Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriye O7.4 Cumhuriyet ÎSTANBULVEÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26811 / 175000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU-.YUUUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 MART 1999 PERŞEMBE Yunanistan, terör örgütü liderini Kenya'ya gitmeden önce öldünnek istedi Oealaıra suikastplanı • Yunanlı ajan • 'Bilseydim Apo'yu öldürürdüm' MURATtLEM ATÎm-PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Nairobi'deki Yunanistan Büyükelçili- ği'nden başanlı bir operasyonla almması olayının karanlıkta kalan bölümleri gün ışığına çıkmaya başladı. Ûcalan'la birlik- • te Mairobi'ye gıdip orada gizlenen PKK militanı kızlardan Dilan kod adlı Şemse Kıbç, Atına'dan aynlmadan öncekı son MArkasıSa. 19, Sü. 3'te • Semdin Sakık • '33erin öldürülme emri Öcalan'dan' DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Güneydoğu'da 113'üsivıl, 125'ıgüvenlık görevlisi olmak üzere toplam 238 kışmin öldürülmesi eylemleri nedeniyle Diyarba- kır DGM"-de ıdam istemıyle yargılanan PKK'nin merkez komite üyelennden -Parmakstz ZekT kod ad) ı Şemdin Sakık, Bingöl'de 33 erin öldürülmesi talımatını Abdullah Ocalan'ın verdığını söyledı. Sa- kık, "Ben, Ocalan tarafmdan verilen taB- MArkasıSa. 19,Sü.3'te • Türk istihbarat birimleri, Abdullah Öcalan'ı yakalanmadan önce Yunan istihbaratının öldürmek istediğini, ancak başaramayınca intihara zorladığını belirledi. Örgüt içinde liderlik kavgasından şimdilik galip çıktığı belirtilen Cemil Bayık'la çatışan Kani Yılmaz'ın Yunanistan tarafından desteklendiği bildirildi. ALPER BALLI ANKARA - Terör örgütü lıderi Abdullah Ocalan'ın yakalanmasının ardından Türk istihbaratının yürüttü- ğü çalışmalar, Yunanistan ile terör örgütü arasındakı ilışkılen aynntı- landırdı. Türk istihbarat birimleri Öcalan'ı yakalanmadan önce Yunan istihbaratının öldünnek istediğini, bunu gerçekleştıremeyınce intihara zorlamaya çalıştığını belirledi. Üst düzey bır istihbarat yetkılısi, Öca- lan'ın Şam'dan aynldıktan sonra çok sayıda ülke ıle ılişki içinde bulundu- ğunu belirterek "Biz,buüişkileribû- tün aynntılanyla tespit ettik. PKK ve Öcalan'ı Türkiye"ve karşı kullan- mak için her fırsatı değeriendirmeye çalışan Yunanistan, bu kişinin Suri- ye'yi terk etmesinden sonra en yo- ğun Uişki içine girdiği ülke oldu" de- di. Sıgınacak ülke bulamayan Öca- lan'ın, kendisine yaklaşan Atina yö- netıminin amacının Türkiye'ye kar- şı koz elde etmek olduğunu anladı- ğını belirten yetkili şunlan söyledi: "Fakat Öcalan, PKK'nin sadece Yunan çıkarlan için Türkiye aleyhi- ne kullanıunasına karşı çıktı. Ocalan liderliğindeki PKK'nin kendi çıkar- lan için çok büyük bir anlam taşıma- yacağını düşünen Yunanistan, sinsi- ce bir plan yaparak terör örgütü li- derinin Türkiye tarafından işlenmiş izlenimi verilen bir cinayete kurban gitmesini tezgâhlaımştır" dıye ko- nuştu Yunanistan'ınkomploamacı- nı "Türkiye'deOcalan'ın ölümü üze- rine büyük bir ayaklanma yaşanma- sı ve büyük olaylaruı çıkması beklen- tisi" olarak açıklayan yetkili şöyle devam etti: "Ancak bu plan, Ocalan'ın Ken- ya'da Yunan Büyükelçisi'nin konu- tunda olduğunun tespit edilmesiyle bozulmuştur. Yunanlılar, kendileri- ne yapılan baskılarla Öcalan'ı Ken- ya polisine teslim ederken bu oyun- lannın ortaya çıkmaması için geride kalan 3 kadın PKK'live ilgi göstermiş ve Atina'ya getirmiştir. Bunun kar- şıhğında pazarlığa göre, 3 kadın te- rörist Atina'ya döndüklerinde, Ken- ya'da dile getirdikleri 'Yunanlılar, Öcalan'ı öldürmek istedi' iddiasuu ymelemeyeceklerdi. Nitekim bu te- röristler S unanistan'ı suçladı. ancak UArkasıSa. I9,SiL3'te 'Yüzyıhn Definesi'yurduna dönüyor Mahkeme sonucunu beklemedller Antalya-Elmah'dan 1984 yılında kaçınlan yaklaşık 2000 kadar antik gümüş sikkeden oluşan "Yüzyılın Definesi" önümüzdeki ay Türkiye'ye getiriliyor. Elraah'da btüunduktan sonra devreye giren ünlü kaçakçılar eşsiz defineyi Amerika'ya ulaştırmıştı. Defineyi elinde bulunduran ABD'nin en zengin 200 adamından biri olan VVilliam Koch ve iki ortağı 10 yıldır süren mahkeme sonucunu beklemeden pes ettiklerini Kültür Bakanı Istemihan Talay'a resmen bildirdiler. Sikkelerin eşi benzeri yok Cumhuriyet'in ısrarlı yayınlan ve iki yıllık araştırmadan sonra definenin Koch'da olduğunu ispatlaması ile Türk hükömeti Boston Federal Mahkemesi'nde dava açmıştı. Perslere karşı savaşan Yunan komutanm "savaş kasası" durumundaki definenin dünyada bir başka koleksiyonda bulunmayan eşsiz sikkelerinin bûgünkü değeri 25-30 milyon dolar arasında değişiyor. fiZGH mm m 7. Sayfada C U M H U R Î Y E T ' Î N Ü L U R H İ Z M t Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında TÜRK KADINI-II Dr. BERNARD CAPORAL Çeviren: Dr. Ercan Eyüboğlu Tanınmış Fransız tarihçı ve Turkolog Dr Bernard Caporal, 'Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Turk Kadını-ll' adlı ılgi çekici bilimsel çalışmasını şu sözlerle açıklamaktadır: "Her şeyden once öğretimin ortaya çıkardığı sorunların Mustafa Kemal'in gözünde taşıdığı önemi vurgulamamız gerekıyor. Mustafa Kemal, yaradılışı gereği, eğitım sorunlarına karşı çok canlı bır ilgi besliyordu." Dr. Bernard Caporal'ın bu onemli bilimsel çalışmasının ikinci cildinin de 'Dunya Kadınlar Günü'nde okurlarımız tarafından büyuk ilgıyle karşılanacağını umarız. Yann Cumhuriyet 'le Eski DYP Siirt İl Başkanı Ceylan 6 DYP sıralan Jet-Pa'ya satıldı' • Jet-Pa'nın desteklediği isimlerin Siirt'te liste başı yapılmasına karşı çıkarak partiden istifa eden İl Başkanı Ceylan, "Genel başkan, milletvekili listelerini bir holdinge ihale etti" dedi. Jet- Pa'cılann aday gösterilmesini engellemek için 1 ay Ankara'da kaldığını, ancak Çiller'i ikna edemediğini söyleyen Ceylan, "Seçimlerde, Siirtlinin satın alınamayacağını görecekler" dedi. I 5. Sayfada ANAP OrdU adayi tlltUklandl Eczanesinde 100 milyar liralık sahte ilaç kupürü bulunan ANAP'ın Ordu milletvekili adaylanndan Celal Yiğit tutuklandı. DSP'nin Osmaniye belediye başkan adayı Niyazi Karagüven adaylıktan çekildi. Sakarya'nın Geyve ilçesinin DYP'li Belediye Başkanı Mehmet Kır'ın adaylık başvurusu, sabıkası bulunduğu gerekçesiyle reddedildi. • 5. Sayfada 3 milyar lira kefalet ödedi Işadanu Korkıııaz Yiğit tahliye edildi • Usulsüz kredi vermekten dolayı bankayı zarara uğrattığı gerekçesiyle yargılanan Korkmaz Yiğit, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından yurtdışına çıkma yasağı konulan Yiğit, Türkbank ihalesiyle ilgili yargılandığı davada da tahliye edilmişti. Istanbul Ha- ber Servisi - Devrettigi Ban- kekpres'ten usulsüz kredi ve- rerek bankayı zarara uğrattığı iddiasıyla yargılanan işadamı Korkmaz Yiğit 3 milyar lıra ke- falet karşılıgında tutuksuz yar- gılanmak üzere tahliye edildi. Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahke- mesi'nde görülen davanm 3. otu- rumuna tutuklu sanık Korkmaz Yiğit katıhrken tutuksuz yargıla- nan Ydmaz Yiğit, Altan Ayanoğ- lu, Savaş Ozcan, Kenan Kena- noğlu. Sati Okyar ve Kemal Özal ise duruşmaya gelmedi Duruş- ma salonunun yetersız olması nedeniyle mahkeme heyeti ıçer- den göriintü alınmasına izin ver- MArkasıSa. 19,SiL5te Aydınlanma devrimi kesintiye uğramayacak 75 >ıl sonra Türkiye'nin bazı yerierinde hâlâ böylesi manzaralar görmek ola$L Küçük beyinler şeriatia yıkanmaya çahşıbyor. GencilMesavaşınun 75.yıh • TBMM'nin, 3 Mart 1924 tarihinde kabul ettiği üç yasayla, Şeriye ve Evkaf Vekâleti ile halifelik kaldınlmış ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani Öğretim Birliği Yasası kabul edilmişti. Bu yasalar bir yandan genç Cumhuriyetin laik niteliğini açıkça ortaya koyarken, öte yandan da daha sonra çıkanlacak olan Türk Medeni Kanunu, Türk Harfleri'nin Kabulü gibi bir dizi devrim yasasının temelini oluşturmuştu. Haber Merkezi - Türkiye Büyük Mil- let Meclisi'nde devrim yasalannın kabul edılişınm yıldönümü nedeniyle yayımla- nan mesajlarda, 75 yıl önce başlayan "Türk aydmlanma çagınu»" kesintiye uğ- ratılma)acağı vurgulandı. Milli Egitim Bakanı Merin Bostancıoğlu, Te\hıd-i Tednsat (ögretımm bırlıği) Yasası'nın la- ik, çağdaş ve bilimsel eğitimin temel ta- şı olduğuna ışaret etti. 3 Mart 1924'te kaldınlan 'halifelik'. 'Şeriye ve Evkaf BakanlığV ıle 'Erkann Harbiye-i Umumiye Bakanhğı'mn ardın- dan aynı gün kabul edılen Öğretim Bır- lıği Yasası'nın 75. yıldönümünde Ata- türk devrimlerinden ödün verilmeyece- ği vurgulandı. Mılli Eğıtim Bakanı Me- tin Bostancıoğlu laik, demokratik. çağdaş eğitım için çok önemli bir adım olan ya- sanm çok iyi anlaşılması ve yommlan- MArkasıSa. 19,Sü. Fde Enflasyonda düşüş sürdü• DlE şubatayı enflasyon verilerini açıkladı. Şubatta yıllık enflasyon TEFE'de yüzde48.3,TÜFE'de yüzde 63.9'a geriledi. Böylece enflasyon, TEFE'de son 8 yılın, ,^^^^^^-^^——^^^— TÜFE'de ise 6 yılın en "^^^^^^™"^^™™™^^~™" düşük düzeyine indi. Eğitim harcamalannın fiyatı ise arttı. TÜFE en yüksek artışı yüzde 4.2 ile Ege Bölgesi'nde, en düşük artışı yüzde 2.6'yla lç Anadolu Bölgesi'nde gösterdi. lller bazında ise TÜFE en yüksek artışı yüzde 5.7 ile Diyarbakır'da kaydederken lçel'de yüzde 1 ile en düşük artış yaşandı. • 13. Sayfada ERKEK OLMAK İSTİYORDU PKK'K Helm'in iııtilıar girişımı EVtNGÖKTAŞ ANKARA - Ameliyatla erkek olmak isteyen PKK itirafçısı "Hetin" kod adlı Cemile Altuk, Adalet Ba- kanlığı'na sorun oldu. An- kara Kapalı Merkez Ceza- evi'nde bir süreden beri tek kişilik koğuşta yatan ve ameliyat olacağı günü bek- leyen Altuk'un, geçen gün- lerde bunalıma girerek inti- hara yeltendiğı öğrenildi. Altuk'un, daha önce yat- tığı Van Cezaevi'nde de za- man zaman depresyonlar geçırdiğı bildirildi. Doktor- lar, bu tür hastalara ceza- evinde çok dikkat edilmesı gerektiğini anımsatarak has- taneye yatırılmasını ıstedı- ler. Adalet Bakanlıği yetkili- leri, 20 yaşındaki Cemile Altuk'un, erkeksi duygulara sahip olması nedeniyle hem kadınlar hem de erkekler ko- ğuşunda muhafazasının mümkün olmadığını belirte- rek "Özel koğuşa kovduğu- muzda da sorun çıkıyor, yal- nız yaşadıgı için bunalıma gi- rip intihara teşebbüs ediyor, ne yapacağımızı şaşırdık. İl- gili yerlerle temasa geçip bir an önce tedaviye başlatmak istiyoruz" dedıler. ŞEKER HASTALIĞINDA KESlN TEDAVİ HÜCRE NAKLI 2 MÎLYON HASTA İNSÜLÎN BULAMIYOR DÎYABETLI GENÇLER DERNEK KURDULAR • 6. Sayfada BORSAİ OOLAR! MAflK 1 1 Dûn 3t1« Oncata »17 367 700 Crcek 357 750 Dûn 1«U00 1»«O0 ALTIN Dun 3J0CL0OO Orx»kı 3.31V0O0 GUNCEL CUNEYT ARC\YUREK Ya 'Oteki' Dostlar? Başbakan Bülent Ecevit, Avrupa'da Apo sorunu- nu bahane ederek Türkiye aleyhıne başlayan yeni gi- rişimlere diplomatik bir yanıt veriyor "özellikle" diyor: "Bu Apo olayı dolayısıyla birtakım gerçeklerçıkınca, bazıAvrupalısiyasetçevreleri, ken- di kendilerini kınamak, eleştirmek zonında kalacak- lardır" Acaba? Örneğin, insan hakları, demokratikleşme MArkosıSo. 19, Sü. l'de Sözden dile açılan kırk yıl... Melisa Gürpmar Salkımsöğütlerin Gölgesinde son beş yıldır kitap yayımlamayan Melisa Gürpınar'ın son kitabı. Yeni Bir Cün Şarkısı, Geceyarısı Notları gibi çok sayıda şiir kitabı yayımlanan Gürpınar'ın, Uçup Giden Kent ve Okul Arkadaşım adlı iki de romanı var. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bueün Cumhuriye! 'le birlikte TPAO, Türkiye Petrolleri Avantaj Ortaklığı mı? Bugünü, genel gündemin dışındakı, gündemden hıç düşmeyen konuya, petrole ayıralım. Konumuz verımli. Sondaj yaptıkça, dolar çıkıyor... 1991'de Sovyetler Birlıği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Orta Asya cumhuriyetlerınde • Arkosı So. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog