmdaki sorunlannm çözümünün de görüşüldüğü toplantıda 21 Mart nevruz kutlamalan öncesinde almacak güvenlik önlemleri de gözden geçirildi. Toplantıda aynca, PKK'nin kırsal alanlardaki silahh faaliyetleri ve son gelişmelerle ilgili alınması gereken önlemler de görüşüldü. • 4. Sayfada FEMERBAHÇE 4 PUAN GERtYE DÜŞTÜ Büyük maç G. Saray'ın • Türkiye Bırinci Futbol Lıgi'nde sonucu haftalardır merakla beklenen derbi maçında lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçın gollerini Okan ve Hakan Şükür attı. Bu skorla 3 puana ulaşan San-Kırmızıhlar, en yakın rakibi Fenerbahçe'yle olan puan farkını 4'e, lig üçüncüsü Beşiktaş'la da 5'e çıkararak liderhğim sürdürdü. • Alınan güvenlik önlemlerine karşın maç öncesi çıkan olaylar spor dünyasında üzüntü yarattı. Stat dışı ve içindeki olaylarda çok sayıda kışi çeşitli yerlennden yaralanırken yetkilıler Galatasaray ıle Fenerbahçe arasında oynan maç nedeniyle 10 bıne yakın güvenlik görevlisinin görev yaptığını açıkladılar. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yunanistan Adil Yargılanmalı! Öcalan'ın uluslararası bir operasyonla Türkiye'ye getirildiği 16 Şubat'tan bu yana Yunanıstan'la ilgili her gelişmenin ardından şu yorumu yapıyoruz: "Komşumuz bu işin içine boğazına kadar batmış!" Yunanistan'm teröristlerle daha önceki ilişktterı bir bir dökülüncede, "Bu kadarınapes"demeden ede- mıyoruz! Şimdi bu yorumların benzerini AB için de yapmak • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog