Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

BJLJ Cumhuriyel INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cu m hu r iye AD YO Cumhuriyet ITANBUL VE ÇEVRESİNDE YAY1NDAYIZ 75. YIL SAYI: 26814 / 175000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) 7 MART 1999 PAZAR Saldınyı planlayıp yönettiği saptanan 'Nilüfer' kod adlı kadın militan aranıyor Hedef iki valiycli Hukuk Silahı... Çankın Valisi Sayın Ay- han Çevik'e yöneltilen te- rör eylemi "profesyonel" işidir.Bombayüklü bir oto- mobil uzaktan kumanday- la padaülryor. Sonuç üç ötö, sekizyarah. Kanlı terör eylemi, neyin ne olduğunu dünyada bir kez daha gözler önüne ser- miştir. Ancak görmek isteme- yen gözlerin yinede açdma- yacaönı bilmekte yarar var. Içerde PKK'nin yenü- gisi ve örgüt başınuı yaka- lanmasıyla umutsuzianaıı teröristler, tükenmedikle- rini kanıtiamakiçin her şe- yi göze alacaklardır. Boşuna çaba... Türkiye teröretesfim ola- cak bir ülke değiL. Bu arük kanıtiandı. Teröristierin son çılgın- lıklanyla belki birazdaha kan dökülür; ama, sonuç değişmez. Olayın bu yanı açık se- çik-. • Oiayın ötekiyûzünde Av- rupa'da kimi çevrelerin Öcalan davasma bakışı var. Sözümona dosüanmızdan yüksden seslere bakıhrsa, Öcalan davasını Türld- ye'nin yargılaıımasma dö- nüştünnekisteyepçevreler azbuzdeğiL.. Bu da sonuçvenneyecek. Türkiye'de deraokrasi- nin eksik gedik yanlan <*• duğunu cümle âlem biü- yor, ülkenin içinde hukuk devieti koşullannı tam an- lamında yaratmak için ça- bşansiyasalgüçierde azun- sanamaz. Ancak Türki- ye'ninrejimindekidemok- ratik oluşumun eksikliği, dünyaca tescilli bir terörist başım aklamak için baha- np rliyp kııllanılamay- Silahiı eylemlere bağla- nan umutian boşa çıkan- lar, şimdi Öcalan'uı yargı- lanmasındanyararlanmak istiyorlar. Türkiye bunlara firsat vermemelL. • Ulkemiz Avrupa Konse- yi'nin üyesidir. alüna imza atüğunız uluslararası söz- leşmelerin gecikmiş gerek- lerini h d a yerine getirme- Hyiz. Cumhuriyet Tûrldye- si'ne yalaşanı budur. Lzun yıllardan beri sü- regelen ve nice can alan te- rörekarşısavaşım, ülke ça- pında süayönetime başvu- rulmadan yürütüldü, bir tek Idşi idam edilmedi, çok partili rejimin koşullann- dan vazğeçilmedi. Avrupa'da yuvalannuş düşman çevrelerinin eün- delti bütün süahJan almak en etkUi siyasettir. Dağdaki teröriste karşı askerin sila- hım kullanan Türkiye, bu kez de hukuk silahını kul- lanmasmı bilecektir. Cumhuriyvt ÇÖZÜImek Üzere Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e düzenlenen bombalı saldınya yönelik önemli ipuçlan belirlendi. Ankara'dan çalınan ikinci plakanın, yine Tokat civanndaki operasyonlarda adı geçen bir devlet yöneticisine suikastta kullanılacağı saptandı. Emniyet, adını gizli tuttuğu devlet yetkilisini sivil görevliler ağırlıklı olmak üzere geniş korumaya aldı. Ankara'dan Çankın'ya giden ABD'li terör uzmanlannın, oiayın karanhk bağlantılannı çözmek üzere olduklan bildirildi. SERTAÇEŞ ÇANMRI - Çankın Valisi Ayhan Çevik'e bombalı saldı- n düzenleyen terör örgütûnün. Ankara'dan çalınan ıkıncı pla- kayı kullanarak yine Tokat ci- vanndaki operasyonlarda adı geçen önemli bir devlet yöne- ticisıni ikinci hedef seçtığı ög- renildı. Çankın'dakı eylemi planlayıp yöneten "Nilüfer" kod adlı kadın militan aranır- ken, adı emniyet tarafından gizlenen devlet yetkilisi için. ağırlığı sivil görevlilerden oluşan geniş güvenlik önlemı alındı. Tokat' ın Topçam, Er- baa, Turhal, Reşadiye ve Nik- sar ilçelerinın kırsal kesimle- rinde geniş çaplı sen operas- yonlar başlatıldı. TKP-ML TtKJCO örgütü- nûn "Konfenuıs" kanadınca gerçekleştınlen bombalı sal- dın nedenıyle gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü olayla ilgisı olmadığı gerekçesiyle serbest bıra- kıldı. Çankın Valilıği yetkilileri, saldından sonra yapılan ihbarlan "Işgüzarlık yapmışlar. Aslstz çık- tı" diye değerlendırdıler Dün gece geç vakıtlere kadar sûrdürûlen operasyonlarda Çankı- n Meslek Yüksekokulu'nda öğre- nim gören bir grup öğrencı de gö- Bombafa saldında yaşatnını yitiren iki öğrend için dün Çankın'da tören düzenfcndi. Fat- ma Dönmez ve Enirah Ersoy'un arkad^lan gdzyaşiamu tutamadılar. (Fotoğraf: AA) 14 kîşi serbest bırakıldı TKP-ML TIKKO örgütûnün "Konferans" kanadınca gerçekleştirilen bombalı saldın nedeniyle gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü olayla ilgileri olmadıgı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Valilik yetkilileri, saldından sonra yapılan ihbarlan "Işgüzarlık yapmişlar. Asılsız çıktı" diye değerlendirdiler. Dün gece geç vakitlere kadar sürdürülen operasyonlarda Çankın Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören bir grup öğrenci de gözaltına alındı. Cenazede terör karşıtıgösteri ÇANKIRI/SAMSIIN (Camhariyct) - Yasadışı terör örgütü Tûrkiye Işçi Köylü Kurtuluş Ordusu'nun fîiKKO), Çankın Valisi Ayhan Çevik'e düzenlediği bombalı saldın sonucunda yaşammı yitirenler Çankın vç Samsun'da topraga verildi. Törenier, teröre karşı büyük gösterilere dönûştü. îçişleri BakanlığYndan Çankın Valiliğrne gönderilen "TSrenler bir grubon gövde gösterisine döoüşmesm. Seçim yasaklanna uyubun" talimatı üzerine, önceki gûn görülen MHP bayraklan dün yurttaşlann ellerinde yoktu. Bombalı saldın sonucu yaşamıru yitiren kız meslek lisesi öğrencisi Fatma Dönmez ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Emrah Er«ıy için dûn Çankın Anıt Alanı'nda tören diizenlendi. Törene İçişleri Bakanlığj Müsteşan ve eski Çankın valilerinden mArkasıSa.8,Sü.3te zalhna alındı. Saldınyı planladığı ve yönettiği belirlenen "NOûfer" kod adlı militanın yakalanması için tstanbul'daki operasyonlar yoğun- laştınldı. Bu çerçevede olayda kul- lanılan Şahın marka bir araba ele geçirildi. Polatlı'da, saldınyı ger- çekleştiren terönstlerce kullanıldı- ğı sanılan bir otomobil terk edilmış olarak bulundu. 34 UBA 52 plaka- lı Toyota marka otomobılde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı. Emniyet Müdürlüğû Olay Yen tn- celeme Şube Müdürlüğû'nden Po- latlı'ya göndenlen bir ekip, otomo- bildeparmak izı araştınnası yaptı. Ankara, Istanbul. Tokat veya Çan- kın'da gözaltında tutulanlardan 2 kişının, Ankara'dan sahte plakayı çalan kişiler olduğu oeiırtildi. "06 TPK 09" olan diğer plakanın, TİK- KO'nun suikast düzenlemeyı plan- ladığı ikinci bir devlet görevîısıne yönelik kullanılma olasıhğı nede- nıyle güvenlik önlemlen arttınldı. MArkasıSa.8,ŞiL3'te "" TtKKO'NUN BOMBACISI ARANIYOR • 8. Sayfada YARALANAN TÜPÇÜ FELÇ OLDU MS. Sayfada Kosova sorunu NATO sorunu haline geldi; taraflar 10 gün sonra yeniden buluşacak Belgrad ateşle oynuyor CHP seçim kampanyasını, kurucusu Atatürk'ün mezannı ziyaretederek başlattı. (Fotoğraf: SERDAR ÖZSOY) • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin 18 Nisan 1999 seçimlerinde barajı geçemeyeceği yönündeki iddiaları yanıtlarken "Bunlar rüya göruyorlar, hatim ındiriyorlar. Kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar" dedi. CHP lideri Baykal, seçimlere katılacak parti adayfarının tanıtımı nedeniyle Büyük Ankara Oteli'nde düzenlenen toplantıya gelişinde alkışlar ve "Başbakan Baykal" slogamyla karşılandı. Baykal, seçim kampanyasını daha sonra partılilerle Anıtkabir'e yürüyüş düzenleyerek başlattı. • 4. Sayfada Baykal: Medyadan bize hayıryok • NATO, anlaşmaya vanldığında banşı sağlamak üzere; Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç'in anlaşmaya yanaşmaması durumunda ise caydıncı bir güç olarak müdahale etme karannda. Ama bu, Rambouillet görüşmeleri sırasında ve hemen sonrasında sanıldığı kadar kolay olmayacak. AYDIN ENGtN ~ 15 Mart'ta ikinci tunı başlayacak Kosova gö- rüşmelerinde kilit sorun, NATO bırliklerinin Ko- sova'da üstlenmesi olacak. 28 bin kişilik ve ağır silahlarla donanmış bir NATO gücü olmaksızın gerek Rambouillet'de anla$maya vanlan nokta- lann gerekse ikinci tur göriismelerde bağıtlana- cak konulann hiçbir cıddiyetı olamayacağında Belgrad yönetimi hariç bütün taraflar göriiş bir- . ^ „ . ^ _ üği içinde. Hatta Kosova Amavutlan- nın temsilcileri bu- nu, öngörülen anlaş- maya "Evet" deme- lerinin önkoşulu olarak savunuyorlar. KOSOVA DÜĞÜMÜ AYDÜBÖN.n yazı dizisi salı günü Cumhuriyet'te Bütün ıplen elin- de tutan Yugoslavya Cumhurbaşkanı Mî- loseviç ise epey hü- ner sahibı olduğu siyasal manevralarla bölgeye bir NATO gücünün yerleşmesini önlemeye ça- lışıyor. Mılosevıç itırazını "Yügoslavya'nın ege- men bir devlet olduğu. Sırbistan'ın bo deviete bağh bir federe cumhum et olduğu \e bir dış güç olarak NATO'nun bölgeye verleşmesinin, BM sözleşmesine aykın olarak bir bağmuız devletin egemenUk haklanıun ihlali anlanuna geküği" • Arkası Sa. 8, Sü. 3 te C U M H U R t Y E T ' İ N K Ü L U R H İ Z M E T 1 S A L i Y1KINT1LAR I YIKINTILAR VOLNEY Çeviren: Samim Kazım Akses Ünlü Fransız düşünür-tarihçi • Volney'in en önemli yapıtı olan Yıkıntılar; toplumların, inançların, dinlerin doğuşunun biümsel öyküsü... İmparatorlukların yükseliş ve çöküşlerinin gizleri, uyanan halkların yöneticileriyle hesaplaşması ve Fransız Devrimi'nin dünya çapındaki etkileri üzerine bir ütopya... Fransız Devrimi'nden yalnızca iki yıl sonra yayımlanan bu kitap, bilimsel çözümlemeleri ve günümuze kadar uzanan öngörüleriyle gerçekten etkileyici... Sah günü Cumhuriyet 1e A K S A ' IV ÇÜRÜYÜŞTEN DİRİLİŞE MÜMTAZSOYSAL Ülkemizde son yılların en yaygın izlenimi nedir diye sorulsa, yanıt kuşkusuz "genel çürüyüş" olacaktır. İyi de, bu izlenim nasıl siRnir, Turkıye için yeniden dirilişin yolu nasıl açılır? Düğüm, toplumu dirilişe götürecek olan doğru ilkeleri belirlemekle çözülebilirdi. Gözlemlerle ilkeleri bir araya getirerek, Türkiye'deki sorunların genel görünümü ve çözüm doğrultuları bakımından berraklığa erişmek ve Türkive'nin layık olduğu parlak geleceği görebilmek amacıyla Mümtaz Soysal tarafından hazırlanan kitabı, bu haftaya özgü üçüncu kitap olarak okurlarımıza sunuyoruz. Çarşamba günü Cumhuriyet 1e PKK'YE DESTEK SÜRÜYOR M 6. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDÎ 1&-25-29-34-3&42 M 8. Sayfada YUNANLI PROFESÖR KİSTİKJS: TÜRKİYE ALEVlLlK SAYEStNDE AVRUPA'YA GİREBİLİR M12. Sayfada BÜYÜK MAÇ BUGÜN MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Demokratikleşme? Demokrasimiz zaman zaman kafasına bir konu, bir sorun takıyor. Yatıyor, kalkıyor aynı konu aynı sorun. Tartışmalarsürüp gidiyor. Partilerimiz demokrasimi- zin ilgilendiği konuya kucak açıyor; hazırlık üzerine hazırlık. Fakat yeni bir olay geliyor, bir sel gibi demokrasimi- zin aklına taktığı sorunu ya da konuyu alıp götürüyor. • Arkası Sa. 8, Sû. 1 'de Ştavay, bir gün mutlaka Zihni Anadol, seksen bir yıllık yaşamını adadı. Sekiz yılını hapiste geçirdi. ya da parti kurmaktı. Erken ölümleri gördü, yenik düşenleri... Değil mi ki Küba hâlâ ayaktaydı, o gelecekti... Solda birliği düşledi hep, olmadı. Anılarıyla birlikte TKP tarihint yazdı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Siyasiler Dağıttı! Türkiye'de siyaset, "umut" üzerine kurulu. Bu seçimde de benzer bir durumu yaşıyoruz. Siya- siler iyi dağrtıyor... Umudu yani... Seçmenin unutkanlığını firsat bilen parti liderleri, bir seçim önce ne demişiz diye bakarlar, onlara bir- kaç slogan takarlar, yepyeni bir seçim malzemesi ha- line getirip yurttaşa satarlar... Bu kez genel bir rüzgânn esmediğı dikkati çekıyor. • Arkası Sa, 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog