Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye Cumhuriyet İTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26812 / 175000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5MART1999CUMA Atina hükümeti gelen baskılara dayanamadı terör örgütüne karşı önlem alacakVıuıaııistaıı PKK'yi dışlıyor• Türkıye ve ABD'nin Yunanistan üzerinde uyguladığı baskı, sonucunu vermeye başladı. Simitis hükümeti ilk olarak Atina'daki ERNK bürosunu kapatmayı planhyor. Ardından PKK militanlannı sınır dışı etmeyi düşünen Yunan hükümeti. böylece yumuşak bır geçışle PKK'den kurtulmak istiyor. MURAT tLEM ATİNA - PKK lideri Abdullah Ocalan fiyaskosu ile uluslarara- sı kamuoyunda zor durumda ka- lan Yunanıstandakı Simitis hü- kümeti, PKK'yı de dışlamaya hazırlanıyor. Vradini gazetesin- de yer alan habere göre, Sımıtıs hükümeti PKK konusunda ikı önemlı paket hazırlı>or Hükümete yakın kişi- lenn kaynak göstenldıği haberde. baş- ta Türkıye ve ABD olmak üzere Ba- trnın baskılan sonucu hazırlandığı öğ- renılen önlem paketının en kısa zaman- da açıklanacağı belırtildı. Habere göre, hükümet ılk aşamada Atina'daki ERNK bürosunu kapatacak Dıplomatık çev- relere göre, PKK tepkisinden çekinen 'Şehir militanlan Atina'da eğitildV • Türkiye, terorizme verdiği desteği gün yüzüne çıkan Yunanistan'a karşı propaganda atağını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığf nca yayımlanan "Yunanistan ve PKK Terorizmi" başlıklı kitapta, Atina yönetiminin terör örgütüne verdiği siyasi ve lojistık destek aynntılandınldı. Dışişleri Bakanlığı'nca Yunanistan'ın terorizme verdiği desteğin açıklandığı kitap, Türk ve yabancı basın-yayın kuruluşlanna dağıtıldı. • 8. Sayfada İsraü'e Yaşar Kaya uyarısı • Ankara, PKK lideri Abdullah Öcalan'm yakalanmasmı protesto eden PKK yandaşlannın Israil'in Avrupa'daki temsilciliklerine saldırmasının ardından Kürt gruplanyla ilişkisini düzeltmek isteyen Tel Aviv yönetimini uyardı. Türkiye'nin uyanlan, özellikle sözde Kürt parlamentosu üyesi Yaşar Kaya'nın Israil'e davet edilmesi haberlerinin basına yansımasının ardından yoğunlaştı. • 8. Sayfada hükümet, kapatma karannı yumuşak şartlar altında gerçekleştirecek. Yunan hükümeti ıkınci önlem olarak suçlu PKK militanlannı sınır dışı etmeyi planlıyor. Bu konuda Türkıye dahıl ba- zı ülkelenn ıstıhbarat örgütlen ıle te- masa gecilerek bugüne kadar suç ışle- mış \ eya işlemeye müsaıt mılıtanlar tes- pit edılecek Söz konusu militaniann sı- nır dışı edılmelennde AB ölçülen temel ahnacak. Hükümetin PKK'ye karşı ön- lem paketınde bulunan diger bir madde de örgüt milıtanlanna venlen sıyası sı- ğınma haklannın dondurulması. Yunan hükümeti son olarak Öcalan ıle bırlik- te Naırobi'ye giden. ancak daha sonra Atina'ya getirilen ıki PKK'li kadın mi- lıtana sıgınma hakkı vermişti. Halen Yunanistan'da önemli sayıda PKK mılitanı sıyası mültecı statüsü ıle faalıyet göstenyor. Söz konusu mılıtan- lara en büyük maddi yardım, Atina'da- ki BM Mültecıler Bürosu ile hüküme- tin gizli kaynaklanndan sağlanıyor. Türkiye'nin Iran, Irak, Sunye gibı terö- re destek veren ülkeler grubuna alın- masını istediği Yunanistan"dakı hükü- metin bu örgütlere destegi sürüyor. Kıb- ns Rum Yönetımı Sözcüsü Hristos Stil- yanides. PKK'nın. Rum yönetimı yasa- lanna göre. terönst bir örgüt ola- rak görülmedığinı söyledı. Stil- yanıdes yaptığı açıklamada, Öca- lan ıle Kenya'dakı Yunanistan Büyükelçılığı'nde kalan üç kadın PKK'linin Rum kesimine ginşı- nin yasaklandığını söyledi Rum sözcü, karann "ulusalçıkarlarve söz konusu kişik'rin güvenliği göz önünde bulundurularak" alındı- ğını açıkladı. Stılyanıdes, üç ka- dın PKK'lının Rum pasaportuy- la seyahat ettiklen haberlerinin doğru olmadığını da belirttı Bu arada Almanyada PKK yandaş- lan tarafından yapılan eylemler sırasında Köln kentınde polis ta- rafından yakalanan bır Türk va- tandaşı sınır dışı edıldi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaletı lçışlen Ba- kanlığı'ndan bır sözcü bu konu- da açıklama yaparak 26 y aşmda- kı bır Türk vatandaşının, Köln'dekı Yunan Başkonsoloslu- ğu işgah nedenıyle değil. polıs tarafın- dan yapılan kontrolde şüphelı hareket- lerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Alınan bılgiye göre, Münster ldare Mahkemesi, PKK yan- daşının avukatlan tarafından, sınır dışı konusunda ıki kez yapılan "yürütmeyi durdurma basvumsunıT reddettı Bu- nun üzenne söz konusu kışı. geçen sa- lı Düsseldorf'tan İstanbul'agöndenldi. • TÜRKIYE. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESl'NE UYSUN' • 8. Sayfada • BATMAN'DA iNTlHAR SALDIRIS1 • 8. Sayfada RTÜK Yasası ihlalleri Danıştay 3 ihaleyi durdurdu• Danıştay. atv'de hisse sahibi Turgay Ciner'in ortak olduğu PARKUR Elektrik'e verilen Samsun-Ordu-Sinop; Show TV'nin sahibi Erol Aksoy'un ortak olduğu TEKAŞ'a veriten Tekirdağ-Kırklareli- Edirne ile GAP Elektrik'e verilen Elazığ-Malatya-Tunceli ve Bingöl elektrik dağıtım şebekesi ihalelerini durdurdu. Danıştay'ın kararı, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonlann Kuruluş ve Yaymlan Hakkında Yasa'nın "medya kuruluşlannda yüzde 10'dan fazla hissesi olanlann kamu işi alamayacaklan" hükmüne dayandırıldı. • 3. Sayfada Başbakan Ecevit eleştirdi Erbakan'dan imzacılara destek • Partilennde aday listesine alınmayan bir grup milletvekilinin seçimlerin ertelenmesi amacıyla topladığı imzalar 110'u aştı. Meclis'in 10 Mart Çarşamba günü toplantıya çağnlmasını isteyecek olan küskün milletvekillerinin topladıklan imzalan bugün TBMM Başkanlığı'na vermeleri bekleniyor. • Konya'dan bağımsız adaylık başvurusu reddediîen Necmettın Erbakan da ımzacı milletvekillerine destek verdi. Başbakan Bülent Ecev it, imzacılan, "Seçımlere çok az bir süre kala, seçimleri erteletmeye çalışmak sorumlulukla bağdaşmayacak bir davranış olur" diye eleştirdi. • 4. Sayfada D SP Ecevitumutlu "Başkenti yeni bir anlayışla yöneteceğjz" ctiyen Doğan Taşdeten. Ankarab- lan kente sahip çıknma çağırdı. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) • Başbakan Bülent Ecevit, DSP"ninl8Nisan'da yapılacak seçimlerde birinci parti olacağını savundu. DSP'nin iktidara daha güçlü bir biçimde geleceğini belirten Ecevit. "Türkiye'ye Atatürk'ün emanetine layık bir yönetim getireceğiz. Yaphklanmız yapacaklanmızın gmencesidir" dedi. DSP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Doğan Taşdelen'in seçim kampanyasını başlatan Ecevit, yerel yönetimlerde de iktidara geleceklerini söyledi. • 5. Sayfada A N A P Yümaz'dan 'söz' Yılmaz, Türkiye Sözleşmesi'nin tarih v« takvim vererek alöna imza attık- lan bir sözkşme olduğunu söyledi. (Fotoğraf: KUBÎLAY TÜNTÜL) • ANAP Genel Başkaru Mesut Yılmaz. partisinin seçmenlere verdiği sözleri içeren "Türkiye Sözleşmesi"ni açıkladı. Türkiye Sözleşmesi ile yüzde 80'lik sessiz çoğunluğun sorunlannı çözmeyi amaçladıklannı belirteD Yılmaz, enflasyonu 2 yılda yüzde 5'e indirme ve 3.5 miiyon işsize iş sağJama sözü verdi. Yılmaz, Türkiye'nin, 18 Nisan seçimlerinde özünü koruyan çağdaş bir gelecekle, çağdışı bir düzen arasmda tercih yapacağuu belirtti. • 4. Sayfada Yıllık 7 milyar gelire KDVyok Telife sınırlı düzenleme getirildi ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu)-Yazar, şair. program ya- pımcısı, bılim adamlan gibi serbest meslek kazancı elde edenlerin, gelırleri 7 milyar li- rayı aşmıyorsa defter rutma. beyanname verme ve katma değer vergisı yükümlülükleri kaldınldı. Budurumdakıleres- kıden olduğu gibi gıder pusu- lasına göre belgeleme yapa- caklar ve ödediklen stopaj son vergi olacak. Aynca KDV yü- kümlülüğü de ödeme yapania- nn sorumluluğunda devam edecek. Malıye Bakanı Nami Çağan, yılda 7 milyar liranın altında gayrisafi gelir elde edenlerin "ekbiryükümlülük- leri" bulunmadığını vurgular- ken yeni tebliğle "geri 2u\m? atılmadığını söyledi. Telif kazançlannın vergilen- dirilmesine ilişkin, çok fazla para kazananlann yalıuzca sto- paj olarak kalan vergi ödeme- lerinin arttınlması amacıyla yapılan vergi düzenlemesınde "kayrth" sistem kaygısıy la ver- gi yükü getınlmemesine karşın muhasebe tutma zorunluluğu nedenıyle oluşan sıkıntı, Mali- ye Bakanlığı'nın dün yayımla- dığı tebliğle gıderildı. Eski tebliğde. serbest mes- lek sahibi olarak sürekli iş ya- panlann 7 milyar liralık istis- na sınınna bakılmaksızın def- ter tutup beyanname vermele- ri gerekıyordu Yeni düzenle- meyle 7 milyar liralık sının aş- mayan serbest meslek kazancı sahiplerinin "defter tasdik et- • Arkası Sa. 8, SiL 6'da U R İ Y E T ' T E N K İ T A P C Ü M A Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında TÜRK KADINI-II Dr. BERNARD CAPORAL Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Caporal'ın bu önemli bilimsel çalışmasının ikinci cildini okurlarımıza sunuyoruz. Bugün Cumhuriye! 'le S A L I Y1KINT1LAR I YIKINTILAR VOLNEY Çeviren: Samim Kazım Akses Ünlü Fransız düşünür-tarihçi Volney'in devrimden 2 yıl sonra yayımlanan bu kitabı. Salı günü Cumhuriyet 'le C A R S A M B A mümtazsoysal diriiise ÇÜRÜYÜŞTEN DİRİLİŞE l w ,, MÜMTAZSOYSAL Türkiye için yeniden dirilişin yolu nasıl açılır? Türkiye'deki sorunların genel görünümü ve çözümleri... Çarşamba günü Cumhuriyef 'le ULUĞBAY, IMF İLE GÖRÜŞMEK İÇİN ABD'YE GİDİYOR • 3. Sayfada CEZAEVLERÎNDE BCYOK ÇELİŞKİ M 7. Sayfada ALMAN AİLE VE ÇOCUGU KIBRIS'TA • 8. Sayfada EŞİTSİZLÎGE KARŞI ÇIKMANIN GÜNÜ B Arka Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCAYL REK BereketL. Sonunda Cumhurbaşkanı Demirel kazandı. Hemen her konuya eleştirel gözle bakan ve yansı- tan medyaya "Canım, bu ülkede hiç mi iyi şeyler ol- muyor, yapılmıyor" diye sorar ve sorudan sonra... Cumhuriyetin ilk yıllanndan bugünlere çeşitli alan- lardaki gelişmeleri rakam rakam anlatırdı. Evet, Cumhurbaşkanı'nın savunduğu görüşe hak- lılık tanıyan örnekler medyamızda arz-ı endam eyle- M Arkası Sa. 8, Sü. l'de Savaş değil futbolmaçı • Türkiye futbol liginin iki ezeli rakibi pazar günü bır kez daha karşı laşıyor. Cumhuriyet, maç öncesi iki takımm yetkililerini bir araya getirdi. Galatasaray Genel Sekreteri Ateş Unal Erzen ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Köksal Özbek derbi öncesi centilmenlik çağnsında bulunarak "Gelın o günü Galatasaray - F. Bahçe bayramı yapalım" dedı. • Spor'da BORSA Dün 3788 Öncekı 3916 DOLAR ûDun 359.000 Oncekı 357.700 MARK Dun 199.000 Öncekı 199.200 ALTtN ûDun 3.325.000 Öncekı 3.300.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Doktor Akpınar'ın davası başladı Ankara Ad- liTıp Kurumu doktoru Cumhur Akpınarve Ze- ki Rüzgâr'ın da aralarında bulunduğu 4 sanı- ğın, yargılanmalanna başlandı. İlk duruşmada mahkeme heyetı çekilme karan aldı.Öğleden sonraki bölümünde, mahkeme başkanı, Anka- ra 2 No'lu DGM'nin çekilme gerekçelerinı ye- rinde göımediğini belirterek, davaya devam edileceğıni söyledi. • 4. Sayfada Demokpasimiz Reyine Otupuyor! Demokrasinin rayına oturduğu ülkelerle 'rey'ine oturduğu ülkeler arasında küçük bır fark vardır: Birinde serbest olan ötekinde yasaktır, birinde ya- sak olan ötekinde serbesttir! Bu durum bizde de mevcut. Hatta daha ileri... Ne • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog