Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MART1999 PAZAI 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edıme _Y U Sinop B 13 Adana Y 13 Samsun PB 14 Mersın Kocaeli _Y 1€i Trabzon PB 15 Dıyarbakır Çanakkale Y 14 Giresıın PB 15 Şanlıurfa Izmir B 16 Ankara Y 13 Mardin Manisa B 15 Eskişehır Y 12 Siirt Aydın Denizli ş B 18 Konya Y 12 Hakkâri B 15 Sıvas PB 6 Zonguldak Y 13 Antalya PB 21 Kars Parçalı bulutlu Marmara, Ege, Atatenız. Iç Anadolu'nun güney ve battsı ıle Batı Karade- nız yer yer etkılı olmak uzere sağanak ve gök- gurültu/usağanak yağış- lı dığer yerter parçalı az bulutlu geçecek Hava sıcaklığı yağış alan yer- lerde azalacak, diğer yerierde artacak. Rüzgâr güney ve batı yönlerden hafif ara sra oria Kuvvet- teesecek. DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn PB PB PB Y PB PB PB Y 2 2 4 14 10 10 14 9 Benın Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atına PB PB PB Y Y Y Y Y 12 13 14 13 11 13 14 14 Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire PB Y PB Y Y Y Y PB 8 15 -2 15 10 14 10 26 Münih Y 13 Zürih Y 10 Şam PB 21 BulutU k Çok buk/tiu ı Yagmurkj ^ w (\ rt\j r^ • Moskova Karlı Taşkent Gök gürültûli GUNCELcÜNEYT ARC4YÜREK • Baştarafi 1. Sayfada va'da Arnavutlara yönelik Sırp vahşeti kıyaslana- maz. Tersine bir durum söz konusu. PKK'ye karşı, Türk- Kürt ayırt etmeden devlet, halkını koruyor. Ne ki; Güneydoğu'da Batı "azınlık ve hakla- n'ndan söz aç/yor. Kosova'dan sonraTürkiye için azınlıklarsorunu- nu Batı'nın koro halinde ve daha geniş çerçevede ele alması olasılığı var mı, yok mu? Ola ki, yetkili- ler soruyu küçümseyecek. Fakat, Kosova'da bir azınlığı bugün bir araya gelerek silahla koruyanlar, yarın öbür gün ağız bir- liği yaparak "biretnikgruba" azınlık hakları tanın- ması için bize siyasal baskı yapabilirler. Kosova'da Arnavut azınlığını korunmak amacıy- la girişilen hareket, akla böyle senaryolar getiriyor. Küçük bir olasılık, ama mide bulandıran bir ola- sıiıkl Kosova savaşının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğiy- le ilgili yorumlar henüz bir noktada yoğunlaşmadı. Daha çok "savaşın gidişi, NATO'nun sonuç al- madaki başan olasılığı ve ABD'nin gelişmiş silah- lan" konuşuluyor. Siyasal açıdan gene) manzara savaştan çok, ba- har havası izlenimi veriyor.. Cömert hükümetimiz kamu çalışanlanna ikinci kez dokuz gün tatil hakkı tanıdı. Kosova'da çatışmaların başladığı günlerde; ül- kemiz adına -savaş dahil- hertürden yaşamsal ka- rar alan TBMM de tatile çıktı. Liderler kendilerini sokağa attılar. Hükümet üyeleri -TV'lerde izledik- sazlı sözlü lo- kantalarda şen şakrak şarkıcılara eşlik ediyor. Ekonomi sayfalannda "dünyanın en oynak bor- sası" diye tanımlanan İMKB'de bayram tatiline gir- meden önce son gün, "borsa patladı". AJmış başını yukarılara doğru uçuyor. Büyüklerimiz diyor ki Günlük yaşantımızı borsaya göre ayarlamıyor muyuz? Borsadaki düşmeyi kötü bir haberin müj- desi olarak nitelemiyor muyuz? Borsadan iyi haberlere sevinmiyor muyuz? öy- leyse? Borsamızda müthiş yükselme ne demektir? Kosova savaşı bize vız! Borsadan onca iyimser haberler bir yana. "Ba- ba "TRT1 'deki son "Söylekurtul" programında sa- vaşın "Mekadonya üzerinden bize ulaşmasında en ufak olasılık olmadığını" söyledi mi? Söyledi. Benim için savaş sorunu, o dakika so- na erdi. Biz "Baba "dan daha iyi mi bileceğiz; sa- yaş ne zaman çıkar veya çıkmaz. Elbette hayır. Üstelik ne haddimize! Kanıtı ortada; "Baba" Kosova savaşının bize bu- laşma olasılığına -o da soru üzerine- üç dakikalık zaman ayırdı. "Kendisiyle bağlantılı 'rejim' soru- nunda 15-20 dakika" konuştu. Böylece ortaya sonuç çıktı: Savaş yok! Gez, eğ- (en, bayramın tadını çıkar, keyfine bak! 1968'liler ağzıyla "Savaşı bırak, aşkyap!" Ha, bakınız: Hakkını yemeyelim. Son Söylekur- tul'da "Baba, 18 Nisan'la gelecek parlamentoya daha bugünden yapacağı şeyleri" sıraladı. Şunlarşunlardedi ve "Cumhurbaşkanlığına 7yıl çok, 5 yılyeterli... Ama iki kez seçilmeli, halkseç- meli." Bu sözün çevirisi: 5 yılla yetinen "Baba, ikinci kez cumhurbaşkanı seçilme yolunun -tabii kendisine- açılmasını" yine istedi. Yaşın kadar, 75 yıl daha yaşa "Baba'l Açıklama: Topluma ters düşmeyen yaşam bi- çimi ile tanınan işkadını Sema Ramazanoğlu bir açıklama yaptı: Laiklik ilkelerine bağlılığını özenle vurgulayan Ramazanoğlu, 18 Nisan'dan sonra res- mi nikânla yaşamını birleştireceği Kutlu Aktaş'la Ortaköy Camii imamının bulunduğu bir ortamda yaşanan dinsel törenin "bihiktelik" olarak tanım- lanmasından duyduğu üzüntüyü iletti. Bir kisi 772 milyar kazandı Sayısal'da rekor ikramiye ANKARA (AA)- Sayısal Loto'nun 124. haftaçeki- lişinde 6 bilen 1 kişi, 9,29,32,33,43 ve 49 rakamlan- nı tahmin ederek rekor ikramiyeye kavuştu. Çekilişte 5 bilen 373 kişi I milyar 78 milyon 155'er, 4 bilen 25 bin 93 kişi 8 milyon 25'erbin, 3 bilen 590 bin 578 ki- şi ise 680'er bin liranın sahibi oldu. ikinci Öksüdep ve Yetimler Günü' • Istanbul Haber Servisi - Çocuk Vakfı tarafindan yardım programı çerçevesinde düzenlenen "İkinci Oksüzler ve Yetimler Günü'" dün Vakfin Kültürevi"nde yapildı. Törende, Istanbul'da ilkögretim okullannda okuyan annesiz ve babasız çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhı Şirin törende >aptığı konuşmada, Türkiye'de bulunan yaklaşık 725 bin kimsesiz çocuğun, sadece 21 bin 300'ünün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda banndınlabildiğini söyledi. dikHdi I İstanbul Haber Servisi - Sanyer Demirciköy orman dikim alanında oluşturulan "Maliye Ormanr'na dün düzenienen törenle ağaç dikildi. Maliye Bakanı Nami Çağan gelecek nesillere iyi bir Türkiye bırakmanm vergı bilinci ve çevre bilinciyle olacağmı söyledi. Yoksul çocuklara bayram yardımı • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy Belediyesi'nin "Hizmet Eli" kampanyası kapsamında. Almanya'nın Berlin kentmdeki gurbetçilerin bağışlanyla alınan giysiler belediyenin kültür merkezinde dün düzenlenen törenJe yoksul çocuklara dağıtıldı. Uaflun yönettiği düzen istiyoruz' • TRABZON (AA) - ÖDP Genel Başkanı Uftık Uras, partisinin Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlediği mitingde "Mafyanın, çetenin ve sermayenın yönettiği bir düzen değıl. halkın yönettiği bir düzen istiyoruz" dedi. Nüfiıs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ÖZLEMMALKOÇ Kamu sözleşmelerinde günlerdir süren anlaşmazlık sona erdi Işçiye bayram müjdesiANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türk-Iş'in yaklaşık 500 bin kamu işçisi adına hükümetle yü- rüttüğü toplusözleşme görüşmele- rinde, Kurban Bayramı anfesinde anlaşma sağlandı. Başbakan Bü- lent Ecevit'in dün doğrudan tele- fonla araması üzerine Başbakanlı- ğa gelen Türk-lş yöneticilen, "bi- rinci 6 ay için yüzde 30 artı 15 mil- yon lira se>yanen; ikinci, üçüncii \e dördüncü 6 a>lık dilûnlerdede ger- çekleşen enflasyon oranı ve bunun üzerine brüt ücretin yüzde 5'i ka- dar arüş" öngören uzlaşmayı ka- bul etti. Başbakan Ecevit, IMF ile yapı- lan yakın izleme anlaşmasını kast ederek "Bu toplusözleşmeji imza- larken bazı riskJeri göze aldığunız kesin. Ama biz kendi sorunlanmı- n olabildiğince kendimiz çözmeye çalışıyoruz" dedi. Bayram tatili için Ankara'dan aynlmaya başlayan Türk-lş yöne- ticileri dün Başbakan Ecevit'in te- lefonu üzerine yoldan döndüler. Görüşme çağrısı, Ecevit'in Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel ife yap- tıgı değerlendirmenin ardından gerçekleştirildi. Türk-lş Yönetim Kurulu ile hükümet arasında dü- şük ücretler konusunda yoğun tar- tişmalaryaşanırken hastalığı nede- niyle görüşmelere katılamayan Türk-lş Genel Başkanı Bayram MeraL sendikacılarca evinden çağ- nldı. Türk-lş ile hükümet kanadı, 100 milyon lira brüt ücretin altında ça- lışan yaklaşık 125 bin işçinin "dû- şük ücreti" konusundaki sorunu asabilmek ve işçilere bayram müj- desi verebilmek için yoğun bir ça- lışma yaptı. Bu ücretlerin belirli düzeye yük- seltilmesi istemi yoğun tartışmala- nn ardından hükümet tarafindan kabul edildi. Sözleşme tutanağın- da, düşük ücretler konusunda ra- kam belirtilmezken "Karariaşönl- mış olan ücret zamlannın adll da- ğılınıı için Kamu-tş ve TÜHİSile iş- çi sendikaları arasında bir çaüşma başlatılacakür" sözü venldi. Başbakan Bülent Ecevit, imza töreninde yaptığı konuşmada, söz- Başbakan, taşeronluğun yaygın- laşması, kayıt dışi ekonominin bü- yük boyiitlara varmasının milyon- larca işçiyi anayasa ve yasaiardaki haklannı kullanmaktan yoksun bı- raktığına dikkat çekerek sorunlann çözümü için işçi kesimi ile birlik- te Ekonomik ve Sosyal Konsey'de çalışmalannı sürdüreceklerini bil- dırdi. Başbakan Bülent Ecevit, gerçek- leşen enflasyon oranı kadar zam öngörülmesinin IMF ile yürütülen görüşmeleri zora sokup sokmaya- ürk-Iş ile hükümet arasında tıkanan toplusözleşme görüşmeJeri dün aniaşmayia sonuçlandı. Başbakan Bülent Ecevit, Türk-lş yöneticilerini telefonla arayarak Başbakanhğa davet etti. Yapılan görüşmeler sonunda ilk 6 ayda yüzde 30 artı 15 milyon seyyanen; ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde enflasyon oranı ve brüt ücretin yüzde 5'i kadar artışta uzlaşma sağlandı. leşmelerin bağıtlanmasının bay- ram anfesinde işçiler için sevindi- rici bir haber olduğunu kaydetti. Dünyada yaşanan ekonomik buna- lımdan Türkiye'nin de olumsuz et- kilendiğini belirten Ecevit. "One- denle işçUerimizi tatmin edki bir toplusözleşme>e varabUmek için Türkiye'nin ekonomik olanaklan- nı bir havli /orlamak zorunda kal- dık. İşçilerimizin emekleriyle çalış- kanuklanyla ekonomimize katkî- lannı sürdüreceklerine guveniyo- diye konuştu. cağma ilişkin soruya şu yanıtı ver- di: "Biz kendi sorunlanmızı olabil- diğince kendimiz çözmeyeçalışıyo- ruz. Bu toplusö/leşmeyi imzalar- ken. hazuiarken, bazırisklerigöze aldığunız kesin. Ama Türkiye, makro ekonomik dengeleri sağiam tutmaya devam ederse dışanda da ekonomik alanda sağlıklı bir \olda olduğunu kabul ettirebiJir." Bayram Meral de ülkeyi düşün- düklerini belirterek "En iyi toplu- sözleşmenin masabaşında bmıilen toplusözleşme olduğuna inanıyo- nız" dedi. Meral, imzalanan metnin genel taslak olduğunu. sendikalann ken- di işkollannda, bu çerçevede söz- Ieşmelerini ayn ayn imzalayacak- lannı kaydetti. Daha önceki göriiş- melerde anlaşma sağlanan madde- lenn protokol altına alınmaması- nın sıkıntı yaratması üzerine, Me- ral'in anlaşma tutanağinı özellikle Ecevit'e de imzalatması dikkat çekti. Buna göre halen brüt çıplak 164 milyon lira olan ortalama ışçi üc- reti 228 milyon 200 bin liraya yük- seldi. Giydirilmiş ücret 387 milyon 940 lira oldu. Birinci 6 ayda brüt 10 milyon lira olan sosyal yardım ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 ayda enflasyon oranında arttınlacak. Brüt 500 bin liraya çıkanlan ye- mek yardımına da son üç 6 ayda yi- ne enflasyon oranında artış yapıla- cak. Giyim yardımı, birinci yıl brüt 10 milyon lira, ikinci yıl brüt 20 milyon lira; evlenme yardımı bi- rinci yıl 10 milyon lira, ikinci yıl 20 milyon lira; doğum yardımı birin- ci yıl 5 milyon lira, ikinci yıl 10 milyon lira olarak belirlendı. Olüm yardımı, işçinin kendisi- nin ölümü durumunda birinci yıl 30 milyon lira, ikinci yıl 50 milyon lira; iş kazasında ölümde birinci yıl 50 milyon lira, ikinci yıl 80 milyon lira; işçinin yakınının ölümü duru- munda birinci yıl 20 milyon lira, ikinci yılda 30 milyon lira olacak. İki yıl geçerli olacak topiusöz- leşmelerden doğan hak ediş fark- lannın en kısa sürede ödenmesi kararlaştınldı. TaksiıııVle canlı bomba dehşeti I Baştarafi 1. Sayfada görevlileri sırtındabirçan- tayla kendilerine yönelen bir kadını otobüslere 20 metre mesafede durdurdu. Nöbetçi polis silah çeke- rek çantayi bırakması için kadını uyannca, kadın bir adım geri çekilerek elleri- ni kaldırdı. Polisin kendi- sine yaklaşmasını bekle- yen kadın eylemci elinde tutruğu bombanın pimini çekti. Meydana gelen şid- detli patlama sonucu sal- dınyı gerçekleştiren kadın parçalanarak ölürken 3'ü polis olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Yerde kıvra- narak yatan yaralılara baş- ka bir bomba daha olabile- cegı kuşkusu üzerine bir süre yaklaşılamadı. Bomba ekibi ve ambuJans- lann olay yenne gelmesinin ardından, yaralılar Taksim llkyardım Hastanesı'ne kaldınldı. Sal- dınyı gerçekleştiren kadının cesedini ipe bağ- layarak sürükleyen polis, yaptığı ınceleme so- nucu patlamamış 4 adet el bombası ve 7 fünye- yi etkisiz hale getirdi. Emniyet yetkilileri, inti- har saldınsı düzenleyen kadının kimJiginin be- lirlenmesi için çalışmalann sürdürüldüğünü be- lirtti. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Yümaz Erdoğan, Du- ran Gökçek ve Mustafa Tokalaş. Taksim llkyar- dım Hastanesi'ndeki ilk tedavilerinin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan polislerin olaylara karşı çevre illerden lstan- GüHevik'in yeğeni de yaralılar arasında Taksim'de gerçekleştirilen inrihar saldınsında yaralanan ve Taksim İlk\ardım Hastanesi'ne kaldınlan 12 Eylül İlkögretim Okulu öğrencisi kızı Elif Gürlevik (11) ve tÜ İletişim Fakühesi öğrencisi yeğeni Çiğdem Kıhç'ı (19) partiİi arkadaslan>la birtikte ziyaret eden CHP Kağıthane belediye başkan adayı Yusuf Gürlevik, "Demokrasi ve insan haklan istiyoruz ve bunun için çalışıyonız. Herkes yaşam hakkına saygı göstermelidir" drye konuştu. (Fotoğraf: ALPER TURGUT) bul'a geçici görevle getirildikleri öğrenildi. CHP Kağıthane belediye başkan adayı Yusuf Gürlevik'ın kızı Ezgi Gürlevik (11) ve yeğeni Çiğdem Kıbç (19) ile Serpil Ercan, Alparslan Gökta}, Göksal Ivsal Günaydın Akuı'ın teda- vıleri süriiyor. Öte>andanpatlamadayaralanan Esma Yurdakul adlı yurttaş ilk tedavisinin ar- dından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdür- lüğü'ne götürüldü ve ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Kadın eylemciyle birlikte saldınyı gerçekleş- tirdiği öne süriilen 25 yaşlannda, 1.70 boyun- da. gür siyah saçlı, esmer bir kişinin de olay ye- rinden yaya olarak kaçtığı bildirildi. Eşkâli be- lirlenen ve Fenerbahçe montugiyen saldırganın yakalanması için operasyonlar düzenleyen po- lis, 2 si Fenerbato^montlu yaklaşık 30 kişiyi şüpheli olduklan gerekçesiyle gö- zaltına aldı. Patlamanın ardından İs- tanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, olay ye- rinde ıncelemede bulundu ve ardından İstanbul Valisi ErolÇakır ile birlikte yara- lılan ziyaret etti. Vali Çakır, patlamaya dınamitle güç- lendiriimiş bombalann yol açtığını belirterek "Bu menfür teca\üz polisimizin uyanıklığı sayesindeçok ha- fif atiatılmıştır. Bu olay ari- fe günü, Kurban Bayra- mı'nın hemen öncesinde, terörün vahşcfinin ne bo- yutlarda olduğunu göster- mektedir" dedi. 'Istanbul'u kültürkentiyapacağız' ANAF İstanbnl büyükşehir beledhe başkan adayı Ali Tah'p Özdemir, tstanbul'u tiim kültür ve sanat dallannda olduğu gibi,ti>atro alanında da bir dün- ya şehri >apmayı bedefledüüeritıi söyledi. Özdemir dûn ANÂP'ın Fatih ve Beyoğhı Uçe teşkilatlanyla Alibejköy Pir Sultan Külfür Derncği'ni ziyaret et- ti. Dünya Tivatrolar Günü dola\ısı\ la bir mesaj da yayımJayan Özdemir, Türk kültüründe tiyatronun önemli bir yeri bulunduğunu vurguladı ve İstaa- bul'un tiyatro sanatıpda ülkenin başkenti kimJiğini taşıdığjnı ifade etti. Özdemir şunlan kaydetti: "Bü- yükşehirbelediyebaşkaıüığıgörevinegekUktenson- ra fstanbui'u rünı kültür ve sanat dallannda oldu- ğu gibi tiyatro aJaıunda da bir dunya şehri >apma- yı hedefliyoruz, Bunun için gerekli olan salon başta olmak üzere tüm alryapr\7 kurmak. Şehir Thatro- lan'nıgtiçlendirmek veözeltivatrolan destekkmek karanndajtt." (Fotoğraf: KADER TUfiLA) Maliye Bakanı Nami Ça- ğan ile Orman Bakanı ArifSezer de Taksim llk- yardım Hastanesi'ne gelerek yaralılan ziyaret etti. Başbakan Bülent Ecevit ise bombalı inti- harsaidınsıyla ilgili olarak "PKK'nin,gençkız- lardan canlı bomba olarak yararlanması ne ka- dar insanlık dışı yollara başvurduğunu gösteri- yx>r" dedi. İnsan Haklan Derneği (İHD) ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) de yaptıklan yazılı açıklamada, Taksim Meydam'nda gerçekleşti- rilen bombalı saldınyı kınadı. PKK'nin canlı bombalan daha önce Barman, Van. Adana. Sıvas, Tunceli, Hakkâri'de hedef seçtikleri yerlere yönelik olarak eylemler yap- mışlardı. Saldınlar sonucu çok sayıda yurttaş, asker ve polis yaşamını yitirmişti. Öcalan'ın 'açlık grevi' oyunu ANKAR4 (Cumhuriyet Bürosu) - AbduUah Öca- lan'ın. tutuklu bulunduğu cezaevinde "siyasal tavır" seıgiledifi izlenimi verebil- mek için açlık grevinde ol- duğu söylentisini yaymaya çalıştığı belirtildi. Alınan bilgiye göre, ceza- evinde düzenli beslenen Öcalan, Işkenceyi Önleme Komitesi üyelerinin kendisi- ni ziyaretinden önce "aç ol- madığı"'ni belirterek cezaevi yöneticilerinin önerdiği ye- meği yemedi. Komite üyelerine ise "aç- lık grevinde" olduğunu söy- ledi. Öcalan ıddianamesiyle ilgili hazırlıklar sürerken, yerli ve yabancı basın kuru- luşlannın yoğun ilgisi üzeri- ne duruşmanın yaym işlem- leri TRT'ye devredildi. 40 uluslararası ajans, Dı- şişleri Bakanlığı ve Başba- kanlık'a başvurarak Öcalan davasını izlemek istediğinı bildirdı. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada rumcularının düşünceleri ekonomi haberlerinin önemli bir parçası. Bu işi yapanlara saygımız son- suz. Ama sosyal olayların, borsaya olan etkisiyle değerfendirilmesi genel haber akışının ardından il- ginç bir durum oluşturuyor. Kara mizahtan yardım isteyip bu görünümü izah etsek dedim... Izahımız borsa endeksinı incitirse affola, borsayı düşüren her kimse mahfola... Evet, şimdi borsa haberleri... Dr. Babuna'nın başına böyle bir işin gelmesi çok iyi oldu. Halkın yardım duygulannın artması borsada iyimserliğe yol açtı. Bu iyimserlikle açı- lan balta, affedersiniz tahta, endeksi yüksek bir tahta oturttu. Görüşünü aldıgımız ara kurum tem- silcileri Dr. Babuna'ya bir süre daha uygun kemik iliğinin bulunmaması gerektiğini söyledi. Bulun- masın ki, halkın iyilik yapma duygulan biraz daha ayakta kalsın... Bu durum borsanın dayükselişin- de önemli etki sağlayacak. Son anda kan bulunur- sa bu sevinç, borsa şeyinin ee endeksinin tavana vurmasını sağlayabilir. Genelkurmay Başkanı'nın sert demeci borsarMn da kendine gelmesini sağladı. Bu bakımdan belli dönemlerde bu tür demeçlerin olumlu olacağı yo- rumlan yapılıyor. Ama borsanın bir şamarla şımar- maması gerekiyor. Zira bu yükseliş yeterli değil. Ki- mi yorumcular borsa ve çevresınin de Olağanüs- tü Hal kapsamına alınmasının yararlı olacağmı dü- şünüyorlar. Bu yöntemin tutması halinde borsa- nın çeşitli katlarında "altın endeks-kârarlılık gös- terisi" tatbikatı bir sonraki aşama olacak... NA- TO'nun borsaya da bir şube açması planlanan yatınmlar arasında... Kamu kesimi çalışanlannın toplusözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması borsada doping et- kisi yaptı. Yatınmcılar bu durumu sevinçle karşıladılar. "Ya- şasın, demek ki hükümet kaynağın çoğunu çalı- şanlara değil borsa çevrelerine verecek" naralan yükseldi. Şu günlerde bazı işçilerin geçim darlığı- nı protesto etmek için kendıni yakma girişiminde bulunması ve hükümetin bu tür çıkışlara ödün ver- meyeceğini söylemesi borsanın daha da yüksel- mesini sağlayabilir. Bu konuda yayılan haberierbir beklentiye de yol açtı. Kımi yatırımctlar, "hani, ken- disini niye yakan çıkmadt" diye demokratik çıkış yapma haklarını kullandılar... Kosova'dan Küsova'ya... Ara başlıktan sonra da borsa haberlerini verme- ye devam ediyoruz. Bizden aynlmayın... Borsayı sevince boğan bir haberle başlıyoruz. NATO'nun Balkanlar'daki saldınsının son derece yararlı olduğu, o bölgeye gidebilecek dış yatınrn- alann Höstlanbul Makul Kıyametler Borsa» J na yönelme eğilimi gösterdiğı haber verıliyor. Bu ko- nuda genel bir iyimserlik hâkim. Ancak, bölgede ölenlerin cesetlerinin televizyon ekranlarına yan- sımaması yatınmcıların canını sıktı. "Bunlar gös- tehlmezse inandıncı olmaz" yorumları öne çıktı. Şimdi, Kosova'daki durumdan Ankara'daki Kü- sova'ya geçiyoruz... Küskün milletvekillerinin borsa üzerindeki etki- si henüz giderilebilmiş deği/. Kimi yatınmcılar, küs- künlere karşı, liderlere bağlı bir "düzgünler hare- ketinin" canlandınlması gerektiği görüşünde. Ye- ni Meclis'i oluşturacak 550 milletvekilinin çoğun- luğunun düzgünler hareketi üyesi olduğu bilini- yor, ama bu borsayı tatmin etmiyor. Borsa bu du- rumdan nem kaptı. Herkes, "ya önümüzdeki dö- nemlerde yine benzerşeyleryaşarsak" kaygısın- da. Bu yüzden yeni vekillerin göreve başlamadan, Meclis yemininden önce "genel başkana bağlılık yemini" etmesi görüşü ağırfık kazandı. Borsadan bir heyet liderlerle görüştü. Liderler de yeminin pek işe yaramadığını, Ankara'da metrekareye üç bağlılık yemininin düştüğünü söylediler... Küsova'dan, sevindiricı bir habere geçiyoruz... Dünya Bankası raporu borsada okununca herkes sevinç çığlıkları artı. Kuzey yanmküre ile güney yanmküre arasındaki ekonomik açılma derinleşi- yor. Kuzeyin payı yüzde 70'lerden 80'lere çıkıyor. Güneyinki de 30'lardan 20'lere iniyor. Bunun yo- rumu şu: Kuzeye gelen para artacak... Borsanın hacmi yükselecek! Raporun inandıncılığı açısından bazı rakamlar verelim: Afrika'da açlıktan ölenlerin sayısında u- mut verici bir artış var. 9O'lı yıllarda ölenlerin sayı- sı, 80'li yıllara oranla 1.5 kat arttı. Bu da Dünya Bankası raporunu doğruluyor... Programı kesiyoruz... Beklediğimiz haber şim- di geldi... IMF Başkanı, "Türitiye ekonomisinin kö- tüye gittiği yolundaki haberierin doğru olduğunu söylemeeğilimiiçinegirmiş değiliz'dedi... Demek ki ekonomimiz iyiye gidiyor... Bu müthiş bir yuhing, ee doping... Sırnaşık, af- federsiniz, tıriatık, hay dilimi, birleşik endeksi yük- seltecek bir haber daha geliyor... Bizden aynlmayın... Değirmend:Su sorunuyok Siüvri Belediye Başkanı Sdami Değirmenci, 10 yılnk ic- raaü süresince Uçe merkezinin 25 yıllık icme suyu soru- nunu çözdüğünü ve altyapı çalışmalannı da >üzde 98 oranında tamanıladığını sa> undu. (,'alışmalan sonucu ilçede 9 adet trafik yaya köpriisünü hizmete sokfuğunu belirten Değirmcncu birçok gezi alanı ve yeşil alan oluş- nırduğunu \nrguladj. İlçenin su havzalanm koruma al- üna aldığını kaydeden Değirmenci, 7 adet ilkögretim okulunun vapımına destek verdiğini söyledi. Haik ek- mek fabrikasında ucuz ve kaliteii ekmek ürettiklerini de vurgulayan Değirmenci, Sflivri Ambuians Merkezi'nde 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini, SSK'Kler için teda- vi merkezi kurduklannı belirttL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog