Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MART1999 PAZAR HABERLER Yugoslavya'nın Ankara Büyükelçisi Darko Tanaskoviç gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi MUSTAFA BALBAY ANKARA - Yugoslavya'nın Ankara Büyükelçisi Darko Tanaskoviç. NATO operasyonlannın Balkanlar'a banş getirmeyeceğini. tersine ateşin yayılmasının zeminini hazırlayacağını söyledi. Büyükelçi, 1990 sonrasmda dagılmada kendilerinin de hata yapmış olabileceğini ancak Batı"mn bunu düzeltme şansı vermediğini vurguladı. Kosova'yı, Yugoslavya'mn beşiği olarak tanımlayan Tanaskoviç. banş ıçin diyoloğa açık olduklannı. ama her türlü ültimatoma da karşı çıktıklannı belirtti.Tanaskoviç ile Yugoslavya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde konuştuk. Görüstüğümüz odanın bir duvannda "Dünyada Türkçe konuşulan ülkeier ve yerier" başlıklı harita vardı. Hantada noktalar halinde Balkan coğrafyası da yer alıyordu. Tanaskoviç'e yönelttiğimiz sorular ve yanıtlan şöyle: - NATO operasyonunun üçüncü giinü. Geünen noktayi siz nasü göriiyorsunuz? - Ben öncelıkle olayın Türkiye'yle ilgili yanına değinmek istiyorum. Kimileri bunu Kürt meselesine benzetiyor. Kesinlikle ilgisi yok. Iki konunun da tarihsel, toplumsal farklılıklan var. Ancak ortak bir durum var, terör. UÇK ve PKK birer terör örgütü. Türkiye ne yazık ki, UÇK'nin terör evlemlerini bize göre sagiıklı değerlendirmiyor. NATO saldınsı başladığı andan itibaren UÇK de saldınya geçti. Bu durumdan güç aldı. Bu durumda NATO bir terör örgütünün hava gücü haline geldi. Bölgede 50 bin Türk var - L'ÇK'nin dunımu bir yana. Kosovalılann yaşadıkJan, ulusiararası kamuoyunu rahatstz etti_ - Ama oraya bir bütün olarak bakmak gerekir. O bölgede 50 bin de Türk var. Soydaşınız. Bugüne kadar onlar göç etme gereği duymuyordu. Şimdi ediyorlar. Neden? NATO saldınlan yüzünden. Kosova'da teröristlerin baskısıyla 60 kadar da Sırp köyü boşaltıldı. Bu yanı gösterilmiyor. - Müoseviç yönetimi olaylann bu noktaya gelmemesini sağlayamaz nuydı? - Evet, genel olarak böyle bir bakış var. Ama dikkat edilirse NATO açıklamalan, Clinton'ın sözleri hep Sırp gücünün yok edilmesi gerektiğine yönelik. Bütün askeri gücümüzü yok etmek istiyorlar. Bizim askeri gücümüz milletimizden oluşuyor. Tüm milletimizi yok etmeye girişirlerse. bu soykınm olur. ABD'nin yantldığı bir nokta var. Her şeyi para ve bomba gücünden ibaret sayıyor. Tutturdular, ulusiararası camia diyorlar. Kim bu camia. Rusya. Çin. Hindistan. Brezilya, Ukrayna bu müdahaleye karşı. Onlar camia değil mi? Camia sadece NATO mu? Yugoslavya'da yeni dünya düzeninin en kanlı testlerinden biri yapılıyor. Dünyayı NATO'dan ibaret hale getirmek istiyorlar. - Bu değerlendirmeleriniz önemli ve ayn bir tarüşma konusu. Müoseviç yönetiminin hiç mi hatası yok? - Hata yapmadık diyemem. Bizim de yanlış yaklaşımlanmız oldu. Ancak Batı bunlan düzeltme fırsatı vermedi ve gelişmelere farklı yönlerden yaklaştı. Arnavutlann hedefi tam bağımsızlık. Bu 1990 öncesinde de böyleydi. Biz en aşınlanyla bile dolaylı temasa geçtik. Diyalog kurmaya çalıştık. Ama olmadı. Bizimle B, B izim de yanlış yaklaşımlanmız oldu. Ancak Batı bunlan düzeltme fırsatı vermedi ve gelişmelere farklı yönlerden yaklaştı. Arnavutlann hedefi tam bağımsızlık. Bu 1990 öncesinde de böyleydi. iz en aşınlanyla bile dolaylı temasa geçtik. Diyalog kurmaya çalıştık. Ama olmadı. Bizimle masaya oturmak istemediler. Son Rambouillet görüşmelerinde de ilk aşamadaki 10 maddelik temas grubu önerisini kabul etmiştik. TANASKOVİÇ - Yugosyavya'da yeni dünya düzeninin en kanlı testlerinden biri yapılıvor. Dünyayı NATO'dan ibaret hale getirmek istiyorlar. masaya oturmak istemediler. Son Rambouillet görüşmelerinde de ilk aşamadaki 10 maddelik temas grubu önerisini kabul etmiştik. Amavutlar kabul etmemişti. Sonra ABD'nin dayatmasıyla yeni bir kâğıt parçası getirildi. Bunda iki nokta vardı. Birincisi, banşı NATO koruyacak; ikincisi. üç yıl sonra halkın iradesine başvurulacak. Biz egemenlik hakJanmızı kimseye vermeyiz. - Yani son gelişmeierin Avrupa'dan öte ABD kaynaklı olduğunu söylüyorsunuz? - Kesinlikle evet. Bugünkü Avrupa. ne askeri yolla ne de demokratik yolla hiçbir sorunu çözemez. Bu saldınyı ABD istedi. Biz bu dayatmayı kabul edemezdik. - Ama gelinen noktada tüm NATO'ya karşı savaş olacak şey mi? -Evet çok zor bir durum. Ama biz tarihimizde hiç ültimatom kabul etmedik. Hitler de Ikinci Dünya Savaşı'nda ilk Belgrad'ı vurmuştu. Tarih kimin haklı olduğunu gösterdi. - Konuya salt Balkanlar olarak değil, geniş öiçekli baJtıyorsunuz... - Burada hedef bızız, ama salt biz değiliz. Ikıncı Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen hedefte. ABD "Dünyanın tek hâkimi benim" demek istiyor. Bizim de itaat etmeyen bir tavnmız var. BM felç durumda - O zaman gidiş Birieşmiş IVIiIletler'in yapısım da etkikr» - Şimdiden etkiledi. BM Güvenlik Konseyi felç durumda. Bu durum, önümüzdeki dönem belki de hıç ortak karar alınamamasını da getirecek. - Balkanlar'a dönersek— Savaş öteki ülkelere sıçrayabilir mi? - Kosova bizim iç sorunumuzdu, bu çerçevede kaldıgı sürece çevre ülkelerde sorun olmazdı. Saldınyla birlikte sıçrama durumu belirdi. Biz hiçbir ülkeye saldırmayacağız. Ama saldınlan da göğüsleyeceğiz. Bu NATO da olabilir. - Miloseviç yönetimi giderse, sorun çözülebilir yaklaşunı var.. - Kesinlikle katılmıyorum. Ulusal sonınlarda ülke içinde muhalefet de ikridara yaklaşır. Miloseviç'i devireceklermiş de rntıhalefeti destekleyeceklermiş. Bu olmaz. !>Vrhdi sizin Kıbns sorununu ele alalım. Ciddi bir durum olsa, tek ses olmaz mısınız? Balkanlar'da savaşla bir yere vanlamaz. Nihai karar siyasi olacak. Ama bu, ülke içindeki dengelerle oynayarak başanlamaz. - Biraz tarihe gelirsek... Tito dönemindeki halkJann kardeşliği olgusu bugüne bakınca çok uzaldarda kahyor. O doneme bugün nasıl yaklaşıyorsunuz? - Biz o döneme hâlâ çok yakınız. Ama ne oldu bilmiyoruz. Tito'dan sonra yeraltındaki milliyetçi gruplar fırladı. Bu önceden hazırlanmış görememişiz. Çöktükten sonra fark ettik. Biz o dönem mutluyduk, bağımsızdık. Şimdi de bağımsız hareket etmek istiyoruz. ABD istemiyor. Balkanlar'ı, itaat edecek, her söyleneni yapacak, küçük küçük devletçiklere bölmek istiyorlar. Şimdi küçük Yugoslavya'yı da parçalamak istıyorlar. Aslında olayın özeti bu. - Çöktükten sonra fark ettik, dediğiniz şey nedir? -Tito'nun bir karizması vardı. Güçlü liderdi. Ama ta 1962'lerden itibaren bizim bölünmemizın altyapısı hazırlanmış. Bunu bugün fark ediyoruz. Adım adım bizi bu noktaya getıımışler. Kendimizi birden boşlukta bulduk. - Durumu fark etmeniz her şey bittikten sonra mı oldu? - Batı bize toparlanma fırsatı vermedi. Anlaşılan böyle bir şeyi istiyordu. Son NATO saldınsı, Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan yapının sona ermek üzere oldugunu gösteriyor. Rusya ilkeli destek veriyor - Burada bir başka unsur Rusya. Ancak içinde bulunduğu ekonomik durum siyasi kararlar almasına engel. Rıma sö/tinü ettiğiniz dünya dengesinin neresinde? - Rusya bize ilkeli bir destek veriyor. Ancak burada saldınnın Yugoslavya'ya değil, Rusya'ya, Çin'e olduğunu onlar çok iyi biliyor. Ama bunlar bir yana bizim temel isteğimiz bağımsız hareket etmek. Biz 20. yüzyıl tarihinde hep böyle hareket ettik. Türkiye'den de isteğimiz biraz NATO'dan bağımsız bakabilmesi. - Türkiye bir NATO ülkesL Türkiye'de üç milyona yakın Arnavut kökenli yurttaş var. Kosova'da zor durumda kalanlar Müslüman. Türldye'yi bu görününıle değerlendirmeniz gerekmez mi? - Evet bu özet doğru. Ama Türkiye bu duyarlılığını farklı biçimlerde gösterebilir. Türkiye bir NATO ülkesı ama aynı zamanda bölge ülkesi. Sizin bir tanımınız var. Balkan sözcüğünü bölüyorsunuz ve bal tadı gelsin kan akmasın diyorsunuz. Bunun yaşama geçebilmesi için aynlıklann değil, ortak yönlerin öne çıkanlması gerekir. Örneğin ben Osmanlı'nın 700. kuruluş yıldönümü kutlamalanna ülkemi nasıl, hangi şekilde katabilirim diye plan yapıyordum. Bu durumda nasıl yapabilirim. - Balkanlar'da kurulan yeni devletlerin hemen tümünde milliyetçi lideıier var. Balkan banşına asıl engel bu değil mi? - Evet öyle ama bu sanınm bir intikal döneminin sonucu. Batı da bu milliyetçi yapı üzerine oynadı. Onlan güçlendirdi. Örneğin en Yugoslav olan kesim Sırplar ve Boşnaklardı. 1990'lardav birbirini vuran kesim oldu. Avrupa hep. ,„».. ı_s milliyetçilere destek verdi. - Sırplarda da biraz Kosova miti var, diyebiür miyiz? - O noktaya da değinmek gerekiyor. Herkes bizi mitik, yüzü tarihe dönük bir ulus sayıyor. Değil. Biz bağımsız yaşamak istiyoruz. Kosova da bizim beşiğimiz. Devletimizin kurulduğu yer. Dini olarak önem verdiğimiz manastırlar var. Onlar Osmanlı dönemmde zarar görmemişti. Şimdi NATO bombalarının onlara da hasar verdığini öğrendim. Bu bombalar şaşırmazmış, zekiymiş. Öyle şey mı olur? Bomba adres bilmez. NATO'nun son hareketinın yann kimi vuracağı belli olmaz. Türkiye devletini konuya bu açıdan da bakmaya çağınyorum. ISPARTA1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM 1994,357 Ta! Satıbnasma karar venlen gaynmenkulün ctnsı. krymeti. adedı. evsafı: 1- Isparta Alı Köyu Asağı Çelebıler yen 38 pafta, 5551 parselde tapuya 2962 00 m2 tarla olarak kayıtlı ta- şınınaz halen tanm arazısı nıtelıJımJe olup. ımar planında fabnka sahası olarak aynlmıştır. Dar kenan Isparta Eğırdır yoluna cephelı olan tasınmazın hemen cıvarroda sanayı tesıslen mevcuttur Bu eaynmenkulün değen 3 554 400 000 TL. olup, bu takdır Isparta tcra Tetluk Mercıi Hâkimliğı'nın 1997'212 -1998 142 sayılı karan ıle kesinleşmıştır Aynntılı ımar durumu dosyasında mevcuttur Gaynmenkulün satışı 9 30-9 40 arasındadır 2- Isparta merkez Isnklal Mahallesı 936 ada, 19 parsel no'lu tapuya 524 00 m2 bahçelı kargır ev olarak ka- yıtlı taşınmaz üzennde 20 00 X 15.00 = 300 00 m2 ıçensınde: 10 15 X 7 65 = 77 65 m2 asma katı bulunan sa- nayı dükkânı mevcuttur. Halcn gül unalathanesı olarak kullanılan bınanın. asma katı buro asma katın altı ıse gül mamullenmn ambalajlanması ıçın aynlnustır. Betonarme kargas ınşaat tarzında ınşa edılrnış olan bınanın du- varlan brıket çatısı ahsap ve luremit örtülüdûr. Ön cephesı camekân şeUınde. demır doğrama tabanlar mozaık döseme kaplı, duvarlar plastık badanalı olup asma katın duvarlan beyaz fayans kaplamadır. Büro olarak kulla- nılan asma kat ıki odadan müteşekkıl olup duvarlar sunta >erler parke kaplama ve cılalıdır Arsa yeni sanayıyi dogudan batıya bölen caddeye cephelı sanayı camısıne 70-80 metre mesafede olup sanayırun en merkezı yenn- dedır Isparta kra Tetkık Mercıı HâkımlıgVnen 1997712 -1998/142 sayılı kesınleşmış kıymet takdın raporu- na göre arsanm degeri ıle muştemılatlannın toplam değen 11 707.086 903 TL'dir. Aynntılı ımar durumu dos- yasuvda mevcuttur. Gayrunenkulun saüşı 9.50-10.00 arasındadır Satış şartlan: 1-Sanş.. 7 5.1999 günû saat 9.30'dan 10 00'a kadar Adlıye Karşısı Maya Işhanı 1 10'daaçık arttırma suretıyle yapılacak. Bu arttumada tahmın edılen kıymetın yûzde 7 5 inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur. Boyle bir bedelle alıcı cıkmazsa, en çok arttıranm taahhüdû bakı kalmak şartıyla 17.5 1999 günü Adlıye Karşısı Maya Işhanı 1/10'da saat 9.30-10.00'da ıkinci amırmaya cıkanlacaktır. Bu arttınnada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın ta- ahhûdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu ka- dar kı arttırma bedelırun malın tahmın edilen kıymetının yûzde 40'mı buiması ve satış isteyenin aiacağına rüç- hanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevume ve paylaşbrma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı cıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Armrmaya ıştırak edeceklerin, tahmın edılen kıyTnetuı >-üzde 20'sı mspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış, peşm para ıledır, alıcı ıstediğınde 20 gû- nu gecmemek üzere mehıi venlebılu-. Tellalıye resmı, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Bınkmış vergıler satış bedelınden öderur. KDV ve daînga veıpsi alıcısına aıttır.- 3- tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (•) bu gayrunenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve mas- rafa daır olan ıddıaiannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içmde daırerruze büdırmelen lazımdır Aksı takdır- de haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacakJardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelıni yatırmamak suretıyle ıhalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen. teklıf emklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt fa- ızınden müteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrat faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremiz- ce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelikle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname. ılan tanhjnden itibaren herkesın görebıimesı ıçm dairede açık orup masrafi venldıgi takdırde ısteyen alıcıya bırömeğı göndenlebıhr. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgi al- mak ısteyenlenn 1994 357 Tal sayılı dosya numarasıyla müdürlüğumüze başvurmalan üan olunur. 17 3.1999 ('lllgılılertabınneırtıfakhaklüsahipİendedahıldır Basın: 13561 MALATYA 2. ASÜYE HUKUK MAHKEAIESİ'NDEN 1998,347&as 1998'7l9Karar Davacı Mehmet Tahır Ekmekçı vekılı Av. A. Ihsan Kal tarafından davalılar Uğur Ekmekçı c aleyhinde aç- mış olduğu iştirak halindekı mülkıyetin mûşterek mülkiyete çevritoıesı davasının yapılan açık yargılaması so- nunda; Açılan davanm kabulü ıle Malatya merkez Uc mahallesi 185 ada \e 16 no'lu parseldekı taraflann ortak mıras bırakamn 1/3 paymdakı ıştırak halindekı mülkıyetin MK'nm 584/ A madde \efikrasıgereğınce sona er- dınlerek Malatya 2 Sulh Hukuk Mahkemesı 'nın 1998 59 esas ve 1998,299 sayılr karan doğrultusunda müşte- rek mulkıyete donüştûrühnesıne. peşuı alınan harcnı mahsubuyla bakıye 8 100 000 TL. harcın davalılardan tah- sılıne. 28 000 000 TL vekâlet ûcrctınindavalılardanalınarakdavacıya venlmesme, 12 262 800 TL yargılama gıdennın davalılardan alınarak davacıya venlmesme karar venldıği, Davalılardan adresı tespıt edılemeyen Zeh- ra Yıldız Aksay. lsmet Bedn Topalhafızoğlu, Necle Leventoglu (Aksay). Emıne Türkdoğ^n (Ekmekçı), Tur- han Necatı Ekmekçı. Sübeyla Ekmekçı, Ayfer Ruhıoğlu, Avten Kenrergoz (Ekmekçı), Nızamettın Güieken, Sevıl Arkan (Gûlekenı, Gûlsen Pervane (Güleken), Selma Onal (Gülekenı, Yücel (Ekmekçı) Dökmen ve Nı- hal Ekmekçı ye tebligat yapılamadığı. yukanda özeü yazılı mahkememızin 30 12 1998 tanh ve 1998 347 Esas 1998 719 karar sayılı karanmn gazetede ılan yoluyla davalılara teblıgıne karar venlmıstır Davalılann işbu ka- ran ılanın gazetede yayımı tanhınden itibaren 15 gûnlük sure zarfında temyız edebileceklen aksı takdırde ka- rann keDdılenne teblığ edıimıs sayılacağı ve kararaı kesmJeştınleceğı ılan olunur. 16.2 1999 Basın: 7735 GÖLMARMARA İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI Dosya No: 1998/17 Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıyme- ti, adedi, evsafı: Gölmarmara Kılcanlar köyü Tekdal mevkıinde kain tapunun 108 parselinde kayıtlı yüzölçü- mü 5950 m2 olan, sulu tanma ehenşli olup. dönümü 150./ 000.000 TL'den tamamı 892.500.000 TL'den açık arttırma sureti ile satılmasına karar verilmiştir. Satış ila- nı tebliğe gönderilmış. tebliğ yapılamaması ya da adre- sinde bulunamayanlara ışbu ilanın tebliğ yerine kaim ola- cağı ilan olunur. Satış şartlan: 1- Satış, 10.05.1999 Pazartesi günü saat 10.30'dan 11.00'e kadar Gölmarmara kra Müdürlü- ğü'nde açık arttırma sureriyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacak- lılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı gec- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı cıkmaz- sa, en çok arttıranm taahhüdû baki kalmak şartıyla 20.05.1999 Perşembe günü Gölmarmara lcra Müdürlü- ğü'nde 10.30-11.00'de ikinci arttırmaya cıkanlacaktır Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimen- kul en çok arttıranın taahhüdû saklı kalmak üzere arttır- ma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymerinin yüzde 40'mı buiması ve satış isteyenin aiacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaş- hrma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı cıkmazsa satış talebı duşecektır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'si mspetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşın para iledir, alıcı ıstediğinde 20 günü gecmemek üzere mehil venlebilir. Tellalıye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş ver- giler satış bedelınden ödenir. KDV ıle tahliye masraflan alıcıya aittir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve mas- rafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ıle on beş gün içmde daıremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdırde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelini yatırma- mak suretıyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklif ettikleri bedel ıle son ihale bedelı arasın- dakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt fa- izinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve te- merrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temınat bedelin- den alınacaktır. 5- Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açık olup masrafi venldıği takdırde is- teyen alıcıya bir örnegi gönderilebılir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve mün- derecanm kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlenn 1998/17 E. sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 18.03.1999 (*) llgililer tabırine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 13315 TOKAT-PAZAR İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMEÎVKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1998/236 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsı, kıy- meti, adedi, evsafi: Tokat ıli Pazar ilçesi Pazar köyü Ak- yazı mevkiinde kaın gayrimenkul 394 parselde kayıtlı 2350 m2 miktarlı tapu kaydında tarla olarak gözüken an- cak üzenne benzm istasyonu olarak inşa edılmiş bina ile birlikte müştemilatı aşağıda belirtilen gün ve saatler ara- sında Pazar Adliye binası önünde ve açık arttırma sure- ti ile satılacaktır. Geniş evsafı dosyasında mevcut şart- nameye ilışık bilirkışi raporunda açıklanmıştır. Takdir edilen kıymeti: 8.105.870.425 TL, %15 KDV alıcıya aittir. Saöş şartlan: 1 - Satış. 17.5.1999 günü saat 14.30'dan 14.45"e kadar Pazar Adlıye binası önünde açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıyme- tin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı cıkmazsa, en çok arttıra- nın taahhüdû bakı kalmak şartıyla 27.5.1999 günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya cıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdû saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana iha- le edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinin malın tah- min edilen kıymerinın yüzde 40'ını buiması ve satış is- teyenin aiacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çe\ irme ve paylaş- tırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedel- le alıcı cıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metın yüzde 20'si nispetinde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 gü- nü gecmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla dığer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklannı hususiyle faız ve mas- rafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde daıremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdir- de haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. A- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırma- mak suretiyle ıhalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefillen, teklif ettikleri bedel ıle son ıhale bedeli arasın- daki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt fa- ızinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemiz- ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bede- linden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesin görebıl- mesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde is- teyen alıcıya bir ömeği gönderilebılir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak isteyenlerin 1998/236 sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğumüze başvurmalan ilan olunur. 01.4.1999 (*) tlgililer tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 9193 ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1998'1243 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsı, kıyme- ti, adedı, evsafr Ankara. Mamak ilçesi, Bahçelençı ma- hallesınde, Mamak caddesi 200 kapı numaralı bınanın bu- lunduğu yere rastlayan \e ımann 37394 ada 4 numaralı parselini teşkıl eden 1067 m2 mıktanndaki kargir apart- manın 38'1067 arsa paylı 30 numaralı, 37 m2 kullanım alanlı dükkân vasıflı taşınmaz, bir borç nedenıyle açık art- tırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafı dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirki- şiraporundaaçıklanmıştır. Takdir edilentaymeti:8.000.000.000 TL. %I5 KDV alıcıya aıttır. Satış şartlan: 1- Satış, 17.5.1999 günü saat 16.00'dan 16.10'a kadar Adliye Mezat Salonu'nda açık arttırma su- retiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı cıkmazsa, en çok arttıranın taahhü- dû baki kalmak şartıyla 27.5.1999 günü aynı yer ve aynı saatte ıkinci artttrmaya cıkanlacaktır. Bu artnrmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdû saklı kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki arttırma bedelinin malın tahmin edılen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin aiacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi la- zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı cıkmazsa satış talebi dü- şecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmın edilen kıyme- tin yüzde 20'si nispetinde pey akçesı veya bu miktar ka- dar milli bir bankanın temınat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü gecmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Birikmiş vergi- ler satış bedelınden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay- rimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ıle on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ıle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- caklardır. 4- thaleye kanlıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefil- len, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temınat bedelınden alı- nacaktır. 5- Şartname, ılan tanhinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açık olup masrafi venldıği takdirde iste- yen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak isteyenlenn 1998/ 1243 sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ılan olunur. 11.03.1999 (*) Ilgılıler tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın. 13423
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog