Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cu mhuriyet ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26836 / 200.000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) C U M H U R İ Y E T 1 N K 0 L T Ü R H 29 MART 1999 PAZARTESİ BERNARDIN DE SAINT-PIERRE PAUL VE VIRGINIE Çeviren: Ali Kami Akyüz Bernardin de Saınt-Pıerre, duyguyu usun, duş gucunu de eleştirel çozumlemenın onunde tutan coşumculuk akımının içinde yer alır. Askerliğinı mühendis olarak yaptığı Hınt Okyanusu'ndaki Mauritius Adası'ndan esınlendığı "lle de France'a Yolculuk" adlı yapıtı Jean-Jacques Rousseau'nun dostluğunu kazanmasını sağlar. B E R N A R D I N D E S A I N T P I E R R E PAUL VE VIRGINIE Doğaya olan sevgilerı aralarındaki dostluğu pektomır. Uyumu" adlı yapıtlarında yer alan goruşlerınıa^lu onemlı etkıleri olmuştur. Bu etkı, bir gezginin taplu arınıp bilgeliğe ulaşmasını anlattığı "Hintlı En onemlı yapıtı olan "Paul ve Vırgmıe" adlı rorhajiı, celpfneleri" ve "Doğanın AncHkKo^ifiseau'nun şıflflajraşayan bır Hintlinin yanırtda (surer. fumcu yazının en tipik örneklerındendır. Duygu ve iffet, doğaya ve kır yaşamıfnn sadeliğıne duyulan sevgi, egzotizm, dınsel coşku gıbı, coşumculuğun en onemli izlekleriyle orulen bu dokunaklı aşk oykusü, sevgının ahlak ve toplum kurallarını yenebılecek guçte olduğunu savunuyor. Yarın CumhuriyeC 'le birlikte... Yeltsin ve Clinton'a çağnda bulunan Ecevit, savaşın tüm Balkanlar'a yayılabileceğini söyledi sıçramasın* • Türk Genelkurmayı NATO'nun kara harekâtına hazırlandığını bildirdi. Türkiye'nin de kara harekâtına bir taburla katılacağını belirten Genelkurmay, Italya'daki Türk F-16 uçaklannın toplam 58 saat uçarak 14 sorti yaptığını açıkladı. "Kosova'da çetm bir savaş olacak" dıye konuşan Başbakan Ecevit, Rusya Federasyonu'nun, Sırbıstan'ı akıl yoluna çekme konusunda ağırlığını koyarsa insanhğa çok büyük bir hizmette bulunmuş olacağını belirtti. Ecevit, Clinton ile Yeltsin'in de bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi. ttaKa'daki Türk F-16'lan, Yugoslavya'ya karşı gerçekleştirflen NATO harekân çerçevesinde 58 saat uçtu. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Genelkurmay, NA- TO'nun Kosova'ya kara hare- kâtı hazırlıklannın sürdüğünü, ancak henüz karar venlmediğı- nı açıkladı. Genelkurmay, Tür- kiye'nin olası kara harekâtına zırhlı ve mekanıze ünıtelerden oluşan bır taburla katılacağını bıldırdı. Başbakan Bülent Ece- vit, Kosova'dakı yangının tüm Balkanlar'a sıçramasından en- dışe duydugunu belırterek Rus- ya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ıle ABD Başkanı Bül Clinton ın bır araya gelerek ortak bır çız- gıde buluşmalannı önerdı Genelkurmay Başkanlı- ğı'nca dün venlen bılgıler şoy- le. • Olumsuz hava koşullan ne- denivle 27-28 Mart günlerinde- ki NATO hava harekâd iptai edildi. Buna karşın Amerikan uçaklanndan oluşan bir taar- ruz paketi uygulamaya konuL- du. • 4 günde toplam 700 sorti yapıldı • Hedef olarak Yugoslavya hava savunma, komuta-kontrol sistemleri askeri tesis, fabrika ve kışlalan seçildi. 100 civann- daki hedefe başarriı taarruzlar icra edildi. • Ghedı Italya'daki Türk F- 16 uçaklan dune kadar toplam 58 saat uçarak 14 sorti yaptı. • Kara harekâd ile OgüipUn- lı çahşmalar sürüyor; harekâün yapdması ile ilgili şu ana kadar alınmış bir karar mevcut değiL Bu haarlıklar kapsamında Ma- keduma'da \aklaşık 12 bin kişi- lik birS VTÖ birliği bulunmak- ta. Kara harekâtına karar \eril- mesi durumunda bu birtikler takviye edilecektir. • Kosova'ya göndenlmek üzere oluşturulan çokuluslu gü- M Arkası Sa. 6, Sû.3'te NATO opemsyonu sürüyor... Arnavutlara yönelik Sırp saldırıları yoğunlaşıyor Kosova'dayeni scytarım500 blnden fazla gÖÇ NATO, 500 binden fazla Kosovah Arnavut'un yerlerinden edildiğini açıkladı. NATO Sözcüsü Shea, yalnızca son günlerde evlerini terk etmek zorunda kalanlann sayısının 50 bini geçtiğini söyledi. Balkanlar'ın "insanı bir felaketin eşiğinde" olduğunu kaydeden bir NATO yetkilisi de Kosova'da kıyımın denetimden çıktığını belirtti. • 8. Sayfada Operasyonda İkîncî aşama NATO, dün Yugoslavya'ya yönelik hava operasyonlannın ikinci aşamasını başlattı. Ikinci aşama kapsammda uçaklann alçaktan uçması gerektığı, bunun da Sırp hava savunması tarafından vurulma olasılığını arttırdığı kaydedildi. Dün gece de hava harekâtı sürerken Yugoslavya koşullu banş çağnsında bulundu. • 9. Sayfada ARNAVUTLUK BÜYÜKELÇİSİ BALA 'Savaş, barışa firsat yaratacak' • Miloseviç'in Arnavutluk ve Makedonya'yı taciz ederek savaşa girmesı için yönlendirmeye çalıştığını kaydeden Bala, Koso\a bunalımtnın Türk-Arnavut askeri ilışkilerini derinleştirdiğini bildirdi. Bala, "Ölüm makinesi Miloseviç boyun eğecek" dedi. Pepinçek'ten Ecevit'e 'ABD taşeronluğu yapma' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Işçi Partısı Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başbakan Bülent Ecevit'e bir mektup göndererek Tür- M Arkası Sa. 6, Sü.8'de SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Arnavut- luk'un Türkıye Büyükelçi- si Saimir Bala Yugoslavya Devlet Başkanı Stobodan Miloseviç'ı "ölüm makine- si" dıye nıteleyerek çatış- manın bölge ülkelenne ya- yılması olasıhğının yüksek olduğunu söyledi Milose- viç'in Arnavutluk ve Ma- kedonya'yı taciz ederek sa- vaşa girmeye yönlendirme- ye çalıştığını kaydeden Ba- la, Kosova bunahmının Türk-Arnavut asken ilışkı- • Arkası Sa. 6, SiL 3 'te Demirel camide, Ecevit sokakta bayramlaştı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kurban Bayramı namazını Çankaya MerkezCamü'nde kddıktan sonra Güniz Sokak'ta- ki evinde kurban kestirdL Bir televizvon programına katılmak için Or-An'daki evinden avnlan Başbakan Bülent Ecevit, sokak- taki yurttaşlarla bayramlaştL CHPGenel Başkanı Baykal ise bayramın Ukgününde Aıitah/a'd^dı. • 5. Sayfada 'Bombacı tek başına değildi' Saldmıun anhıulaki isimler amntyor• Taksim'deki bombalı saldınyı çözmek için güvenlik güçlerinin 24 saat çalıştığını söyleyen Istanbul Valisi Erol Çakır, "Eylem tek kişi tarafından gerçekleştirildi. Ancak eyiemin bir hazırlayıcısı, planlayıcısı ve yönlendiricisi bulunuyor. Bundan öncekiler nasıl yakalandıysa onlar da yakalanacaktır" diye konuştu. ALPERTURGUT Taksim'de çevik kuvvete yönelik bombalı ıntıhar sal- dınsını düzenleyen kadın terönstın kimliği henuz be- lirlenemedi Bombanın patlaması sonucu yarala- nan 10 kışıden 5'ı taburcu edılırken 3'ü polıs memu- ru 5 yarahnın tedavısı Tak- sım llkyardım ve Şışlı Etfal hastanelennde sürüyor Taksim'deki saldınnın çö- zülmesı için güvenlik güç- lennın 24 saat görev başın- da olduğunu belirten Istan- bul Valısı Erol Çalar, Ba- kırköy olayının faıllenyle Ma\ı Çarşı olaymın bir kı- sım faıllennm de yakalan- masıyla son bir aydaki faıli meçhul saldınlann çözül- müş olacağını söyledi. 1stanbul'un "göbeğinde*' meydana gelen bır metro- pole yönelik ilk ıntıhar sal- dınsında yaralanan yurttaş- lar yaşadıklan olayın şo- kundan kurtulamadı Kâ- ğıthane llköğretım Okulu 7. sınıf öğrencısı kızı Ezgi GürlevTk(ll)ile 10 Ileti- • Arkası Sa. 6, SH 1 'de Prof. Alemdar 'Medya dikkatli olmalı' • Ankara Üniversitesi lletişim Fakûltesi Öğretim Oyesi Prof. Dr. Korkmaz Âlemdar, terör olaylannın duyurulma biçiminin bile teröre karşı bir tutum ortaya koyduğunu belirtti. Alemdar, "Haberlerin verilme biçırrü, bazen teröre başvuranlann amaçlanna hizmet edebılir, propagandalannı yapabilir. Basın mensuplan, terör haberlenni yansıtırken haberle propagandanın birbirinden aynlmasına özen göstermelidir" dedi. • 6. Sayfada istanbuVda sıkı güvenlik önlemleri • Yurttaşlar hemen tüm ulaştm noktalannda sıkı üst aramalanndan geçirilirken uzun bayram tatili nedeniyle boşalan ıstanbul sokaklannın, önceki gün yaşanan 'canlı bomba' dehşetinden sonra iyice tenhalaştığı gözlendi. tstanbul Haber Servisi - Kurban Bayramı anfesınde meydana gelen bombalı ıntı- har saldınsından sonra tstan- bul baştaolmak üzere metro- pollerde alınan güvenlik ön- İemlen arttınldı. Yurttaşlar hemen tüm ulaşım noktala- nnda sıkı üst aramalanndan geçınlırken, uzun bayram ta- tilı nedeniyle boşalan Istan- bul sokaklannın, önceki gün yaşanan 'canlı bomba' deh- şetinden sonra iyice tenhalaş- U Arkası Sa. 6, Sü. l'de ECEVİT: 312 KALKARSA DEVLET ZAYIFLAR M 7. Sayfada TRAFİK KAZALARINDA 2 GÜNDE 37 ÖLÜ M 7. Sayfada DENÎZLÎ: YENİ HEDEF FİNLANDİYA Bir villa için 6 yüzyıl çalışmak gerek GUNDEM MUSTAFA BALBAY GÜNEYDOGU KİTAP BEKLİYOR M Arka Sayfada • Yıl 1999: Çamlıca Konaklan'ndan 450 milyar lira değerinde lüks bir villa alabilmek için asgari ücretlinin, kazandığı parayı hiç harcamadan 656 yıl çalışması gerekiyor. Vergi rekortmeni Demir Sabancı'nın ödediği vergilerle bu villalardan 4.3 tane alınabiliyor. • Yıl 1980: Bu tarihte benzer bir villayı satın alabilmek için asgari ücretlinin 1014 yıl hiç harcama yapmadan çalışması gerekiyordu. Aynı tarihte 50 milyon lira olan bu villayı, Bülent Ersoy'un, ödediği vergiler göz önünde bulundurulduğunda, 23 yıl 2 ay çalışarak alabileceği ortaya çıkıyor. • Zaman, asgari ücretliler için koşullann fazla değişmediğini ortaya koyuyor. 1980'li yıllarda Boğaz'da lüks bir konut sahibi olabilmek zenginler için bile önemli bir mali yük getirirken bugünün vergi rekortmenleri yıllık gelirleri ile bu villalardan birden fazla alabiliyor. • n. Sayfada Balkanlar'dan Güzel Anılar! Bılıyorum... Başlıkson gelışmelereters... Günlerdır birincı haber Balkanlar'dakı bomba, göç, ayrılıklar, anlaşmazlıklar, gösteriler üzerine... 1997 sonbaharındakı Balkan gezisı döniişü ızle- nımlenmi kitaplaştınrken, Balkan sözcüğü ortasından ikıye bölündü! Ne çok bal tadı olan yaşamlar... Ne çok kan kokan anılar... W Arkası Sa. 6, Sü. S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog