Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

28MART1999PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kutan iıükümeti İANKARA(AA)- FP Genel Başkanı Recai Kutan, iç ve dış Kİişmelerle ilgili alarak kendilerine bilgi vermediği gerekçesiyle lükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e jikâyet etti. Görüşmenin ardından Etlik'te esnafla görüsen ve partisinin seçim Dürosunda basın roplantısı düzenleyen Recai Kutan, Köşk'e "bayramziyareti" ımacıyla çıktıgııu söyledi. Kutan, Demirel'le "özel bir ilişkisi" bulunduğunu belirterek. "Diyebilirim ki kendisi benim ilk patronumdu. Onun DSl Genel Müdürû oldugu dönemde ben de bölge müdürü idim. O günden beri sıcak ilgimiz, temasııtıız hep devam etti" diye konuştu. Görüşmede iç ve dış gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirten FP lideri. "FP'nin kapatılması için hakJı bir gerekçe bulunmadığını ve DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'in hazırladığı dosyayı ciddiye almadıklannı" söyledi. Operasyon tıayat kurtapdı • TOKAT(AA)- Tokat kırsal kesiminde, kalp krizi geçiren bir vatandaş, terör örgütüne yönelik operasyonlarda hava desteği sağlamak amacıyla ll Jandarma Komutanlığı'nda bekletilen Skorsky helikopterle 15 dakikada kent merkezine getirilerek tedavi edilmesi sağlandı. Vatandaşlar, Erbaa ilçesi kırsal kesimine operasyon için jandarma timlerini taşıyan helikopterin pilotlanndan, köyde bir kişınin kalp krizi "• geçirdiğini belirterek yardımda bulunmalannı istediler. Kısa sürede köyün yakınına inen helikopter. kalp krizi geçiren Recep Taş (43) adlı vatandaşı. 15 dakikada kent merkezine getirerek, tedavi edilmesi için Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Taş'ın sağlık durumunun iyı olduğu öğrenildi. YSK'nin açıklaması • ANKARA(AA)- Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 18Nisangünü yapılacak köy ve mahalle muhtarlıklan ile ihtiyar meclisi ve heyeri seçimlerine ilişkin esaslan belirledi. YSK'nin bu konudaki karanna göre, ilçe seçim kurullan, dağımk seçim çevrelennde ve yakın köylerdeki sandıklan bir köy ve yerde toplayabilecek. Bu seçime girecek kişiler oy verme gününden önce, gerek resımli ve gerekse kendilerini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanlan dafıtabilecek. Vfuhtar seçimine jirecek kişi için bir ad /azılı oy pusulası yeterli )lacak. Bu seçimler için cullarulacak oy îusulalan beyaz olacak. fiözaltılara lADANA Cumhuriyet)- Emeğin 'artisi Adana îl Örgütü, ınav sisterru ve harçlan ırotesto eden ığrencilerin gözaltına lınmasına ve övülmesine tepki österdi. Yeni sınav istemiyle birlikte ürürlüğe sokulan Ağırlıklandınlmış »rtaöğrenim Basan uanı" uygulamasının navda eşitsizlik ve ialetsizliği perçinleyen ir sistem olduğunu urgulayan EMEP tl aşkanı Belma ıngıloğlu, öğrencilerin îha önce hazırladıklan bin imzalı metni Milli ğitim Müdürlügü'ne srdiklerini söyledi. YGÎÛ Meclis cumhurbaşkanını seçecek... Seçimler sonrasında siyaset yeniden biçimlenecek Meclis'te Demirel izi sffiııiyorANKARA (Cumhurivet Bürosu) -TBMM, 18Nisan seçünlerinden sonra başlayacak dönemde büyûk ölçüde yenilenecek. Yeni cumhurbaşkanını seçecek olan 21. dönemde Cumhurbaşkaru Süleyman Demirerın ekıbinin parlamento dışı kalacağına dikkat çekildi. Yeni dönemde bugün parlamentoda temsil edilen DTP. BBP, DEPAR ve DP gibi partilerin de parlamento dışı kalmasına kesin gözüyle bakıhyor. Seçim sonuçlannın başta FP ve CHP olmak üzere bazı partilerde iç hesaplaşmalara neden olması bekleniyor. TBMM'de bulunan 550 milletvekilinin yansı 21. dönemde parlamento dışı kalacak. DYP'dekı dalgalanma sonucunda partiden kopmalarla 20. dönemde kurulan DTP'nin yeni dönemde barajı aşarak TBMM'ye gırmesi olanaklı görünmüyor. DTP"nin Meclis dışında kalmasıyla, Cumhurbaskanı Demirel'in DYP'den koparak ağırlıklı olarak bu partide yer alan ekibı de yeni dönemde TBMM'de yer alamayacak. Demirel'e yakınlığıyla bilinen tsmet Sezgin. Mehmet Köstepen, Cavit Çağlar parlamentoya giremeyecek. DTP lideri Hüsamettin Cindonık'un da partisinin barajı geçmesi zor göriindüğünden seçılebilmesi olanaklı görünmüyor. Demirel'in "eski partisT DYP de ağırlığını yıtirdi. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller "savaş açögı" Demirel'in ızlerinı partisinde sildi. Demirere yakın isimlerden Nahh Menteşe artık Çiller'in yanında yer alıyor. DTP'nin parlamentoya girmesi olanaklı görünmediğinden, 2000 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde oluşacak 21. dönemde "DemireJ ia" azalıyor. Yan başkanhk sistemini sürekli gündeme getiren Demirel'in yeniden seçilmesi için anayasa değişikliğı gerektiğine dikkat çekilirken yeni dönemde bunu sağlayacak bir dengenin ortaya Prof. Tahir Hatipoğlu 6 Sol Güçbîrliği seçimden sonra da çalışacak' ALİAYAROĞLU ZONGULDAK - Sol Güçbirliği Genel Başka- nı Tahir Hatipoğlu. olu- şumun 18 Nisan'dan sonra da devam edece- ğine, hatta daha büyük önem kazanacağına dik- kat çekti. Zonguldak'ta düzen- lenen Sol Güçbirligi da- yanışma yemeğine Tahir Hatipoğlu, yönetim ku- rulu üyesi avukat Cey- han Mumcu ve Işçi Par- tisi Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin de katıldı. Yemekte konuşan Ta- hir Hatipoğlu, Sol Güç- birliği girişiminin 18 Ni- san'dan sonra da devam edeceğine. hatta daha büyük önem kazanaca- ğına dikkati çekerek şunlan söyledi: "Türkiye'de önemli bir kriz yaşanıyor. Bu krizin sommlusu, ülkeyi 50 yıldır \öneten sağ ik- tidarlardır. Bizim hedefl- miz, Altı Ok ilkeleri te- melinde birieşerek solu iktidar yapmaktır. Bu bir ütopya değildir, hayal de değildir. Türidye'nin gerçegi ve ihtiyacıdır. Sol bölünerek azalryor, ken- di kendisini tasfiye edi- yor. Sol Güçbirliği hare- keti bundan böyle de, yurttaş ve halk girisimi olarak sürecektir. Hiçbir şekitde ayn bir örgütlen- meye, a> n bir parti kur- maya gitmeyeceğiz.'' Sol Güçbirliği oluşu- mu ve kurultaylan hak- kında bilgi veren Hati- poğlu, "Biz Sol Güçbir- liği projesini soldaki tüm partilene getirdik. 'Ge- îin, Altı Ok temelinde solu birleştirelim' dedik, ne yazık ki onlann Altı Ok'la bir ilgilileri kal- mamış. Tek olumJu ceva- bı tşçi Partisi'nden aldık. Biz bu adaylanmızla İş- çi Partisi'nin listelerin- den bu seçimlere katın- yoruz. Bu adaylara veri- lecek oytar solun biries- mesine hizmet edecek- tir" diye konuştu. tşçi Partisi Genel Sek- reteri Mehmet Bedri Gültekin de yaptığı ko- nuşmada, İşçi Parti'' si' nin yıljirdıf solun bir- liği için ÇTBıştığını ifade ederek, u Ara Ok teme- linde Sol Güçbirliği ku- rulmuştur. Kervan yol- dadır. Sol Güçbirliği muüaka sol iktidarlataç- lanacaktu-" dedi. DYP'ye Antalyada ilgî yok Tansu Çiller Cam Piramü'idolduramadı BÜLENT ECEVÎT ANTALYA-DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller. turizmde yoğun rezer- vasyon iptalleri nedeniy- le yaşanan olumsuzluğu düzeltemediği için Ece- vit hükümetini becerik- sizlikle suçladı. Siyasi is- tikrann sağlanması için sağda bütünleşme olma- sı gerektiğini söyleyen Çiller, "İkinci demokra- si hareketine evet diyen herkesle koalisyon ortağı oluruz" dedi. "DYP'nin kalesi" ola- rak bihnen Antalya'da beklediği ilgiyi göreme- yen Tansu Çiller, DYP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptınlan Cam Piramit'te "Demok- rasi Paketi r> ni açıkladı. 3 bin 400 kişilik salonun yansım dolduran DYP'li- lere karşı konuşan Çiller, medyayı suçlamayı sür- dürdü. Çiller, "55. hükü- met karteUeribesledi. Ba- tan bankalann parası milletten çıktı. Elektrik sanrraJlannı aldüar, SE- KA'nın bahçesini aldılar, POAŞ'ı aldılar. Çıkardık- lan vergi yasası ile az ka- zanandan çok, çok kaza- nandan da hiç vergi almı- yorlar. Hatta vergi iadesi veriyorlar. Bunlara hayır diyorsanız ikinci demok- rasi hareketini birlikte başlatahm" dedi. Türkiye'de sistemın tı- kandığını anlatan DYP li- deri Çiller. "Bu statükoy- la mücadeleöyle kolay bir ola> degil. Bu güç odakla- nyla mücadele kolay bir ola> değiL Bize bir dönem dediler ki bu 55. hüküme- rin başına gel. Gei sen başbakan ol. Dedim ki miUetimin olmadığı yer- de olmam. Milli iradenin olmadığı yerde olmam" diye konuştu. Yılmaz siyasetle din sömüriisünü elestirerek FP'ye tepki gösterdl (A A) ANAP lideri Mesut Yılmaz FP 'ye yüklendi 'FP, RP'nin uzaktan kumandalı kopyası' DÜRDANE KIRÇUVAL ÖMERŞAN RİZE - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. kardeşi ve ailesıyle birlikte geldiği memleketi Rize'de, kendısine iftira ve çamur attığını söyledığı FP ve kapatılan RP'nin lideri Necmettin Erbakan'a yüklendi. Erbakan'a "Sen kimsin?" diyen Yılmaz, FP'ye de "RP'nin uzaktan kumandalı kopyasT dedi. ANAP liden Yılmaz. Karadeniz gezisinin ikinci gününde memleketi Rize ve Arrvin'de halka seslendi. Rize'de yoğun yağış altında Cumhuriyet Meydanrnda coşkulu ve kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan Yılmaz, yoğun ilgıden konuşmasına bir süre geç başladı. Yılmaz. "Seninle gurur duyuyoruz" diyen hemşerilerine "Yav, ben sizinle gurur duyuyorum. Bu-akın da konuşavım da" dedi. Üç hafta sonra sandık başına gidileceğinı belirten Yılmaz, "Sizden oy istemeye değü, dertleşmeye, bayramınızı kutlamaya geldim'* dedi. Tüm partilerin ANAP'a yüklendiğini, hepsinin kendisine iftira ve çamur attığını ileri süren Yılmaz, "Hiçbirine cevap vermhı'orum. Çünkü benim işim onlarla değil, sizinle" dedi. Ancak Yılmaz kendısine atılan iftiralara burada yanıt vermek isteğıni belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç şüpheniz oünasın. sizin bana güveniniz, desteğiniz sürdüğii sürece sizi mahcup etnıcveceğim. Bu sandıgı önünüze getirmek kola> olmadı. 15 gün MecKs'te savaş verdik. FP, iki yıidır seçim istiyordu, en büyük parti olduğunu söylüvordu. "Haydi seçim' dedik, onlar seçimden kaçmanın yolunu aradı. Tam 15 gündür Meclis'te olanlar gösterdi ki, FP ve RP aynı partidir. Daha doğrusu FP, RP'nin uzaktan kumandalı kopvasıdır.*' Türkiye'de samımi Müslümanlara en büyük zaran RP'nin verdiğini söyleyen Yılmaz, "Bize oy veren Müslüman, vermeyen patates dininden. dediler. Beni evimde v urmak için olmadık yalanlar söylediler. Anıa bizim yüce dinimiz imanlan bölmek değil birleştirmek için ««nderilmiştir. Onlar Islamiyetin büieştirici vanını bile anlayamamışlar. tslamiyet bir çatınm altma sıgdınlamayacak kadar büyük bir dindir" diye konuştu. 'Adil düzen masah' RP'nin kendi halkına cihat etmiş bir parti olduğunu ileri süren Yılmaz şunlan söyledi: "Taksim Meydanı'na çadır kurdular. Taksim Meydanı'na cami yapıp İstanbul'ufethedecegizdediler. Ben de, 'Sen kimsin, Istanbul'u fethetmek kim? lstanbul, 542 yıl önce Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Sen çöl çadınnda Kaddafı Türkiye'ye hakaret ettiği zaman neden sesini çıkarmadın?' dedim. 28 Şubat'ta MGK karaıianna onlar imza atû. O kararlann altında Başbakan olarak Erbakan'ın imzası vanü. Ama o kararlan uygulamak bana kaku. Onlann yıktıklannı yapmak bana düştü. 20 vıldır sizin karşuuza geliyoriar. MSP, RP ve FP olarak geldiler. Size adil düzen masah anlattılar. Şimdi adil düzeni bir paçav ra gibi kenara attılar. Karşuuza çıkıp, "Bu bir fikir cimnastiği' diyorlar." Allah'ın kul hakkını yiyeni affetmediğini ifade eden Yılmaz. "Bunlar yalan söylediler. Kul hakkı yediler. Önun için 25 değU, 55 defa hacca gitseler günanlannı affettiremezler" dedi. çıkmasının zor olduğu vurgulandı. Anayasanın 101. maddesinde, cumhurbaşkanının yedi yıllık süre için bir kez seçildiği hükme bağlanıyor. Başbakan Bülent Ecevit birkaç kez Demirel'in süresınin bir dönem daha uzatılması gerektiğini söyledi, ancak destek görmedi. DYP bile "eski liderine" sahip çıkmadığı için yeni dönemin temel tartışma konulanndan bin de cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Adaylar 18 Nisan'dan sonra ortaya çıkacak tabloya göre netleşecek. Kulislerde Tansu Çiller ve ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın cumhurbaşkanlığı hesaplanna ilişkin söylentiler dile getiriliyor. CHP'nm de Meclis dışından Erdal tnönü adını gündeme getirebileceği kaydedildi. 18 Nisan'dan sonra siyasal yaşamın aktörlerinin değişmesi bekleniyor. Yaptığı ittifaklarla temsil olanağına kavoışan BBP yeni dönemde parlamento dışı kalacak. DSP'den istifa eden Gökhan Çapoghı'nun kurduğu DEPAR ve ANAP'tan kopan Korkut OzaJ'ın liderliğini yaptığı DP de parlamentoda bu isimlerle temsil olanağmı yitirecek. Sol siyasetın önde gelen isimlennden Ayduı Güven Gürkan ve Mümtaz Soysal da yeni dönemde parlamento dışında kahyor. DYP lideri Çiller'i liderliğe taşıdığını söyleyen, ancak daha sonra yollannı ayıran Yalım Erez yeni dönemde parlamento dışı kalacak isimter arasında yer alıyor. 12 Eylül'ün ardından yeniden siyasi yaşama geçildiğinde Turgut Ozal'laANAP'ın kuruculan arasında yer alan ve o tarihten bu yana milletvekılı olarak siyaseti sürdüren Safa Giray, Kaya Erdem, Metin Emiroğlu, Hüsnü Doğan gibi ısimler de yeni dönemde parlamento dışı kalacak. Ozal ekibinden eski başbakan Yıkhrun Akbuiut bir dönem ara verdikten sonra 21. dönemde yeniden ANAP listelerinden TBMM'ye geliyor. Özal ekibinden Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek ise, FP listelerinden parlamentoya girecek. 21. dönem yenilenen parlamentoda, seçim sonuçlanna göre parti içi çalkantılann yoğunlaşması bekleniyor. FP'de Necmettin Erbakan'ın parti politikalanna müdahalelerinin yarattığı sıkmtı seçim sonrasında hesaplaşmaya dönüşecek. FP'nin RP'nin oy oranını yakalayamaması durumunda, olağanüstü kurultay girişiminin gündeme gelmesıne kesin gözüyle bakıhyor. CHP'dede"baraj"kaygısı dile getirilirken, gözler 18 Nisan'a çevrildi. CHP'nin barajın altında kalması ya da oy oranını düşürmesi durumunda olağanüstü kurultaya gidilerek parti içi hesaplaşmayı başlatma planlan yapılıyor. 18 Nisan, merkez sağın önde gelen partisini de ortaya çıkaracağından, DYP ile ANAP arasında merkez sagın önderliği konusundaki mücadele yeni bir boyut kazanacak. Ü ç ü n c ü B i n y ı l E k o p l a n ı SODEVUen yerel yönetim modeli BARIŞDOSTER Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından yerel yönetim modeli olarak hazırlanan Üçüncü Binyıl Ekoplam'nm, çağdaş bir kent ortamında ekolojik değerlerin toplumsal yaşama sokulmasmı amaçlandığı belirtilerek "Modehmiz, doğduğu günkü gibi gücünü koruyan KemaJist halkçılık Ukesinin yeni yorumuna ve sosyal demokrasinin yerel hizmet ûretme becerisüıe dayanmaktadır" denildi. Başkanhğını CHP lstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın yaptığı SODEV'de yönetici ve sayman olarak çalışan ve aynı zamanda CHP'den Beşiktaş Belediye Meclisi üyeliğine aday olan Babür Atila'nın eşgüdümünde hazırlanan yerel yönetim modelinin, yurttaş bilinci ile Kemalist halkçılık ilkesinın harmanlanmasıyla oluştuğu kaydedildi. Üçüncü Binyıl Ekoplanı hakkında bilgi veren Atila, uzmanlarla birlikte hazırladıklan plana göre, sosyal demokratlann yönettiği ilçelerde denetımin, halk ve yerel sivil toplum örgütleri ile güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Atila, sınırlan dahilinde üniversite bulunan Beşiktaş gibi ilçelerin, bu aydın enerjısinı pratiğe geçirme olanağına sahip olduklanna dikkat çekerek "Doğru, akıllı ve vvrimli kullanıhrsa bu birikimler Türidye'nin Silikon Vadisi'ni kuracak yeterüliktedir" dedi. Sosyal demokrasinin özürlü yurttaşlara özel önem verdiğine dikkat çeken Atila, özürlü yurttaşlan yaşama katmanın yolu olan her türlü kamu hizmetinin, en son özürlüye kadar ulaştınlmasmın sosyal demokrat felsefenin temel amaçlanndan biri olduğunun altını çizdı. "Özüriü yolu, özürlü merdiveni, özüriü asansörü ilçenin ve kentin her noktasında hizmete sunulmandu-" diyen Atila. mevcut kültür sanat merkezlerinın yaygmlaştınlarak buralann bırer semt ev ine dönüştürülmesi için çahşmak gerektiğine dikkat çekti. Atila "Çok amaçh semt evleri, kütüphanesi, spor olanaklan, kreşi, doktoru. ambulansu hemşiresi ile hizmet verecektir. Aynca bu birimler. belediye hizmetlerinin bir bölümünün gerçeldeştirileceği şubeler olmabdu-"1 diye konuştu. Belediyenin imar uygulamasında, doğal kaynaklann en yüksek ölçüde korunmasına ilişkin hukukı her türlü yaptınmın uygulanacağını ifade eden Atila, şöyle devam etti: "Sosyal demokrat yerel yönetim anlavışı veşil dokuyu, agacı, su kavnaklannı önceİikle korumavı ve geuştirmeyi amaçlar. Bu çerçevede başta 3. köprü olmak üzere, imar cinayeaerinin engeUenmesi için belediye yönetiminin tüm birimlerinde etkin çaba gösterilmelidir. Atıklann yeniden kazanımı projesi, daha çöplerin toplanması aşamasında yaşama geçirilmelidir. Dünyada son birkaç yıldır bin kadar belediyede bu yöntem uygulanmaktadır. Buradan saglanan gelir, belediyenin en önemli gelirierinden biri haune getiruebilir. Tarihi ve kültürel dokusu gelişmiş, Beşiktaş gibi Uçelerde yapılması gereken şey, yeni imar değil, kültürel mirasın korunması ve geieceğe aktarümasıdu*." POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Ateş, Kan, Aşk... Serseri martılan kovan deniz, hasta gibi inle- yen ağacın yaprağı uzun kovalamacalan anlatı- yordu bize... Suskunduk, çaresizdik... Umutsuzduk, hüzünlüydük... Pablo Neruda'nın yağmurdaki beyaz taşları- nı görüyor, yaşamın ilk kurşunkalemiyle Nâzım Hikmet'i çiziyorduk... Duman gibi yayılıyordu ince bir yağmur, hafif tüylü başaklar ovasında... Biz Tuna ırmağının kıyısında türküler söylü- yor, binlerce yıllık tarihin içinde dimdik ayakta du- ran sevdaları yakalıyorduk... Kış büzülerek çekilirken, koskocaman bir yü- rekaşkı örüyordu... Faşizmin izleriydi gördüklerimiz... Attila Jozsef'in dizelerinde güneşin altında ya- nan dam, yüzyıllık bir geçmişi haber veriyordu... Ürkektik, yalnızdık, üstelik üşüyorduk... Paralı askerieryakıpyikıyordu Ispanya'yı, Ber- lin'de birgeceyansı sapsarı saçlı kadın ağlıyordu... Onlar kanla yikanmışlardı ve geriye dönüyor- lardı; Belgrad'da bir gece yarısı evlerin kapılarını çalıp erkekleri alıp götürüyoriardı... Kanla yıkanıp geri dönenler kimdi? Sesini yük- seltemeyen yoksulluğu insanın iç evrenini nasıl etkilerdi? 1945 ilkbaharı 'Şopen Sokağı'nda o mavi göz- lü, san saçlı kadın, şimdi siyah saçlı gri gözlü genç kızla buluşuyordu... Bombalar patlıyordu. uçaklarateş kusuyordu... Işte o sırada, hepimizin bildiği 'Şopen Soka- ğı'nda gözleri buğulu bir kadın, bir erkek hıçkıra hıçkıra ağlıyordu: "Kalbım bir çocuğun kalbi sanki. Flora beni seviyor. Ama, an, kucaklayan kim aşkın güzelliğini? Savaş çanlan tepemizde çalarken bizim için. Süngüler yılmadan direniyor saldırgan tanka karşı. Bir başıma ben bu yadsınmaz korkuyu yenecek gücü satırlanma geçirirken." ••• Kana bulanmıştı kent... Çocuklar ağlıyordu ateş çemberi altında... Nefretle yırtılan yüreklere acıyorduk... Kinin ırtkusu tüylerimizi ürpertiyordu... Uzaktan bir yıldız parlıyordu, bir ışık uzanıyor- du çiçeklerle birlikte geceyi kucaklayan... Vıyana'da, Sofya'da, Atina'da dolaşıyordum ellerim ceplerimde; Varşova Gan'nda çiçek sa- tan çocuklarla selamlaşıyordum... Nikola Vaptrasov'un sesiyle irkiliyordum: "Acımasız, dinginsiz bir kavga bu Başsız, sonsuz, destansı. Bir başkası dolduracak senden boş kalan safı . Burada tek adam hesabı olurmu? Kurşuna diziliş, çürüyüş sonra... Her şey yalın, mantıksal, yaşamak gibi Fakat birlikte olacağız büyük fırtınada Halkım, çünkü sevdik seni..." ' * .- Uzaktan parlayan yıldız kayboldu; kent birden.;' karanlığa gömülüp sirenler çalmaya başladı... !'. O saatlerde Priştine sessizlik içindeydi... Biz yalansız bir gece istiyorduk, o gençlik tut- kulanmız içinde... Tuna ırmağı sarhoştu, sulanna asmalar vurmuş- tu... Kadın siyah saçlanyla tüm kavgalara kafa tu- tuyor, sonra erkeğinin kolları arasında ağlıyordu... Kadın sevda yüklüydü, kadın hiç okunmamış şiir gibiydi... Masalsı bir gülümsemeyle kalktılar yerlerin- • den... Ürperen her çiçeğe selam verip uzaklaştılar... ••• Saçlan kırlaşmış bir adam... Onunadı Miloseviç... Babası 21, annesi 31 yaşındayken intihar etti... Dün sabah fotoğrafına baktım uzun uzun, göz- lehnin içinde terk edilmişliği. kaçışı, ölümü gör- düm... Hiç âşık olmuş muydu, sevdanın adresini bul- muş muydu? Yıllar öncesine döndüm ve Kosova sokaklann- da dolaştım... Sabahın sesine çok vardı... Ağaçlar çiçeğe vurmuştu; ırmağın mavi sulan ilkbaharın habercısiydi... Gözlerim eski masallara asılı kaldı bir süre... Ellerim ilkyazda sürgün veren çiçeklere uzandı... Belki bu saatlerde bir kadın yine ağlıyordu er- keğinin kollan arasında; belki bu saatlerde özgür çocuklar uçurtmalannı salıveriyoriardı gökyüzü ne... Belki serseri martılan kovan deniz, hasta gibi inleyen ağacın yaprağı bir yaşama sevincini alıp götürüyor, bir süre sonra da coşkuyla bizlere dönüyordu... Çünkü anlattıklanmın tümü de bir masaldıL hikmet.cetinkaya(<ı cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 C A G D A S Y A Y I N L A R I Hikzrmi ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2. BASI 600 000 JI KUBIUY OLAYI VE TARIKAT 900 000 TL SANCIU YILLAR KU$ATILMIS SORAKLAR 4. BASI 600 030 TL KÜIÜPOSTÜNDAKÜRT 1 100 OOC TL ZAMBAK SANA DA BULASTI KAN 2. BASI 1 100 000 TL DİN BARONUNUN KAZLARI 2 BASI • 20ı: 000 TL AŞIK KADINIAR SOKAĞI 2 BASI 1 ' M :>00 TL SERİAT PAZARI 1 100 0COTL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL 1 5OO0OOTL TÜRKİYE'MİN JEYTAN ÜÇGENİ Cumhunyet Kıtap Kulubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No:39/41(34334)Cagaloğlu-lstanbul Tel:514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog