Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MART 1999 PA2AR HABERLER DÜIMADA BUGÜN ALt StRMEN Nerdeee 0Eski v Bayramlar.... Sevgili, 1980 yılı yaz sonlan, 12 Eylül'ün eli kulağında, babam vatandan aynldıktan 41 yıl sonra, doğdu- ğu Istanbul'a dönmüş, her şeye hayretle bakıyor; bu bin yıllık kentte, kırk-elli yıl öncesini nafile arı- yor. Güneşli bir öğleden sonra, artık önünden oto- yol ve üst araba geçidi geçen Idealtepe'deki ya- lıda, annemle, kırk yıl aradan sonra, karşılaşma- lan çok firaklı oldu. Öyle ki, bir süre sonra, çevre- mizdeki kadınlar, Türk filmlerini çağrıştıran diya- toglara dayanamayıp, gözyaşlarını birkaç saniye sonra koyvermek üzere apar topar balkondan aşağıya kaçtılar. Kalıyoruz balkonda üçümüz. Karşımızda ad'a- lar. Annem Büyükada'yı gösteriyor ve soruyor: - Hatırlıyor musun Samim, birlikte hep Ada'ya giderdik. Babam özlem dolu dalgınlıkla yanıtlıyor: - Hiç unutur muyum. Sonra üçümüz de sessiz yine Ada'ya bakıyoruz. Meğer onlar, karşıya bakarken geçmişi görür- lermiş. Baktıkları şimdiki zaman degilmiş. Bunun ayırdına birkaç gün sonra, Boğaz sırtlannda vara- caktım. Artık Boğaziçi Üniversitesi olan babamın oku- duğu Robert College'in ana binalarının ortasında- ki futbol sahasında duruyoruz. Gencecik kızlar oğlanlar, neşe içinde dolaşıyorlar çevrede, kimi bütünlemeye gelmiş, kimi kayda. - Nerdeee o eski kolej... diyor babam. Annem hemen onaylıyor: - Hiçbir şeyin eski tadı kalmadı ki, Samim. Oysa önlerinde cıvıl cıvıl bir yaşam tablosu, ben hiç de onlar gibi bakamıyorum olaya. Ama onları anlıyorum da. Babamın, tüm Istan- bul'da boşuna arayıp bulamadığı, kendi çocukluk yıllan dekorlarının en bozulmamışlarından birinin önündeki yabansıması, artık o dekorun içinde oy- nayan bir aktör değil de, seyirci olmasından kay- naklanıyor. Beş buçuk yıl sonraki ölümünden bir- kaç gün öncesine kadar, yüreğınde ve fiziğinde, hatta beni kıskançlıktan çıldırtan sık dalgalı saç- lannda bile koruduğu gençliğine rağmen, geçmiş zamanı yaşamayı istiyor Samim. Sevgili, bayram bana geçmişe özlemi anımsat- tı. 30 yıldan da fazla oluyor, ilk gazetecilik yıllanm- da, ne zaman Şeker ya da Kurban Bayramı olsa, yazıişleri müdürleri, "nerdeee o eski bayramlar... "ı anlatacak birini bulup söyleşi yapılmasını isterier ve sonra da adres gösterirlerdi: - Kimseyi bulamazsan arşive git Bey ile ko- nuş. Hangi gazetede olursa olsun, biraz kupür dos- yası, bir dizi ansiklopedi ve daha çok da kıyılan nu- maralı yeşil fotoğraf zarflarının tozlu raflara kon- duğu arşivlerde, mutlaka eski bayramları anlata- cak bir yaşlı zat bulunurdu. Ve tozlu raflann arasında, bu yaşlı adamlargöz- lerinin feri yeniden parlayarak tozlu anılan, büyük bir keyifle anlatırtar, mendiller içine sarılmış para- ları bir kez daha alır, köhnemiş, ahşap konaklann dökme demirden tokmaklannı birer kere daha ça- lar, sütçü taşıyıcılığından emekli olup, son durak olarak bayram yerine gelmiş bezgin atlara bir kez daha biner gibi olurlar, anı bahçelerinde ısınırlar- dı. Sonra aradan yıllar geçti Sevgili, benim yerim değişti, ondan mı bilmem, kimse benden bunu is- temez oldu. Geçen yıl bayramda, Milliyet'te genç bir arka- daş, biraz da teklif kokan bir soruyla geldi yanı- ma: - Ali Bey, dedi, şöyle eski bayramları anlatacak birini biliyor musunuz? Yüregim cıızz etti; biraz ters bir ifadeyle: - Bilmiyorum, dedim. Evet Sevgili, artık "nerdeee o eski bayramlar" yazılarından hiç hoşlanmıyorum. Ama ne dersin, bu da, başka bir açıdan baka- rak da olsa, yine bir "nerdeee o eski bayramlar..." yazısı olmadı mı? Diyarbakır'da sürgün tartışması OHAL, Dr. Uluğ'un görev yerinideğiştirdi ENVERSEVİŞ DİYARBAKIR-Dı>ar- bakır-Batman-Siırt Tabip Odalan Başkanı Dr. Emin Uluğ'un görev yeri Olağa- nüstü Hal Bölge Valili- ği'nin karanyladeğiştiril- di. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Dr. Füsun Savek, "Uhığ'un hekimliği Oeilgi- li idari ve yasal hiç bir ge- rekçe olmadan. Kiitah- ya'nın Tavşanb flçesine atanmasını kınıyor, bunu örgüdülüğümüze bir mü- dahaleolarak yonımluyo- nızr dedi. Ulûğ'la bırhk- te OHAL Bölgesi'nden son 7 yıl içinde sürgüne gönderilen sağhk perso- neli sayısımn 58'eyüksel- diği açıklandı. Diyarbakır SSK Hasta- nesi'nde kadın hastalıkla- n ve doğum uzmanı ola- rak çalışan Dr. M. Emin Uluğ'un 12 yıldan beri bdlgede görev yaptığı ve halk tarafindan sevildiği belirtilen TTB Merkez Konseyi açıklamasında. Diyarbakır, Siirt ve Bat- manlı hekimlerin oylany- la Bölge Tabipler Odası Başkanlığı'na seçilen U- luğ'un sürgün edilmesine tepki gösterildi. TTB açıklamasında, Merkez Konsey'in ilk ola- rak Ohal Valisi Aydın Ars- lan'la görüşerek karann geri alınmasını istediği, Arslan'ın da TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek'e. dosyanın incele- meye alındığını ve ay so- nunda yanıt verileceğini söylediğine dikkat çekil- di. TTB Başkanı Füsun Sayek. Türkiye'de hekim- lik yapmanın zor olduğu- nu. ancak Emin Uluğ'un daha özel zorluklan olan bir bölgede her gün onlar- ca hastaya bakan ve dok- torlann desteğiyle seçilen bir hekim olduğunu belir- terek şunlan söyledi: "Ona karşı ahnmış bu karan. tüm örgütümüze, örgütlülüğümüze alınmış bir karar olarak değerien- diriyoruz. Buna karşı mii- cadele yürütmeye de ka- rarüyız." TTB Genel Sekreteri Eriş Bilatoğlu ise karann idari ya da yasal hiçbir da- yanağı olmadığinı ve de- mokratik kitle örgütleri- nin varlığmı tehdıt etme- ye yönelik olduğunu söy- ledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevde kaldığı 5 yıl boyunca yargı kararlaıını uygulamadr*"; Gökçek BTK güıuleıııiiMİeALPER BALL1 ANKARA- Görev yaptığı 5 yılhk dö- nemde yargı kararlannı uygulamaması- nın yanı sıra şeriatçı vakıf ve şirketlere aktardığı kaynaklarnedeniyle suçlanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen so- ruşturmalar Başbakanlık Takip Kuru- lu'nda görüşüldü. Içişleri Bakanlığı tarafindan Gökçek hakkında yürütülen soruşturmalar bir bilgi notu haline getırilerek üst düzey yetkililere sunuldu. Cumhuriyet'in el- de ettiği nota göre, Gökçek'e ilişkin so- ruşturmalar ve sonuçlannın bir bölümü şöyle: • Başta Ankara Büyükşehir Beledi- ye Başkanı 1. Melih Gökçek olmak üze- re 35 belediye yöneticisi hakkında so- ruşturmayapıldı. Muradiye Kültür Vak- fı kontrolündeki 29 şirketin belediyenin 90 ihalesine hıleli yollarla girmelerine izin vererek ihale kanununun açıklık ve rekabet ılkesini ortadan kaldıran 22 yö- netici suçlu bulunarak "'lüzumu muha- keme" karan verilmiş ve işlem yapıl- mak üzere dosya Ankara Valiliği'ne gönderilmıştir. Muradiye Kültür Vakfı kontrolündeki şirketlerin Ankara Bü- yükşehır Belediyesi'nden aldığı ihale- lerde teklif mektuplannın aynı kişılere ait olması, aynı kişilerin bir işe farklı fırmalar adına teklif vermesı ve imza benzerliklerinin saptanması (90 ayn ihalenin 70'inde yazı benzerlikleri. 11 'inde imza benzerlikleri, 17 ihalenin her birinde tüm teklif mektuplannın ay- nı kişi tarafindan yazıldığı, 53 dosyada ıse aynı işe verilen birden fazla teklifin aynı kişi tarafindan yazıldığı) sonucun- da ihaleye fesat kanştınlmasr nedeniy- le 29 şirket hakkında Ankara Cumhuri- yet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Dosyayla ilgili olarak An- kara DGM Başsavcılığı'nca Gökçek dı- şındaki sanıklar hakkında dava açıldı. Gökçek"in dosyası aynldı. soruşturma sürüyor. - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Muradiye Kültür Vakfi kontrolündeki Tayfiır Proje Limited şirketine verilen 4 adet parkın bıtkisel bakım ve temizlık ihalesinin bitiş süresini usulsüz olarak uzattığı için Çevre Koruma Daire Baş- kanlığı Emanet Komisyonu Başkan ve üyeleri suçlu buiunmuş ve işlem yapıl- mak üzere Ankara Valiliği'ne fezleke göndenlmiştır. Su sayaçlan -Ankara Büyükşehir Belediyesi AS- Kl Genel Müdürlüğü Yönetim kurulu şehıriçi su sayaçlannı okuma işini iha- lesiz olarak yönetim kurulu karanyla Muradiye kontrolündeki Furkan Plan- lama tmar Inşaat Limited şirketine ver- diğinden yönetim kurulu başkanı ve 4 üyesi hakkında "liizum-u muhakeme" karan verilerek işlem yapılmak üzere Ankara Valiliği'ne gönderilmiştir. • Gökçek tarafindan görevinden alı- nan EGO yöneticisi Ersu Hızır hakkın- da mahkemece verilen yürütmeyi dur- durma karannı uygulamadığı için "lü- zum-u muhakeme" karan verilerek dosyası Ankara Valiliği'ne gönderil- miştir. • Gökçek ile bazı daire başkanlan ve şube müdürleri tarafindan bazı beledi- ye amir ve memurlannın usulsüz olarak görev yerlerinin değiştirildiği, olumsuz sicil raporlan düzenlendiği, sicillerinin bozulduğu, baskı yapılarak istifaya zor- landıgı gerekçesıyle soruşturma yürü- tülmüş, meni muhakeme karan veril- miştir. Ancak APK Daire Başkanı Hak- kı Tayftır Baykan' ın Çevre Koruma Da- ire Başkanlığı emrine atanması yasala- ra aykın bulunduğundan Genel Sekre- ter Vekili Ömer Viıral. Genel Sekreter Yardımcısı Bavram Açıkgöz ile Perso- nel Daire Başkanı hakkında lüzumu muhakeme karan verilmiştir. • ASKİ tarafindan bazı kamu kurum ve kuruluşlannm su borçlannı ödeme- diklen gerekçesiyle sulannm kesilme- si konusunda yapılan soruşturma sonu- cunda objektif ve tarafsızlıktan uzakla- şıldığı gerekçesiyle ASKJ Genel Müdür'' Vekili Sait Erdem hakkında lüzumu V muhakeme karan verilmiş ve uygulan-L mak üzere Ankara Valiliği'ne gönderil- miştir. üydukent projesi • Türkkonut'a ait "Ankara/Çayyo- lu-Dodurga üydukent projesi" inşaatı- nın temel atma ve merkez birliğinin ku- ruluş yıldönümü kutlama törenlerini en- gellemeye yönelik inşaatın durdurul-' ması ve yapı tatil tutanaklan ile mühür- leme ve tebliğ tutanaklan olay mahal- linde düzenlennüş gibi göstermek suç- lanndan Ankara Büyükşehir Belediye- si Imar Daire Başkan Yardımcısı Veki- li Mehmet Pamuksuz ve 3 mühendis hakkında "lüzum-u muhakeme" karan venlerek uygulanmak üzere Ankara Valiliği'ne gönderilmiştir. Perinçek, etnik aynmcılığı kışkırtmanm ABD çıkarlanna hizmet edeceğini söyledi 'Kosova politikamıztstanbul Haber Servisi - tşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek. Türkiye'nin Kuzey Irak ve Kosova konusunda büyük hatalar yaptığını öne sürerek. "Bugün Irak ve Yugoslavya topraklannda etnik aynmcılığı kışkırtarak ordu kuranlar. yann aynı işi Cudi ve Gabar Dağı'nda yapma\^ kalkacaklardır" dedi. Pennçek. Türk Silahlı Kuvvetlen'nin Kuzey Irak'ta bir 'Kürdistan ordusu' kurulmasma yardımcı olduğunu iddia etti. Haymana Cezaevi'nde bulunan fP lideri Doğu Perinçek, Türkiye'nin Yugoslavya'ya müdahale eden NATO gücü içinde yer alması ve Kuzey Irak'ta oluşturulan Kürt ordusunun kuruluşuna önayak'olduğu iddialanyla ilgili olarak dün yazılı bir açıklama yaptı. Perinçek, Kürdistan ordusu kurulduğuna göre yakında Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin de kurulacağını savunarak "Türkiye kamuoyu, Mudama- trarah arasındaki deniz motoru seferine takılmış dunımda. O>sa ABD'nin kukla Kürt de\leti planı yürüyor. Asü önemlisi, bu planın en önemli unsuru olan Kürdistan ordusunun kuruluşuna Türk Silahlı Ku\wtlcri de katkıda bulunmaktadır" iddıasında bulundu. Türkiye'nin Kürdistan ordusunu kurarken. 'böylece hem Barzani'yi kontrol altında rutanm hem de Irak'ın bütünlüğü için güvence yaratmm' hesabı yaptığını öne süren Doğu Perinçek, bunun yanlış bir hesap olduğunu, çünkü Kürdistan ordusunu kurmakla Barzani'nın Irak'ı parçalaması yönünde kışkırtılmış olacağını savTindu. Perinçek, ordu kurma girişimlerinin Bülent Ecevit'in başbakan. Genelkurmay'ın ise etkili olduğu bir döneme rastlamasma da dikkat çekerek şöyle devam etti: "ABD, Tûrkivie'de solunu' ÖDP'nin bisiklet turuÖDP Istanbul Büyükşehir belediyesi başkan adayı Vlcdan Bav kara, ilçe be- lediye başkan adâylan, milletvckili adaylan ve çok savıda pârtili, dün "27 Mart Dânya Bcledi\fcüik Günü" kapsamında bir bisiklet turu gerçekleştirdiler. Saraçhane Parkı'nda başlayan tıır, L'n- kapaıu-Eminönü-Sardvburnu-Kumkapt-^enikapı- Aksaray'ın ardından yine Saraçhane Parkı'nda sona erdi. "Harami- lerin saitanatını yıkacağız" sloganıyla gerçekieşthilen rur öncesnde bir konuşma yapan Vlcdan Baykara. **İstanbul yil- lanfar, belediye hizmetini •'rant kapLsı"* olarakgören partikre, 'şeffaf yönetim* diyerektarihin büyük İSKİ skandaluıa or- tak olanlara, *adü yönetim' diyerek binlerce belediye çahşanını kapı önüne burakanlara, yandaşlaruıa bütûn ihaleleri ha- vale edenlere, kaldinm taşlannı sürekli söküp-takmaktan başka faaliyet göstermeyen yerel betediyelere katianryor. BU bu kentte haramifcrin saltanaünı yıkacağız" dedL (Fotoğraf: UGUR DEMIR) yaratmak, daha önemiisi. Türk ordusunu şu ve> p a bu yoldan 'hizaya getırmek' sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. ABD vönotimi içinde bu konuda iki eğilim görühnekte>dL Sevr planı, Türkiye üzerinde tehdit ve baskrya ağırlık verenler ile ödüllendirme yoluyla denetime alma \anlılannın eşgüdümünde \ ürütülüyor. Koşullara göre. bazen bir kanat bazen diğeri öne geçmektedir. Amerikanperverler, bu ikinci grubu 'Türkiye yanlılan' diye tanımorlar. Hiç kimse söylemiyor. Ancak herkes biİmelkİir ki Irak'ın parçalanması Türkiye'nin parçalanması anlamına gelir. Bölge kanb \« sonu gelmez sa>"aşlara sürüklenir." Perinçek. Türkiye'nin Kosova konusunda da hata yaptığını belirterek, bugün söylenen sözlerin yann Türkiye Kürtleri için söylenebileceği uyansında bulundu. Kuzey Irak Türkiye'nin. Yugoslavya'ya saldıran NATO güçleri içinde yer alarak aslında kendi toprak bütünlüğüne karşı savaştığını iddia eden Perinçek şunlan kaydetti: "Bugün Irak ve Yugoslavya topraklannda etnik aynmcıbğı kışkırtarak ordu kuranlar, yann aynı işi Cudi ve Gabar Dağı'nda yapmaya kalkacaklardır \e o zaman, Kosova >c Kuze> Irak için söyledikieri her şeji Türkiye Kürtleri için söyleyecekierdir, zaten sö\1üwrlar. ABD, dünyanın her tarafuıa insan haklan sopasını sallayarak müdahale edhor. Türkiye'ye de öyle değil mi?" .* Adana Polise, adam kaçırma ve işkence ff suçlaması ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Mezopotomya Kültür Merkezi Adana Şube Müdürü Şefik Sümer, -.. sivil polisler tarafindan kaçınlarak kendisine işkence yapıldığını ve ajanlık önerildiğini >;.•• ileri sürdü. Sümer, cumhuriyet ./ savcılığına suç duyurusunda bulundu. İHD'ye sığınan ••< Sümer, 23 Mart Salı günü 18.00 ı sıralannda METERİS Kültür ı Merkezi'nden çıkarken yanına >' yaklaşan mavi renkli Şahin marka otomobilden inen 4 kişinin L kendilerini polis olarak tanıttığını ve araca zorla alındığını belirterek •-• şunlan anlattı: rz. "Khnlik bilgilerimi. adresüni ve • i'ufiq telefon numaranu aldılar. Daha "<n><>i' ) sonra Belediye E\leri Semti'nde •> V'JÎJ karanlık bir >erde arabayı ••; durdurdular. \animda oturan iki .' kişi araçtan inerken başka bir '•> arabadan yanuna iki kişi bindi. -••'< Gözlerimi siyah bezle bâğladılar. -'•. Yaklaşık yarun saatiik bir yol '>• gittikten sonra otomobilden • indirilerek sorguya alındım. 4 kişi aynı anda beni sorguluyordu. •-' Adana'da yapılan eyiemleri •(•• üstlenmem. kültür merkezi >j hakkında bilgiler vermem istendi. _••, Daha sonra kendileri için ajanlık '••:• yapmam teklif edildL Ben bunlan . y kabul etmeyeceğinıi beUrtince bu ' * kez kaba dayak atnlar, kulağınun ^ dibindc iki el silah sıktılar." İki saat süren işkence Sümer, yaklaşık iki saat süren • '. j işkencenın ardından polislerin, •; "Bundan sonra seni sık sık arayacağız ve beürttiğimiz noktaya geleceksin. Gebnediğin takdirde -.' veya basına bildirmen dunımunda, \\ bunun sonuçlarına katlanman gerekecek" dediklenni ve 21.00 .: i sıralannda Vedat Dalokay Halk Kompleksı yanında serbest kaldığını söyledi. Sümer, işkence .; nedeniyle başında ve boynunda L ' yaralar oluştuğunu, bir günlük rapor aldığını ve cumhuriyet ' i savcılığına suç duyurusunda • J. bulunduğunu sözlerine ekledi. •if Yerel seçimlerin gölgesinde kalan genel seçimler için partiler, milletvekili adaylannı öne çıkarmaya başladı Sıra milletvelvili adaylannın atağmda MERtHAK İZMİR - Izmir'de uzun süredır yerel seçimlerin gölgesinde kalan milletvekil- liği seçimleri, ağır toplann devreye gir- mesiyle birlikte şekil değiştirmeye baş- ladı. Uzun süredirTBMM'deki gelişme- lernedeniyle seçim bölgelerine gelip ça- lışma başlatamayan millervekilleri, yeni dönemde de milletvekili kalabilmek için seçmenleri tek tek dolaşırken, TB- MM'nin yeni üyesi olmak ısteyen aday- lar ise çalışmalannı sürdürüyorlar. Iktidara o>Tiayan partilerin, kilit kent- lerden birisi olarak baktığı Izmir'de ba- rajı aşmaya çalışan partiler çekişiyor. Seçmen yelpazesinin çeşitliliği, herpar- tinin Izmir'de seçimlere daha fazla asıl- masına neden oluyor. Kentte siyasi partilerin durumlan ve il yöneticilerinin bu konudaki görüşleri şöyle: DSP:. Izmir'de yapılan yoklamalarda genel seçimlerden yüksek bir yüzdeyle birinci sırada çıkması beklenen DSP. ba- kanlan, millervekilleri ve milletvekili adaylanyla birlikte yoğun bir çalışma içinde. Çalışmalarını "sessiz ve derin- den" yürüten DSP'li adaylar, seçmenle- rine kendilerini tanıtmaya çalışıyor. Birinci bölgede sırasıyla AtüTa Mut- manile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanı HakanTartan. Sağhk Bakanlığı Te- mel Tıp Bilimleri Eski Genel Müdürü Prof. Suat Çağlavaa Emekli Öğretmen Güler Aslan. dersane sahibi SaffetBaşa- ran ile Rahmi Sezgin: ikinci bölgede Devlet Bakanı Şükrü Sina GüreL DSP PM Üyesi HayTİ Diri. Hasan Metin, Es- ki Bergama lîçe Başkanı Mehmet Çü- men, Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı KemalVatan, Eski DSP İl Baş- kanı Burhan Bıçakçıoğlu DSP'nin lz- mir'den çıkartacağı milletvekilleri ola- rak değerlendiriliyor. DSP Izmir İl Başkanı Erdinç Tütün- cüoğlu, lzmir'de birinci parti olacaklan- nı söylüyor. Tütüncüoğlu, "İzmir'de Uçe ilçe, köy köy dolaşıyoruz. Seçmenlerin olunılu bir tepkisi var. Hedefimb, esen Ecevit rüzgânnı tzmir'de en jııkanya ta- şunak. tzmir'de birinci parti olacağunız net Yüzde oranlannı ancak sandık so- nuçlan belûieyecek ama biz birinci par- nyiz" dedi. CHP: lzmir'de genel seçimlerdeen ak- tif partilerin başında CHP geliyor. Se- çimlerin ilan edilmesi, ön seçimlerle adaylann belirlenmesiyle birlikte "saha- ya inen" CHP'li milletvekili adaylannın en rahatsız olduğu konu CHP'nin barajı aşamayacağı söylentileri. "Bu konuda içimizrahat Bizan tHaikgeüşmelerin di- renç noktasıyu" diyen CHP'li adaylar çalışmalannı bu yönde sürdürüyorlar. Ancak DSP'nin îzmir'deki potansiyeli CHP'lileri ürkütüyor. CHP'nin birinci bölge adaylan CHP birinci bölgede Izmir Milletve- kili Sabri Ergül, Eski CHP Izmir İl Baş- kanı Bülent Baratak DİSK Ege Bölge Temsilcisi Musa Çam. Eski SSK Tepe- cik Kadın Hastahklan Hastanesi Başhe- kimi Doç. Nurettin Demir, Eski Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten; ikinci bölgede Dr. Muharrem Toprak. Eski Ro- ma Büyükelçisi tnal Batu, Dr. Canan Antman, CHP PM Cyesi HaMlÇulhaog- lu ve iş adamı Vezir Akdemir CHP'nin meclise göndermeye çalışnğı isimler ara- sında yer alıyor. CHP tzmir tl Başkanı Selçtık Ayhan, milletvekili adaylannın bölgelerinde ça- lışmalannı sürdürdüğünü söyledi. AINAP: Adaylann belirlenmesi dönemın- de tzmir Milletvekili ve Grup Başkanve- kili Metin Öney'in liste dışında kalma- sıyla sarsılan ardından kısa süre içinde 4 il başkanı değiştiren ANAP'ta seçimle- rin yaklaşmasıyla birlikte sularduruldu. ANAP'ın adaylannın çoğunun Izmirli sağ seçmenin yakından tanıdığı kişiler- den oluşması bu partiyi sağ oylarda avan- tajlı konuma getirdi. 1995 seçimlerinde ANAP'ın Kahramanmaraş olayı sanıkla- nndan Okkeş Şendilleri tzmir'den aday göstermesinin faturasını ağır ödeyen ANAP, lzmir'de sağın ağırtoplannı ken- di çatısı altında toplamanın rahatlığını yaşıyor. Birinci bölgede Işday Saygın. Sümer OraL Süha Tanık, Namık Çevik. Engin Demir; ikinci bölgede Işuı Çelebi, Rıfa Serdaroğlu, Ühan Kaya, Ahmet Faruk Niğdeli, Sabriye Saltuk bu partiden mil- letvekili olarak TBMM'ye gidebilecek isimler arasında gösteriliyor. DYP: lzmir'de ciddi bir oy yitimine uğrayan DYP, ön seçimle belirlediği adaylarda yaptığı büyük değişiklikle de örgütünden tepki alan bir parti oldu. Ge- çen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de bazı ithal adaylann listelerde yer al- ması partideki sıkıntının ana kaynağını oluşturuyor. Geçen dönemde ANAP'ın Şendiller hatasından iyi yararlanan DYP, bu kez sağın ağır toplannı ANAP'a kap- tırmanm sıkmrısını her bölgede yaşıyor. Kentte oy yüzdesi büyük oranda düşen parti, birinci bölgede Yüdınm llupınar, Erol Yaraş, Levent Aydın. ikinci bölgede Ufuk Söylemez, Nazun Çuicu ve Nedp Kalkan'la seçimlere hazırlanıyor. DYP Izmir İl Başkan Yardımcısı Mustafa Usa- lan. adaylannın çoğunluğunun teşkilat- tan olmasının kendileri için avantaj oldu- ğunu söyledi. FP: FP'nin geçen seçimlerde çıkardı- ğı milletvekillerini bu seçim sonucunda da koruması bekleniyor. Birinci bölgede İsmafl Yıbnaz ikinci bölgede Sabri Tekir, bu partiden yeniden aday seçilmek için çalışıyor. FP aynca, Iisteye koyduğu ka- dın adaylarla da tzmirli seçmenin oyunu almaya çalışıyor. Özellikle varoşlarda gı- da yardımını sürdüren FP, tabanını ayak- ta tutmaya çalışıyor. Ancak FP'nin mec- listeki son tutumu ile varoşlarda esen DSP rüzgân bu partiyi zorluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog