Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

28 MART 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER yüzu Birlik ve kardeştik çağnsıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Si- yasi parti yöneticileri ve devlet yetkılile- rinın Kurban Bayramı kutlamalannda, te- rörün canı yüzü kınandı. Cumhurbaşka- nı Sükyman DemireL "21. yüzyılda yeni ufuklar. daha demokratik, kalkınmış ve huzuriu bir ülke" hedefine ışaret etti. Cumhurbaşkanı Demirel, Kurban Bay- ramı kutlamasında özetle şu mesajlan verdi: "Türkrye'nin önünde yeni ufukla- nn açddığı bir dönemde bulunmaktayız. Türkiye, soğuk savaşın sona ermesinden sonra Balkanlar'a, Kafkaslar ve Orta As- ya'ya, Rusya ve Ukrayna'ja, Ortadoğu'ya bir kapı haline gelmiş önemli jeostratejik konumuna ilaveten, fe> kalade önemli bir ekostratejik konunı kazanmıştır. Gerek sahip oiduğumuz imkâniar. gerek dünya şartlaruyeniatılımlargerçekleştirebilme- miz bakimuıdan erverişlidir. Milletimizin saadeti. ülkemizin gelişip güçlenmesi an- cak demokrasivle mümkündür." Türkıye'nin son 15 yıldır bölücü bir terör hareketiyle mücadele ettiğini anım- satan Demirel, "Terör ülkemizin Uerte- mesi ve gelişmesinden rahatstz olanlann önümüze çıkardığı bir engeldir. Kimse te- rör yüzünden Türkiye'nin zafiyete düşe- ceğini saıunamabdır. Türkiye insanlan- m, suurlannı ve topraklannı korumakta kararhdır. Bu hareket mutlaka bitirile- cektir. Türkiye Cumhuriyeti ünher bir devlettir. Herkes Türk milletinin ferdidir, birinci sınıf vatandaşür" görüşünü kay- dettı. TBMM Başkanı Çetin: Bayramlar banşa katkı sağlar TBMM Başkanı Hikmet Çetin, ulusal ve dini bayramlarda bireyler arasında olu- şan sevgi, saygı ve kardeşlik duygulan- nın toplumsal yaşama yansıması, banş ve istikrar ortamının yerleşmesine katkı sağlaması gerektiğini söyledi. Çetin, "Ulusal birlik ve beraberligimizi konıdu- ğumuz.Atatürk devrim ve ilkeleri ileçağ- daş. demokratik, laik sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimize sahip çıkn- ğanız sürece, üsfesinden gelemeyeceğiııuz hiçbir sorun yoktur" dedi. Başbakan Büient Ecevit kutlama me- sajında. Türk ulusunun hem iç banşı ko- rumak hem de Balkanlar'da dış banşı sağ- lamak ıçin her özveriye katlandığını kay- detti. Kurban Bayramı'nın banşın, sevgi- nin ve sosyal dayanışmanm simgesi oldu- gunu belırten Ecevit. şöyle dedi: "Ancak bu Kurban Bayrarrunın sevin- ci, bir yandan Kosova'daki soykınmın ve savaşın acısıyla. bir yandan da yurdumuz- da bölücü teröre verdigimiz kurbanlann yasıyla gölgelenmektedir. Kosovalılann bir an önce kaucı banşa kavuşmalannı, göçe zorlananların da yerierine yurtlan- na huzur içinde dönebilmelerini dilerim." Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hü- seyin Krvnkoğlu, TSK'nin her türlü teh- dit ve tehlikeye karşı koyma azim ve ka- rarlılığı içinde olduğunu belirterek şöyle dedi: TSK: Rejimi koruyacağız "Kutsal vatan topraklannuı ve laik ve demokratik eumhuriyetimizin banş ve güveniiğinin korunmasında en önemli gü- venceyi teşkil eden TSK. bölge ve dünya banşı ve güvenliğine katkılan ile ulusla- rarası kamuo>unun takdirlerini topla- maktadır. TSK'nin. tevdi edilecek görev- leri sarsılmaz bir azim ve irade ile ifaya de- vam edeceğine ve Türkiye Cumhuriye- ti'nin bölünmez bütünlüğünü hedef alan iç ve dış tehdide karşı vatan topraklanıu, rejimin demokratik ve laik yaptsını canı ve kanı pahasına koruyacağjna olan son- suz güvenimi belirtmekten gurur duy- maktayım." FP Genel Başkanı Recai Kutan. yurt- taşlann bayramını kutlarken, geçmiş ik- tidarlan suçlayarak ülkenin ekonomik ve sosyal sıkıntılar içinde olduğunu söyledi. CHP lideri Deniz BaykaL bayram me- sajmda, "Büyük bir özgüriük içerisinde, dinsel inançlannuzı sürdürmemizin gü- vencesi cumhurtyetimizdir'" dedi. Türki- ye"de ve bölgede ciddi gelişmeler yaşan- dığına dikkat çeken Baykal, terörle mü- cadelede gelinen aşamanın iç banş, Do- ğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkın- ması ıçin iyi bir frrsat olduğunu söyledi. DYP Genel Başkanı Tansu ÇiDer, sis- temin, sorunu çözmek yerine, sorun üre- ten bir "bataklık" olduğunu söyledi. Çil- ler, bayramlann kardeşliği. sevgiyi, dost- luğu ve hoşgörüyü pekiştıren günler ol- masını diledı. Pır Sultan Abdal Kültür Derneği An- kara Şube Başkanı Kamber Çakır da bay- ramlann banş ve kardeşlik getırmesini istediklerini belirtti. Uygulama 4 Nisan'da bitecek Otoyoflar ve köprü ücretsiz Haber Merkezi - Dokuz günlük Kurban Bayramı ta- tili dün başladı. Kurban Bay- ramı ve bayram tatili süre- since köprü ve otoyollardan geçiş ücretı alınmayacak. Köprü ve otoyollardan beda- va geçış başladı. Dün saat 08.00'de başlayan uygulama ile 4 Nisan 1999 Pazar günü saat 23.00'e kadar otoyollar ve Boğaziçi köprülerini kul- lanan araçlardan ücret talep edilmeyecek. Uzun tatilden yararlan- mak isteyen yurttaşlann ta- til bölgelenne akın etmelen nedeniyle karayollannda yo- ğunluk artarken trafik ekip- leri de önlemlerini arttırdı- lar. Trafıkten Sorumlu Em- niyet Genel Müdür Yardım- cısı ve Trafik Hizmetlen Başkanı Şevket Ayaz, bay- ram tatili içın otobüsle yol- culuğa çıkacak vatandaşlar- dan şoförleri izlemelerini ve trafik kurallannı ihlal etrne- lerine izin vermemelerini is- tedi. Bayram tatili sona erene kadar trafikle ilgili tüm ku- ruluşlann görevierinin ba- şında olacağuıı anlatan Ayaz, kendisinm ve trafik daire başkanlanmn bayram- da çeşitli illere giderek dene- tim yapacaklannı bildirdi. Şeker Bayranu'ndakı 9 gün- lük tatilde 153 trafik kazası meydana geldiğıni, bu kaza- larda 239 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ayaz, tatile çıkacak sürücü- leri yolculuğa çıkmadan ön- ce dinlenmeleri ve aşırı sü- rat yapmamalan konusunda uyardı. Bayram süresince trafık güvenliğıni sağlamak için etkin görev yapacakla- nnı, ancak asıl göre\in sürü- cülere düştüğünü vurgula- yan Ayaz, sürücülere, "Şe- hirierarası yollarda saatte 100 küometreden daha hızlı grtmeyin. Kazalardaki bü- tün ölümlerin sebebi aşın hızdır. Saatte 160 kilometre hızla giderken önünüze her- hangi bir şey çıktjğmda du- ramazsınız. Kendiniz, aileniz vesevdikleriniz için araçlan- rua y^vaş kuUanm" çağnsın- da bulundu. Ayaz, otobüsle yolculuk eden yurttaşlardan da, kendi can güvenliklen için sürücülerin trafik kural- lannı ihlal etmesine izin ver- memelerini istedi. Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na (TTK) ait maden ocaklan, Kurban Bayramf nda işçile- rin çalışmaması nedeniyle bakıma alınacak. TTK Ge- nel Müdür Vekili YasuIÇe- Uk yayımladığı genelgede, Üzülmez, Karadon, Amas- ra, Kozlu ve Armutçuk ocaklannda Kurban Bayra- mı dolayısıyla 27-31 Mart tarihleri arasında üretim ya- pılmayacağını, bu nedenle tesislerin bakım ve onanm çalışmalanna tabi tutulaca- ğını belirtti. tzmir Büyükşehir Beledi- yesı İç ve Dış Ticaret AŞ (TANSAŞ) Genel Müdürü Büient Sezen, bayram süre- since TANSAŞ'ın Narlıde- re, Çığli, Gazıemir, Marma- ris, Bodrum, Kuşadası, Çeş- me ve Aydın alışveriş mer- kezlerinin saat 13.00'ten sonra açık olacağmı bildirdi. Sezen, aynca bayramtn 1., 2. ve 3. günlerinde Buca Kaynaklar'da bulunan Et Entegre Tesisi'nin kurban kesimı için vatandaşa hiz- met vereceğinı söyledi. Kıırbanlıkfiyatkın elyaktyortstanbul Haber Servisi - Kurbanlık kûçükbaş hayvanlar kilosu 1 milyon 200 bin liradan saö- lırken büyükbaş hayvanlar ise 250 ile 750 mil- yon lira arasında alıcı buluyor. Uzmanlar halkı, saglıksız koşullarda bakılan hayvanlar konusun- da uyardı. Saglıksız koşullarda bakılan ve kesi- ien hayvanlar konusunda halkı uyaran uzmanlar, bu hayvanlarda kuduz. verem, brusella, şarbon, tifo, leptospiroz, botilismus, toksoplazmozis, kist hidatik gibi hastalıklann bulunabileceğini ve kesim sırasmda insanlara bulaşabileceğini söylediler. Uzmanlar. kurbanlık hayvanlann ve- teriner hekim denerimindeki yerlerden alınması- nı önerdiler. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) veri- lerine göre, hayvandan insana geçebilen 300'ün üzerinde hastahk bulunuyor. Kesim nasil yapilmall? • Kesim yen te- miz olmalı. • Kanın akmasmı sağlayacak ve yı- kanmaya da uygun olan yerde asarak kesim ya- pılmalı. • Iç organlar çıkanlmadan önce, yüzüm işlemi tamamen yapılmalı. • Bağırsağı alınma- nuş olan hayvanlarda soluk borusu ve kann boş- luğuna su girmesi önlenmeli. • Sütlü ve hasta- lıklı memeler varsa, karkastan uzaklaşünlmalı. • Yutaktaki bütün maddeler boşaltıbnalı, bağır- saklar, safra kesesi. sıdik kesesi, uterus veya me- meler çıkanlmalıdır. • Karkasa bulaşan bütün dışkı ve istenmeyen maddeler karkastan uzaklaş- tınlmalıdır. • Kesim sonrası da et mutlaka vete- riner hekım tarafından muayene edilmeii. Bayramda 1227 işçi grevdeYürt Haberieri Servisi - Türk-tş ve DtSK'e üye toplam 1227 işçi, Kurban Bayramf na grevde giriyor. Grev 9 sendika tarafından 21 işyerinde uygulanıyor. En çok işyerinde grev uygulayan sendika, 9 işyeri ile Türk-lş'e bağlı Tümtis sendikası olurken, yaklaşık 5 yıldır Muğla-Paradise Elegance Oteli'nde yine Türk- Iş'e bağlı TOLEYİS tarafından sürdürülen grev ise en uzun grev niteliğinde bulunuyor. Tekstil ve Toleyis sendikalan. 3"er işyerinde, Belediye-lş, Tek Gıda-lş. Petrol-lş, Teksif, Gıda-lş, Tez Koop-lş sendikalan 1 'er işyerinde grev uyguluyor. DlSK'e üye Tekstil Sendikası'nın Gaziantep'te kurulu Sönmez Flamenttplik Sanayii işyerinde 720 işçinin katılımıyla uyguladıgı grev ise en çok işçinin katıldığı grev niteliğinde. Üç işyerindeki grevlere kimse katılmazken, sendikalar, bu işyerindeki yetkilerinin düşmemesi için grevi yasal olarak uyguluyor. Tek Gıda- lş Sendikası tarafından Meytat Meyve Suyu işyerindeki greve, çalışan 132 işçinin tamamı katılırken, Paradise Elegance Oteli'nde çalışan TOLEYİS sendikası üyesi 16 işçi. 6. kez Kurban Bayramı'na, grev gömleğiyle girecekler. Bursa'da, kamu ve özel sektörde çalışan işçiler, Kurban Bayramı'na buruk giriyor. Tekstil işçileri piyasanın açılmasını, otomobil işçileri satışlann arrmasını, kamu işçileri de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını bekliyor. Türk-lş 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca, yaptığı açıklamada, kamu işçilerinin Başbakan Büient Ecevit başkanlığında kurulan hükümetten büyük umutlar beklediğını, ancak bu umutlannı son açıklamalarla birlikte yıtirdiklerini söyledi. Türk-lş'e bağlı Teksif Sendikası Bursa Şube Başkanı Murat Kaymak ile Pilot Sanayi Şubesi Başkanı V'edat Coşaner de tekstil işçilerinin bir an önce sektördeki krizin atlatılmasını beklediklerini söylediler. Bursa'daki birçok fabrikanın işçilerini zorunlu izne çıkardığını anımsatan başkanlar. "Tekstil işçileri bayrama parasız giriyor. Nisan ayında fabrikalann bacalannın yeniden tütmesini. 18 Nisan seçimlerinde istikraıiı bir hükümetin işbaşına gelmesini istiyoruz" dediler. Yol-lş Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Kazun Sakarya da, kamu işçilerinin sözleşmelerinin bir an önce imzalanmasını beklediğini söyledi. Bursa'da, Nergis ve Sönmez Grubu'na bağlı tekstil fabrikalannda toplam 4 bin 850, TOFAŞ'ta ise yaklaşık 3 bin işçi zorunlu izinde bulunuyor. Tatilciler içîn ek seferler düzenlenditstanbulHaber Servisi - Kurban Bayra- mı nedeniyle tstanbullulann 9 günlük ta- tilirji il dışında geçinnek istemesi nedeniy- le otobüs. tren, gemi ve uçaklarda yer kal- madı. THY, TCDD ve otobüs firmalan ek seferler düzenlerken TDİ de Akdeniz Böl- gesi'ne ilave gezi progamı hazırladı. THY yetkilileri ise yurtiçi ve yurtdışı seyahat re- zervasyonlannın, bazı hatlar dışında, 29 Mart Pazartesi gününe kadar dolduğunu, artan yolcu talebinin karşılanması ama- cıyla. toplam 260 ek sefer düzenlendiğinı belirttiler. Atatürk Havalimanı, dün Kurban Bay- ramı tatilini Istanbul dışında geçirecek ta- tilcilerin akınına uğradı. Sabahın erken sa- atlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'na akın eden tatilciler, dış ve iç hatlar termi- nalleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcu yoğunluğu nedeniyle, bazı uçak se- ferlerinde aksamalar yaşandı. Yetkililer, artan yolcu talebi üzerine ıç ve dış hatlar- da 260 ek sefer konulmasına ragmen An- talya. Izmır, Adana, Trabzon, Malatya, Dalaman, Bodrum gibi hatlarda talebi kar- şılayamadıklannı da belirttiler. Özel hava- yolu şirketleri de Kurban Bayramı nede- niyle artan yolcu talebi karşısında ek se- ferler düzenlediklerini kaydettiler. De\'let Hava Meydanlan tşletmesi (DHMİ) yetkililen de Atatürk Havalima- nı'nda yolcu ve uçak yoğunluğuna karşı her türlü önlemin alındığını, bayram süre- since olumsuzluk yaşanmaması için per- sonel sayısının takviye edildiğini belirtti. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden ya- rarlanarak tatile çıkmak isteyen lstanbul- lular, havalimanı, otogar, gar ve iskelele- re akın etti. Büyük bir yolcu kapasitesiy- le karşılaşan havayolu, denizyolu ve kara- yolu ulaşım şirketleri ile TCDD yetkilile- ri. bayramdan yaklaşık bir hafta önce ba- zı yönlerdeki bütün rezervasyonlann ta- mamen dolduğunu belirttiler. Devlet demiryollan (TCDD) yetkilile- ri, Anadolu yakasındaki bütün seferlerin, 31 Mart Çarşamba gününe dek tamamen dolduğunu belirterek halen devam eden talepler karşısında. trenlere ek vagonlar bağlandığını bildirdiler. Yetkililer, Ege Bölgesi'ne talepteki yoğunluğun gideril- Açıkgörüşbaşkdı Kurban Bayramı dolayısryla cezaevte- rindeki açık görûş baştadı. Adalet Ba- kanıSelcukOztenimzasıyia cumhuri- yet savolıklanna gönderilen genelge uyarmca açık görüş, bugün ve yann da sürecek. Geneige uyarmca. firar e- den yada fırara teşebbös edenlerite ce- zaevi yönetimine karşı kmmaya çah- şanlar ve siyasi dava sanıklan açık gö- riişten yararlanamryor. Srvusi dava sa- nıklan için 2-3 Nisan'da kapah görüş yapdacak. Insan Haklan Derneği ts- tanbul Şubesi'nden vapılan açıklama- da, ce/ae^ lcrindeki rutuklu ve hüküm- hıler arasında her bayram açık görüş- k ügSi çifte standart uygulandığı belir- tilenek u Açık göriişten siyasfler yarar- lanamısor. Bu. rutuklu ve hükümlüle- rin değil yakınlannın da ce/alandınl- ması anlamına geüyor. Aynm gözetil- meksizin her fürlii haktan eşit olarak yararlandınlması gerekir" denildi. mesi amacıyla da Denizli istikametine ek seferler düzenlendiğini kaydederek her se- fer sırasmda da ek vagonlann konuhnası- na devam edildiğini ifade ettiler. Türk Hava Yollan (THY) yetkilileri ise yurtiçi ve yurtdışı seyahat rezervasyonla- nnın, bazı hatlar dışında, 29 Mart Pazar- tesi gününe kadar dolduğunu belirttiler. Türkiye Denizcilik tşletmeleri'nden ba- zı yönlerdeki rezervasyonlann şimdiden dolduğu, lzmir, Kaş, Alanya yönüne ilave gezi programı düzenlendiği bildirildi. Is- tanbul Otogan'ndaki seyahat firmalannın çalışanlan ise bugüne kadar hiç şahit ol- madıklan bir yolcu patlaması ile karşı kar- şıya kaldıklannı dile getirerek talebi kar- şılayamaz hale geldiklermi söylediler. Se- yahat firmalannın da talebin yoğun oldu- ğu bölgelere saat başı ve ek seferler düzen- ledikleri öğrenildi. Istanbul Büyükşehir Belediyesi bayram süresince teleferik, hafıf metro, tramvay ve İETT otobüslerinin ücretsiz hizmet ve- receğini açıkladı. Açıklamada, deniz oto- büslerinin -de ek seferler yapacağı kayde- dildi. Belediye ile ilgili şikâyetlerin bildi- rilebilecek telefonlar şöyle: Belediye Merkez: 512 55 00- Alo 153 Zabıta: 527 57 00 ttfaiye: 635 01 00 (10 hat) İETT: 245 07 20 tskl: 5883800(46 hat)- Alo 185 Hızır Acil: 112 Sağhk Iş- leri: 514 1645Temizliklşleri: 5776767, 227 26 28,33493 16 HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Pembe Bayramlık... lyimser ile karamsararasındaki aynm gerçek- ten de sanıldığı kadar büyük değildir. Yansı dolu olan bardağın dolu ya da boş ya- nını görmek... Çizginin biryanı ileöteki yanı ara- sındaki aynm, önünde sonunda birçizgi kadar- dır. Ama "Eyvah bardağın yansı boş" diye hayıf- lanırsanız, bedeninizden hementüm enerjinizin çekildiğini duyumsarsınız. "Ne güzel daha ya- nsı dolu" diye kendi kendinize gülümserseniz, enerjinizin sizi itelediğini görür gibi olursunuz. En varlıklı ve temel soaınlannı çözmüş olan ülkelerde bile.. Ararsanız, sizi karamsarlığa ite- cek o kadar çok şey bulabilirsiniz ki! Ama en sorunlu ve yoksul bir ülkede bile.. Eğer ararsanız, sizi birşeyleri düzeltecek kadar umut dolduracak, o çaba için gereken enerjiyi sağlayacak, iyimsertik kaynaklan da bulabilirsi- niz. * • • Geçenlerde Oktay Ekşi'nin bir yazısını kes- miştim. Önce birer birer sıralamış. Bakırköy'den Göztepe'ye. Gaziosmanpa- şa'dan Merter'e... Öcalan'ın ele geçirilmesin- den sonra, Istanbul'u paniğe tutsak kılmak is- teyen kanlı yadaalevli eylemcilerin hepsi teker teker yakalanmışlar. Hem de, neredeyse birkaç gün içinde... Sayın Ekşi şöyle diyor: "Hergün herortamda 'Ne olacak bu halimiz' demeye ve umutsuzluğumuzu ifade etmeye pek meraklı bir toplum olduk. Oysa, dışanda al- dığı sonuçlaria.. S-300 füzelerinin Güney Kıb- ns 'a konuşlandınlmasını önleyen, Yunanistan 'ın PKK konusunda maskesini çekip indiren, Apo'yu ensesinden tutup adaletin huzuruna çı- karan, MED-TV'nin çanına ot tıkayan.. Içerde çetelere dünyayı dar eden, uzun yıllardır için- de bulunduğu gaflet uykusundan nihayet uya- nan devlet..." Ve ekliyor: "Cetlerimiz boşuna dememişler, at sahibine göre kişner diye..." Yazı daha birkaç gün öncesinin.. Oysa liste büyümeyi sürdürüyor. Almanya bile, yıllardır hoşgörü gösterdiği Kaplancılann başını kulağından tutup içeri at- mak gereğini duydu.. Acaba niçin? Dünyadaki ekonomik fırtına henüz dinmemiş. Ama Türkiye'de borsa yükseliyor, faizler düşü- yor. IMF seçim sonrasında Türkiye'ye kesenin ağzını açmaya hazırianıyor. Acaba niçin?.. • • • Iç siyasetteki karamsar yorumlar da yersiz. Daha bir-iki ay öncesinde, seçimlerin hiçbir şeyi değişthmeyeceği kanısı yaygındı. Oysa şimdi seçimlerin çok şeyi degiştirebilecegi gö- rülüyor. Fazilet Partisi'nin seçimlerden birinci parti ola- rak çıkacağına artık kendileri bile ınanmıyorlar. Bazı ciddi kamuoyu yoklamalarında yerleri üçüncü sırada. Yoklamalarda ilk sırada gözüken DSP ile ANAP'ın güçlü bir hükümet kurmalan olasılığı giderek artıyor. Toplum "istikrararayışı" içinde. Kararsızlann büyük ölçüde Ecevit'e ve partisi- ne yöneldiğt anlaşılıyor. CHP ise giderek baraja yaklaşıyor. Ankara'da bile.. Karayalçın ile Gökçek ara- sındaki fark, son yoklamalara göre iki puana kadar gerilemiş. Başkentin "fanatik" bir ırkçı- dinciden kurtulma umudu doğmuş. Tüm bunlar az şey mi? ••• . ...... Bilge kişilere kulak verin! "Olumlu düşünün ki, olumlu olsun" üiyoriar... Çünkü iyimserlik, olumsuzluklan yenmek için gereksinme duyduğunuz enerjiyi kazandınr si- ze.. Karamsarlık ise "kaderciliğin dostu"dur.. Enerjinizi alır götürür... Tüm okurlanma.. Savaşım güçlerini arttıra- cak, nice "pembe bayramlar" diliyorum. îyi yazarlar, ülkelerini yarınlara hazırlar... Türkiye 'ye yeni ve birikimli yazarlar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, "Yazma Seminerlerimize" bu yü da 7 Nisan 1999 tarihinden itibaren devam ediyoruz. • Yazmaya Hazırlık Semineri • Uygulamalı Yazma Semineri • Radyo-TV Metin Yazarlığı Semineri • Uygulamalı Senaryo Yazarlığı Semineri . . . , • Oyun Yazarlığı Semineri • Felsefeye Giriş - Felsefe Yazın Ilişkisi Semineri Her biri kendi alanında uzman hocalarla metinler s arasında meraklı bir yolculuğa çıkmak ve yazı s dünyasında yeni ufuklara yelken açmak f istiyorsanız, seminerlerle ilgili daha geniş bilgiyi | Vakfımızdan edinebilirsiniz. 1 um:ag * UĞUR MUMCU ARAŞT1RMACI GAZETECIUK VAKFI J Parla Caddesi No: 14 | 06540 Kavaklıdara ANKARA J Tel: (0312) 417 77 20 pbl Faka: (0312) 417 57 46 1 e-posta: umag@umag.org.tr g
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog