Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhu 0)i07.4 RADVO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAY1NDAYIZ 75. YIL SAYI: 26837 / 200.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945JBAŞTOZflfîl: NADİR NADİ (1945-1991) 30 MART 1999 SALI H R H A î K K KURT STEINHAUS A BERNARDIN DE SAINT-PIERRE PAUL VE VIRGINIE Çeviren: Ali Kami Akyüz Sevginin ahlak ve toplum kurallarını yenebilecek güçte olduğunu savunan "Paul ve Virginie" coşumcu romanın en tipik ömeklerinden... Bugün Cumhuriyet Me biıiikte... BERNAROIN DE SAINT PIERKE PAUL VE VIRGtNffi ATATURK DEVRIMI SOSYOLOJİSİ-H Çeviren: Necdet Sander Bu önemli bilimsel çalışmanın ikinci cildinin de okurlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağını umarız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte.. 500 bin Arnavut evinden aynldı... 70 bin kişi Arnavutluk'a sığındı... Âvrupa'dabü> Sırp tehdidinden kaçan Arnavutlar Kosova'yı terk ediyor. NATO, 500 bin Arnavut'un çıkan çatışmalar sonucu yerinden edildiğini belirtmişti. Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Teşkilatı, cumartesi gününden beri 70 bin Kosovalı Arnavut'un, Sırp güvenlik güçlerinin tehditleri yüzünden evlerini terk ederek Arnavutluk'a geçtiğini bildirdi. Operasyon 'Tank katilleri' devrede • NATO'nun Yugoslavya'ya karşı düzenlediğı operasyonlar dün gece de sürdü. Belgrad çevresindekı askeri tesisler ile bır kimya fabrikasınin vurulduğu bıldirildi. Dûnkü NATO opörasyonlannda ilk kez"Tankkatili"A-10 uçaklan kullanıldı. # Rusya Savunma Bakanı Igor Sergeyev, Yugoslavya'ya yönelik operasyonda, çoğu sivil bin kişinin öldüğünü iddia ettı. ABD ve lngiltere'nin bölgeye takviye güç olarak yeni bombardıman uçaklan gönderdiği bildirildi. • 11. Sayfada \ AGlT'in Tiran'daki sözcüsü Andrea Angeli, saatte 4 bin sığınmacının Arnavutluk topraklanna geçtiğini, binlercesinin de halen gelmekte olduğunu kaydetti. Yugoslavya, Arnavutluk'la olan üç sınır noktasını kapattı. Kosovalı Arnavutlan evlerinden süren Sırplar, bölgede gönüllülerden oluşan yeni - milis kuvvetleri oluşturuyor. igOC\ "Sırp kasabı Arkan" adıyla bilinen Zelyko Raznatoviç'in de kendisine bağlı milislerle Priştine'de olduğu bildirildi. Sırplann îpek kentinde büyük bir katliam yaptıklan öne sürülüyor. ABD'nin Kosova Özel Temsilcisi Hill, Arnavutlann sürülmesinin, Belgrad hükümetinin planlı bir eylemi olduğunu SÖyledİ. Rlff KOZLUKUriUI latarl • 10. Sayfada na Makedonya sımnna20 küometre uzakhktaki Kacanik'ten kaçan binden faria Arnavut, traktörieıie dağ yoDannı aşarak Makedonya'ya vartb. Sırplann baskı yapüğmı anlatan Arnavutlar, köylerinin ateşe verildiğini söyledfler. Kosova'dan Makedonya'ya sonikigün içinde 10 binden fazla Amavut'un girdiği belirtiliyor. ı Fotoğraf: REUTERS) Makedonya Büyükelçisi Trayan Petrovski: NATO topraklarımızı kullanamaz banşaulaşılamaz' Sıra askeri birliklerde Son diplomatik çabalar > Genelkurraay Başkarjlığı Hasan Tahsin Basın Bilgi Merkezi'nden verilen bilgiye göre, NATO'nun hava harekâtı kapsamında son 2 günde toplam 253 sortı yapıldı ve 19 hedef vuruldu. Bugüne kadar vurulan hedeflerle Yugoslavya'nın savunma yeteneği zayıflatıldı. Harekâün bundan sonraki asarnasında, Kosova'daki ve 44. paralelin güneyindeki Yugoslavya askeri birlikleri ve polis gücüne ağırhk verilecek. • 6. Sayfada > Rusya Başbakanı Yevgeni Primakov, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç ile görüşmek üzere bugün Belgrad'a gidecek. Primakov'a, Savunma Bakanı Igor Sergeyev ve Dışişleri Bakanı Igor Ivanov eşlik edecek. Avrupa Baiiği'nin Kosova Özel Temsilcisi Wolfgang Petritsch de ateşkes çağrısında bulundu ve Kosova'nın bağımsızhğının eskiye oranla daha muhtemel olduğunu belirtti. • 11. Sayfada \ Makedonya'nın Türkiye Büyükelçisi Trayan Petrovski "Dıplomasi yoluyla pazarlık görüşmelerine yeniden başlanmalı. Biz sadece diyalog yoluyla gelecek banşçı bir çözümü destekliyoruz. Savaş yoluyla banşa ulaşılamaz. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği önemli değil" diye konuştu. tığıni belirtti. 1989-1992 yıllanarasın- da Yugosîavya'nın Türkiye Büyükel- çisi olarak görev yapan Petrovskı, şim- di de 1991'de bağımsızhğım kazanan Makedonya'mn temsilcisi olarak An- kara'da görev yapıyor. Tito zamanında- ki Yugoslavya'yı ve şımdikı bölgesel SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Makedonya'mn Türki- ye Büyükelçisi Trsyan Petrovski. NA- TO'nun Yugoslavya'ya saldırmak içın Makedon topraklannı kullanmasına ızüı vermeyeceklerini bildirdi. Pet- rovski, Kosova bunalımının çözülme- si için banşçı yollann seçilmesi gerek- \ArkasıSa.l9,Sü.rte Ekonomik programlar Partilerin çözüntleti benzeşiyor • Dünyayı saran liberal ekonomi politikaları, serbest pazar, özelleştirme ve çokuluslu şirketlerin egemenliğinin artması seçimler öncesinde partilerin ekonomi programlanmn belirleyicisi oldu. DSP Ekonomideki sorunlann temel kaynağı olan enflasyonu kısa sürede ve toplumu sarsmadan tek haneli rakamlara indirmeyi taahhüt eden DSP, rant ekonomisi yerine ülkede üretim ekonomisi yaratmayı vaat ediyor. DYP Özelleştırmeye •'kurtancı" olarak sanlan DYP, esnaf ve sanayiciyi, "çok daha az vergi alma" vaadiyle cezhetmeyp çalışıyor. FP Bir zamanlar 'adil düzen' sloganı ile yoksul ve ezilenleri hedef alan Refah Partısı'nin devamı niteliğindeki Fazilet Partisi'nin programında yer alan ekonomik görüşler, bu kez daha çok iiberaî' öğeler içeriyor. ANAP Tûrkiye'nin son 17 yılının önemli bir bölümünde iktidar olan Anavatan Partisi'nin ekonomik söylemi 2000'li yıllara gırerken farkhlık göstermıyor. CHP Sosyal demokrat çizgisini yeni dünya düzeni ile paralel bir raya oturtmayı benimsemiş görünüyor. Buna karşm parti programında yer alan somut çözüm önerilen CHP'nin bu kez altyapıyı iyi hazırladığını gösteriyor. Programını 3 temele oturtuyor. Verimli ekonomi, sosyal devlet, demokratik siyaset. • 12. Sayfada DSP adayı Temizel 'İJçİstanbuVu kurtarmaya talibim' • DSP, îstanbul Büyükşehir Belediyesi için Temizel'i seçti. Temizel'in görüşleri şöyle' "Projemiz üç Îstanbul üzerine kurulu: Sorunlann Istanbul'u, geleceğin Istanbul'u ve yoklann Istanbul'u olmak üzere üç ayn tstanbuFu kurtarmaya talibiz." MİVRSE İKNUR'n nyteşt» • 9. Sayfada BAYKAL: HESAP VERMEKTEN KAÇIYORLAR U 5. Sayfada PAPANDREU: ÖCALAN'I DESTEKLEMEK YANLIŞTI M 6. Sayfada NUSAYBtN'DE ÖZLEMİ BÖLEN TELLER KALKTI U 7. Sayfada YILMAZ'IN ZİYARETlNDE PROTESTO B 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Savaş, Bir Sorunu Hırsızların bayram vurguoıu 90 altın imalatçısının bulunduğu handa 21 işyeri soyuldu Kosova savaşı, devleti yönetenlerle yönetmeye hazır- lananlan ikiye ayırdı. Savaşın bir dünya savaşına dönüşmesi veya Türki- ye'ye bulaşma olasılığı üzerinde duranlar ilk arada yer alı- yor. Örneğin, Cumhurbaşkanı Demirelle Başbakan Ece- • Arkası Sa. 19, Sû. 1 'de tstanbul Haber Servisi - Eminönü'nde 90 altın imalatçısının bulunduğu bır handaki 21 işyeri so- yuldu. Bayram tatili dolayısıyla işyeri sahiplenne ulaşriamadığı ıçuı hırsızlığın boyutu beürlenemiyor. NuruosmamyeTavuk Pazan'ndabulunan Yeşil Sa- ray lşhanı'nda anfe gecesı gerçekleştırildiğı sanı- lan hırsızhk olayı dün ortaya çıktı. Hanın temizli- ğınden sorumlu baba-oğulun, bayramın binnci gü- nü dığer hanlardakı hemşerileri ile bayramlaşmak amacıyla geldıkleri sırada hırsızhk olayımn farkı- na vaıdıklan bıldınldı. Olay yenne gelen polısin yaptığı çalışmalar sonucu 21 işyerine. kapılan sö- külerek, kınlarak ya da kesılerek gınldiğı tespit edıldi. Hırsızların, ışyerlerinden, değen yüzlerce milyar lirayı bulan altın ve değerli eşyayı alarak kaçtıklan behrtıldı. Polis yetkilileri, bayram tatılı dolayısıyla henüzriimişyeri sahıplerine ulaşılama- dığı için hangı dükkânda ne kadarlık hırsızhk ola- yı gerçekleşn'rildığinın belirlenemedığinı kaydetti- ler Yetkılıler. aynı zamanda hanın gece bekçiliğmi de üstlenen baba ile oğulun anfe gecesı ızın alarak handa kalmadıklanna dıkkatı çekerek hırsızlığın bu durumu bılen kışılerce gerçekleştınldıği ıhtima- h üzerinde durulduğunu kaydettıler. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Oykmm! Türkiye'de demokrasi ne kadar nefes alıyor, sorusu- na verilebilecek yanrtlardan biri de şu olur. "Dörtyılda bir, seçim sandığındaki oy deliğinden gi- ren hava kadar!" Seçimler, demokrasinin olmazsa olmaz koşulu. Ama yurttaş olarak tek ışlevimizi, zamanı gekjığinde sandığa gidip oy vermeye indirgiyoruz. Bazen bu indirgeme ile de yetinmeyip nayrflanıyoruz: M Arkası So. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog