Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Vayın Yönetmenr Orhan Erinç 0 Genel Ya>ın Koordinatoru Hikmet Çetinka>a#YazıişleriMudünı lbrahim Yıldız # Sorumlu Miıdıir Fikret llkiz # Haber Merkezı Mudürü Hakan Kara # Gorsel Yönetmerr Fikret Eser lstıhbarar Cengiz Yıldırım 0 Ekonomr Öriem Yiuak # Kultur Handan Şenköken # Spor: Abdulkadir \ücelman 0 Makaieler. Sami Karaören 0 Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Fotoğraf. Erdoğan Köseoğlu 0 Bılgi-Belge: Edibe Buğra 0 Yurt Haberkn: Mehmet Faraç Yaym Kurulu. tlhan Selçuk .(Başkan), Orhan Erinç, OkU) Kurtbrike Hikmet Çetinkava, Şukran Soner, Ergun Balcı. tbrahim Yıklız. Orhan Bursal], Mustab Balbav. Hıkan Kara. AnkaraTemsılcısı Mustafa Balbav AtaturkBuKan No: 125. Kat:4, Bakanlıkiar-Ankarâ Tel 4195020(7 hat), Faks 4195027 0 IzmırTemsılcısı: Serdar Kıak, H.ZiyaBlv. 1352 S.Z'3Tel 4411220. Faks 4419117 • AdanaTemsılcisı Çetin Yiğenoğlu, tnönüCd. 119 S.Nol Kaf.l, Tel: 363 12 U. Faks. 363 12 15 Müessese Muduıu Üstüjı Akmen # Koonhnatör AhmetKondsan • Muha- sebe Büknl Yener • Idarc Höstyin Gânr* Bılgı-tjlem NaUİnal«Bılgı- sayarSısian FtzgetKıca MEDYA C: • Yönctım Kurulu Başkanı - Genel Müdür GBIbiu Erduran # Koordınalor Reha Işıtraan O Genel MudürYarduTKisı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 51395 80-5138<tfi<>61.Faks 5138463 Ya\ımU>an \e Basan: Yenı Gun Haoer \]ansı Basm *.e > av.r.cıhk \ Ş Türkocağı Cad 39 41 Cagaloglu 3-)3U Ist PK. 246 Sırkccı Istanbul Tel (0 212) 512OS 05 (20 hall Faks 10 212ı 513 85 95 28MART1999 İmsak: 5.20 Güneş: 6.49 Öğle: 13.17 tkindı: 16.45 Akşam: 19.31 Yatsı: 20.53 Saraylara Boğaz'dan ulaşım • İSTANBUL (AA) - Milli Saraylar Daire Başkanı İsmail Hakkı Celayir, Beylerbeyi Sarayı ve Küçüksu Kasn'na gelecek aydan itibaren Dolmabahçe Sarayı önünden ücretsiz deniz ulaşımı Sağlayacaklamu belirtti. Anadolu yakasında trafik yoğunluğu fazla oldugu için Beylerbe>i Sarayı ile Küçüksu Kasn'nın turistler tarafından tercih edilmediğini belirten Celayir "Böylece turist hem Asva'ya geçmiş olacak ve böyle bir heyecanı yaşayacak, hem de deniz yolunu kullanarak tstanbul'un tarihı güzelliklerinin yanında, bir de doğal güzelliğini görecek" dedi. Şanlıurfa'da tenis kortu hizmete girüi • ŞANLILRFA(AA)- GAP'ın merkezi Şanlıurfa'da spor alanında bir ilk daha gerçekleştirildi. Özel ldare Müdürlüğü bütçesinden 5 milyar lıraya yaptınlan tenis kortu hizmete girdi. Şanlıurfaspor Vakfı'na devredilen tenis kortundan, vatandaşiar ücretsiz olarak yararlanacak. Şanlıurfaspor Sosyal Tesisleri'nde 2 bin 200 metre kare alana yaptınlan kortun açılışmda konuşan Vali Şahabettin Harput, son iki yılda yüzme havuzu, halı saha ve semt sahalan gibi birçok tesis yaptıklannı. tenis kortunun açılmasıyla bırlikte, bütün spor branşlannda tesise kavuştuklannı belirtti. Aslına uygun evler yapılacak • TRABZON(AA)- Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, SlT alanı ilan edilen Ortamahalle'de. aslına uygun ev yapılabilecek. Belediye Başkanı Şefik Türkmen'den alınan bilgiye göre Akçaabat Ortamahalle'de bulunan evlerden 30'u koruma altında bulunuyor. SlT alanı ilan edilen Ortamahalle'deki 5 hektarlık alan "aslına uygun ev yapılması" koşuluyla imara açıldı. Yapılann yüksekliğinin 9.5 metreyi geçemeyeceğini kaydeden Türkmen "Dış görünüşleri ön cepheleri gibi aynı olaeak. Uç kattan fazla ev yapılmayacak" dedi. ÖzüPlünün kimlik çilesi • ANKARA(ANKA)- Devlet Bakanhğı'nca Sosyal HizmetlerÇocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)öncülüğünde yaşama geçirilen ve özürlülerin yasamlannda kolaylık sağlayacağı öne sürülen "'Özürlü Kimlik Kartı'"nı almak için özürlülere adeta "'işkence çektirildıği" bildirildi. Özürlü kimlik kartının bir işe yaramadığını belirten özürlü vatandaş Turan Albay "Ankara dışırıa çıkacaktım THY'ye gittim, karttan haberleri yok. indirimden yararlanamadım. Demıryollan'nda da durum aynı. Kurumlar arasında bir koordinasyon yok" diye konuştu. Doğu'da kış • ERZURUM(AA)- Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış koşullan günlük yaşamı aksatıyor. Kar yağışı nedeniyle önceki gün kapanan 700 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları devam ediyor. Meteorolojı Bölge Müdürlügü yetkilileri, önceki gün öğle saatlennde başlayan kar yağışınm bugün zaman zaman süreceğini ve bayTamın binnci günü bölgeyi terk edeceğını belirttiler. Erzurumkent merkezindekı kar kahnlığı 23 santimetre, Ağn'da 4. Kars'ta 22. Ardahan'da 20 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerdeki kar kahnlığı ise 80 santimetreyi aştı. KKTC'deki CMC tesislerinde inceleme yapan bilim adamlan, tüm Akdeniz'in tehlikede olduğunu söylediler 6 Lefke öKi bir gezegengibfREŞAT AKAR/ ASUMAN ABACIOĞLL LEFKOŞA / İZMİR - Lefke'dekı kımyasal atıklann. sanıianın çok üstünde ürkütücü bo- yutlan olduğu ortaya çıktı. KKTC'nin Lefke kentinde, CMC şirketinin tonlarca atık bırak- tığı maden alanında incelemeler yapan bılim adamlan. sadece Kıbns değıl, tüm Akdeniz sahillerinin tehlike altında olduğunu bıldirdi- ler. Bölgeye ilişkin *Ölü bir gezegen gibi" ta- nımlaması yapan bilım adamlan. yörenin der- hal "fetaketbfilgesi*' ilan edilmesini ve "çevre harekâo" başlatılmasını istediler. Yaptıklan incelemeler sonucunda gördükle- nni. "Bu bölgede değil insan. canh bir variık bulunmaşı bir raudze" sözleriyle dıle getıren Prof Dr. C mit Erdem, "İnsanlann burada do- laşmaması gerekir. Sadece 2 bindönümlükala- nın değiL. tanm alanlan Ue bağ \e bahçelikle- rinde muüakadenetknmesigerekir. Burastyal- mzca noktasal değil, e\rensel bir felaket görün- tüsünde" dedi. Lefke Çevre ve Tanıtım Derneği'nin dave- ti üzerine Lefke'ye giden Izmir Çevre Hare- keti Avukatlan ile Ege, Istanbul Teknık ve • KKTC'nin Lefke bölgesindeki CMC tesislerinde incelemede bulunan Ege Üniversitesi öğretim üyeleri, yöredeki kimyasal atıklann büyük bir tehlike oluşturduğunu belirlediler. Bölgede canh varlık bulunmasım "mucize" olarak niteleyen Prof. Ümit Erdem, "Sadece Kıbns değil, tüm Akdeniz sahilleri tehlike altında" dedi. Bilim adamlan 'çevre harekâtı' başlatılmasını istediler. Hannoverüniversitelerinde görevli bilim adam- lanndan oluşan ekip, CMC şirketinin 3.5 mil- yon ton atıgını bıraktıgı altın ve bakır madeni tesislerinde 3 gün süren incelemelerini tamam- ladı. tki avukat ve sekiz bilim adamından olu- şan ekip, ön çalışmalannın sonucunu ve alın- ması gereken önlemlen KKTC Çevre ve Sağ- hk Bakanı Dr. Gölsen Bozkurt'a iletti. İnsanlık a\ ıbf Heyet üyelerinden Ege Üniversitesi öğre- tim görevlisi Prof. L mit Erdem. olayı "insan- hk ayıbı" olarak nitelendirdi. Hiç düşünme- dikleri bir çevre felaketiyle karşılaştıklannı belirten Erdem. "Önemle vnrgulamak istiyo- rum ki bu alan sadece Lefke'nin veya Kıbns'ın değiL bütün Akdeniz'in sorunudur. Burada in- sanlann değil vaşamak. nasıl dolaşabildikteri- ne şaşınyomm. Şu ana kadar ciddi prublenv lerie ve ola>1arla karşılaşılmanuş olması tama- metışanseseridir. Bölgede arsenik,baryum.kad- miyum, kroımum ve selemum gibi çok tehli- keli maddeler bulunuyor" şeklinde konuştu. Olayın uluslararası platforma taşınması için hukuksal verilerin de toplandığını vurgulayan Prof. Ümit Erdem, ön veri tabanının saptan- ması için l milyon dolar gerektiğini bildirdi. Erdem. alınacakönlemlen şöylesıraladı: "Böl- ge herrven rehabilite edilmeltdir. Bu şirketin et- kilediği alan yaklaşık 500 kilometrekaredir. Atıklann konsantre olarak bulunduğu bölge- de 3 milyon 500 bin. dağınık alanda ise 8 mil- yon ton tehlikeli nıadde v ardır. Çev renin sade- ce rehabilite çalışmalan için 500 bin dolar har- canması lazım. Böyle bir yerin açümasına çağ- daş dünyada kesinlikle izin verflmezdi." Heyet üyelerinden Prof. Dr. Ünal Altmbaş, ıncelemeleri sırasında kendisinı. "ölü bir ge- zegendedolaşırgibi" hissettiğini vurgulayarak " Burada doğa vebasuu, yani doğanuı yok olu- şunu gördük^ Öncelikle buradaki maden sınır- laruun çe\Tİlmesi ve kesinlikle hayvan ve insa- nın girmesi engeUenmedir" diye konuştu. Ege Ünıversıtesi'nden Prof. Dr. Şevki Föiz, çevre felaketine yönelik çalışmalar yapan demek yöneticilerini ve gazetecilen kutlayarak "Hav- zada ne su kalnuş ne toprak. ne de yeralO-ye- rüstfi sujii. Kirlilik ikikflometre değü. en az 100 Idlometrekareb'k bir alana yayüıyor. Burada zehinkn vefelaketten başka bir şe>^^yok.Bir do- ğa parçası ancakbu kadartahripeıöebJBr" dedi.. Prof. Dr. Emir Henden, çevTenin acilen kapa- tılması, hasat yapılmaması gerektiğini belirte- rek "*Çünkü bu bitkiler ağu- metalleri bünyele- rine alabüir ve bölge insanında toplu zehirlen- melerortayaçıkabilir" uyansındabulundu. ts- tanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. ts- mail Duman. izlenimlerini "Buradaki çevre felaketi. bilgisizlikten veya teknolojik yetersiz- likten kaynaklanmayıp doğrudan doğnıya en ucuza getirecek şekilde kav mağını alıp geriye de üısanlann yüzydlarca baş edemeyecekleri ze- hir bırakma olayıdır" sözleriyle dıle getirdi. Hukuksal süreç başladı Izmır Çevre Hareketi Avukatlanndan Er- kan Avşar ise CMC'ye yönelik hukuksal sü- recın başladığına dıkkat çekerek şunlan söy- ledı: "Büimadamianrun vereeeklerirapordan sonra konuyu uluslararası mahkemelere taşı- yacağjz. Şirketin kökeni olan Amerikan devle- ti, bu olaydan sorumludur. Dav ayi o ülkede aça- cağız. Aynca Avrupa İnsan Haklan Mahkeme- si'nde de bir dava açacağız. Talebimiz, bölge- nin eski haüne getirümesi olacak." Lefke'deki çevre rezaletinı yerinde incele- yen ve SOS veren heyette aynca uluslararası çevre hukuku avukatlanndan SenihOzay, Han- nover Üniversitesi'nden Prof. Hanc Gunter Barth. Istanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevülerinden Prof. Şinasi Esgikaya, Prof. Ö- han Talınh bulunuyordu. Avrupa'ya güvenlik mesajı Side'de 'Sevgive KardeşlikZinciri' Side'de önceki gün düzerüenen eylemle. Av rupa'daki Türkiye karşıtı yay ınlar protes- to edildi. Turistlerle birlikte kıyıda toplanan otelciler, esnaf ve çalışanİar. Tiirkiye'nin turizm açısuıdan huzurlu bir yer olduğunu tüm dünyaya duyurmak istediler. (AA) Side'deki "Sevgi ve Kardeşlik ZincirTne katılan turistlerden Alman SiKia Gardyns- ki, Ingiliz Tanya Caplan \-e Alman Christiane Heinz, Türk, tngiliz ve Alman bayrak- lan altnıda y urttaslanna seslenerek, Türidye'nin güventi bir ülke olduğunu belirttiler. Turizmde bayram canlılığıDokuz günlük uzun bayram tatili, turlara olan talebi arttırdı, tatil yörelerinde oteller doldu Haber Merkezi - Turizm sektörü, Kurban Bayramı nedeniyle hareketlilik kazandı. " Bayram tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle turlara olan talebin yüzde 200 oranında arttığı belirtildi. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili turizmin hareketlenmesine neden olurken seyahat acenteleri. tüketicinin lehine ilginç ba>Tam tatili kampanyalan düzenliyor. Peşin fiyatına 4 taksit, kredi kartı ile ödeme, peşin ödemelerde yüzde 5 indirim, taksitli ödemelerde uygun faız şartlan ile yıldızlı otellerde bayram tatili olanağı var. Yıldızh otellerde genelde 4 gece-5 gün olarak planianan konaklamalar 25-48 milyon lira arasında değişiyor. Pansıyon ve belediye belgeli otellerde ise daha ucuz tatil yapılabiliyor. Oteller doldu ~ TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Yılmaz Mola. Kuşadası ve çevresine Kurban Bayramı nedeniyle yogun bir talep bulundugunu kaydederek iç turizmdeki bayram bereketi nedeniyle otellerdekı doluluk oranının yüzde 99'lara yükseldiğini söyledi. Bayram nedeniyle tüketiciye çeşitli alternatifler sunulduğunu ve talebin yoğunlaşmasında bu alternatiflerin etkili olduğunu vurgulayan Yılmaz Mola, iç turizmdeki hareketlenmenin ardından. aynı talebin dış turizme de yansıyacağını ve bir anlamda Kurban Bayramı ile turizm sezonunun start alacağını belirtti. Bodrum hareketli Kuşadası'nın yanı sıra Bodrum ve Marmaris'te de turizm hareketlenmesinin yoğun olduğu bildiriliyor. Türk turizminin gözde merkezlerinde, bayram tatilinin 9 güne çıkanlmasıyla birlikte otel ve pansiyonlarda doluluk oranının yüzde 100'ü bulduğu öğrenildi. Bodrum ve Marmaris'te kaymakamlıklar ile belediyelerin oluşturduğu ekipler bayram tatili süresince görev yapacak. Kapadokya ve Palandöken Kapadokya Turizm Işletmecilen Demeği (KAPTİD) Başkanı Ahmet Bayram. 9 günlük tatili fırsat bilerek gerçek anlamda dinlenmek ısteyenlerin Kapadokya'yı tercih ettiklerini söyledi. Yöredeki turistik otellerin odalannı, 27-31 Mart ve 31 Mart-3 Nisan olmak üzere iki paket şeklinde satışa sunduklannı kaydeden Bayram. "Bayram nedeniyle tesisler tur ve eğtence programlan düzenleyecek. Birçok işletme kurban kesmek isteyen konuklanna kurban tenıin ederek kesim işini üstlenecek. Yöredeki oteller ilk 5 günlük paket sarışlannı yapn. Şu anda oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı" dedi. Erzurum Palandöken Dağı da kayaksever yerli turistlerin akınına uğradı. Karyağışının yeterli düzeyde olması. işletme sahipleri ve müşterileri sevindirirken otellerin tamamen dolu olduğu, dağda yer bulamayan yerli turistlerin şehir merkezindeki otellerde rezervasyon yapttrdıklan bildirildi. BÜLENTECEVtT ANTALYA - Avrupa "da Türkiye aleyhine yürütülen kampanyalara karşı, Avru- palılara mesaj göndermek isteyen Sideliler önceki gün, turistlerle sahilde el ele tu- tuşarak "Sevgjve Kardeşlik Zinciri" oluşturdular. Si- de'den Kumköy sahillerine kadar el ele tutuşan yurttaş- lar, Antalya'mn ve Türki- ye'nin güvenli bir yer oldu- ğunuve burada sevgi ve kar- deşliğin hüküm sürdüğü me- sajını verdiler. Antalyalı tu- nzmciler ise Avrupa bası- nına u Degruton anlatma" kampanyası başlattı. Side Turizm lşletmeciler Derneği (TUDER) tarafin- dan organize edilen "Sevgi ve Kardeşlik ZJndri"ne Ma- navgat Kaymakamı Meh- met Çapraz, Sideliler, tu- ristler, otelciler ve acente yöneticileri katıldı. Türk, Alman ve tngiliz bayrakla- nnı ellerine alan turistler de, Avrupa'ya sevgi ve kardeş- lik mesajı gönderdiler. TurisÜer: Sorun yok Alman turistler ChrisÖ- ane Heinz, Sihia Gardyns- ki ile Ingiliz turist Tanya Caplan şöyle konuştular: "Buraya geirken, biae "git- meyin' denildi. Ama biz gel- dik ve çok güzel bir tatil ge- çiriyoruz. Bu yaz yine geie- ceğiz. Türkiye'de sevgi ve kardeşlik göriiyoruz. Bura- ya gelmekten korkan vatan- daşlanmıza çekinecek bir şey olmadıgını söyiüyoruz." TUDER Başkanı" Zekâi Ava ise bir aydır yaşanan kriz yüzünden kayıplannın büyük olduğunu, yürüyüşü yetkililerin ve Avrupa'nın dikkatıni çekmek için dü- zenlediklerini belirtti. Av- cı, krizden kurtulmak için terör olaylanyla ilgili gö- rüntülerin televizyonlarda ve gazetelerde yayımlanma- masını, ayakbastı parasının buyıl kaldınlmasını, vergi- lerinyüzde 50 oranında dü- şürülmesini, tanıtıma mad- di destek sağlanmasmı, ulu- sal turizm seferberlıği ilan edilmesini istedi. Perissia Oteli'nin Genel Müdürü Fehmi tnddiş ise Avrupa'da tanıtımın yeterin- ce yapılamadığı görüşünü savundu. Sun Rise Queen Oteli Genel Müdürü Ali Uçaş da devlet duruma el koymadığı sürece bu yil tu- rizmin düzeleceğine inan- madıklannı öne sürdü. Antalyalı turizmciler, Av- rupa basıruna "Doğnılan anlatma" kampanyası baş- lattı. "Bh-gnıpTürkturizm- d" imzasıyla hazırlanan ya- zıyı çeşitli kurum ve kuru- luşlara fakslayan turizmci- ler. "Biz turizmciler, ciddi potitikacılarunrzdan ve ba- sınımızdan bir bilinçlendir- me veterör sorununun diğer yüzünün Avrupa'ya yansıul- ması için bir kampanya baş- latılmasınıistiyonı?" dediler. PKK'nin terörörgütü olarak dünyaya tanınlamadığından yakınılan yazıda, şu görüş- lere yer verildi: "PKK'li ca- nilerin Avrupa'da zavallı ve ezilmt; bir toplum olarak gösterilmesine dahafazla ta- hamnıül edenüywruz. Böyle- si ciddi bir konuda halkı büinçlendirme ve teşvik et- me görevi medyaya düşüytHf IŞELÖZGENTÜRK Annem üç yıl önce öldü ve ben bayram- larda en çok onu özlüyorum. Onun her ba\Tam tüm çocuklannı, damatlannı. to- runlannı topladığı muhteşem bayram sof- ralannı özlüyorum. Mercimekli köftesini. patates püreli tas kebabım, pilakisıni öz- lüyorum. O sofralarda onun çok genç bir enerjiyle Atatürk Devrimleri'ni, kadın hak- lannı savunmasını özlüyorum. tkinci Dün- ya Savaşf nın sıcak günlerinde ekmek bu- lamadıklan için fındık-üzüm yemekten nasıl şişmanladığını anlattığı zamanlan özlüyorum. Annem Atatürk Devrimleri sayesinde okumuş, meslek sahibi olmuş. erkeğiyle bir- likte hayat mücadelesinde yer almış, ço- cuklaryetiştirmişbircumhunyet kadınıy- dı. Bizlerin pek çok şeyi hazır bulduğu bu- gürder için o, uzun bir mücadele vermiş- ti. Annem ilk kez öğretmenliğe başladığı Çubuk'u ve oradaki günlerinı anlanrken, biz her şeyi bir masal gibi dinlerdik. O zamanlar o henüz on dokuz yaşın- daydı. Çubuk ise Orta Anadolu'dakann ek- sik olmadığı küçuk bir ilçeydi. Genç öğ- retmenin oraya gelişi son on yıldaki en önemli olaydı. Bu başı açık. saçlan kısa- cık kesilmiş. gözleri öğretme \e öğrenme isteğiyle pınl pınl parlayan genç kadına en başta Çubuklu kadınlar şaşmıştı. Işte ken- di hemcinslerinden bin tıpkı erkekler gi- bi tek başma, suyunu. huyunu bilmediği bir yurt köşesinde dimdik. ayakta durmaya çalışıyordu. Bu genç öğretmenin istediği tek bir şey vardı, sınıfına kız çocuklannın da gelme- si. İlk günler bu isteği gerçekleşmedi. Genç öğretmen tıpkı bir roman kahramanı gibi, gaz lambasının cılız ışığında öğrencıleri- nin adlannı küçük hatıra defterine tek tek yazarken kahroluyordu, hiç kız öğrencisi Bayram yoktu. Genç öğ- retmen hiç yılma- dı. Ona şaşkınhk- la bakan yüzleri hiç görmedi. Ve bir Tann mısafi- ri gibi her gün bir evin kapısını çal- dı. Kapıyı açanlar onu içeri buyur ettiler. çay sun- dular ve sessizce "NerHyecek?" di- ye beklemeye başladılar. O ön- ce havanın so- ğukluğundan söz açtı. sonra odun bulması gerekti- ğini söyledi, son- ra da"Krzçocuk- lannın da okula gönderin" dedi "Okumak, öğ- renmek onlann da hakkı. Tıpkı benim gibi~" Öncelen onu kimseler dınle- medi. Ama kö- yün en yaşlı kadı- nı, kendi odunu- nu kendı taşıyan, geceleri gaz lambası ışığında ders notlan hazîrlayan, bu gözüpek genç kadmı sevdı. İlk o tuttu torununun elinden, okula getir- di. Ardından köyün kadınlan kız çocukla- nnı birer ikışer getirdiler okula. sonra da kızlannı getırdikleri okula bir iyi ahştılar. Genç öğretmen dikiş nakış da bilirdi. Okulda kadmlar için kurs açtı. Ka- dınlar öncelen eğlence olsun diye geldiler okula. Ama iç- lennde çok ma- nfetli olanlan vardı ve işi cid- diye aldılar. Birbirinden gü- zel nakışlı ör- tüler işlediler. Genç öğretmen bunlan büyük kentlerdeki dostlanna gön- derdi, onlar da sattılar ve Çu- buk kadınlan hayatlannda ilk kez emekleri- nin değerli ol- duğunu hisset- tiier. İlk kez o yıl kahvede oturan kocala- nnın önünden başlan dimdik geçip gittiler. Ve gene ilk kez o yıl. kızlardan bin genç öğretmenin de çabasıyla parasız yatılı sı- navlanna girdi ve kazandı. Bütün köy top- lanıp, kızı bir kahraman gibi davul zur- nayla okuyacağı kente gönderdiler. Bu kızlar için örnek oldu. tkinci yıl Çu- buk'tan dört kız daha parasız yatılı sınav- lanm kazamp başka kentlere okumaya git- tiler. Bu arada okula bir dokumatezgâhı alın- dı, ardından iki yeni sınıf daha eklendi. Sınıflann yapımında genç öğretmen öyle- sine canla başla çalıştı ki, bu durum kah- vede oturan erkeklerin onuruna dokundu. Bir gün erkenden, hep birlikte inşaat yeri- ne geldiler ve köyde daha horozlar bile uyanmamışken duvarlan örüp bitirdiler. Sonra o güzel, genç öğretmen başka bir yurt köşesine tayin oldu. Çubuklular onun gittiğine çok üzüldüler ama yerine gelen gencecik bir başka kadın öğretmeni de onun kadar sevdiler. Zaten birkaç yıl son- ra da ilçenin kendi kızlanndan bin ilçeye öğretmen oldu. Evet, annem Çubuk gün- lerini anlatırken ben her şeyi masal dinler gibi dinlerdim. Şimdi bayramlarda o gü- zel yüzlü, o güzel dans eden, o neşeli. o kav- gacı öğretmenin güzelim masallannı öz- lüyorum. Ve bu hiç dinmeyen birözlem olup çıkıyor. Sonra. sonrası gökyüzüne bakıp gülüm- süyorum, o mutlaka bir yerlerden bana ba- kıp gülümsüyordur. Sevgili ölülerimizi, onlann güzel yüzü- nü, anlattıklan fikralan, sevdikleri >iyecek- leri. onlarlabirlikte geçirdiğimiz güzel za- manlan bize bir kez daha anımsatan bay- ramlar iyi ki var. Bayramımz kutlu olsun, efendim. Son bir söz; bu bayram da, pek çok bay- ramda olduğu gibi şu yaşlı dünyamız bom- ba sesleri ve savaş çığlıklanyla dolu. Ne denli keyifli olursak olalım, korku dolu çocuk gözeri her yerde, her zaman bizi iz- liyor. Banşa her zamankinden daha sıkı sa- nlmamız gerekiyor, çocuklann gözlerin- deki korkuyu silebilmek için... ısoz50@hotmail.com Yüksek lisans programı tanıtıldı Koç Universitesi seçkin öğrenciistiyor Istanbul Haber Ser- vis-Koç Üniversitesi, iş- letme yüksek lisans programınaTürkiye 'nin en seçkin üniversitele- rinin en iyi öğrencileri- ni kabul etmek istiyor. Koç Üniversitesi'nin önümüzdeki dönemde işletme master progra- mına alacağı öğrenciler için üniversitenin tstin- ye'deki kampusunda bir tanıtım toplantısı düzen- lendi. Toplanndaverien bil- giye göre, geçen yıl dör- düncü mezunlannı ver- diği iki yıl süreli işletme master programına (MBA) kabul edilen öğ- rencilerin yüzde 71*i mühendislik fakültele- rinden, yüzde 19'ueko- nomi ve işletme bölüm- lerinden, yüzde 8'i fen bilimleri, yüzde 2'sı de diğer bölümlerden me- zun oldu. Aynı dönem- de programa alınan öğ- rencilerin yüzde 30'u ODTÜ, yüzde 23'üBo- ğaziçi, yüzde 21'i ÎTÜ, yüzde 6'sı Marmara, yüzde 6'sı Istanbul, yüz- de 2'si Galatasaray, yüz- de 2'si Yıldız, yüzde 2'si Ege, yüzde 2'si Koç ve yüzde 6*st da yurtdışın- daki üniversitelerin me- zunlanndan oluştu. Koç Üniversitesi îş- letme Enstitüsü'nün yö- netici ve yönetici adayı çahşanlar için düzenle- diği Executive MBA programı yan zamanlı, 12 süreli bir program ol- ma özelliği ta^ıyor. Bu programa 1994*ten bu y ana pek çok büyük fır- manın yöneticileri ka- tıldı. Üniversite, 1999- 2000 akademik yılmda egitim düzeyi ve profes- yonel birikimi yeterli ol- masına karşın Executi- ve MBA programına ka- tılabilecek Jngilizce dü- zeyi olmayan adaylar için Ingilizce hazırlıklı işletme yönetici >"üksek lisans programı baş- lanlacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog